Bài tập lập trình Visual Basic 6.0

Bài tập 1: Sử dụng hàm MsgBox và InputBoxViết chương trình giải phương trình bậc 2. Hệsốa, b, c nhập từbàn phím bằng hàm InputBox (Giải sửa ≠0). Bài tập 2: Minh hoạcấu trúc If Then.Viết chương trình tính lương nhưsau: Cho người dùng nhập vào lương cơbản LCB, Hệsốlương HSL và chức vụCV. Nếu chức vụlà "giam doc" thì cộng thêm 500000 vào lương thực lĩnh (LTL), nếu là "truong phong" thì cộng thêm 300000, nếu là "to truong" thì cộng thêm 200000, nếu là "nhan vien" thì không cộng. Sau đó hiển thịtổng sốlương thực lĩnh. Bài tập 3-Select Case: Yêu cầu nhưbài 2, nhưng sửdụng cấu trúc Select Case Bài tập 4: Hiển thịcác loại thông báo sửdụng hàm MsgBox. Viết chương trình hiển thị4 loại hộp thoại MsgBox nhưmô tảdưới đây khi người dùng nhập vào các sốtương ứng 1,2,3,4 bằng hàm InputBox: 1 3 2 4 Bài tập 5: Sửdụng cấu trúc Select Case. Viết chương trình cho phép người dùng nhập vào 2 sốthực a và b và một trong các phép toán gồm +, -, *, /, \ (Chia lấy phần nguyên), mod(chia lấy phần dư) hoặc ^ (Luỹthừa). Sau đó hiển thịkết quảtương ứng. Ví dụnếu nhập 2 số10, 20 và phép toán là + thì thông báo "Kết quảlà 30" v.v. BÀI TẬP LẬP TRÌNH HƯỚNG SỰKIỆN Biên soạn: Bộmôn CNPM–ĐHSPKT HY 2005 Trang 2 Bài tập 6: Sửdụng vòng lặp FOR. Viết chương trình tính tổng của dãy sốsau và hiển thịkết quảra màn hình: S = 1 + 2 + 3 + . + N , Với N nhập từbàn phím. Bài tập 7: Sửdụng vòng lặp For với điều khoản Step. Hãy viết chương trình tính tổng các sốchẵn từ1 đến 100. Bài tập 8: Sửdụng vòng lặp For đếm ngược “FOR DOWNTO ”. Hãy sửdụng vòng lặp Forin ra các sốtừ100 đến 1 bằng lệnh Debug.Print. Bài tập 9: Sửdụng vòng lặp Do Loop Until Cho người dùng nhập vào một dãy các sốnguyên (âm và dương) và tính tổng các sốâm, tổng các sốdương. Việc nhập kết thúc nếu sốnhập vào là 0. Bài tập 10: Sửdụng cấu trúc Do While Loop.Hãy cho biết cần gửi sốtiền tiết kiệm 1 triệu đồng vào ngân hàng trong thời gian mấy năm đểcó 2 triệu đồng. Biết rằng lãi suất hàng năm là 8%. Bài tập 11: Thoát khỏi vòng lặp với Exit For, Exit Do.Viết chương trình nhập số nguyên n và kiểm tra xem có phải là sốnguyên tốhay không ?. Bài tập 12: Sựtương đương giữa các cấu trúc lặp.Tính n! sửdụng các cấu trúc lặp khác nhau. Bài tập 13: Sửdụng vòng lặp FOR Lập trình tính tổng của dãy sốsau và hiển thịkết quảra màn hình : S = ∑ ∑ ∑ = = = + + 310 300 2 200 100 2 8 1 2 n n n n n n Bài tập 14 – Tính N !:Viết chương trình nhập sốnguyên N (0

pdf173 trang | Chia sẻ: ttlbattu | Lượt xem: 3287 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài tập lập trình Visual Basic 6.0, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan