Các mở rộng của C++ so với C

 Để bổ sung các tính năng mới vào C, một số từ khóa (keyword) mới đã được đưa vào C++ ngoài các từ khóa có trong C.  Các chương trình bằng C nào sử dụng các tên trùng với các từ khóa cần phải thay đổi trước khi chương trình được dịch lại bằng C++.

pdf29 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Lượt xem: 1491 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Các mở rộng của C++ so với C, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Lê Thị Mỹ Hạnh Khoa CNTT Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng Từ khóa  Để bổ sung các tính năng mới vào C, một số từ khóa (keyword) mới đã được đưa vào C++ ngoài các từ khóa có trong C.  Các chương trình bằng C nào sử dụng các tên trùng với các từ khóa cần phải thay đổi trước khi chương trình được dịch lại bằng C++.  Các từ khóa mới này là : asm catch class delete friend inline new operator private protected public template this throw try virtual Chú thích  chó thÝch trong C b»ng /* ... */  C++ ®-a thªm chó thÝch b¾t ®Çu b»ng //.  kiÓu chó thÝch /*...*/ ®-îc dïng cho c¸c khèi chó thÝch lín gåm nhiÒu dßng,  cßn kiÓu // ®-îc dïng cho c¸c chó thÝch trªn mét dßng. VÝ dô: /* §©y lµ chó thÝch trong C */ // §©y lµ chó thÝch trong C++ Khai báo biến  Trong C tÊt c¶ c¸c c©u lÖnh khai b¸o biÕn, m¶ng côc bé ph¶i ®Æt t¹i ®Çu khèi.  vÞ trÝ khai b¸o vµ vÞ trÝ sö dông cña biÕn cã thÓ ë c¸ch kh¸ xa nhau, ®iÒu nµy g©y khã kh¨n trong viÖc kiÓm so¸t ch-¬ng tr×nh.  C++ ®· kh¾c phôc nh-îc ®iÓm nµy b»ng c¸ch cho phÐp c¸c lÖnh khai b¸o biÕn cã thÓ ®Æt bÊt kú chç nµo trong ch-¬ng tr×nh tr-íc khi c¸c biÕn ®-îc sö dông.  Ph¹m vi ho¹t ®éng cña c¸c biÕn kiÓu nµy lµ khèi trong ®ã biÕn ®-îc khai b¸o. Phép chuyển kiểu  Trong C phÐp chuyÓn kiÓu ®-îc viÕt theo có ph¸p: (kiÓu) biÓu thøc  C++ cßn sö dông mét phÐp chuyÓn kiÓu míi: KiÓu(biÓu thøc)  PhÐp chuyÓn kiÓu nµy cã d¹ng nh- mét hµm sè chuyÓn kiÓu ®ang ®-îc gäi. C¸ch chuyÓn kiÓu nµy th-êng ®-îc sö dông trong thùc tÕ. Vào ra trong C++  XuÊt d÷ liÖu  Có ph¸p: cout << biÓu thøc 1<<. . .<< biÓu thøc N;  Trong ®ã cout ®-îc ®Þnh nghÜa tr-íc nh- mét ®èi t-îng biÓu diÔn cho thiÕt bÞ xuÊt chuÈn cña C++ lµ mµn h×nh, cout ®-îc sö dông kÕt hîp víi to¸n tö chÌn << ®Ó hiÓn thÞ gi¸ trÞ c¸c biÓu thøc 1, 2,..., N ra mµn h×nh.  NhËp d÷ liÖu  Có ph¸p: cin >>biÕn 1>>. . . >>biÕn N;  To¸n tö cin ®-îc ®Þnh nghÜa tr-íc nh- mét ®èi t-îng biÓu diÔn cho thiÕt bÞ vµo chuÈn cña C++ lµ bµn phÝm, cin ®-îc sö dông kÕt hîp víi to¸n tö trÝch >> ®Ó nhËp d÷ liÖu tõ bµn phÝm cho c¸c biÕn 1, 2, ..., N.  Chó ý:  §Ó nhËp mét chuçi kh«ng qu¸ n ký tù vµ l-u vµo m¶ng mét chiÒu a (kiÓu char) cã thÓ dïng hµm cin.get nh- sau: cin.get(a,n);  To¸n tö nhËp cin>> sÏ ®Ó l¹i ký tù chuyÓn dßng ’\n’ trong bé ®Öm. Ký tù nµy cã thÓ lµm tr«i ph-¬ng thøc cin.get. §Ó kh¾c phôc t×nh tr¹ng trªn cÇn dïng ph-¬ng thøc cin.ignore(1) ®Ó bá qua mét ký tù chuyÓn dßng.  §Ó sö dông c¸c lo¹i to¸n tö vµ ph-¬ng thøc nãi trªn cÇn khai b¸o tËp tin dÉn h-íng iostream.h Vào ra trong C++ (2)  §Þnh d¹ng khi in ra mµn h×nh  §Ó quy ®Þnh sè thùc ®-îc hiÓn thÞ ra mµn h×nh víi p ch÷ sè sau dÊu chÊm thËp ph©n, ta sö dông ®ång thêi c¸c hµm sau: setiosflags(ios::showpoint);//Bật cờ hiệu showpoint(p) setprecision(p);  C¸c hµm nµy cÇn ®Æt trong to¸n tö xuÊt nh- sau: cout<<setiosflags(ios::showpoint)<<setprecision(p);  C©u lÖnh trªn sÏ cã hiÖu lùc ®èi víi tÊt c¶ c¸c to¸n tö xuÊt tiÕp theo cho ®Õn khi gÆp mét c©u lÖnh ®Þnh d¹ng míi.  §Ó quy ®Þnh ®é réng tèi thiÓu ®Ó hiÓn thÞ lµ k vÞ trÝ cho gi¸ trÞ (nguyªn, thùc, chuçi) ta dïng hµm: setw(k)  Hµm nµy cÇn ®Æt trong to¸n tö xuÊt vµ nã chØ cã hiÖu lùc cho mét gi¸ trÞ ®-îc in gÇn nhÊt. C¸c gi¸ trÞ in ra tiÕp theo sÏ cã ®é réng tèi thiÓu mÆc ®Þnh lµ 0, nh- vËy c©u lÖnh: cout<<setw(6)<<“Khoa”<<“CNTT” sÏ in ra chuçi “ KhoaCNTT”. Toán tử định phạm vi (::)  Toán tử định phạm vi (scope resolution operator) ký hiệu là ::, nó được dùng truy xuất một phần tử bị che bởi phạm vi hiện thời.  Ví dụ: #include int X = 5; int main() { int X = 16; cout<< "Bien X ben trong = "<<X<<"\n"; cout<< "Bien X ben ngoai = "<<::X<<"\n"; return 0; } Cấp phát và giải phóng bộ nhớ  Trong C để cÊp ph¸t bé nhí dïng: malloc(), calloc() vµ ®Ó gi¶i phãng bé nhí ®-îc cÊp ph¸t dïng hµm free().  C++ ®-a thªm mét c¸ch thøc míi ®Ó thùc hiÖn viÖc cÊp ph¸t vµ gi¶i phãng bé nhí b»ng c¸ch dïng hai to¸n tö new vµ delete. Cấp phát và giải phóng bộ nhớ  To¸n tö new ®Ó cÊp ph¸t bé nhí new Tªn kiÓu ; hoÆc new Tªn kiÓu(Gi¸ trÞ khëi t¹o);  Trong ®ã Tªn kiÓu lµ kiÓu d÷ liÖu cña biÕn con trá, nã cã thÓ lµ: c¸c kiÓu d÷ liÖu chuÈn nh- int, float, double, char,... hoÆc c¸c kiÓu do ng-êi lËp tr×nh ®Þnh nghÜa nh- m¶ng, cÊu tróc, líp,...  §Ó cÊp ph¸t bé nhí cho m¶ng mét chiÒu, dïng có ph¸p nh- sau: BiÕn con trá = new kiÓu[n];  Trong ®ã n lµ sè nguyªn d-¬ng x¸c ®Þnh sè phÇn tö cña m¶ng. VÝ dô: float *p = new float; //cÊp ph¸t bé nhí cho biÕn con trá p cã kiÓu int int *a = new int[100]; //cÊp ph¸t bé nhí ®Ó l-u tr÷ m¶ng mét chiÒu a gåm 100 phÇn tö  Khi sö dông to¸n tö new ®Ó cÊp ph¸t bé nhí, nÕu kh«ng ®ñ bé nhí ®Ó cÊp ph¸t, new sÏ tr¶ l¹i gi¸ trÞ NULL cho con trá. §o¹n ch-¬ng tr×nh sau minh häa c¸ch kiÓm tra lçi cÊp ph¸t bé nhí: double *p; int n; cout<< “\n So phan tu : ”; cin>>n; p = new double[n] if (p == NULL) { cout << “Loi cap phat bo nho”; exit(0); } Cấp phát và giải phóng bộ nhớ  To¸n tö delete ®Ó gi¶i phãng bé nhí  To¸n tö delete thay cho hµm free() cña C, nã cã có ph¸p nh- sau: delete contrá ;  §Ó gi¶i phãng vïng nhí ®· cÊp ph¸t cho m¶ng delete [ ] contrá;  VÝ dô: Thu håi vïng nhí ®· cÊp ph¸t cho hai biÕn con trá p vµ a (víi a lµ mét m¶ng mét chiÒu) delete p; delete [ ] a; Hàm inline  ViÖc tæ chøc ch-¬ng tr×nh thµnh c¸c hµm cã -u ®iÓm ch-¬ng tr×nh ®-îc chia thµnh c¸c ®¬n vÞ ®éc lËp, ®iÒu nµy gi¶m ®-îc kÝch th-íc ch-¬ng tr×nh, v× mçi ®o¹n ch-ong tr×nh thùc hiÖn nhiÖm vô cña hµm ®-îc thay b»ng lêi gäi hµm.  Tuy nhiªn hµm còng cã nh-îc ®iÓm lµ lµm lµ chËm tèc ®é thùc hiÖn ch-¬ng tr×nh v× ph¶i thùc hiÖn mét sè thao t¸c cã tÝnh thñ tôc mçi khi gäi hµm nh-: cÊp ph¸t vïng nhí cho c¸c ®èi sè vµ biÕn côc bé, truyÒn d÷ liÖu cña c¸c tham sè cho c¸c ®èi, gi¶i phãng vïng nhí tr-íc khi tho¸t khái hµm.  C++ cho kh¶ n¨ng kh¾c phôc ®-îc nh-îc ®iÓm nãi trªn b»ng c¸ch dïng hµm néi tuyÕn. §Ó biÕn mét hµm thµnh hµm néi tuyÕn ta viÕt thªm tõ khãa inline vµo tr-íc khai b¸o nguyªn mÉu hµm.  Chó ý:  Trong mäi tr-êng hîp, tõ khãa inline ph¶i xuÊt hiÖn tr-íc c¸c lêi gäi hµm th× tr×nh biªn dÞch míi biÕt cÇn xö lý hµm theo kiÓu inline.  ChØ nªn khai b¸o lµ hµm inline khi hµm cã néi dung ®¬n gi¶n.  Hµm ®Ö qui kh«ng thÓ lµ hµm inline. Hàm inline - Ví dụ #include #include inline int f(int a,int b); void main() { int s ; s=f(5,6); cout<<s; getch(); } int f(int a,int b) { return a*b; } #include #include inline int f(int a,int b) { return a*b; } void main() { int s ; s=f(5,6); cout<<s; getch(); } Biến tham chiếu  Trong C cã 2 lo¹i biÕn lµ:  BiÕn gi¸ trÞ dïng ®Ó chøa d÷ liÖu (nguyªn, thùc, ký tù,...) và biÕn con trá dïng ®Ó chøa ®Þa chØ.  C¸c biÕn nµy ®Òu ®-îc cung cÊp bé nhí vµ cã ®Þa chØ.  C++ cho phÐp sö dông lo¹i biÕn thø ba lµ biÕn tham chiÕu.  BiÕn tham chiÕu lµ mét tªn kh¸c (bÝ danh) cho biÕn ®· ®Þnh nghÜa tr-íc ®ã.  Có ph¸p khai b¸o biÕn tham chiÕu nh- sau: KiÓu &BiÕn tham chiÕu = BiÕnHằng;  BiÕn tham chiÕu cã ®Æc ®iÓm lµ nã ®-îc dïng lµm bÝ danh cho mét biÕn (kiÓu gi¸ trÞ) nµo ®ã vµ sö dông vïng nhí cña biÕn nµy. Biến tham chiếu  VÝ dô: Víi c©u lÖnh: int a, &tong=a; th× tong lµ bÝ danh cña biÕn a vµ biÕn tong dïng chung vïng nhí cña biÕn a. Lóc nµy, trong mäi c©u lÖnh, viÕt a hay viÕt tong ®Òu cã ý nghÜa nh- nhau, v× ®Òu truy nhËp ®Õn cïng mét vïng nhí. Mäi sù thay ®æi ®èi víi biÕn tong ®Òu ¶nh h-ëng ®èi víi biÕn a vµ ng-îc l¹i. VÝ dô: int a, &tong =a; tong =1; //a=1 cout<< tong; //in ra sè 1 tong++; //a=2 ++a; //a=3 cout<<tong; //in ra sè 3  Chó ý:  Trong khai b¸o biÕn tham chiÕu ph¶i chØ râ tham chiÕu ®Õn biÕn nµo.  BiÕn tham chiÕu cã thÓ tham chiÕu ®Õn mét phÇn tö m¶ng, nh-ng kh«ng cho phÐp khai b¸o m¶ng tham chiÕu.  BiÕn tham chiÕu cã thÓ tham chiÕu ®Õn mét h»ng. Khi ®ã nã sö dông vïng nhí cña h»ng vµ cã thÓ lµm thay ®æi gi¸ trÞ chøa trong vïng nhí nµy.  BiÕn tham chiÕu th-êng ®-îc sö dông lµm ®èi cña hµm ®Ó cho phÐp hµm truy nhËp ®Õn c¸c tham biÕn trong lêi gäi hµm Hằng tham chiếu  Có ph¸p khai b¸o h»ng tham chiÕu nh- sau: const KiÓu d÷ liÖu &Hằng = BiÕn/H»ng;  VÝ dô: int n = 10; const int &m = n; const int &p = 123;  H»ng tham chiÕu cã thÓ tham chiÕu ®Õn mét biÕn hoÆc mét h»ng.  Chó ý:  BiÕn tham chiÕu vµ h»ng tham chiÕu kh¸c nhau ë chç: kh«ng cho phÐp dïng h»ng tham chiÕu ®Ó lµm thay ®æi gi¸ trÞ cña vïng nhí mµ nã tham chiÕu.  VÝ dô: int y=12, z; const int &p = y //H»ng tham chiÕu p tham chiÕu ®Õn biÕn y p = p + 1; //Sai, tr×nh biªn dÞch sÏ th«ng b¸o lçi  H»ng tham chiÕu cho phÐp sö dông gi¸ trÞ chøa trong mét vïng nhí, nh-ng kh«ng cho phÐp thay ®æi gi¸ trÞ nµy.  H»ng tham chiÕu th-êng ®-îc sö dông lµm ®èi sè cña hµm ®Ó cho phÐp sö dông gi¸ trÞ cña c¸c tham sè trong lêi gäi hµm, nh-ng tr¸nh lµm thay ®æi gi¸ trÞ tham sè. Truyền tham số cho hàm theo tham chiếu  Trong C chØ cã mét c¸ch truyÒn d÷ liÖu cho hµm lµ truyÒn theo theo gi¸ trÞ.  Ch-¬ng tr×nh sÏ t¹o ra c¸c b¶n sao cña c¸c tham sè thùc sù trong lêi gäi hµm vµ sÏ thao t¸c trªn c¸c b¶n sao nµy chø kh«ng xö lý trùc tiÕp víi c¸c tham sè thùc sù.  C¬ chÕ nµy rÊt tèt nÕu khi thùc hiÖn hµm trong ch-¬ng tr×nh kh«ng cÇn lµm thay ®æi gi¸ trÞ cña biÕn gèc.  Tuy nhiªn, nhiÒu khi ta l¹i muèn nh÷ng tham sè ®ã thay ®æi khi thùc hiÖn hµm trong ch-¬ng tr×nh.  C++ cung cÊp thªm c¸ch truyÒn d÷ liÖu cho hµm theo tham chiÕu b»ng c¸ch dïng ®èi lµ tham chiÕu.  C¸ch lµm nµy cã -u diÓm lµ kh«ng cÇn t¹o ra c¸c b¶n sao cña c¸c tham sè, do dã tiÕt kiÖm bé nhí vµ thêi gian ch¹y m¸y.  MÆt kh¸c, hµm nµy sÏ thao t¸c trùc tiÕp trªn vïng nhí cña c¸c tham sè, do ®ã dÔ dµng thay ®æi gi¸ trÞ c¸c tham sè khi cÇn. Truyền tham số theo tham chiếu – Ví dụ void Hoanvi(double &x,double &y) { double tam = x; x = y; y = tam; } void sapxep(double *a,int n) { for(int i=0;i<n-1;++i) for(int j=i+1;j<n;++j) if(a[i]>a[j]) Hoanvi(a[i],a[j]); } Hàm trả về là một tham chiếu  C++ cho phÐp hµm tr¶ vÒ gi¸ trÞ lµ mét tham chiÕu, lóc nµy ®Þnh nghÜa cña hµm cã d¹ng nh- sau : KiÓu &Tªn hµm(...) { //th©n hµm return ; }  Trong tr-êng hîp nµy biÓu thøc ®-îc tr¶ l¹i trong c©u lÖnh return ph¶i lµ tªn cña mét biÕn x¸c ®Þnh tõ bªn ngoµi hµm, bëi v× khi ®ã míi cã thÓ sö dông ®-îc gi¸ trÞ cña hµm.  Khi ta tr¶ vÒ mét tham chiÕu ®Õn mét biÕn côc bé khai b¸o bªn trong hµm, biÕn côc bé nµy sÏ bÞ mÊt ®i khi kÕt thóc thùc hiÖn hµm. Do vËy tham chiÕu cña hµm sÏ kh«ng cßn ý nghÜa n÷a. V× vËy, nÕu hµm tr¶ vÒ lµ tham chiÕu ®Õn biÕn côc bé th× biÕn côc bé nµy ph¶i khai b¸o static.  VÝ dô: int &myfunc(){ static int x= 10; return x; } Hàm trả về là một tham chiếu  Khi gi¸ trÞ tr¶ vÒ cña hµm lµ tham chiÕu, ta cã thÓ gÆp c¸c c©u lÖnh g¸n h¬i kh¸c th-êng, trong ®ã vÕ tr¸i lµ mét lêi gäi hµm chø kh«ng ph¶i lµ tªn cña mét biÕn.  VÝ dô: #include int X = 4; int & MyFunc(); int main() { cout<<"X="<<X<<endl; cout<<"X="<<MyFunc()<<endl; MyFunc() = 20; //Nghĩa là X = 20 cout<<"X="<<X<<endl; return 0; } int & MyFunc() { return X; } => Kết quả ? Hàm với đối số mặc đinh  Một trong các đặc tính nổi bật nhất của C++ là khả năng định nghĩa các giá trị tham số mặc định cho các hàm.  Bình thường khi gọi một hàm, chúng ta cần gởi một giá trị cho mỗi tham số đã được định nghĩa trong hàm đó, chẳng hạn chúng ta có đoạn chương trình sau: void MyDelay(long Loops); //prototype  Mỗi khi hàm MyDelay() được gọi chúng ta phải gởi cho nó một giá trị cho tham số Loops.  Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp chúng ta có thể nhận thấy rằng chúng ta luôn luôn gọi hàm MyDelay() với cùng một giá trị Loops nào đó. Muốn vậy chúng ta sẽ dùng giá trị mặc định cho tham số Loops, giả sử chúng ta muốn giá trị mặc định cho tham số Loops là 1000.  Khi đó đoạn mã trên được viết lại như sau : void MyDelay(long Loops = 1000); //prototype  Mỗi khi gọi hàm MyDelay() mà không gởi một tham số tương ứng thì trình biên dịch sẽ tự động gán cho tham số Loops giá trị 1000. MyDelay(); // Loops có giá trị là 1000 MyDelay(5000); // Loops có giá trị là 5000 Hàm với đối số mặc định  Quy t¾c x©y dùng hµm víi ®èi sè mÆc ®Þnh nh- sau:  C¸c ®èi cã gi¸ trÞ mÆc ®Þnh cÇn lµ c¸c ®èi sè cuèi cïng tÝnh tõ tr¸i qua ph¶i. int MyFunc(int a=1, int b, int c=3, int d=4); //prototype sai!!! int MyFunc(int a, int b=2, int c=3, int d=4); //prototype đúng  NÕu ch-¬ng tr×nh sö dông khai b¸o nguyªn mÉu hµm th× c¸c ®èi sè mÆc ®Þnh cÇn ®-îc khëi g¸n trong nguyªn mÉu hµm, kh«ng ®-îc khëi g¸n khëi g¸n l¹i cho c¸c ®èi mÆc ®Þnh trong dßng ®Çu cña ®Þnh nghÜa hµm.  Khi x©y dùng hµm, nÕu kh«ng khai b¸o nguyªn mÉu, th× c¸c ®èi mÆc ®Þnh ®-îc khëi g¸n trong dßng ®Çu cña ®Þnh nghÜa hµm.  §èi víi c¸c hµm cã ®èi sè mÆc ®Þnh th× lêi gäi hµm cÇn viÕt theo quy ®Þnh: C¸c tham sè v¾ng mÆt trong lêi gäi hµm t-¬ng øng víi c¸c ®èi sè mÆc ®Þnh cuèi cïng (tÝnh tõ tr¸i sang ph¶i), MyFunc(); // Lỗi do tham số a không có giá trị mặc định MyFunc(1);// OK, các tham số b, c và d lấy giá trị mặc định MyFunc(5, 7); // OK, các tham số c và d lấy giá trị mặc định MyFunc(5, 7, , 8); // Lỗi do các tham số bị bỏ phải liên tiếp nhau Đa năng hóa (Overloading)  Với ngôn ngữ C++, chúng ta có thể đa năng hóa các hàm và các toán tử (operator).  Đa năng hóa là phương pháp cung cấp nhiều hơn một định nghĩa cho tên hàm đã cho trong cùng một phạm vi.  Trình biên dịch sẽ lựa chọn phiên bản thích hợp của hàm hay toán tử dựa trên các tham số mà nó được gọi.  Có hai hình thức đa năng hóa:  Đa năng hóa hàm  Đa năng hóa toán tử Đa năng hóa hàm(Function Overloading)  Trong ngôn ngữ C cũng như mọi ngôn ngữ máy tính khác, mỗi hàm đều phải có một tên phân biệt.  Như trong ngôn ngữ C, có rất nhiều hàm trả về trị tuyệt đối của một tham số là số, vì cần thiết phải có tên phân biệt nên C phải có hàm riêng cho mỗi kiểu dữ liệu số,  do vậy có tới ba hàm khác nhau để trả về trị tuyệt đối của một tham số : int abs(int i); long labs(long l); double fabs(double d);  Tất cả các hàm này đều cùng thực hiện một chứa năng nên chúng ta thấy điều này nghịch lý khi phải có ba tên khác nhau.  C++ giải quyết điều này bằng cách cho phép chúng ta tạo ra các hàm khác nhau có cùng một tên. Đây chính là đa năng hóa hàm.  Như vậy, trong C++ chúng ta có thể định nghĩa lại các hàm trả về trị tuyệt đối để thay thế các hàm trên như sau : int Myabs(int i); long Myabs(long l); double Myabs(double d); Đa năng hóa hàm(Function Overloading)  Trình biên dịch dựa vào sự khác nhau về số các tham số, kiểu của các tham số để có thể xác định chính xác phiên bản cài đặt nào của hàm MyAbs() thích hợp với một lệnh gọi hàm được cho, MyAbs(-7); //Gọi hàm int MyAbs(int) MyAbs(-7l); //Gọi hàm long MyAbs(long) MyAbs(-7.5); //Gọi hàm double MyAbs(double)  Quá trình tìm hàm đa năng hóa :  nếu tìm thấy một phiên bản định nghĩa nào đó của một hàm được đa năng hóa mà có kiểu dữ liệu các tham số của nó trùng với kiểu các tham số đã gởi tới trong lệnh gọi hàm thì phiên bản hàm đó sẽ được gọi.  Nếu không trình biên dịch C++ sẽ gọi đến phiên bản nào cho phép chuyển kiểu dễ dàng nhất. MyAbs(„c‟); //Gọi int MyAbs(int) MyAbs(2.34f); //Gọi double MyAbs(double) Bất kỳ hai hàm nào trong tập các hàm đã đa năng phải có các tham số khác nhau. Đa năng hóa toán tử (Operators overloading)  Trong C, khi tạo ra một kiểu dữ liệu mới, để thực hiện các thao tác liên quan đến kiểu dữ liệu đó thường thông qua các hàm  Ví dụ: typedef struct Complex{ double Real; double Imaginary; }; Complex SetComplex(double R,double I); Complex AddComplex(Complex C1,Complex C2); Complex SubComplex(Complex C1,Complex C2); => C3 = AddComplex(C1,C2); //Hơi bất tiện !!! C4 = SubComplex(C1,C2);  Điều này trở nên không thoải mái vì thực chất thao tác cộng và trừ là các toán tử chứ không phải là hàm. Đa năng hóa toán tử (Operators overloading)  Để khắc phục yếu điểm này, trong C++ cho phép chúng ta có thể định nghĩa lại chức năng của các toán tử đã có sẵn một cách tiện lợi và tự nhiên hơn rất nhiều.  Điều này gọi là đa năng hóa toán tử..  Ví dụ: Complex operator + (Complex C1,Complex C2); Complex operator - (Complex C1,Complex C2); => C3 = C1 + C2; C4 = C1 - C2;  Như vậy trong C++, các phép toán trên các giá trị kiểu số phức được thực hiện bằng các toán tử toán học chuẩn chứ không phải bằng các tên hàm như trong C.  Chẳng hạn chúng ta có lệnh sau: C4 = AddComplex(C3, SubComplex(C1,C2)); thì ở trong C++, chúng ta có lệnh tương ứng như sau: C4 = C3 + C1 - C2; Đa năng hóa toán tử (Operators overloading)  Cú pháp: data_type operator oper_sym( parameters ){ ……………………………… } Trong đó: data_type: Kiểu trả về. operator_symbol: Ký hiệu của toán tử. parameters: Các tham số (nếu có).  Các toán tử được đa năng hóa sẽ được lựa chọn bởi trình biên dịch:  khi gặp một toán tử làm việc trên các kiểu không phải là kiểu có sẵn, trình biên dịch sẽ tìm một hàm định nghĩa của toán tử nào đó có các tham số đối sánh với các toán hạng để dùng. Đa năng hóa toán tử (Operators overloading)  Các giới hạn của đa năng hóa toán tử:  Chúng ta không thể định nghĩa các toán tử mới.  Hầu hết các toán tử của C++ đều có thể được đa năng hóa.  Các toán tử sau không được đa năng hóa là :  :: Toán tử định phạm vi.  .* Truy cập đến con trỏ là trường của struct hay thành viên của class.  . Truy cập đến trường của struct hay thành viên của class.  ?: Toán tử điều kiện  sizeof  và chúng ta cũng không thể đa năng hóa bất kỳ ký hiệu tiền xử lý nào.  Chúng ta không thể thay đổi thứ tự ưu tiên của một toán tử hay không thể thay đổi số các toán hạng của nó.  Chúng ta không thể thay đổi ý nghĩa của các toán tử khi áp dụng cho các kiểu có sẵn.  Đa năng hóa các toán tử không thể có các tham số có giá trị mặc định.  Các toán tử có thể đa năng hoá: + - * / % ^ ! = += -= ^= &= |= > = && || ++ -- () [] new delete & | ~ *= /= %= >>= == != , -> ->*
Tài liệu liên quan