Bộ môn lịch sử Đảng với nhiệm vụ định hướng cho sinh viên trong thời kì đất nước hội nhập

TÓM TẮT Một bộ phận không nhỏ sinh viên trong các trường đại học, cao đẳng trên cả nước hiện nay không hiểu hết chức năng, nhiệm vụ của bộ môn Lịch sử Đảng. Bài viết này nhằm giáo dục lí tưởng, niềm tin, bản lĩnh cho sinh viên và định hướng cho họ phải có trách nhiệm học tập, rèn luyện tốt để trở thành nguồn động lực to lớn đưa đất nước vững bước trên con đường hội nhập quốc tế.

pdf5 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Lượt xem: 184 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bộ môn lịch sử Đảng với nhiệm vụ định hướng cho sinh viên trong thời kì đất nước hội nhập, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BỘ MÔN LỊCH SỬ ĐẢNG VỚI NHIỆM VỤ ĐỊNH HƯỚNG CHO SINH VIÊN TRONG THỜI KÌ ĐẤT NƯỚC HỘI NHẬP PHAN THỊ XUÂN YẾN (*) TÓM TẮT Một bộ phận không nhỏ sinh viên trong các trường đại học, cao đẳng trên cả nước hiện nay không hiểu hết chức năng, nhiệm vụ của bộ môn Lịch sử Đảng. Bài viết này nhằm giáo dục lí tưởng, niềm tin, bản lĩnh cho sinh viên và định hướng cho họ phải có trách nhiệm học tập, rèn luyện tốt để trở thành nguồn động lực to lớn đưa đất nước vững bước trên con đường hội nhập quốc tế. ABSTRACT A considerable number of students in universities and colleges across the country faisl to fully know the function and the task of the subject “The History of the Vietnamese Communist Party”. The aim of this writing is, therefore, to educate them about the ideal, faith, and determination and make them responsible for their study, train them to become a good driving force which helps our country firmly integrate into the world. “T , dâ , â ĩ ù , p ẻ , dâ , ị ụ ập dâ ĩ xã , ă , ắ ắ ờ ơ, ượ ử , â ự ệ ắ ợ N ị , p dâ , ẩ d ệ ô ổ , ư ư ỏ ì é p , ự ệ dâ , ư , xã ô ằ , dâ , ă ”1. T ự ệ N ị p ờ , â dâ ã p ấ ấ xâ dự p -xã , ấ ư ừ ư ập ự ắ ỗ ự ấ . Thành ô ấ ư ập ệ ì ấ ĩ , í ệ ệ ẻ V ệ N . â ệ ừ p ụ ự ệp . T ự ệp p ó dâ ệ Tổ , dư ự ã , B Hồ, ã ó p ĩ ườ , d x â ì ự ệp . T ự ệp xã ĩ ệ , ự ượ x í ụ ô ổ ấ ư . N ì ệ ẻ , ấ ự ượ , ườ , p ườ , ă , , ó , ó ã ó ý í ị ự . T , ệ ờ oà ì , ị ự ơ ị ườ , ó ó ự ấp dẫ ô “ ự ” ồ , ã p ậ , oá, ấ , ấ ĩ , d í ưở , ự ệp xâ dự CN H ấ ư . * TS, Khoa Giáo dục Chính trị - HSG 1 Ban Tư tưởng-văn hóa TW, Chuyên nghiên c u nghị quy t i h i X c a ng, Nxb Chính trị Qu c gia, Hà N i, năm 2006, tr.5. T ườ , ẳ ơ ô ỉ ấp , , ò ó ệ dụ , í ưở ĩ cách ệ ẻ. T ươ ì , ẳ , ó ô ó ă ệ ụ dụ í ưở ; ư ô ó ấ , ặ ệ ấ ệ ị ư dụ , í ưở ĩ - ô Lị ử C V ệ N . Mô Lị ử C V ệ N ô M L N , ư ũ ô ự ờ í ị xã ấ ư , đất nước học. T ự ấ , , e ô , ệ d ô ô “3 ờ” ( ô, ó, ổ), ô ó dụ ì e . Tấ ô ồ ì ự ì ậ ấ , ị ử C V ệ N ô ô ỉ ỏ ì ì , p ờ ì , ò ậ ò ã ự ệp ập dâ xâ dự ĩ xã . Từ ó ẳ ị ự ã â ắ ợ V ệ N . ồ ờ Lị ử ã p â ự ị ử ấ p ó dâ , p ó ấp, xâ dự CN H ệ Tổ V ệ N dư ự ã C . N ư ậ , ệ ẻ ồ ườ ẳ , , â ươ ấ ư , ệ ập, ô p x ị mình ệ p ụ p ĩ í ệ ẩ ự ệp ô ệp oá, h ệ oá ư . K Lị ử p ườ ở ì ấ ư ì dâ ì ; ậ ắ ợ ũ ư ấ ấ , ự é ô ổ ó ũ ậ , ừ ó , ệ . K Lị ử óp p ệ dụ , ồ dưỡ nâ p ẩ ấ , , . C í ì ậ ệ , d ập Lị ử ó ý ĩ , ó ò ệ ị ư p ó í ưở ẹp. S ườ ó p ô ô ý ượ ằ ó ượ ấ , oà ì p ệ ờ ô ơ ệ ã ã x ì ập ự d Tổ . ập dâ “ ấ xâ p ”. T ấ , dù ó ă , ổ ấ , ổ ẻ p ẵ ệ ập, ự d , ẹ ã ổ, ụ . T ệ ẻ ũ p ậ õ ằ ệ ập ự d ệ ệ í ệ ư ấ ư xâ dự CN H; ập dâ ắ ĩ xã , ư ĩ xã . â ũ ợ ỉ ỏ x ì ã 80 ă . N ờ ự ị ó ã ập ợp ượ dâ , ẻ ù xâ ượ ắ ợ ườ ổ ư ấ ư ư ỉ XXI. S ệ ẻ V ệ N ó p ườ ừ p ị dâ ập ệ ấ ư . B ô ị ử ã ắ ắ d dâ ô xâ C T , ệ B ; Mù x â . N ô ó ã ằ dâ ắ ô p ỉ ằ ậ ấ ưở ó ị ã ở ự ẻ ù. G ư T Vă G ã “ ư , ù, , , ươ ườ , ì ĩ , ó ư ị ă ấ ợ ỉ ỏ x ị ử dâ V ệ N ”, ó “N ị , ồ dâ V ệ N ượ ắp ị ử ă ấ dự ư ư ”2. T ệ ẻ ã ằ ị ó ẫ ườ ồ ã ã p ì p . H ập ô Lị ử p ự ã d ệ ở ò ư dâ ị ử xâ . ó í â , ắ ẻ ù ã ấ . “Lò ư ự â dâ ự ượ ô ù , ô ắ ổ N ờ ự ượ ấ ô , ượ ập. N ờ ự ượ ấ . N ờ ự ượ ấ ậ ô ỏ , p ắ ị ”. C í ì B Hồ ã ẳ ị “ , , T ô , ô , ô ”(2). T ờ ì ấ ư ổ , ập ệ , dâ ô ỉ ư ò . ó ự ợp ự ự , ở ự ự p . T V ệ N p ô ô xe ý, ồ ô . M dâ dù ỏ ư ặ ẽ dư ự ã , ườ ĩ Mác-L , ì dâ ó ắ ắ ẽ ắ xâ ượ . D ó, ệ ẻ ệ ư p ườ ườ ấ ư , ệ ở â ự ệ ở ĩ ụ ì ư ấ ư V ệ N ô ì ập p . N ư ấ ư ũ ư ờ ơ , ắ ắ ơ , ượ ư ấ ư “ ườ ” ấ ư p ó â ự ỏ ó – , ó ẫ “ ” ư Hồ C ị ã ẳ ị . ó ượ ệ õ ở ệ ẻ, ườ ẳ , , p ườ ĩ ờ . S ô ỉ ò “ ườ ”. V ệ dụ ệp ệ ụ ự ệp dụ ó , ừ ườ , c ẳ ó , ó ô Lị ử óp p ô ỏ. T ự ệ , xã ó “ ồ ô ” ệ ẻ ó ó p ậ ô ỏ ã ị “ ” e ự dụ , ưở , “ ượ hoá ồ ”, ĩ , . S ườ ỉ ơ ặ ượ , ô ơ ó ó p ù ợp chuyên môn và phát ă ì ô . T ự ò ỏ p ô ô dụ í ị , xây dự ư ưở , , í ưở ẹp ệ ẻ. ặ ệ , ò ườ ườ ấ ũ d ô í ậ í ị ó Lị ử ó ấ ô . N ườ ô ỉ p ị ư ó í ưở , ã , , ì ự ì ườ . ệ ì â ườ ũ p ó í ệp 2 Giaùo sö Traàn Vaên giaøu, Trong doøng chuû löu cuûa vaên hoïc Vieät Nam- Chuû nghóa yeâu nöôùc, Nxb. TP HCM, 1989. 2 Hoà Chí Minh. Toaøn taäp, Nxb. Chính trò Quoác gia, Haø Noäi, 1996, T.9, tr. 405. ì , ự ệp ổ ấ ư , ắ ì ì ừ . Có ư ậ oá ượ , p ườ ượ ệ d “ , , ưở ượ ”; ỉ ó ượ “ ử ” ừ ườ ô ỉ ó ử ừ ườ ó ó ệ ẻ ụ ự ệp . V ươ ị ườ ĩ ự dụ , , ô ô ờ ă dặ Tổ Bí ư Nô M I T C Hồ C í M “T ư ấp x ị õ ệ ì ổ ẻ ư ậ ệ ấ ư . C ô dụ í ị ư ưở , ô ừ â ậ í ậ , ệ â ươ ườ í , ơ ở ó xâ dự ĩ í ị , â ư , ĩ xã . Tổ ự ệ ậ ậ "H ập e ấ ươ Hồ C í M ", ấ ó ơ ở ấ ệ ĩ â , ĩ ơ , í ỷ ự dụ , xâ dự , ó ă oá, có kỉ ươ , ỏ , , d , d ị ệ , ự ự ự ườ , ý í â ư ấ ư ỏ ì è ư ườ ập ”3. B Hồ ã ừ d V eä N “K ô ó ệ ì ó, C ỉ ợ ò ô , ấp , Q í ắ ”4. T ổ ẻ ó ệ ị ử ườ x í ự ệp CNH, H H ấ ư . B ĩ ô ợ ó, ô ợ ổ, ó ẽ è ệ â ý í ườ p ụ p ĩ í ệ V ệ N ô dâ , ư . C ắ ắ ẽ ập, è ệ ườ , xã , e ờ d B Hồ, ư ự ệp V ệ N ập ự , ơ . 3 Trong baøi noùi chuyeän cuûa Toång Bí thö Noâng Ñöùc Maïnh taïi Ñaïi hoäi Ñaïi bieåu toaøn quoác laàn thöù IX Ñoaøn THCSHCM, naêm 2007 . 4 . Hoà Chí Minh. Toaøn taäp. Taäp 4. Nxb. Söï thaät, Haø Noäi, 1984, tr. 480 TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. B Tư ưởng -Vă ó T ươ (2006), Chuyên đề nghiên cứu nghị quyết Đại hội X của Đảng, Nx . C í ị H N . 2. B G Dụ T (200 ), Giáo trình Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Nx . C í ị Q H N . 3. T ườ C ( 8), Đẩy mạnh công tác nghiên cứu Lịch sử Đảng, Nx . Sự T ậ H N . 4. C V ệ N (2006), Văn kiện đại hội tòan quốc lần thứ X, Nxb. C í ị Q H N . 5. G . T Vă G ( 8 ), Trong dòng chủ lưu của văn học Việt Nam- chủ nghĩa yêu nước, Nx . T p Hồ C í M . 6. Hồ C í M ( 8 ), T ập, ập , Nx . Sự T ậ H N . 7. TS. D T ( ), Giảng dạy lý luận chính trị và công tác tư tưởng sinh viên trong trường Đại học và Cao đẳng, Nxb. Thanh niên. 8. T â ồ dưỡ d ý ậ M -L ư ưở Hồ C í Minh (2002), Quán triệt, vận dụng nghị quyết Đại hội IX, nâng cao chất lượng giảng dạy lý luận Mác-Lênin,tư tưởng Hồ Chí Minh, Nx .C í ị Q H N .