Báo cáo Công tác cải cách hành chính tháng và nhiệm vụ trọng tâm tháng

1. Về xây dựng, ban hành văn bản QPPL 2. Về giáo dục pháp luật 3. Về công tác kiểm tra văn bản và rà soát văn bản pháp luật; phổ biến, giáo dục pháp luật

doc5 trang | Chia sẻ: franklove | Lượt xem: 2216 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Báo cáo Công tác cải cách hành chính tháng và nhiệm vụ trọng tâm tháng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Mẫu số 1: BỘ NÔNG NGHIỆP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc VỤ PHÁP CHẾ Hà Nội, ngày tháng năm 200...... Số: /BC ....... BÁO CÁO Công tác cải cách hành chính tháng............. và nhiệm vụ trọng tâm tháng ....... năm 200 I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH CCHC TRONG THÁNG… 1. Về xây dựng, ban hành văn bản QPPL 2. Về giáo dục pháp luật 3. Về công tác kiểm tra văn bản và rà soát văn bản pháp luật; phổ biến, giáo dục pháp luật ......... II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG THÁNG…. III. KIẾN NGHỊ Nơi nhận: - - VỤ TRƯỞNG (Chữ ký) Nguyễn Văn A Mẫu số 2: BỘ NÔNG NGHIỆP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ Hà Nội, ngày tháng năm 200...... BÁO CÁO Công tác cải cách hành chính tháng............. và nhiệm vụ trọng tâm tháng ....... năm 200 I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH CCHC TRONG THÁNG… 1. Về công tác tổ chức bộ máy của Bộ, ngành 2. Về phân cấp quản lý 3. Về công tác cán bộ 4. Về công tác đào tạo ................ II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG THÁNG…. III. KIẾN NGHỊ Nơi nhận: - - VỤ TRƯỞNG (Chữ ký) Nguyễn Văn A Mẫu số 3: BỘ NÔNG NGHIỆP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc VỤ TÀI CHÍNH Hà Nội, ngày tháng năm 200...... BÁO CÁO Công tác cải cách hành chính tháng............. và nhiệm vụ trọng tâm tháng ....... năm 200 I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH CCHC TRONG THÁNG… 1. Về thực hiện cơ chế tài chính mới 2. Về thí điểm xây dựng Khuôn khổ chi tiêu trung hạn 3. Về thực hành Chương trình tiết kiệm, chống lãng phí ................ II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG THÁNG…. III. KIẾN NGHỊ Nơi nhận: - - VỤ TRƯỞNG (Chữ ký) Nguyễn Văn A Mẫu số 4: BỘ NÔNG NGHIỆP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ Hà Nội, ngày tháng năm 200...... BÁO CÁO Công tác cải cách hành chính tháng............. và nhiệm vụ trọng tâm tháng ....... năm 200 I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH CCHC TRONG THÁNG… 1. Về triển khai công nghệ thông tin của Bộ 2. Về kết quả thực hiện Nghị định “115” về đổi mới cơ chế quản lý đối với các đơn vị sự nghiệp khoa học công lập ................ II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG THÁNG…. III. KIẾN NGHỊ Nơi nhận: - - VỤ TRƯỞNG (Chữ ký) Nguyễn Văn A Mẫu số 5: BỘ NÔNG NGHIỆP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc CỤC..................... Hà Nội, ngày tháng năm 200...... Số: /BC ....... BÁO CÁO Công tác cải cách hành chính tháng............. và nhiệm vụ trọng tâm tháng ....... năm 200 I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH CCHC TRONG THÁNG… 1. Về thủ tục hành chính - Rà soát hệ thống hoá, công khai hoá thủ tục hành chính - Triển khai thực hiện đơn giản hoá thủ tục hành chính - Về xử lý kiến nghị, vướng mắc về thủ tục hành chính của cá nhân, tổ chức và Doanh nghiệp (kèm theo phụ lục các kiến nghị, vướng mắc) 2. Về thực hiện cơ chế “một cửa” Về áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001-2000. II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG THÁNG…. III. KIẾN NGHỊ Nơi nhận: - - CỤC TRƯỞNG (Chữ ký, dấu) Nguyễn Văn A
Tài liệu liên quan