Bài giảng Triết học Mác - Lênin - Chương 3: Sự ra đời và phát triển của triết học Marx-Lenin

3.1. NHỮNG ĐIỀU KIỆN LỊCH SỬ CỦA SỰ RA ĐỜI TRIẾT HỌC MARX 3.1.1. Điều kiện kinh tế-xã hội Ra đời những năm 40 của thế kỷ XIX ở Tây Âu. CNTB bước sang giai đoạn phát triển mới với cuộc cách mạng công nghiệp > lực lượng sản xuất phát triển, đấu tranh giai cấp tư sản-vô sản, phong trào dân chủ. “Giai cấp tư sản, trong qúa trình thống trị giai cấp chưa đầy một thế kỷ, đã tạo ra những lực lượng sản xuất nhiều hơn và đồ sộ hơn lực lượng sản xuất của tất cả các thế hệ trước kia gộp lại”. (K.Marx-Ph. Engels, Toàn tập, NXB.CTQG, HN, 1995, t.4, tr.603)

pdf6 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Lượt xem: 135 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Triết học Mác - Lênin - Chương 3: Sự ra đời và phát triển của triết học Marx-Lenin, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Chương 3 SỰ RA ĐỜI VÀ PHÁT TRIỂN CỦA TRIẾT HỌC MARX-LENIN 3.1. NHỮNG ĐIỀU KIỆN LỊCH SỬ CỦA SỰ RA ĐỜI TRIẾT HỌC MARX 3.1.1. Điều kiện kinh tế-xã hội Ra đời những năm 40 của thế kỷ XIX ở Tây Âu. CNTB bước sang giai đoạn phát triển mới với cuộc cách mạng công nghiệp > lực lượng sản xuất phát triển, đấu tranh giai cấp tư sản-vô sản, phong trào dân chủ. “Giai cấp tư sản, trong qúa trình thống trị giai cấp chưa đầy một thế kỷ, đã tạo ra những lực lượng sản xuất nhiều hơn và đồ sộ hơn lực lượng sản xuất của tất cả các thế hệ trước kia gộp lại”. (K.Marx-Ph. Engels, Toàn tập, NXB.CTQG, HN, 1995, t.4, tr.603) Chương 3 SỰ RA ĐỜI VÀ PHÁT TRIỂN CỦA TRIẾT HỌC MARX-LENIN 3.1.2. Nguồn gốc lý luận và tiền đề khoa học tự nhiên Thừa kế và phát triển lý luận: triết học cổ điển Đức, kinh tế chính trị học Anh, chủ nghĩa xã hội không tưởng Pháp. Những phát minh lớn của khoa học tự nhiên: định luật bảo toàn và chuyển hóa năng lượng, thuyết tế bào, thuyết tiến hóa. Chương 3 SỰ RA ĐỜI VÀ PHÁT TRIỂN CỦA TRIẾT HỌC MARX-LENIN 3.2. NHỮNG GIAI ĐOẠN CHỦ YẾU TRONG SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA TRIẾT HỌC MARX 3.2. Quá trình chuyển biến tư tưởng Chương 3 SỰ RA ĐỜI VÀ PHÁT TRIỂN CỦA TRIẾT HỌC MARX-LENIN Chương 3 SỰ RA ĐỜI VÀ PHÁT TRIỂN CỦA TRIẾT HỌC MARX-LENIN Chương 3 SỰ RA ĐỜI VÀ PHÁT TRIỂN CỦA TRIẾT HỌC MARX-LENIN
Tài liệu liên quan