Các mẫu dịch vụ thông tin Phần 4: Các mẫu kiến trúc Quản lý dữ liệu chủ

Một giải pháp MDM cho phép một doanh nghiệp quản trị, tạo ra, duy trì, sử dụng và phân tích thông tin dữ liệu chủ thống nhất, đầy đủ, theo ngữ cảnh và chính xác cho tất cả các bên liên quan, chẳng hạn như dòng các hệ thống nghiệp vụ, các kho dữ liệu và các đối tác thương mại. Nó cung cấp một khung công tác tùy chỉnh của các thành phần kiểm soát quản lý vòng đời của dữ liệu chủ, chất lượng và tính toàn vẹn của dữ liệu và các dịch vụ không trạng thái để kiểm soát tiêu thụ và phân phối dữ liệu. Một giải pháp MDM:  Cung cấp giá trị kinh doanh bằng cách tiêu chuẩn hóa cách sử dụng dữ liệu trên toàn doanh nghiệp khi coi dữ liệu chủ như một tài sản công ty duy nhất.  Cung cấp nguồn chính thức cho dữ liệu chủ trong doanh nghiệp.  Cung cấp các dịch vụ hoạt động giá trị cao với dữ liệu để tạo ra giá trị kinh doanh, chẳng hạn như bằng cách kích hoạt các chính sách quản trị dữ liệu để giải quyết các xung đột tên và kích hoạt các hành động dựa trên các thay đổi dữ liệu, chẳng hạn như khi thay đổi một tên hoặc một địa chỉ.

pdf32 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Lượt xem: 1430 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Các mẫu dịch vụ thông tin Phần 4: Các mẫu kiến trúc Quản lý dữ liệu chủ, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Các mẫu dịch vụ thông tin Phần 4: Các mẫu kiến trúc Quản lý dữ liệu chủ Một giải pháp MDM cho phép một doanh nghiệp quản trị, tạo ra, duy trì, sử dụng và phân tích thông tin dữ liệu chủ thống nhất, đầy đủ, theo ngữ cảnh và chính xác cho tất cả các bên liên quan, chẳng hạn như dòng các hệ thống nghiệp vụ, các kho dữ liệu và các đối tác thương mại. Nó cung cấp một khung công tác tùy chỉnh của các thành phần kiểm soát quản lý vòng đời của dữ liệu chủ, chất lượng và tính toàn vẹn của dữ liệu và các dịch vụ không trạng thái để kiểm soát tiêu thụ và phân phối dữ liệu. Một giải pháp MDM:  Cung cấp giá trị kinh doanh bằng cách tiêu chuẩn hóa cách sử dụng dữ liệu trên toàn doanh nghiệp khi coi dữ liệu chủ như một tài sản công ty duy nhất.  Cung cấp nguồn chính thức cho dữ liệu chủ trong doanh nghiệp.  Cung cấp các dịch vụ hoạt động giá trị cao với dữ liệu để tạo ra giá trị kinh doanh, chẳng hạn như bằng cách kích hoạt các chính sách quản trị dữ liệu để giải quyết các xung đột tên và kích hoạt các hành động dựa trên các thay đổi dữ liệu, chẳng hạn như khi thay đổi một tên hoặc một địa chỉ. Một giải pháp MDM không chỉ là việc duy trì một kho lưu trữ dữ liệu chủ trung tâm trong doanh nghiệp. Kiến trúc tham khảo MDM cung cấp một kiến trúc thích ứng, co giãn để cho phép và bảo đảm hiệu năng cao và giá trị bền vững. Một số các yếu tố dẫn dắt kiến trúc quan trọng ảnh hưởng đến thiết kế cho kiến trúc giải pháp như sau:  Nó cần cung cấp một khung công tác để quản lý và duy trì dữ liệu chủ như một nguồn chính thức và phân phối an toàn dữ liệu chủ cập nhật, chính xác trên toàn doanh nghiệp cho những người dùng và các hệ thống được ủy quyền.  Nó cần hỗ trợ nhu cầu phối hợp và quản lý vòng đời của dữ liệu chủ.  Nó cần làm cho thông tin kinh doanh thiết yếu chính xác luôn sẵn sàng như một dịch vụ bất kỳ người dùng có ủy quyền nào, ứng dụng nào hoặc quá trình nào trong doanh nghiệp đều có thể sử dụng thông tin đó trong bối cảnh của một quy trình nghiệp vụ vào đúng thời điểm.  Nó cần cung cấp khả năng làm sạch dữ liệu sẽ được sử dụng liên quan đến hoạt động, để cải thiện chất lượng và làm cho nó thống nhất hơn với việc sử dụng trong môi trường vận hành.  Nó cần đưa ra yêu cầu để làm cho dữ liệu chủ hoạt động bằng cách phát hiện và tạo ra các hoạt động để quản lý dữ liệu chủ, thực hiện các chính sách quản trị dữ liệu và tạo ra giá trị kinh doanh. Các thông tin chi tiết hơn về các sản phẩm MDM của IBM có thể được tìm thấy trong phần Tài nguyên. Thuật ngữ Trước khi bạn đi sâu vào các mẫu kiến trúc MDM, hãy bắt đầu tìm hiểu các thuật ngữ kiến trúc, các mẫu, các mẫu kiến trúc, dữ liệu chủ, MDM và các giải pháp MDM có nghĩa là gì. Cho dù các giải pháp MDM và các mẫu giải pháp MDM sử dụng các thuật ngữ gì đi nữa, thì bài này vẫn tập trung vào các mẫu kiến trúc MDM.  Dữ liệu chủ: Ở một mức rất cao, về cơ bản có ba kiểu các hệ thống quản lý dữ liệu khác nhau: các hệ thống quản lý dữ liệu giao dịch, chẳng hạn như các mục đơn hàng xử lý dữ liệu giao dịch, các hệ thống quản lý dữ liệu phân tích, chẳng hạn như các kho dữ liệu xử lý dữ liệu phân tích và các hệ thống quản lý dữ liệu chủ xử lý dữ liệu chủ. o Dữ liệu giao dịch mô tả trạng thái và các hoạt động vận hành của khách hàng đối với các giao dịch kinh doanh, như có các thanh toán, các khoản tiền gửi vào/các khoản tiền rút ra, các hóa đơn, các khiếu nại, chuyển tiền và các hoạt động dịch vụ và bán hàng. Dữ liệu giao dịch đại diện cho các công việc và các hoạt động kinh doanh diễn ra trong một khoảng thời gian hoặc thậm chí tại một thời điểm đã cho. o Dữ liệu phân tích có liên quan đến hành vi và sự thực hiện của khách hàng theo quan điểm lịch sử và tương lai, chẳng hạn. Dữ liệu phân tích này được chuẩn bị và sau đó được sử dụng để tạo ra các báo cáo cho các mục đích phân tích tiếp thị và bán hàng, phân tích lợi nhuận cho mỗi mảng kinh doanh và hiểu rõ về hành vi của người mua. o Dữ liệu chủ là dữ liệu và các sự kiện trên toàn doanh nghiệp mô tả các thực thể kinh doanh chủ yếu. Có rất nhiều kiểu dữ liệu chủ khác nhau, chẳng hạn như các sự kiện và các mối quan hệ giữa các khách hàng, các nhân viên, các đối tác và các nhà cung cấp, cũng như các chi tiết, các sự việc, các hệ thống phân cấp của các sản phẩm, các mặt hàng, các vật liệu và hóa đơn vật liệu. Dữ liệu chủ cũng có thể là sự kiện và các mối quan hệ về các địa điểm, các thực thể, các thiết bị và trang bị. Ví dụ, trong trường hợp của khách hàng, dữ liệu này chứa các thuộc tính tương đối tĩnh của các khách hàng, chẳng hạn như các thuộc tính về định danh, lược tả chi tiết và các mối quan hệ giữa các khách hàng.  Tích hợp dữ liệu chủ (MDI): MDI là một tập hợp những nguyên tắc, các chiến lược, các công nghệ và các giải pháp, được sử dụng để thực hiện các nhiệm vụ sau đây: o Hiểu: Việc hiểu và phân tích dữ liệu, bao gồm khám phá, mô hình hóa và quản trị chất lượng và cấu trúc thông tin của dữ liệu chủ. o Làm sạch: Tiêu chuẩn hóa, sáp nhập và chỉnh sửa thông tin chủ. o Chuyển đổi và di chuyển: Chuyển đổi, làm phong phú, sắp đặt và đồng bộ hóa thông tin chủ. o Liên hợp: Cung cấp truy cập ảo hóa dữ liệu chủ trong một bối cảnh dữ liệu không đồng nhất.  Quản lý dữ liệu chủ (MDM): MDM là một tập hợp các nguyên tắc, các chiến lược, các công nghệ và các giải pháp, được dùng để tạo ra và duy trì dữ liệu kinh doanh thống nhất, đầy đủ, theo ngữ cảnh và chính xác cho tất cả các bên liên quan (những người dùng và các ứng dụng) trong và ngoài doanh nghiệp. Các nguyên tắc và các chiến lược này có thể được kết hợp với các sản phẩm và các dịch vụ quản lý thông tin để đưa ra một khung nhìn duy nhất về tất cả các kiểu khác nhau của dữ liệu chủ, chẳng hạn như các khách hàng và các sản phẩm. Một thành phần quan trọng của MDM là tập hợp các quy trình để xây dựng và duy trì một khung nhìn duy nhất như vậy trong suốt vòng đời của hệ thống MDM. Điều này có thể đạt được thông qua một hub (bộ tập trung) thông tin chủ vật lý hay logic. Nó bao gồm các chính sách và các thủ tục để truy cập, cập nhật, quản trị dữ liệu và thông tin và đồng bộ hóa tổng thể và phối hợp hub thông tin này với các hệ thống tham gia khác trên toàn doanh nghiệp. Thậm chí có thể mở rộng khung nhìn này cho nhiều doanh nghiệp. MDI được coi là một phần của bất kỳ giải pháp MDM nào. Trong một số trường hợp, các khách hàng chỉ quan tâm đến việc thực hiện các giải pháp MDI để hợp nhất, sáp nhập, di trú và đánh giá dữ liệu chủ của họ.  Kiến trúc: Thuật ngữ kiến trúc khi được diễn đạt trong một bối cảnh CNTT có thể mập mờ trừ khi nó được nói rõ hơn với các thuật ngữ như là kiến trúc doanh nghiệp, kiến trúc giải pháp hoặc kiến trúc ứng dụng. Những kiến trúc này giải quyết các tình huống hoặc các vấn đề cụ thể cần được giải quyết; trong khi đó, có thể sử dụng các định nghĩa kiến trúc tổng quát khác, chẳng hạn như một kiến trúc tham khảo, kiến trúc kỹ thuật hoặc kiến trúc sản phẩm làm một điểm khởi đầu để định nghĩa một trong những kiến trúc tình huống. Thuật ngữ kế hoạch chi tiết về kiến trúc được định nghĩa như là một cách tiếp cận theo quy định để phát triển nhanh chóng các kiến trúc thích ứng bằng cách sử dụng các tài sản, các phương pháp luận, các mẫu và các mô hình có thể tái sử dụng đã được kiểm chứng. Kiến trúc doanh nghiệp là mối liên kết giữa chiến lược kinh doanh, chiến lược CNTT và việc thực hiện CNTT.  Kiến trúc MDM: Kiến trúc MDM thu thập các hướng dẫn thực hành tốt nhất để thực hiện một giải pháp MDM. Kiến trúc MDM này gồm có một tập hợp chi tiết các khung nhìn kiến trúc để mô tả các giải pháp MDM đã được xây dựng và triển khai lặp đi lặp lại theo một kiểu thống nhất, chất lượng cao và có thể hỗ trợ với một ứng dụng xuyên suốt toàn bộ ngành nghề và đặc trưng cho ngành nghề. Các kiến trúc MDM cũng cần xem xét các chiến lược kỹ thuật và nghiệp vụ của Dữ liệu chủ của doanh nghiệp (Enterprise Master Data) khác nhau, các giải pháp thực hiện dữ liệu chủ và các phương pháp sử dụng MDM. Kiến trúc này được mô tả bằng cách sử dụng một kiến trúc tham khảo MDM, kiến trúc kỹ thuật, các mẫu kiến trúc MDM và các khuôn mẫu thiết kế để giải quyết nhiều loại vấn đề khách hàng khi đã hoàn toàn phù hợp.  Các mẫu: Nhìn chung, các mẫu là các tạo phẩm đã được sử dụng, thử nghiệm và được kiểm chứng thành công trong phần lớn các tình huống theo định kỳ (quy tắc 80:20). Những tình huống này có thể được đặc trưng bởi mối quan hệ giữa các vấn đề và các giải pháp trong một bối cảnh cụ thể. Điều này được minh họa trong Hình 1. Tất nhiên, có nhiều kiểu mẫu khác nhau, chẳng hạn như các mẫu nghiệp vụ tập trung vào các quy trình, các luồng công việc, các thủ tục và v.v... Có các mẫu triển khai, các mẫu bảo đảm an toàn, các mẫu ứng dụng và các mẫu giải quyết các khía cạnh vận hành và thời gian chạy. Cuối cùng, có các mẫu kiến trúc, là các tạo phẩm xử lý các tình huống theo định kỳ trong bối cảnh của các kiến trúc khác nhau, chẳng hạn như các kiến trúc doanh nghiệp, kiến trúc tham khảo, kiến trúc tích hợp, kiến trúc ứng dụng và v.v. Cần phải thu thập các mẫu trong các hướng dẫn, các hướng dẫn thực hành tốt nhất và các dịch vụ, các kế hoạch chi tiết và các khung công tác và quan trọng nhất là trong các công cụ để đẩy nhanh việc sử dụng và triển khai. Hình 1. Các mẫu  Các mẫu kiến trúc: Nói chung, các mẫu kiến trúc cần mô tả các mô hình theo quy tắc và được kiểm chứng cho một hệ thống, cùng với các định nghĩa về các phần tử và các hệ thống con điển hình để tạo nên hệ thống đó. Có thể sử dụng các mẫu này để giải quyết các vùng vấn đề kiến trúc khác nhau khi được áp dụng cho một bối cảnh cụ thể. Các mẫu kiến trúc cơ bản và hỗn hợp có thể dùng làm một khuôn mẫu hoặc bản mẫu để tiếp tục hoàn thành, tinh chỉnh, thích ứng và tùy chỉnh thêm. Cuối cùng, cần thu thập các mẫu kiến trúc này trong các hướng dẫn thực hành tốt nhất, các kế hoạch chi tiết, các cách thực hiện và quan trọng nhất là trong các công cụ (chẳng hạn như Rational Software Architect – Kiến trúc sư phần mềm Rational) để làm cho việc sử dụng lại dễ dàng.  Mẫu kiến trúc MDM: Khi áp dụng vào một bối cảnh MDM các mẫu kiến trúc cần giải quyết toàn bộ quy mô và các khía cạnh kiến trúc của MDM, ví dụ như MDI. Người ta cũng đưa việc xem xét các chiến lược kỹ thuật và nghiệp vụ của Dữ liệu chủ doanh nghiệp (Enterprise Master Data) khác nhau, các giải pháp thực hiện dữ liệu chủ và các phương pháp sử dụng MDM vào mẫu kiến trúc MDM.  Mẫu giải pháp MDM: Các mẫu giải pháp MDM mô tả các giải pháp cho các vấn đề MDM theo định kỳ. Các giải pháp này thường là hỗn hợp của một hoặc nhiều mẫu kiến trúc đặc trưng MDM hay mẫu kiến trúc khác.  Giải pháp MDM: Một giải pháp MDM gồm các thành phần MDM, đã mô tả ở trên, được bổ sung thêm với một: o Chiến lược MDM: Chiến lược MDM này là sự kết hợp tạo nên giá trị của các thành phần nghiệp vụ và kỹ thuật. Nó cần có sự tham gia của kinh doanh, động lực kinh doanh và các hướng dẫn tổng thể từ doanh nghiệp. Tất nhiên, chiến lược này được tùy chỉnh cho một tình huống khách hàng cụ thể. o (Các) kiến trúc: Đây là một tập hợp rộng lớn của các kiến trúc khác nhau, chẳng hạn như một kiến trúc các hệ thống, một kiến trúc tham khảo, một kiến trúc kỹ thuật. Nó cũng bao gồm một bản đồ sản phẩm và thành phần ở đầu cuối. o Sản phẩm và các công nghệ: Đúng, các sản phẩm và các công nghệ (IBM có vị thế tốt ở đây, xem phần Tài nguyên) là một thành phần thiết yếu của bất kỳ giải pháp MDM nào. Điều này bao gồm các sản phẩm MDM để xây dựng và vận hành các hub thông tin và toàn bộ quy mô của các chức năng của MDI. Các công nghệ MDI cũng gồm một tập hợp các công nghệ EAI (Tích hợp ứng dụng doanh nghiệp), EII (Tích hợp thông tin doanh nghiệp) và ETL (trích xuất, chuyển đổi và nạp lên). o Các hướng dẫn thực hành tốt nhất: Các hướng dẫn thực hành tốt nhất này giải quyết các khía cạnh tích hợp, xây dựng, triển khai, quản trị và vận hành. Hơn nữa, cũng cần có các hướng dẫn thực hành tốt nhất về dữ liệu chủ (chẳng hạn như để giải quyết các nhu cầu phân loại dữ liệu chủ). Các hướng dẫn thực hành tốt nhất thường thuộc về kiến thức chuyên gia lĩnh vực của bất kỳ nhà tích hợp hệ thống nào (System Integrator). Các mục tiêu giải pháp và đề xuất giá trị Khi kết hợp các mẫu kiến trúc MDM và giải pháp MDM thành một giải pháp MDM toàn diện, các đề xuất giá trị quan trọng là: 1. Ưu điểm thông qua phiên bản sự thật duy nhất (ưu điểm về tính thống nhất và chất lượng): Giải pháp MDM hoạt động như là nguồn chính thức đối với các dữ liệu chủ trong doanh nghiệp, bằng cách tách dữ liệu ra khỏi các ứng dụng bị cô lập, riêng lẻ và các ứng dụng có thể có các giá trị không thống nhất với dữ liệu đó. (ND: single version of the truth - phiên bản sự thật duy nhất là phiên bản cơ sở dữ liệu tập trung duy nhất hoặc ít nhất là một cơ sở dữ liệu đồng bộ phân tán). 2. Quản lý toàn bộ vòng đời cho dữ liệu chủ: Việc xây dựng một giải pháp MDM cung cấp các dịch vụ trên dữ liệu chủ để tạo ra giá trị kinh doanh, chẳng hạn như bằng cách kích hoạt các chính sách quản trị dữ liệu để giải quyết các xung đột tên và kích hoạt các hành động dựa trên các thay đổi dữ liệu, chẳng hạn như khi thay đổi một tên hoặc một địa chỉ. 3. Ưu điểm về khả năng tái sử dụng: Như đã nhấn mạnh trong phần Giới thiệu, một phạm vi rất rộng về các nhu cầu của những người tiêu dùng cần truy cập dữ liệu chủ và chức năng liên quan của nó. Giải pháp MDM tạo ra một nguồn chính thức về thông tin tin cậy cho các thực thể dữ liệu chủ. Nó cũng cung cấp một tập hợp các dịch vụ được tiêu chuẩn hóa cho dữ liệu này, sau đó có thể sử dụng dữ liệu này trong và ngoài doanh nghiệp. Bằng cách làm như vậy, người ta bảo đảm rằng những thông tin quan trọng nhất trong một doanh nghiệp được xử lý thống nhất. 4. Việc quản trị được cải thiện: Giải pháp MDM gồm các khả năng cụ thể để bảo đảm việc quản trị thích hợp các thực thể dữ liệu chủ. Một nguyên lý kiến trúc là một luật, một học thuyết hay một giả định toàn diện và căn bản cung cấp hướng dẫn bao quát toàn bô để phát triển một giải pháp. Một nguyên lý kiến trúc tốt không lỗi thời trước tiến bộ công nghệ và có các lý do khách quan để nâng cao thêm thay vì những thay thế khác. Các nguyên lý sau đây là những nguyên lý kiến trúc cốt lõi cần được xem xét để chỉ dẫn sự phát triển của một giải pháp MDM.  Giải pháp MDM cần cung cấp khả năng để tách thông tin khỏi các ứng dụng và các quy trình doanh nghiệp để làm cho nó có sẵn như là một tài sản chiến lược cho doanh nghiệp sử dụng. Đây là một khái niệm cơ bản về Thông tin theo Yêu cầu (Information on Demand), được dựa trên Các nguyên lý hướng dịch vụ (Service Oriented Principles) để phân phối thông tin vào đúng thời điểm, trong đúng bối cảnh, tới đúng ứng dụng hoặc người dùng.  Giải pháp MDM cần cung cấp cho doanh nghiệp một nguồn chính thức cho dữ liệu chủ nhằm quản lý sự toàn vẹn thông tin và kiểm soát việc phân phối dữ liệu chủ trên toàn doanh nghiệp theo một cách được tiêu chuẩn hóa để cho phép sử dụng lại. Động lực chính cho nguyên lý này là tập trung vào việc quản lý dữ liệu chủ để giảm các chi phí quản lý dữ liệu và cải thiện tính chính xác và tính đầy đủ của dữ liệu đó.  Giải pháp MDM cần cung cấp tính linh hoạt để thích ứng với các thay đổi lược đồ dữ liệu chủ, các yêu cầu nghiệp vụ và các quy định và hỗ trợ việc bổ sung dữ liệu chủ mới. Điều này cải thiện khả năng của một doanh nghiệp để nhanh chóng đáp ứng với những thay đổi kinh doanh để có thể yêu cầu bổ sung các phần tử hoặc các thay đổi dữ liệu chủ hiện có.  Giải pháp MDM cần được thiết kế với mức quan tâm cao nhất để bảo vệ quyền sở hữu dữ liệu, tính toàn vẹn và bảo mật dữ liệu từ lúc nó được nhập vào hệ thống cho đến khi việc duy trì dữ liệu này không còn cần thiết nữa. Mục tiêu của nguyên lý này là bảo đảm rằng dữ liệu kinh doanh cốt lõi, là rất quan trọng đối với sự thành công của doanh nghiệp, được an toàn và tuân thủ các luật và các quy định về quyền riêng tư.  Giải pháp MDM cần dựa trên các tiêu chuẩn tính toán mở đã được ngành nghề chấp thuận để hỗ trợ việc sử dụng nhiều công nghệ và kỹ thuật để tương tác với các hệ thống bên ngoài và các hệ thống trong doanh nghiệp. Điều này hướng dẫn sự phát triển của kiến trúc để vẫn giữ nguyên tính mở và tính linh hoạt sao cho nó có thể dễ dàng tích hợp với nhiều phần mềm của nhà cung cấp có thể đang có trong doanh nghiệp và "công nghệ chưa biết" trong tương lai.  Giải pháp MDM cần dựa trên một khung công tác kiến trúc và các dịch vụ có thể sử dụng lại để có thể sử dụng các công nghệ hiện có trong doanh nghiệp. Nguyên lý này hướng dẫn các quyết định kiến trúc để sử dụng các khoản đầu tư hiện có vào các công nghệ, chẳng hạn như những công nghệ tạo điều kiện thuận lợi cho tính liên thông và tính thích nghi hay tích hợp thông tin ở nơi thích hợp để thực hiện một giải pháp MDM.  Giải pháp MDM cần cung cấp khả năng để thực hiện dần từng bước một giải pháp MDM sao cho một giải pháp MDM có thể chứng tỏ giá trị ngay lập tức. Các phương pháp sử dụng MDM MDM là một tập hợp về phần mềm, các tiêu chuẩn thông tin và cơ sở hạ tầng quản trị để cho phép doanh nghiệp của bạn tạo, duy trì, sử dụng và phân tích thông tin thống nhất, đầy đủ, theo ngữ cảnh và chính xác cho tất cả các bên liên quan. MDM cần có các khả năng để hợp lý hóa dữ liệu chủ trên các ứng dụng doanh nghiệp, xử lý dữ liệu chủ như là một tài sản chung duy nhất của doanh nghiệp và làm cầu nối dữ liệu có cấu trúc cũng như dữ liệu không có cấu trúc. MDM có thể là một sự chuyển dịch mẫu ấn tượng trong doanh nghiệp vì nó đòi hỏi một quan điểm chủ động của doanh nghiệp về dữ liệu chủ và phải cung cấp các công nghệ và cách quản trị mới để quản lý và sử dụng dữ liệu chủ trên nhiều lĩnh vực dữ liệu và với nhiều phương pháp sử dụng bao gồm cộng tác, vận hành và phân tích. MDM hỗ trợ việc quản lý dữ liệu chủ trong suốt vòng đời của nó. Điều này đòi hỏi khả năng cộng tác, định nghĩa và xuất bản dữ liệu chủ, các quy trình vận hành để quản lý và duy trì dữ liệu chủ qua suốt các giai đoạn giao dịch của nó và các khả năng phân tích để mang lại sự hiểu biết tốt hơn và sử dụng thông tin nhúng trong đó. Multi-Form MDM (MDM đa dạng) là một thuật ngữ được sử dụng để giải quyết một thực tế là MDM hỗ trợ nhiều kiểu sử dụng dữ liệu chủ (cộng tác, vận hành và phân tích) và bao trùm qua nhiều lĩnh vực dữ liệu, chẳng hạn như khách hàng và sản phẩm. Điều phổ biến với nhiều phương pháp sử dụng là áp dụng MDM thậm chí cho cùng một lĩnh vực dữ liệu trong một môi trường doanh nghiệp lớn. Phương pháp sử dụng: Kiểu cộng tác Kiểu cộng tác của MDM hỗ trợ việc định nghĩa, tạo và đồng bộ hóa dữ liệu chủ. Kiểu cộng tác thường gắn liền với việc tạo, làm tăng thêm hoặc thay đổi dữ liệu chủ để hỗ trợ các quy trình, chẳng hạn như quy trình định nghĩa và giới thiệu sản phẩm mới hoặc việc quản lý dữ liệu. Luôn có những quy trình nghiệp vụ gắn với việc duy trì thông tin chủ, cho dù đó là dạng thiết lập các sản phẩm mới để bán, thuê các nhân viên mới hoặc quản lý các nhà cung cấp. Hệ thống MDM tham gia vào các quy trình như vậy hoặc nó dẫn dắt toàn bộ quá trình hoặc một hệ thống khác có thể gọi nó. Hình 2. Cộng tác MDM MDM cộng tác cung cấp khả năng để duy trì thông tin ở một nơi thông tin thường được duy trì qua nhiều ứng dụng nội bộ, bằng cách sử dụng một quá trình chủ duy nhất để bảo đảm rằng thông tin này là đầy đủ và đã xác nhận hợp lệ. MDM cộng tác yêu cầu các dịch vụ hỗ trợ luồng công việc và các dịch vụ đăng ký lúc vào, kiểm tra lúc ra, để kiểm soát việc tạo, quản lý và chất lượng của dữ liệu chủ. Sau khi thông tin đã đầy đủ và đã xác nhận hợp lệ, MDM cộng tác hỗ trợ việc tích hợp và đồng bộ hóa dữ liệu chủ với các hệ thống di sản, các ứng dụng doanh nghiệp và c