Bài giảng Thẩm định dự án đầu tư - Phạm Xuân Giang

• Lập báo cáo ngân lưu cho DÁ đơn giản sau: (2) • -Khối lượng SP hàng năm: 100 SP • -Giá bán 50 USD/SP • -Giá thành SX: 30 USD/SP; giả sử trong đó khấu hao là 4,825 USD/SP • -Chi phí kinh doanh: 10% doanh thu • -Vòng đời DÁ: 5 năm, DÁ cho SP từ năm thứ 2 • -Chi phí đầu tư ban đầu: 2000 USD, chia hai năm bằng nhau • -Giá trị thanh lý: 70 USD • -Thuế TNDN 28%, hàng năm bán chịu 20% doanh thu và bình quân sau một năm thu hồi được khoản nợ này, năm cuối cùng không cho nợ!

ppt162 trang | Chia sẻ: haohao89 | Lượt xem: 2762 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Thẩm định dự án đầu tư - Phạm Xuân Giang, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan