Bài giảng Triết học Mác - Lênin - Chương 4: Chủ nghĩa duy vật

4.2.2. Vật chất và vận động Khái niệm: vận động là phạm trù triết học, bao gồm mọi sự biến đổi nói chung. "Vận động, hiểu theo nghĩa chung nhất (.) bao gồm tất cả mọi sự thay đổi và mọi qúa trình diễn ra trong vũ trụ, kể từ sự thay đổi vị trí đơn giản cho đến tư duy". (K.Marx-Ph. Engels, Toàn tập, NXB.CTQG, HN, 1994, t.20, tr,519) Đặc điểm: là phương thức tồn tại, thuộc tính của vật chất, tự thân vận động, được bảo toàn về cả mặt lượng lẫn mặt chất. Các hình thức vận động cơ bản của vật chất: Cơ học: di chuyển vị trí trong không gian. Vật lý: các phân tử, hạt, qúa trình nhiệt, điện. Hóa học: các nguyên tử, hóa hợp và phân giải. Sinh học: trao đổi chất cơ thể-môi trường. Xã hội: các qúa trình, hiện tượng xã hội.

pdf11 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Lượt xem: 152 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Triết học Mác - Lênin - Chương 4: Chủ nghĩa duy vật, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Chương 4 CHỦ NGHĨA DUY VẬT 4.1. TỒN TẠI CỦA THẾ GIỚI VÀ SỰ THỐNG NHẤT CỦA THẾ GIỚI 4.1.1. Tồn tại là tiền đề sự thống nhất của thế giới ? Tồn tại. ? Thế giới tồn tại hay không tồn tại. ? Bản chất của tồn tại. Phải thừa nhận sự tồn tại của thế giới mới có thể nhận thức được thế giới. Thế giới vật chất và thế giới tinh thần ý thức. Chương 4 CHỦ NGHĨA DUY VẬT 4.1.2. Tính thống nhất vật chất của thế giới Chương 4 CHỦ NGHĨA DUY VẬT 4.2. VẬT CHẤT VÀ CÁC HÌNH THỨC TỒN TẠI CỦA NÓ 4.2.1. Định nghĩa phạm trù vật chất Chương 4 CHỦ NGHĨA DUY VẬT 4.2.2. Vật chất và vận động Khái niệm: vận động là phạm trù triết học, bao gồm mọi sự biến đổi nói chung. "Vận động, hiểu theo nghĩa chung nhất (..) bao gồm tất cả mọi sự thay đổi và mọi qúa trình diễn ra trong vũ trụ, kể từ sự thay đổi vị trí đơn giản cho đến tư duy". (K.Marx-Ph. Engels, Toàn tập, NXB.CTQG, HN, 1994, t.20, tr,519) Chương 4 CHỦ NGHĨA DUY VẬT Đặc điểm: là phương thức tồn tại, thuộc tính của vật chất, tự thân vận động, được bảo toàn về cả mặt lượng lẫn mặt chất. Các hình thức vận động cơ bản của vật chất: Cơ học: di chuyển vị trí trong không gian. Vật lý: các phân tử, hạt, qúa trình nhiệt, điện. Hóa học: các nguyên tử, hóa hợp và phân giải. Sinh học: trao đổi chất cơ thể-môi trường. Xã hội: các qúa trình, hiện tượng xã hội. Chương 4 CHỦ NGHĨA DUY VẬT 4.2.3. Không gian và thời gian Là những phạm trù triết học, đặc trưng cho phương thức tồn tại của vật chất. Không gian: quảng tính, kích thước chiếm chỗ của vật (to, nhỏ, dày, mỏng), có tính 3 chiều. Thời gian: độ dài tồn tại, mức độ diễn biến (lâu, mau, nhanh, chậm), có tính 2 chiều. Chương 4 CHỦ NGHĨA DUY VẬT Quan điểm của CNDV VẬT CHẤT TỒN TẠI VÀ VẬN ĐỘNG VÔ CÙNG VÔ TẬN TRONG KHÔNG GIAN VÀ VĨNH VIỄN TRONG THỜI GIAN. Chương 4 CHỦ NGHĨA DUY VẬT 4.3. NGUỒN GỐC, BẢN CHẤT VÀ KẾT CẤU CỦA Ý THỨC Ý thức là sự phản ánh hiện thực khách quan vào trong bộ óc người một cách năng động, sáng tạo. 4.3.1. Nguồn gốc của ý thức Chương 4 CHỦ NGHĨA DUY VẬT Chương 4 CHỦ NGHĨA DUY VẬT Chương 4 CHỦ NGHĨA DUY VẬT