Bài giảng Tư tưởng Phan Bội Châu về con người trong tác phẩm Nhân sinh triết học

Trong công cuộc đổi mới đất nước, Đảng Cộng sản Việt Nam chủ trương “Vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kế thừa và phát huy những giá trị văn hóa của dân tộc kết hợp với tiếp thu tinh hoa trí tuệ của nhân loại để hình thành hệ thống lý luận về định hướng phát triển đất nước, về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” . Vì thế, việc tìm hiểu tư tưởng của Phan Bội Châu có ý nghĩa lý luận và thực tiễn sâu sắc đối với việc tiếp thu, kế thừa làm cho kho tàng lý luận của cách mạng Việt Nam thêm phong phú. Phan Bội Châu (1867 - 1940) không chỉ là một lãnh tụ của phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX mà còn là nhà văn, nhà thơ, nhà tư tưởng có vị trí rất quan trọng và ảnh hưởng sâu sắc đối với các tầng lớp xã hội nước ta thời cận đại. Phong trào giải phóng dân tộc do ông lãnh đạo là phong trào lớn, tiêu biểu nhất trong những năm đầu thế kỷ XX ở Việt Nam. Khi nhận định về tư tưởng Việt Nam trong giai đoạn này, Giáo sư Trần Văn Giàu nhận định: “Chủ lưu văn học Việt Nam nếu xét về nội dung tư tưởng và tác động tích cực của nó đến các tầng lớp xã hội, là văn học cứu nước mà Phan Bội Châu là ngòi bút hùng biện nhất, được tán dương nhất” . Qua đó cho thấy tư tưởng của Phan Bội Châu khá toàn diện, sâu sắc trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt trong đó có triết lý nhân sinh, triết lý cuộc sống của ông.

docx9 trang | Chia sẻ: haohao89 | Lượt xem: 2257 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Tư tưởng Phan Bội Châu về con người trong tác phẩm Nhân sinh triết học, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan