Cạnh tranh giữa các nhà cạnh tranh và sự năng động cạnh tranh

Các nhà cạnh tranh Các công ty hoạt động trong cùng một thị trường, cung cấp những sản phẩm tương tự như nhau và nhắm tới những khách hàng giống nhau Cạnh tranh giữa các nhà cạnh tranh Một tập hợp liên tục các hành động cạnh tranh và những phản ứng xảy ra giữa các nhà cạnh tranh Cạnh tranh giữa các nhà cạnh tranh ảnh hưởng tới khả năng của một công ty trong việc đạt tới và duy trì lợi thế cạnh tranh

pdf19 trang | Chia sẻ: haohao89 | Lượt xem: 1871 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Cạnh tranh giữa các nhà cạnh tranh và sự năng động cạnh tranh, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Chng 5 Nguyễn Hữu Lam, Ph. D. 1 Quản trị Chiến lược Cạnh tranh giữa Các nhà Cạnh tranh & Sự Năng ñộng Cạnh tranh CENTER FOR EXCELLENCE IN MANAGEMENT DEVELOPMENT 196 Trần Quang Khải, Q1. TP.HCM Tel: (08) 848-3107 – Fax: (08) 848-3252 Email: cemd@ueh.edu.vn Web page: www.cemd.ueh.edu.vn.vn Together, We Shin e! Nguyễn Hữu Lam, Ph.D Email: lam@ueh.edu.vn Center for Excellence in Management Development Together, We Shin e! “Chiến lược kinh doanh thành công liên quan tới việc chủ ñộng ñịnh hình trò chơi mà bạn chơi, không phải chỉ chơi trò chơi mà bạn tìm ra. Adam M. Brandenburger and Barry J. Nalebuff Chng 5 Nguyễn Hữu Lam, Ph. D. 2 Quản trị Chiến lược Center for Excellence in Management Development Together, We Shin e! “ðường chắc chắn dẫn tới sự quên lãng là duy trì sự ổn ñịnh hiện tại của bạn.” Bernard Fauber Center for Excellence in Management Development Together, We Shin e! Mục tiêu Kết thúc nghiên cứu chương này, bạn sẽ có khả năng ñể: 1. ðịnh nghĩa về các nhà cạnh tranh, cạnh tranh giữa các nhà cạnh tranh, hành vi cạnh tranh, và sự năng ñộng cạnh tranh 2. Mô tả ñộ tương ñồng thị trường và ñộ tương tự nguồn lực như là những nhân tố quan trọng của phân tích nhà cạnh tranh 3. Giải thích sự nhận biết, ñộng viên, và khả năng như là những nhân tố ảnh hưởng tới hành vi cạnh tranh 4. Thảo luận các nhân tố ảnh hưởng tới khả năng mà một nhà cạnh tranh sẽ thực hiện các hành ñộng cạnh tranh 5. Thảo luận các nhân tố ảnh hưởng tới việc một nhà cạnh tranh sẽ ñáp trả các hành ñộng cạnh tranh 6. Giải thích sự năng ñộng cạnh tranh trong các thị trường chu kỳ chậm, nhanh và tiêu chuẩn Chng 5 Nguyễn Hữu Lam, Ph. D. 3 Quản trị Chiến lược Center for Excellence in Management Development Together, We Shin e! Các ðịnh nghĩa Các nhà cạnh tranh Các công ty hoạt ñộng trong cùng một thị trường, cung cấp những sản phẩm tương tự như nhau và nhắm tới những khách hàng giống nhau Cạnh tranh giữa các nhà cạnh tranh Một tập hợp liên tục các hành ñộng cạnh tranh và những phản ứng xảy ra giữa các nhà cạnh tranh Cạnh tranh giữa các nhà cạnh tranh ảnh hưởng tới khả năng của một công ty trong việc ñạt tới và duy trì lợi thế cạnh tranh Center for Excellence in Management Development Together, We Shin e! Các ðịnh nghĩa Hành vi cạnh tranh Tập hợp các hành ñộng cạnh tranh và phản ứng có tính cạnh tranh mà công ty thực hiện ñể xây dựng hoặc bảo vệ lợi thế cạnh tranh và hoàn thiện vị trì thị trường của nó Cạnh tranh trên nhiều thị trường Các công ty cạnh tranh với nhau trong nhiều thị trường sản phẩm hoặc ñịa lý Năng ñộng cạnh tranh Toàn bộ tập hợp các hành ñộng và các phản ứng ñược thực hiện bởi tất cả các công ty cạnh tranh trog một thị trường Chng 5 Nguyễn Hữu Lam, Ph. D. 4 Quản trị Chiến lược Center for Excellence in Management Development Together, We Shin e! Từ các Nhà Cạnh tranh ñến Năng ñộng Cạnh tranh Các nhà Cạnh tranh • ðể ñạt tới lợi thế cạnh tranh trên thị trường • Hành vi cạnh tranh • Các hành ñộng cạnh tranh • Các phản ứng cạnh tranh Năng ñộng Cạnh tranh Các hành ñộng và các phản ứng ñược thực hiện bởi tất cả các công ty cạnh tranh trong một thị trường Tham gia vào Lý do? Cách thức Kết quả Kết quả Cạnh tranh giữa các nhà cạnh tranh Nguồn: Từ M.-J. Chen, 1996, Competitor analysis and interfirm rivalry: Toward a theoretical integration, Academy of Management Review, 21: 100–134. Center for Excellence in Management Development Together, We Shin e! Ảnh hưởng của Cạnh tranh ñến Chiến lược Sự thành công của một chiến lược ñược xác ñịnh bởi: Những hành ñộng khởi xướng cạnh tranh của công ty Nó tiên liệu những ñáp trả của các nhà cạnh tranh ra sao? Công ty tiên liệu và ñáp trả những hành ñộng khởi xướng cạnh tranh của các nhà cạnh tranh ra sao? Cạnh tranh giữa các nhà cạnh tranh: Ảnh hưởng tất cả các dạng chiến lược Có ảnh hướng mạnh nhất ñến chiến lược cấp kinh doanh của công ty Chng 5 Nguyễn Hữu Lam, Ph. D. 5 Quản trị Chiến lược Center for Excellence in Management Development Together, We Shin e! Mô hình về Cạnh tranh giữa Các nhà Cạnh tranh Các công ty là phụ thuộc lẫn nhau Những hành ñộng cạnh tranh của công ty có những ảnh hưởng rõ ràng ñến các nhà cạnh tranh của nó Những hành ñộng cạnh tranh của công ty khơi dậy, kích thích những ñáp trả từ các nhà cạnh tranh của nó Các nhà cạnh tranh luôn cảm nhận ñược những hành ñộng và những ñáp trả của nhau Sự thành công trên thị trường là hàm số của Center for Excellence in Management Development Together, We Shin e! Mô hình về Cạnh tranh giữa Các nhà Cạnh tranh Phân tích cạnh tranh • ðộ tương ñồng thị trường • ðộ tương tự về nguồn lực Các yếu tố ảnh hưởng tới hành vi cạnh tranh • Nhận biết • ðộng viên • Khả năng Cạnh tranh lẫn nhau • Khả năng xảy ra Tấn công • ðộng cơ của người hành ñộng trước tiên • Qui mô của tổ chức • Chất lượng • Khả năng xảy ra ðáp trả • Dạng hành ñộng cạnh tranh • Danh tiếng, uy tín • ðộ phụ thuộc thị trường Kết cục • Vị thế thị truờng • Kết quả tài chính Phản hồi Nguồn: Từ M.-J. Chen, 1996, Competitor analysis and interfirm rivalry: Toward a theoretical integration, Academy of Management Review, 21: 100–134. Chng 5 Nguyễn Hữu Lam, Ph. D. 6 Quản trị Chiến lược Center for Excellence in Management Development Together, We Shin e! Phân tích Nhà Cạnh tranh Phân tích các nhà cạnh tranh ñược sử dụng ñể giúp công ty hiểu các nhà cạnh tranh của nó Công ty nghiên cứu những mục tiêu tương lai, chiến lược hiện tại, các giả ñịnh và các khả năng Với sự phân tích, công ty có khả năng tốt hơn ñể dự báo các hành vi của các nhà cạnh tranh khi hình thành những hành ñộng và phản ứng cạnh tranh của nó Center for Excellence in Management Development Together, We Shin e! ðộ Tương ñồng Thị trường ðộ tương ñồng thị trường Các công ty cạnh tranh với nhau trong trong một số hoặc nhiều thị trường tham gia, gắn bó với cuộc cạnh tranh trên nhiều thị trường Chng 5 Nguyễn Hữu Lam, Ph. D. 7 Quản trị Chiến lược Center for Excellence in Management Development Together, We Shin e! ðộ Tương tự về Nguồn lực ðộ tương tự về nguồn lực Các công ty có sự tương tự, tương ñồng nhau về những dạng và qui mô nguồn lực thường ðánh giá ñộ tương tự về nguồn lực có thể là rất khó khăn khi các nguồn lực cốt lõi, quan trọng Center for Excellence in Management Development Together, We Shin e! Các Yếu tố Ảnh hưởng tới Hành vi Cạnh tranh Nhận biết làNhận biết Chng 5 Nguyễn Hữu Lam, Ph. D. 8 Quản trị Chiến lược Center for Excellence in Management Development Together, We Shin e! Các Yếu tố Ảnh hưởng tới Hành vi Cạnh tranh ðộng viên liên quan tớiNhận biết ðộng viên Center for Excellence in Management Development Together, We Shin e! Các Yếu tố Ảnh hưởng tới Hành vi Cạnh tranh Khả năng liên quan tới Nếu không có sẵn các nguồn lực, công ty không có khả năng ñể Nhận biết ðộng viên Khả năng Chng 5 Nguyễn Hữu Lam, Ph. D. 9 Quản trị Chiến lược Center for Excellence in Management Development Together, We Shin e! Các Yếu tố Ảnh hưởng tới Hành vi Cạnh tranh Công ty thường tấn công nhà cạnh tranh có ñộ tương ñồng thị trường Trong ñiều kiện cạnh tranh mạnh mẽ trong một thị trường tương ñồng, công ty bị tấn công sẽ ñáp trả hành ñộng của các nhà cạnh tranh của nó Nhận biết ðộng viên ðộ tương ñồng thị trường Khả năng Center for Excellence in Management Development Together, We Shin e! Các Yếu tố Ảnh hưởng tới Hành vi Cạnh tranh Sự không giống nhau về nguồn lực giữa các công ty càng lớn, công ty có sự bất lợi về nguồn lực sẽ có xu hướng  Khi ñối mặt với các nhà cạnh tranh có nguồn lực lớn hơn hoặc có vị thế thị trường tốt hơn, các công ty Nhận biết ðộng viên Không Tương tự về Nguồn lực Khả năng ðộ tương ñồng thị trường Chng 5 Nguyễn Hữu Lam, Ph. D. 10 Quản trị Chiến lược Center for Excellence in Management Development Together, We Shin e! Cạnh tranh giữa Các nhà Cạnh tranh Hành ñộng cạnh tranh Phản ứng cạnh tranh Center for Excellence in Management Development Together, We Shin e! Các Hành ñộng Chiến lược và Chiến thuật Hành ñộng (hoặc phản ứng) chiến lược Hành ñộng (hoặc phản ứng) chiến thuật Chng 5 Nguyễn Hữu Lam, Ph. D. 11 Quản trị Chiến lược Center for Excellence in Management Development Together, We Shin e! Các Nhân tố Dẫn tới Sự Tấn công Công ty hành ñộng trước tiên phân bổ ngân sách của nó cho: Công ty hành ñộng trước tiên có thể ñạt ñược: ðộng cơ của công ty hành ñộng trước tiên Công ty hành ñộng trước tiên: Center for Excellence in Management Development Together, We Shin e! Các Nhân tố Dẫn tới Sự Tấn công Công ty hành ñộng trước tiên ðộng cơ của công ty hành ñộng thứ hai Chng 5 Nguyễn Hữu Lam, Ph. D. 12 Quản trị Chiến lược Center for Excellence in Management Development Together, We Shin e! Các Nhân tố Dẫn tới Sự Tấn công Công ty hành ñộng trước tiên Công ty hành ñộng thứ hai Công ty hành ñộng trễ hơn Center for Excellence in Management Development Together, We Shin e! Các Nhân tố Dẫn tới Sự Tấn công Công ty hành ñộng trước tiên Công ty hành ñộng thứ hai Qui mô của Công ty - Nhỏ Công ty hành ñộng trễ hơn Chng 5 Nguyễn Hữu Lam, Ph. D. 13 Quản trị Chiến lược Center for Excellence in Management Development Together, We Shin e! Các Nhân tố Dẫn tới Sự Tấn công Công ty hành ñộng trước tiên Công ty hành ñộng thứ hai Qui mô của Công ty - Lớn Công ty hành ñộng trễ hơn Center for Excellence in Management Development Together, We Shin e! Các Nhân tố Dẫn tới Sự Tấn công Công ty hành ñộng trước tiên Công ty hành ñộng thứ hai Chất lượng (Sản phẩm) Công ty hành ñộng trễ hơn Qui mô của Công ty Chng 5 Nguyễn Hữu Lam, Ph. D. 14 Quản trị Chiến lược Center for Excellence in Management Development Together, We Shin e! Các Nhân tố Dẫn tới Sự Tấn công Công ty hành ñộng trước tiên Công ty hành ñộng thứ hai Chất lượng (Dịch vụ) Công ty hành ñộng trễ hơn Qui mô của Công ty Center for Excellence in Management Development Together, We Shin e! Các Nhân tố Dẫn tới Sự ðáp trả ðáp trả hành ñộng của nhà cạnh tranh ñược thực hiện khi hành ñộng: Dẫn tới việc sử dụng tốt hơn các khả năng của nhà cạnh tranh ñể ñạt tới hoặc tạo ra mạnh mẽ hơn hoặc một sự hoàn thiện vị thế thị trường của công ty Phá hủy khả năng của công ty trong việc sử dụng của nó ñể tạo ra hoặc duy trì lợi thế Làm cho vị thế thị trường của công ty trở nên ít phải tự vệ hơn Chng 5 Nguyễn Hữu Lam, Ph. D. 15 Quản trị Chiến lược Center for Excellence in Management Development Together, We Shin e! Các Nhân tố Dẫn tới Sự ðáp trả Công ty nghiên cứu thêm ba nhân tố ñể dự báo khả năng ñáp trả của nhà cạnh tranh ñối với các hành ñộng cạnh tranh Center for Excellence in Management Development Together, We Shin e! Các Nhân tố Ảnh hưởng tới Sự ðáp trả Dạng Hành ñộng Cạnh tranh Chng 5 Nguyễn Hữu Lam, Ph. D. 16 Quản trị Chiến lược Center for Excellence in Management Development Together, We Shin e! Các Nhân tố Ảnh hưởng tới Sự ðáp trả Dạng Hành ñộng Cạnh tranh Danh tiếng Center for Excellence in Management Development Together, We Shin e! Các Nhân tố Ảnh hưởng tới Sự ðáp trả Dạng Hành ñộng Cạnh tranh Danh tiếng ðộ Phụ thuộc Vào thị trường Chng 5 Nguyễn Hữu Lam, Ph. D. 17 Quản trị Chiến lược Center for Excellence in Management Development Together, We Shin e! Sự Năng ñộng Cạnh tranh Khác Sự Cạnh tranh Sự năng ñộng cạnh tranh Cạnh tranh giữa các nhà cạnh tranh Center for Excellence in Management Development Together, We Shin e! Sự Năng ñộng Cạnh tranh Khác Sự Cạnh tranh Cạnh tranh giữa các nhà cạnh tranh (Các công ty riêng rẽ) Sự năng ñộng cạnh tranh (Tất cả các công ty) Chng 5 Nguyễn Hữu Lam, Ph. D. 18 Quản trị Chiến lược Center for Excellence in Management Development Together, We Shin e! Sự Năng ñộng Cạnh tranh Lợi thế cạnh tranh ñược bảo vệ Các lợi thế cạnh tranh là bền vững trong những thị trường Tất cả các công ty chú trọng vào các hành ñộng và các ñáp trả cạnh tranh ñể bảo vệ, duy trì, và mở rộng Các thị trường có Chu Kỳ Chậm Center for Excellence in Management Development Together, We Shin e! Sự Năng ñộng Cạnh tranh Các lợi thế cạnh tranh của công ty không ñược bảo vệ Sự xảy ra một cách nhanh chóng và tương ñối ñắt ñỏ Các lợi thế cạnh tranh là không bền vững Các công nghệ ñược phát tán, lan tỏa một cách nhanh chóng Các thị trường có Chu Kỳ Chậm Các thị trường có Chu Kỳ Nhanh Chng 5 Nguyễn Hữu Lam, Ph. D. 19 Quản trị Chiến lược Center for Excellence in Management Development Together, We Shin e! Sự Năng ñộng Cạnh tranh Chi phí là trung bình có thể bảo vệ các lợi thế cạnh tranh Các lợi thế cạnh tranh là bền vững một phần khi của nó ñược hoàn thiện liên tục Các công ty Các thị trường có Chu Kỳ Chậm Các thị trường có Chu Kỳ Nhanh Các thị trường có Chu Kỳ Chuẩn
Tài liệu liên quan