Bài tập về chủ nghĩa Mac - Lênin

Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân là một phạm trù cơ bản nhất của chủ nghĩa xã hội khoa học”. Ngay từ khi ra đời giai cấp công nhân đã mang trong mình một sứ mệnh to lớn đó là làm cách mạng xã hội chủ nghĩa, sứ mệnh này đã được chủ nghĩa Mác – Lênnin phát hiện ra. Ngoài những yếu tố chủ quan bản thân của giai cấp, cách mạng xã hội chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo của giai cấp công nhân muốn thành công cần phải có những yếu tố khách quan quy định.

docx6 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Lượt xem: 1512 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài tập về chủ nghĩa Mac - Lênin, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHỤ LỤC: I. LỜI NÓI ĐẦU II. NỘI DUNG 1.Giai cấp công nhân và sứ mệnh lịch sử của mình 2.Điều kiện khách quan quy định sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân a.Địa vị kinh tế - xã hội của giai cấp công nhân trong xã hội tư bản chủ nghĩa. b.Những đặc điểm chính trị - xã hội của giai cấp công nhân. III. KẾT LUẬN I.LỜI NÓI ĐẦU “ Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân là một phạm trù cơ bản nhất của chủ nghĩa xã hội khoa học”. Ngay từ khi ra đời giai cấp công nhân đã mang trong mình một sứ mệnh to lớn đó là làm cách mạng xã hội chủ nghĩa, sứ mệnh này đã được chủ nghĩa Mác – Lênnin phát hiện ra. Ngoài những yếu tố chủ quan bản thân của giai cấp, cách mạng xã hội chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo của giai cấp công nhân muốn thành công cần phải có những yếu tố khách quan quy định. II.NỘI DUNG 1.Giai cấp công nhân và sứ mệnh lịch sử của mình. Giai cấp công nhân là một tập đoàn xã hội ổn định, hình thành và phát triển cùng với quá trình phát triển của nền công nghiệp hiện đại, với nhịp độ phát triển của lực lượng sản xuất có tính xã hội hóa cao; là lực lượng lao động cơ bản trực tiếp hoặc tham gia vào quá trình sản xuất, tái sản xuất ra của cải vật chất và cải tạo các quan hệ xã hội; đại diện cho lực lượng sản xuất và phương thức sản xuất tiên tiến trong thời đại hiện nay. Với đặc điểm của mình giai cấp công nhân đảm nhiệm một sứ mệnh to lớn đó là tiến hành cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa nhằm xóa bỏ chế độ tư bản chủ nghĩa, xóa bỏ chế độ người bóc lột người, giải phóng giai cấp công nhân, nhân dân lao động và toàn thể xã hội khỏi mọi sự áp bức, bóc lột, nghèo nàn lạc hậu, xây dựng chủ nghĩa cộng sản chủ nghĩa văn minh. 2. Điều kiện khách quan quy định sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân a. Địa vị kinh tế - xã hội của giai cấp công nhân trong xã hội tư bản chủ nghĩa. Trong nền sản xuất đại công nghiệp, giai cấp công nhân là chủ thể trực tiếp nhất, vừa là sản phẩm căn bản nhất của nền sản xuất đó. Nhưng trong nền sản xuất đó giai cấp công nhân hoàn toàn không hoặc có rất ít tư liệu sản xuất, là người lao động làm thuê, “ vì thế họ phải chịu hết sự may rủi của cạnh tranh, mọi sự lên xuống của thị trường với mức độ khác nhau. Họ có lợi ích đối lập hoàn toàn với lợi ích của giai cấp tư sản, nên giai cấp công nhân luôn muốn xóa bỏ xóa bỏ nền sản xuất tư bản chủ nghĩa, giành chính quyền về tay mình, tổ chức lại xã hội, xóa bỏ tình trạng người bóc lột người. Cùng với đó trong điều kiện sống và làm việc của mình giai cấp công nhân đã tạo nên khối đoàn kết chặt chẽ trong đấu tranh. Đồng thời giai cấp công nhân còn có lợi ích chung cơ bản thống nhất với lợi ích của đa phần nhân dân lao động, tạo điều kiện thuận lợi để giai cấp này có thể liên kết với các giai cấp khác trong đâu tranh chống lại chủ nghĩa tư bản. b. Những đặc điểm chính trị - xã hội của giai cấp công nhân Thư nhất, giai cấp công nhân là giai cấp tiên phong cách mạng và có tinh thần cách mạng triệt để nhất: bởi họ đại diện cho một phương thức sản xuất tiến bọ gắn liền với các thành tựu khoa học kĩ thuật hiện đại, được trang bị lý luận khoa học và cách mạng, họ luôn đi đầu trong mọi cuộc đấu tranh cách mạng, đồng thời tập hợp được đông đảo quần chúng tham gia đâu tranh. Và giai cấp công nhân có lợi ích gắn với lợi ích của đông đảo quần chúng nên đẽ hình thành được khối liên minh trong đấu tranh. Thứ hai, giai cấp công nhân là giai cấp có ý thức kỉ luật cao: trong nền sản xuất công nghiệp giai cấp công nhân phải tuân theo một nhịp độ làm việc nghiêm ngặt. Đồng thời cùng với cuộc sống đô thị tập chung đã tạo cho họ tính tổ chức cao, kỉ luật chặt chẽ và nó ngày càng được tăng cường hơn nữa dưới sự lãnh đạo của một chính Đảng cộng sản. Thư ba, giai cấp công nhân có bản chất quốc tế: sự bóc lột của giai cấp tư sản không chỉ diễn ra ở trong nước mà còn tại các nước khác. Ngày nay, cùng với sự phát triển mạnh mã của lực lượng sản xuất và qua trình toàn cầu hóa, chuyên môn hóa đã tạo cho giai cấp công nhân các nước có sự gắn kết với nhau trong quá trình đấu tranh chống chủ nghĩa tư bản. Với sư liên minh liên kết này sẽ tạo ra sức mạnh thống nhất, tạo nên sự thắng lợi cho cách mạng vô sản ở tất cả các nước trên thế giới. III. KẾT LUẬN Như vậy, có thể thấy những yếu tố khách quan đóng vai trò quan trọng đối với sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân. Đồng thời lịch sử thế giới cũng đã chứng minh rằng những kết luận của chủ nghĩa Mác-Lênin về sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân là đúng đắn. Tuy nhiên để đi đến thắng lợi cuối cùng của mình điều kiện khách quan là chưa đủ DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO: Trường Đại học Luật Hà Nội_Giáo trình Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin_nxb. Chính trị Quốc gia. Trường Đại học Luật Hà Nội_Giáo trình chủ nghĩa xã hội khoa học_nxb. Chính trị Quốc gia. Văn kiện Hội nghị Ban chấp hành Trung Ương Đảng lần thứ sáu khoá X_Báo Đảng Cộng Sản, 2007  3. Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX_Báo Đảng Cộng Sản, 2007  Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân_ấp-công-nhân-và-sứ-mệnh-lịch-sử-của-giai-cấp-công-nhân-trong-thời-đại-ngày-nay?s=dbac3d6cbb4641412f5fa8c816424c13#ixzz2EHtxf0kJ