Báo cáo Bài thực hành kinh tế lượng

Từ số liệu trên ta có mô hình hồi quy: Yi = õ1 + õ2X2i + õ3X3i + Ui (*) Ước lượng mô hình trên bằng phần mềm Eviews ta có kết quả ước lượng sau: Dependent Variable: Y Method: Least Squares Date: 11/24/07 Time: 08:53 Sample: 1976 1995 Included observations: 20 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. X2 0.796624 0.031829 25.02835 0.0000 X3 -1482.092 216.5890 -6.842875 0.0000 C 27903.41 4728.382 5.901259 0.0000 R-squared 0.979359 Mean dependent var 9964.450 Adjusted R-squared 0.976931 S.D. dependent var 10777.86 S.E. of regression 1637.003 Akaike info criterion 17.77660 Sum squared resid 45556255 Schwarz criterion 17.92596 Log likelihood -174.7660 F-statistic 403.3031 Durbin-Watson stat 1.164432 Prob(F-statistic) 0.000000

doc10 trang | Chia sẻ: haohao89 | Lượt xem: 2376 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Báo cáo Bài thực hành kinh tế lượng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan