Bài giảng thanh tra kiểm tra giáo dục: Chương II: Một số vấn đề chung về thanh tra giáo dục

. Khái niệm thanh tra giáo dục 2. Cơ sở khoa học của TTGD 3. Vị trí, chức năng của TTGD 4. Nhiệm vụ và quyền hạn của TTGD 5. Nội dung của TTGD 6. Nguyên tắc chỉ đạo của hoạt động TTGD 7. Hình thức thanh tra 8. Phương thức hoạt động thanh tra

pdf27 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Lượt xem: 1848 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng thanh tra kiểm tra giáo dục: Chương II: Một số vấn đề chung về thanh tra giáo dục, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Chương II Một số vấn đề chung về thanh tra giáo dục BÀI GIẢNG THANH TRA KIỂM TRA GIÁO DỤC NỘI DUNG 1. Khái niệm thanh tra giáo dục 2. Cơ sở khoa học của TTGD 3. Vị trí, chức năng của TTGD 4. Nhiệm vụ và quyền hạn của TTGD 5. Nội dung của TTGD 6. Nguyên tắc chỉ đạo của hoạt động TTGD 7. Hình thức thanh tra 8. Phương thức hoạt động thanh tra 1. Khái niệm thanh tra giáo dục 1.1. Thanh tra  Thanh tra (Inspection): nhìn sâu vào bản chất bên trong của đối tượng (kiểm tra nội bộ (Inside): nhìn vào bản chất bên trong của đối tượng từ bên trong)  Thanh tra là điều tra, xem xét để làm rõ sự việc (Từ điển tiếng Việt)  Thanh tra là một chức năng thiết yếu của cơ quan quản lý Nhà nước, là phương thức đảm bảo tính pháp chế, tăng cường kỷ luật trong quản lý 1.2. Hệ thống tổ chức TT Nhà nước TT Nhà nước TT Bộ, Ủy ban Nhà nước, cơ quan thuộc chính phủ TT tỉnh, thành phố trực thuộc TW và các cấp tương đương TT Sở TT huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Thanh tra Nhà nước TT Bộ - Ngành, Ủy ban Nhà nước, CQ thuộc Chính phủ TT tỉnh, thành phố trực thuộc TW Thanh tra Sở TT huyện, quận, thị xã, TP thuộc tỉnh 1.3. Thanh tra giáo dục (TTGD) TTGD là HĐ kiểm tra có tính chất Nhà nước của cơ quan QLGD cấp trên đối với cơ quan, tổ chức và cá nhân cấp dưới do một tổ chức chuyên biệt (tổ chức TT) tiến hành:  Đánh giá  Phát hiện  Điều chỉnh và giúp đỡ đối tượng TT 1.4. Hệ thống TTGD (TT chuyên ngành) Thanh tra Nhà nước Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo Thanh tra tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Thanh tra Sở GD&ĐT Thanh tra NN huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Thanh tra Phòng GD&ĐT Th an h tra c hu yê n ng àn h 2. Cơ sở khoa học của TTGD 2.1. Cơ sở pháp lý Luật Thanh tra 2010 Luật GD 2005 Nghị định 85/2006/NĐ-CP về tổ chức hoạt động của TTGD Thông tư 43/2006/TT-BGDĐT và văn bản hướng dẫn khác 2.2. Cơ sở lý luận TTGD là tạo lập mối liên hệ ngược (trong, ngoài) trong quản lý TTGD cung cấp nguồn thông tin quan trọng (đã qua xử lý) để:  Hệ QL điều chỉnh và hoạt động có hiệu quả hơn  Hệ bị QL tự điều chỉnh ý thức, hành vi và hoạt động của mình ngày càng tốt hơn 2.3. Cơ sở thực tiễn Hệ thống GD quốc dân rộng lớn (gồm nhiều tổ chức, cơ quan, cơ sở giáo dục, nhiều bậc học khác nhau) Hệ thống gồm nhiều tầng bậc khác nhau, đa dạng về mục tiêu, phương pháp tổ chức và hình thức đào tạo khác nhau 3. Vị trí, chức năng của TTGD TTGD một trong ba bộ phận hợp thành tổ chức QLNN của Bộ GDĐT (Điều 99 Luật GD 2005) TTGD được tổ chức ở TW thuộc Bộ GDĐT và ở địa phương thuộc Sở GDĐT tỉnh, TP trực thuộc TW TTGD thực hiện chức năng thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành trong phạm vi QLNN về GDĐT theo quy định của pháp luật 4. Nhiệm vụ và quyền hạn của TTGD 4.1. Nhiệm vụ, quyền hạn của TT Bộ Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn được quy định tại khoản 1 Điều 111, Điều 112 của Luật GD và Điều 19 của Luật TT theo thẩm quyền quản lý NN của Bộ GDĐT. QL hoạt động TT chuyên ngành GD thuộc phạm vi quản lý NN của Bộ GDĐT; tổ chức hướng dẫn, bồi dưỡng nghiệp vụ TT chuyên ngành đối với Thanh tra Sở. Chủ trì, tham gia xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ GDĐT giao. (Điều 6, Nghị định 85/2006/NĐ-CP) 4.2. Nhiệm vụ, quyền hạn của TT Sở Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn được quy định tại khoản 1 Điều 111, Điều 112 của Luật GD và Điều 28 của Luật TT đối với các đối tượng được quy định tại Điều 2 Nghị định này theo thẩm quyền QLNN của Sở GDĐT QL hoạt động TT chuyên ngành GD của địa phương; tổ chức hướng dẫn, bồi dưỡng nghiệp vụ TT chuyên ngành cho TT viên, cộng tác viên TT giáo dục Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về TT, quyết định xử phạt vi phạm hành chính (Điều 6, Nghị định 85/2006/NĐ-CP) 4. Đối tượng của TTGD Cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc quyền quản lý trực tiếp của cơ quan quản lý nhà nước về GD Cơ quan, tổ chức, cá nhân Việt Nam và tổ chức, cá nhân nước ngoài tham gia hoạt động GD tại Việt Nam 5. Nội dung của TTGD 5.1.Thanh tra hành chính TT việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ được giao đối với CQ, TC, cá nhân thuộc quyền quản lý trực tiếp của cơ quan QLNN về GD. Hoạt động TT HC được thực hiện theo quy định của Luật TT và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật TT. 5.2.Thanh tra chuyên ngành Thực hiện các nhiệm vụ TT chuyên ngành về GD quy định tại khoản 2 Điều 111 Luật GD:  TT việc thực hiện CS và PL về GD  TT việc thực hiện MT , KH, CT, ND, PP, quy chế chuyên môn, quy chế thi cử, cấp văn bằng, chứng chỉ 6. Nguyên tắc chỉ đạo của HĐ TTGD Tuân theo pháp luật, bảo đảm chính xác, khách quan, trung thực Công khai, dân chủ, kịp thời Không làm cản trở đến hoạt động bình thường của cơ quan, tổ chức, cá nhân là đối tượng TT và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan 7. Hình thức thanh tra HĐ TT được thực hiện dưới hình thức TT theo chương trình, kế hoạch và TT đột xuất.  TT theo CT, kế hoạch đã được phê duyệt  TT đột xuất được tiến hành khi phát hiện cơ quan, tổ chức, cá nhân có dấu hiệu vi phạm PL, theo YC của việc giải quyết khiếu nại, tố cáo hoặc do Thủ trưởng cơ quan QLNN có thẩm quyền giao 8. Phương thức hoạt động thanh tra Việc TT được thực hiện theo phương thức Đoàn TT hoặc TT viên độc lập Đoàn TT và TT viên hoạt động theo quy định của Luật TT và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật TT Khi tiến hành TT phải có quyết định của Thủ trưởng cơ quan TT GD hoặc cơ quan QL NN Trưởng Đoàn TT, TT viên phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và người ra quyết định TT về quyết định và biện pháp xử lý của mình. Khi xử lý vi phạm, Trưởng Đoàn TT, TT viên phải thực hiện đầy đủ trình tự theo quy định của pháp luật Hoạt động nhóm 1. Đánh giá hoạt động TTGD hiện nay ở địa phương (Lý luận – Thực tiễn, Mục đích Nội dung, ND – PP,) 2. Với tư cách là người đã tham gia vào hoạt động TT, anh/chị hãy nêu những tình huống thực tế mà anh/chị cho là tâm đắc (ấn tượng) nhất. 3. Phân tích những tình huống nêu trên và rút ra bài học kinh nghiệm đối với công tác TTGD (phân tích được mối quan hệ LL-TT) Phần tự học Tìm hiểu công tác thanh tra chuyên môn ở đơn vị anh/chị công tác (Thông tư 43/2006/TT-BGDĐT về hướng dẫn thanh tra toàn diện nhà trường, cơ sở giáo dục khác và thanh tra hoạt động sư phạm của nhà giáo)  Kế hoạch thanh tra hàng năm  Các văn bản chỉ đạo  Các biểu mẫu đánh giá  Hồ sơ thanh tra  Thảo luận Phân tích mối tương quan: Đổi mới quản lý -> đổi mới QLGD Đổi mới công tác Thanh tra Câu hỏi thảo luận Đánh giá thực trạng công tác thanh tra hiện nay? Làm gì để nâng cao hơn vai trò của TT GD? Vấn đề đạo đức của người làm công tác thanh tra?
Tài liệu liên quan