Bài giảng Sơ lược về ngôn ngữ Java

l Java ngôn ngữ thuần đối tượng (pure object): => Tất cả đều được định nghĩa trong các lớp (class) l Trong một ứng dụng có một lớp thực thi được. l Lớp thực thi được: l Có tên lớp trùng với tên tập tin chứa nó. l Phải khai báo public l Có chứa phương thức: public static void main (String argv[]){ . . . } là phương thức được thực thi đầu tiên. l Nếu nhiều lớp được định nghĩa trong một tâp tin: => chỉ có một lớp được khai báo public.

ppt45 trang | Chia sẻ: haohao89 | Lượt xem: 2434 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Sơ lược về ngôn ngữ Java, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan