Bài ôn tập kinh tế vi mô - ĐHQG Hà Nội

Bài tập: Câu hỏi lựa chọn 1.Những hộ gia đình là a.*Những người cung trên thị trường đầu vào b.Những người cầu trên thị trường lao động c.Những người cung trên thị trường sản xuất d.Những người cầu trên thị trường đầu vào 2.Hàng C tăng giá. Cầu hàng D tăng, hai loại hàng này là a.Hàng bổ xung b.*Hàng thay thế c.Hàng bình thường d.Hàng thứ phẩm 3.Cầu cho băng cat-set là một đường dốc xuống. Đột nhiên giá của băng tăng từ 8$ -> 10$. Điều này sẽ gây ra. a.Đường cầu dịch trái b.Đường cầu dịch phải c.Số lượng được cầu tăng lên d.*Số lượng được cầu giảm xuống 4.Tất cả các ý dưới đây đều dịch chuyển đường cung của đĩa ném dịch phải trừ a.*Một sự tăng lên trong giá của đĩa ném b.Một sự cải tiến trong sản xuất được áp dụng trong hoạt động sản xuất đĩa ném c.Một sự giảm xuống trong giá nhựa để làm đĩa ném d.Một sự cải thiện trong chi phí lưu kho do có ít đĩa bị lỗi (hỏng)

doc23 trang | Chia sẻ: nhungnt | Lượt xem: 2963 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài ôn tập kinh tế vi mô - ĐHQG Hà Nội, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu ôn kinh tế vi mô CUNG CẦU CHƯƠNG 2: CUNG CẦU, GIÁ CẢ VÀ THỊ TRƯỜNG Bài tập: Câu hỏi lựa chọn Những hộ gia đình là *Những người cung trên thị trường đầu vào Những người cầu trên thị trường lao động Những người cung trên thị trường sản xuất Những người cầu trên thị trường đầu vào Hàng C tăng giá. Cầu hàng D tăng, hai loại hàng này là Hàng bổ xung *Hàng thay thế Hàng bình thường Hàng thứ phẩm Cầu cho băng cat-set là một đường dốc xuống. Đột nhiên giá của băng tăng từ 8$ -> 10$. Điều này sẽ gây ra. Đường cầu dịch trái Đường cầu dịch phải Số lượng được cầu tăng lên *Số lượng được cầu giảm xuống Tất cả các ý dưới đây đều dịch chuyển đường cung của đĩa ném dịch phải trừ *Một sự tăng lên trong giá của đĩa ném Một sự cải tiến trong sản xuất được áp dụng trong hoạt động sản xuất đĩa ném Một sự giảm xuống trong giá nhựa để làm đĩa ném Một sự cải thiện trong chi phí lưu kho do có ít đĩa bị lỗi (hỏng) Trượt dọc theo đường cung của trứng Cung tăng khi giá tăng Cung tăng khi kỹ thuật được cải tiến *Sản lượng được cung tăng khi giá tăng Sản lượng được cung tăng khi giá được cải tiến. Giả sử giá đang ở dưới điểm cân bằng. Giá ở vị trí đó sẽ dẫn đến sự vượt quá của ............ . Chúng ta tin rằng giá sẽ........... và Cầu tăng *Cầu giảm Cung tăng Cung giảm. Bạn mong muốn thu nhập của bạn sẽ tăng. đối với một hàng hoá bình thường, đó là sẽ dẫn đến. Sự tăng lên trong số lượng được cầu và sự giảm xuống của giá Sự tăng lên trong cầu và sự giảm xuống của giá Sự tăng lên trong số lượng được cầu và sự tăng lên trong giá *Sự tăng lên trong cầu và sự tăng lên của giá Giá của đĩa ném (một loại hàng bình thường) sẽ tăng lên nếu: Có sự cải tiến trong kỹ thuật sản xuất đĩa ném *Giá của nhựa để sản xuất đĩa ném tăng lên và mọi người có nhiều thời gian hơn để chơi ném đĩa. Công nhân sản xuất đĩa ném đòi phải tăng lương và boomerang (một loại hàng thay thế cho đĩa ném) giảm trong giá Một loại thuế bán hàng đánh vào đĩa ném và (vì thất nghiệp là phổ biến) nên thu nhập giảm Một sự dịch phải của đường cung đối với ôtô Mỹ là vì Sự tăng lên trong giá thép Sự giảm xuống trong cạnh tranh với hãng nước ngoài *Robot tiết kiệm chi phí được giới thiệu Sự tăng lên trong thị hiếu của xe nước ngoài Giá của đậu tăng lên nhanh chóng. điều nào dưới đây là không đúng: Cung của đậu giảm xuống nhưng cầu về đậu không thay đổi Cầu về đậu tăng lên nhưng cung về đậu lại không thay đổi Cầu về đậu tăng lên và số lượng được cung về đậu cũng tăng lên **Cung của đậu tăng lên và số lượng được cầu về đậu cũng tăng lên 12. Thị trường đậu Hàlan đang có cung vượt mức. Bạn nên tiên đoán rằng Giá sẽ tăng, sản lượng được cầu sẽ giảm và sản lượng được cung sẽ tăng Giá sẽ tăng, sản lượng được cầu sẽ tăng và sản lượng được cung sẽ giảm *Giá sẽ giảm, sản lượng được cầu sẽ tăng và sản lượng được cung sẽ giảm Giá sẽ giảm, sản lượng được cầu sẽ giảm và sản lượng được cung sẽ tăng 13. Giá cân bằng sẽ giảm nếu Cầu và cung cùng tăng Cầu và cung cùng giảm *Cầu giảm và cung tăng Cầu tăng và cung giảm 14. Nếu người mua cầu ít hơn một loại sản phẩm tại mỗi giá có thể chấp nhân được thì đó sẽ là Một sự giảm xuống trong sản lượng được cầu Một sự giảm xuống trong cầu *Một sự tăng lên trong cầu Một sự tăng lên trong sản lượng được cầu. 15. Chuck và Debi là 2 loại hàng hoá bổ xung. Giá của việc sản xuất Chuck giảm, cùng thời gian đó một bản báo cáo về sức khoẻ của chính phủ buộc tội rằng sản phẩm Debi gây ung thư xương. Đối với Debi, giá cân bằng sẽ........... và sản lượng cân bằng sẽ ............. *Giảm, không xác định Không xác định, tăng Không xác định, giảm *Không xác định, không xác định 16. Giả định rằng đồng thời có sự tăng trong cầu của thuê thư kí và giảm trong cung của thư kí thì: *Sẽ có cầu vượt mức đối với thư kí Sẽ có cung vượt mức đối với thư kí Các hãng luật sẽ không khó khăn gì trong việc thuê thư kí với mức lương hiện hành Cung của thư kí sẽ giảm hơn nữa. Sử dụng hình dưới đây để trả lời 6 câu hỏi tiếp theo. Hình dưới đây cho biêt cung cầu của xúc xích. Thị trường xúc xích ở điểm cân bằng A. Giả định rằng xúc xích là một hàng hoá bình thường 17. Thị trường xúc xích dịch chuyển từ điểm A đến điểm cân bằng mới B. Điều đó nghĩa là có: Sự tăng lên trong cầu và tăng lên trong cung *Sự tăng lên trong cầu và tăng lên trong sản lượng cung Sự tăng lên trong sản lượng được cầu và tăng lên trong sản lượng cung Sự tăng lên trong sản lượng được cầu và tăng lên trong cung 18. Sự dịch chuyển từ điểm A tới điểm B có thể được gây ra bởi: Sự tăng lên trong giá hamburger (một loại hàng thay thế cho xúc xích) Sự tăng lên trong giá của đồ rán (một loại hàng bổ xung cho xúc xích) *Người tiêu dùng tin rằng sản phẩm từ thịt thì không tốt cho tim Sự giảm xuống trong giá của nước sốt cà chua (mọt gia vị thêm trong việc làm xúc xích) 19. Thi trường xúc xích dịch chuyển từ điểm A tới điểm cân bằng mới C, điều đó có nghĩa là: Sự giảm xuống trong cầu và giảm xuống trong cung Sự giảm xuống trong cầu và giảm xuống trong sản lượng được cung Sự giảm xuống trong sản lượng được cầu và giảm xuống trong sản lượng được cung *Sự giảm xuống trong sản lượng được cầu và giảm xuống trong cung 20. Sự dịch chuyển từ điểm A tới điểm C có thể được gây ra bởi. Sự giảm trong giá của Hamburger (hàng thay thế cho xúc xích) *Có sự chặt chẽ trong luật vệ sinh thực phẩm Sự giảm xuống trong lượng của công nhân Sự giảm xuống trong giá của bánh mì kẹp xúc xích 21. Thị trường xúc xích dịch chuyển từ điểm A tới điểm cân bằng mới D điều đó có nghĩa là có: Sự tăng lên trong cầu và tăng lên trong cung *Sự tăng lên trong cầu và giảm xuống trong cung Sự giảm xuống trong cầu và tăng lên trong cung Sự giảm xuống trong cầu và giảm xuống trong cung. 22. Sự dịch chuyển từ điểm A tới điểm D có thể được gây ra bởi: Sự tăng lên trong giá của xúc xích và không có thay đổi trong sản lượng cân bằng của xúc xích Sự mong chờ tăng lên trong thu nhập của người mua xúc xích và sự tăng lương cho công nhân sản xuất xúc xích *Sự mong chờ giảm xuống trong giá của xúc xích và sựu tăng lên trong chi phí của việc làm xúc xích Sự giảm xuống trong thu nhập của người mua xúc xích và sự giảm xuống trong giá của việc làm xúc xích 23. Chủng Aspirin là hàng thứ phẩm. Khi thu nhập của Heo giảm xuống chúng ta trông chờ sẽ Có một sự giảm trong cầu của Heo đối với chủng Aspirin Có một sự tăng trong sản lượng được cầu của Heo đối với chủng Aspirin Có một sự tăng trong cầu của Heo đối với chủng Aspirin Có một sự giảm trong sản lượng được cầu của Heo đối với chủng Aspirin 24. Cung của phần mềm máy tính tăng. Kết quả là cầu cho máy tính cá nhân tăng. Hai loại hàng hoá này là.......................... . Giá của con chíp dùng để sản xuất máy tính cá nhân sẽ............... Hàng thay thế, tăng Hàng thay thế, giảm *Hàng bổ xung, tăng Hàng bổ xung, giảm 25. Trượt dọc theo đường cầu của ngô, cái nào dưới đây không cố định : *Giá ngô Thu nhập của người nông dân Thu nhập của người mua ngô Giá bột mì 26. Quy luật của đường cầu được minh hoạ tôt nhât bởi: Giá Pepsi tăng, dẫn đến người tiêu dùng mua nhiều Coke Tăng lên trong sức mua của Coke khi giá Coke giảm Sự tăng lên trong thu nhập, khách quan của việc giảm sức mua đồ uống có ga. *Sự tăng lên trong thu nhập, khách quan của việc tăng sức mua của Coke. Sử dụng bảng dưới để trả lời 3 câu hỏi tiếp theo. Bảng này cho biết cầu và cung của cá ngừ. Giá Sản lượng được cầu Sản lượng được cung  90$ 30 80  80$ 45 70  70$ 60 60  60$ 75 50  50$ 90 40  40$ 105 30  27. Giá cân bằng và sản lượng cân bằng là *70$ và 60 60$ và 75 60$ và 50 70$ và 70 28. Sẽ có cầu vượt mức đối với cá ngừ khi giá ở: 90$ 80$ 70$ *60$ 29. Nếu giá là 80$ thì Có cầu vượt mức là 70 Có cầu vượt mức là 25 *Có cung vượt mức là 25 Có cung vượt mức là 70 30. Luật mới bảo vệ công nhân được ban hành trong việc sản xuất cá ngừ. Chúng ta mong đợi giá cá ngừ sẽ.............. và sản lượng cá ngừ sẽ ............... *Tăng , tăng Tăng , giảm Giảm, tăng Giảm, giảm. BÀI TẬP: Mooville là một thị trấn nhỏ ở Texas. Giả định rằng thịt bò là một hàng hoá bình thường. Điều gì sẽ xảy ra đối với số lượng thịt bò được cầu hay được cung trong mỗi trường hợp sau? Vẽ đường cầu và đường cung cho mỗi trường hợp, mô tả chúng và hãy chỉ ra mỗi thay đổi sẽ làm dịch chuyển đường cầu, đường cung như thế nào. Giải thích sự dịch chuyển các đường trong mỗi trường hợp, chỉ ra giá cân bằng đầu tiên và cuối cùng (P*, P**) và sản lượng cân bằng đầu tiên và cuối cùng (Q*, Q**) Một khoản trợ cấp khiến cho chi phí sản xuất giảm đối với người sản xuất b. Có sự giảm trong cung của cá (hàng thay thế cho thịt bò) c. Có sự tăng lên trong tiền công ở nền sản xuất thịt bò công ghiệp d. Có sự tăng lên trong thu nhập Có sự cải tiến trong hoạt động sản xuất thịt bò Một vụ thu hoạch cà chua kém (sốt cà chua và thịt bò là hàng bổ sung, cà chua được sử dụng để làm sốt cà chua) ĐỘ CO DÃN CHƯƠNG 2: CUNG CẦU, GIÁ CẢ VÀ THỊ TRƯỜNG Bài tập: Câu hỏi lựa chọn Những hộ gia đình là Những người cung trên thị trường đầu vào Những người cầu trên thị trường lao động Những người cung trên thị trường sản xuất Những người cầu trên thị trường đầu vào Hàng C tăng giá. Cầu hàng D tăng, hai loại hàng này là Hàng bổ xung Hàng thay thế Hàng bình thường Hàng thứ phẩm Cầu cho băng cat-set là một đường dốc xuống. Đột nhiên giá của băng tăng từ 8$ -> 10$. Điều này sẽ gây ra. Đường cầu dịch trái Đường cầu dịch phải Số lượng được cầu tăng lên Số lượng được cầu giảm xuống Tất cả các ý dưới đây đều dịch chuyển đường cung của đĩa ném dịch phải trừ Một sự tăng lên trong giá của đĩa ném Một sự cải tiến trong sản xuất được áp dụng trong hoạt động sản xuất đĩa ném Một sự giảm xuống trong giá nhựa để làm đĩa ném Một sự cải thiện trong chi phí lưu kho do có ít đĩa bị lỗi (hỏng) Trượt dọc theo đường cung của trứng Cung tăng khi giá tăng Cung tăng khi kỹ thuật được cải tiến Sản lượng được cung tăng khi giá tăng Sản lượng được cung tăng khi giá được cải tiến. Giả sử giá đang ở dưới điểm cân bằng. Giá ở vị trí đó sẽ dẫn đến sự vượt quá của ............ . Chúng ta tin rằng giá sẽ........... và Cầu tăng Cầu giảm Cung tăng Cung giảm. Bạn mong muốn thu nhập của bạn sẽ tăng. đối với một hàng hoá bình thường, đó là sẽ dẫn đến. Sự tăng lên trong số lượng được cầu và sự giảm xuống của giá Sự tăng lên trong cầu và sự giảm xuống của giá Sự tăng lên trong số lượng được cầu và sự tăng lên trong giá Sự tăng lên trong cầu và sự tăng lên của giá Giá của đĩa ném (một loại hàng bình thường) sẽ tăng lên nếu: Có sự cải tiến trong kỹ thuật sản xuất đĩa ném Giá của nhựa để sản xuất đĩa ném tăng lên và mọi người có nhiều thời gian hơn để chơi ném đĩa. Công nhân sản xuất đĩa ném đòi phải tăng lương và boomerang (một loại hàng thay thế cho đĩa ném) giảm trong giá Một loại thuế bán hàng đánh vào đĩa ném và (vì thất nghiệp là phổ biến) nên thu nhập giảm Một sự dịch phải của đường cung đối với ôtô Mỹ là vì Sự tăng lên trong giá thép Sự giảm xuống trong cạnh tranh với hãng nước ngoài Robot tiết kiệm chi phí được giới thiệu Sự tăng lên trong thị hiếu của xe nước ngoài Giá của đậu tăng lên nhanh chóng. điều nào dưới đây là không đúng: Cung của đậu giảm xuống nhưng cầu về đậu không thay đổi Cầu về đậu tăng lên nhưng cung về đậu lại không thay đổi Cầu về đậu tăng lên và số lượng được cung về đậu cũng tăng lên Cung của đậu tăng lên và số lượng được cầu về đậu cũng tăng lên 12. Thị trường đậu Hàlan đang có cung vượt mức. Bạn nên tiên đoán rằng Giá sẽ tăng, sản lượng được cầu sẽ giảm và sản lượng được cung sẽ tăng Giá sẽ tăng, sản lượng được cầu sẽ tăng và sản lượng được cung sẽ giảm Giá sẽ giảm, sản lượng được cầu sẽ tăng và sản lượng được cung sẽ giảm Giá sẽ giảm, sản lượng được cầu sẽ giảm và sản lượng được cung sẽ tăng 13. Giá cân bằng sẽ giảm nếu Cầu và cung cùng tăng Cầu và cung cùng giảm Cầu giảm và cung tăng Cầu tăng và cung giảm 14. Nếu người mua cầu ít hơn một loại sản phẩm tại mỗi giá có thể chấp nhân được thì đó sẽ là Một sự giảm xuống trong sản lượng được cầu Một sự giảm xuống trong cầu Một sự tăng lên trong cầu Một sự tăng lên trong sản lượng được cầu. 15. Chuck và Debi là 2 loại hàng hoá bổ xung. Giá của việc sản xuất Chuck giảm, cùng thời gian đó một bản báo cáo về sức khoẻ của chính phủ buộc tội rằng sản phẩm Debi gây ung thư xương. Đối với Debi, giá cân bằng sẽ........... và sản lượng cân bằng sẽ ............. Giảm, không xác định Không xác định, tăng Không xác định, giảm Không xác định, không xác định 16. Giả định rằng đồng thời có sự tăng trong cầu của thuê thư kí và giảm trong cung của thư kí thì: Sẽ có cầu vượt mức đối với thư kí Sẽ có cung vượt mức đối với thư kí Các hãng luật sẽ không khó khăn gì trong việc thuê thư kí với mức lương hiện hành Cung của thư kí sẽ giảm hơn nữa. Sử dụng hình dưới đây để trả lời 6 câu hỏi tiếp theo. Hình dưới đây cho biêt cung cầu của xúc xích. Thị trường xúc xích ở điểm cân bằng A. Giả định rằng xúc xích là một hàng hoá bình thường 17. Thị trường xúc xích dịch chuyển từ điểm A đến điểm cân bằng mới B. Điều đó nghĩa là có: Sự tăng lên trong cầu và tăng lên trong cung Sự tăng lên trong cầu và tăng lên trong sản lượng được cung Sự tăng lên trong sản lượng được cầu và tăng lên trong sản lượng được cung Sự tăng lên trong sản lượng được cầu và tăng lên trong cung 18. Sự dịch chuyển từ điểm A tới điểm B có thể được gây ra bởi: Sự tăng lên trong giá hamburger (một loại hàng thay thế cho xúc xích) Sự tăng lên trong giá của đồ rán (một loại hàng bổ xung cho xúc xích) Người tiêu dùng tin rằng sản phẩm từ thịt thì không tốt cho tim Sự giảm xuống trong giá của nước sốt cà chua (mọt gia vị thêm trong việc làm xúc xích) 19. Thi trường xúc xích dịch chuyển từ điểm A tới điểm cân bằng mới C, điều đó có nghĩa là: Sự giảm xuống trong cầu và giảm xuống trong cung Sự giảm xuống trong cầu và giảm xuống trong sản lượng được cung Sự giảm xuống trong sản lượng được cầu và giảm xuống trong sản lượng được cung Sự giảm xuống trong sản lượng được cầu và giảm xuống trong cung 20. Sự dịch chuyển từ điểm A tới điểm C có thể được gây ra bởi. Sự giảm trong giá của Hamburger (hàng thay thế cho xúc xích) Có sự chặt chẽ trong luật vệ sinh thực phẩm Sự giảm xuống trong lượng của công nhân Sự giảm xuống trong giá của bánh mì kẹp xúc xích 21. Thị trường xúc xích dịch chuyển từ điểm A tới điểm cân bằng mới D điều đó có nghĩa là có: Sự tăng lên trong cầu và tăng lên trong cung Sự tăng lên trong cầu và giảm xuống trong cung Sự giảm xuống trong cầu và tăng lên trong cung Sự giảm xuống trong cầu và giảm xuống trong cung. 22. Sự dịch chuyển từ điểm A tới điểm D có thể được gây ra bởi: Sự tăng lên trong giá của xúc xích và không có thay đổi trong sản lượng cân bằng của xúc xích Sự mong chờ tăng lên trong thu nhập của người mua xúc xích và sự tăng lương cho công nhân sản xuất xúc xích Sự mong chờ giảm xuống trong giá của xúc xích và sựu tăng lên trong chi phí của việc làm xúc xích Sự giảm xuống trong thu nhập của người mua xúc xích và sự giảm xuống trong giá của việc làm xúc xích 23. Chủng Aspirin là hàng thứ phẩm. Khi thu nhập của Heo giảm xuống chúng ta trông chờ sẽ Có một sự giảm trong cầu của Heo đối với chủng Aspirin Có một sự tăng trong sản lượng được cầu của Heo đối với chủng Aspirin Có một sự tăng trong cầu của Heo đối với chủng Aspirin Có một sự giảm trong sản lượng được cầu của Heo đối với chủng Aspirin 24. Cung của phần mềm máy tính tăng. Kết quả là cầu cho máy tính cá nhân tăng. Hai loại hàng hoá này là.......................... . Giá của con chíp dùng để sản xuất máy tính cá nhân sẽ............... Hàng thay thế, tăng Hàng thay thế, giảm Hàng bổ xung, tăng Hàng bổ xung, giảm 25. Trượt dọc theo đường cầu của ngô, cái nào dưới đây không cố định : Giá ngô Thu nhập của người nông dân Thu nhập của người mua ngô Giá bột mì 26. Quy luật của đường cầu được minh hoạ tôt nhât bởi: Giá Pepsi tăng, dẫn đến người tiêu dùng mua nhiều Coke Tăng lên trong sức mua của Coke khi giá Coke giảm Sự tăng lên trong thu nhập, khách quan của việc giảm sức mua đồ uống có ga. Sự tăng lên trong thu nhập, khách quan của việc tăng sức mua của Coke. Sử dụng bảng dưới để trả lời 3 câu hỏi tiếp theo. Bảng này cho biết cầu và cung của cá ngừ. Giá Sản lượng được cầu Sản lượng được cung  90$ 30 80  80$ 45 70  70$ 60 60  60$ 75 50  50$ 90 40  40$ 105 30  27. Giá cân bằng và sản lượng cân bằng là 70$ và 60 60$ và 75 60$ và 50 70$ và 70 28. Sẽ có cầu vượt mức đối với cá ngừ khi giá ở: 90$ 80$ 70$ 60$ 29. Nếu giá là 80$ thì Có cầu vượt mức là 70 Có cầu vượt mức là 25 Có cung vượt mức là 25 Có cung vượt mức là 70 30. Luật mới bảo vệ công nhân được ban hành trong việc sản xuất cá ngừ. Chúng ta mong đợi giá cá ngừ sẽ.............. và sản lượng cá ngừ sẽ ............... Tăng , tăng Tăng , giảm Giảm, tăng Giảm, giảm. BÀI TẬP: Mooville là một thị trấn nhỏ ở Texas. Giả định rằng thịt bò là một hàng hoá bình thường. Điều gì sẽ xảy ra đối với số lượng thịt bò được cầu hay được cung trong mỗi trường hợp sau? Vẽ đường cầu và đường cung cho mỗi trường hợp, mô tả chúng và hãy chỉ ra mỗi thay đổi sẽ làm dịch chuyển đường cầu, đường cung như thế nào. Giải thích sự dịch chuyển các đường trong mỗi trường hợp, chỉ ra giá cân bằng đầu tiên và cuối cùng (P*, P**) và sản lượng cân bằng đầu tiên và cuối cùng (Q*, Q**) Một khoản trợ cấp khiến cho chi phí sản xuất giảm đối với người sản xuất b. Có sự giảm trong cung của cá (hàng thay thế cho thịt bò) c. Có sự tăng lên trong tiền công ở nền sản xuất thịt bò công ghiệp d. Có sự tăng lên trong thu nhập Có sự cải tiến trong hoạt động sản xuất thịt bò Một vụ thu hoạch cà chua kém (sốt cà chua và thịt bò là hàng bổ sung, cà chua được sử dụng để làm sốt cà chua) CÂU HỎI BAI TẬP CHƯƠNG 2: CUNG CẦU, GIÁ CẢ VÀ THỊ TRƯỜNG Bài tập: Câu hỏi lựa chọn Những hộ gia đình là Những người cung trên thị trường đầu vào Những người cầu trên thị trường lao động Những người cung trên thị trường sản xuất Những người cầu trên thị trường đầu vào Hàng C tăng giá. Cầu hàng D tăng, hai loại hàng này là Hàng bổ xung Hàng thay thế Hàng bình thường Hàng thứ phẩm Cầu cho băng cat-set là một đường dốc xuống. Đột nhiên giá của băng tăng từ 8$ -> 10$. Điều này sẽ gây ra. Đường cầu dịch trái Đường cầu dịch phải Số lượng được cầu tăng lên Số lượng được cầu giảm xuống Tất cả các ý dưới đây đều dịch chuyển đường cung của đĩa ném dịch phải trừ Một sự tăng lên trong giá của đĩa ném Một sự cải tiến trong sản xuất được áp dụng trong hoạt động sản xuất đĩa ném Một sự giảm xuống trong giá nhựa để làm đĩa ném Một sự cải thiện trong chi phí lưu kho do có ít đĩa bị lỗi (hỏng) Trượt dọc theo đường cung của trứng Cung tăng khi giá tăng Cung tăng khi kỹ thuật được cải tiến Sản lượng được cung tăng khi giá tăng Sản lượng được cung tăng khi giá được cải tiến. Giả sử giá đang ở dưới điểm cân bằng. Giá ở vị trí đó sẽ dẫn đến sự vượt quá của ............ . Chúng ta tin rằng giá sẽ........... và Cầu tăng Cầu giảm Cung tăng Cung giảm. Bạn mong muốn thu nhập của bạn sẽ tăng. đối với một hàng hoá bình thường, đó là sẽ dẫn đến. Sự tăng lên trong số lượng được cầu và sự giảm xuống của giá Sự tăng lên trong cầu và sự giảm xuống của giá Sự tăng lên trong số lượng được cầu và sự tăng lên trong giá Sự tăng lên trong cầu và sự tăng lên của giá Giá của đĩa ném (một loại hàng bình thường) sẽ tăng lên nếu: Có sự cả
Tài liệu liên quan