Bộ câu hỏi môn lịch sử đảng cộng sản Việt Nam

Ai là người viết tác phẩm “Tự chỉ trích”? 6. Cao trào kháng Nhật cứu nước đã diễn ra ở vùng rừng núi và trung du Bắc Kỳ với hình thức nào là chủ yếu? 7. Trong cao trào kháng Nhật cứu nước, phong trào “Phá kho thóc của Nhật để giải quyết nạn đói” đã diễn ra mạnh mẽ ở đâu? 8. Sau ngày tuyên bố độc lập Chính phủ lâm thời đã xác định các nhiệm vụ cấp bách cần giải quyết là gì? 9. Chị thị Kháng chiến kiến quốc của Trung Ương Đảng ngày 25/12/1945, xác định nhiệm vụ nào là trung tâm, bao trùm nhất? 10. Chị thị Kháng chiến kiến quốc đã xách định khẩu hiệu cách mạng Việt Nam sau cách mạng tháng Tám năm 1945 là gì? 11. Đảng ta đã phát động phong trào gì để ủng hộ nhân lực cho nam Bộ kháng chiến chống Pháp từ ngày 23/9/1945? 12. Sau khi ký bản Hiệp định Sơ bộ, ngày 6/3/1946, Ban Thường Vụ Trung Ương Đảng đã ra chỉ thị gì? 13. Cuộc tổng giao chiến lịch sử mở đầu của kháng chiến chống thực dân Pháp của quân và dân Hà Nội diễn ra trong bao lâu?

pdf3 trang | Chia sẻ: haohao89 | Lượt xem: 4026 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bộ câu hỏi môn lịch sử đảng cộng sản Việt Nam, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
1. Dưới chế độ thực dân phong kiến, giai cấp nông dân Việt Nam có yêu cầu bức thiết gì? 2. Khi nào phong trào công nhân Việt Namhoàn toàn trở thành một phong trào tự giác? 3. Sự kiện nào được Nguyễn Ái Quốc đáng giá: “như chim én nhỏ báo hiệu mùa Xuân”? 4. Cương lĩnh đầu tiên của Đảng đã xác định mục tiêu chiến luợc của cách mạng Việt Nam là gì? 5. Ai là người viết tác phẩm “Tự chỉ trích”? 6. Cao trào kháng Nhật cứu nước đã diễn ra ở vùng rừng núi và trung du Bắc Kỳ với hình thức nào là chủ yếu? 7. Trong cao trào kháng Nhật cứu nước, phong trào “Phá kho thóc của Nhật để giải quyết nạn đói” đã diễn ra mạnh mẽ ở đâu? 8. Sau ngày tuyên bố độc lập Chính phủ lâm thời đã xác định các nhiệm vụ cấp bách cần giải quyết là gì? 9. Chị thị Kháng chiến kiến quốc của Trung Ương Đảng ngày 25/12/1945, xác định nhiệm vụ nào là trung tâm, bao trùm nhất? 10. Chị thị Kháng chiến kiến quốc đã xách định khẩu hiệu cách mạng Việt Nam sau cách mạng tháng Tám năm 1945 là gì? 11. Đảng ta đã phát động phong trào gì để ủng hộ nhân lực cho nam Bộ kháng chiến chống Pháp từ ngày 23/9/1945? 12. Sau khi ký bản Hiệp định Sơ bộ, ngày 6/3/1946, Ban Thường Vụ Trung Ương Đảng đã ra chỉ thị gì? 13. Cuộc tổng giao chiến lịch sử mở đầu của kháng chiến chống thực dân Pháp của quân và dân Hà Nội diễn ra trong bao lâu? 14. Đầu năm 1948, TW Đảng đã đề ra cách thức gì để thực hiện cách mạng ruộng đất theo đường lối riêng biệt của cánh mạng Việt Nam? 15. Nền tảng của khối đại đoàn kết dân tộc được Đảng Lao động Việt Nam xác định tại Đại hội II là gì? 16. Đại đoàn quân chủ lực đầu tiên của quân đội nhân dân Việt Nam (Đại đoàn 308) được thành lập khi nào? 17. Trong giai đoạn cuối của cuộc kháng chiến chống Pháp, nhằm thực hiện nhiệm vụ dân chủ, Đảng ta đã chủ trương thực hiện một số giải pháp nào? Phương án nào sau đây không phải là chủ trương của Đảng ta lúc đó? 18. Hãy cho biết một số hạn chế trong chính sách ruộng đất của Đảng ta? 19. Điểm mạnh của kế hoạch Nava của Pháp - Mỹ trên chiến trường Đông Dương là gì? LỊCH SỬ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 20. Lá cờ “Quyết chiến, quyết thắng” trong chiến dịch Điện Biên Phủ được trao cho đơn vị nào? 21. Quân dân miền Bắc đập tan cuộc tập kích chiến lược bằng B52 của đế quốc Mĩ trong bao nhiêu ngày đêm và từ ngày nào đến ngày nào? 22. Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi đồng bào và chiến sĩ cả nước: “Trung Nam Bắc đều là bờ cõi của ta, nước ta sẽ nhất định thống nhất, đồng bào cả nước nhất định được giải phóng” vào thời gian nào? 23. Bản “Đề cương cách mạng miền Nam” do ai chủ trì dự thảo? Được viết vào thời gian nào? 24. Mỹ – Diệm ra luật 10/59 vào thời gian nào? 25. Có bao nhiêu người Mỹ đã tự thiêu để phản đối chiến tranh của Mỹ ở Việt Nam? 26. Chủ trương đổi mới công tác kế hoạch hóa và cải tiến một cách cơ bản chính sách kinh tế để làm cho sản xuất “bung ra” được nêu lên ở hội nghị nào của Trung Ưng Đảng, khóa IV? 27. Chỉ thị 100 CT/TW của Ban Bí Thư Trung Ưng Đảng về khoán sản phẩm đến nhóm và người lao động trong hôp tác xã được ban hành khi nào? 28. Chỉ thị 100 CT/TW của Ban Bí Thư Trung Uơng Đảng (1/1981) đưa ra những chủ trương nào ? 29. Hội nghị nào của Ban Chấp Hành Trung Ương khóa V quyết định phải dứt khoát xóa bỏ cơ chế tập trung quan liêu bao cấp, thực hiện hạch toán kinh doanh xã hội chủ nghĩa? 30. Đại hội nào của Đảng ta được gọi là Đại hội “Trí tuệ, đổi mới, dân chủ, kỷ cương và đoàn kết”? 31. “Nước ta đã ra khỏi khủng hoảng kinh tế- xã hội, nhưng một số mặt còn chưa vững chắc” là đánh giá tổng quát của Đại hội nào? 32. Trong các nguồn lực để công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở nước ta đến năm 2020, Đại hội VIII của Đảng đã xác định nguồn lực nào là yếu tố cơ bản cho sự phát triển nhanh và bền vững? 33. Đại hội nào của Đảng khẳng định: Tư tưởng Hồ Chí Minh không chỉ là kết quả của sự vận dụng sáng tạo mà còn phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác- Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta? 34. Tại Đại hội nào của Đảng Cộng Sản Việt Nam coi: “Giáo dục là quốc sách hàng đầu”? 35. Hội nghị nào của Đảng mở đường cho phong trào Đồng Khởi: 36. Trên cơ sở theo dõi tình hình địch ở Điện Biên Phủ, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã quyết định thay đổi chiến lược để thực hiện phương châm gì? 37. Ba vùng tự do nào là hậu phương chủ yếu trong kháng chiến chống Pháp của cách mạng Việt Nam? 38. Nhằm đẩy mạnh thực hiện khẩu hiệu “Người cày có ruộng”, tháng 11/1953, Hội nghị BCH TW lần thứ V đã thông qua văn bản nào? 39. Từ những năm 1950 trở đi, đế quốc Mĩ đã can thiệp ngày càng sâu vào cuộc chiến tranh Đông Dương. Theo đó đến năm 1954, viện trợ của Mĩ cho Pháp đã tăng bao nhiêu % trong ngân sách chiến tranh ở Đông Dương? 40. Hãy nêu những hướng tiến công chiến lược của quân và dân ta trong chiến cuộc Đông Xuân 1953 – 1954?
Tài liệu liên quan