Câu hỏi lý thuyết Tài chính quốc tế

Câu 1: Trình bày những đặc điểm cơ bản của thanh toán quốc tế? Chỉ ra những điểm khác nhau giữa thanh toán quốc tế và thanh toán nội địa? Câu 2: Trình bày khái niệm, chức năng và đặc điểm của thị trường hối đoái? Câu 3: Trình bày khái niệm, đặc điểm và khả năng vận dụng các nghiệp vụ kinh doanh ngoại hối? Cho ví dụ minh họa? Liên hệ thực tế việc cung ứng các dịch vụ kinh doanh ngoại hối của các NHTM Việt Nam hiện nay? Câu 4: Trình bày khái niệm, đặc điểm và vai trò của thanh toán quốc tế? Câu 5: Trình bày những nội dung cơ bản của phương pháp NPV trong đánh giá và lựa chọn dự án FDI?

docx3 trang | Chia sẻ: thanhtuan.68 | Lượt xem: 974 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Câu hỏi lý thuyết Tài chính quốc tế, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CÂU HỎI LÝ THUYẾT TÀI CHÍNH QUỐC TẾ Câu 1: Trình bày những đặc điểm cơ bản của thanh toán quốc tế? Chỉ ra những điểm khác nhau giữa thanh toán quốc tế và thanh toán nội địa? Câu 2: Trình bày khái niệm, chức năng và đặc điểm của thị trường hối đoái? Câu 3: Trình bày khái niệm, đặc điểm và khả năng vận dụng các nghiệp vụ kinh doanh ngoại hối? Cho ví dụ minh họa? Liên hệ thực tế việc cung ứng các dịch vụ kinh doanh ngoại hối của các NHTM Việt Nam hiện nay? Câu 4: Trình bày khái niệm, đặc điểm và vai trò của thanh toán quốc tế? Câu 5: Trình bày những nội dung cơ bản của phương pháp NPV trong đánh giá và lựa chọn dự án FDI? Câu 6: Trình bày khái niệm, các cách phân loại và vai trò của tín dụng quốc tế? Liên hệ thực tế ở VN trong thời gian qua? Cây 7: Trình bày các chế độ tỷ giá và chính sách điều hành tỷ giá? Liên hệ thực tế chính sách điều hành tỷ giá ở VN hiện nay? Câu 8: Trình bày nội dung cơ bản cảu đầu tư quốc tế? Chỉ ra những điểm khác nhau giữa đầu tư trực tiếp và đầu tư gián tiếp nước ngoài? Câu 9: Trình bày những nội dung cơ bản của tín dụng quốc tế và chuyển giao quốc tế một chiều? Chỉ ra những điểm khác nhau giữa 2 giao dịch tài chính quốc tế này? Câu 10: Phân tích vai trò các thành viên tham gia thị trường hối đoái? Liên hệ vai trò của các NHTM VN trong thời gian qua? Câu 1: Phân tích các đặc điểm của tài chính quốc tế? Câu 12: Trình bày khái niệm, đặc điểm và vai trò của FDI? Liên hệ thực tế vai trò của FDI của VN? Câu 13: Trình bày các hình thức FDI? Liên hệ thực tế hoạt động FDI ở VN? Câu 14: Trình bày khái niệm và các hình thức viện trợ quốc tế? Liên hệ thực tế của VN? Câu 15: Trình bày các quan điểm, khái niệm tài chính quốc tế? Phân tích vai trò của tài chính quốc tế? Câu 16: Thế nào là tỷ giá chéo? Ý nghĩa của việc xác định tỷ giá chéo? Phương pháp xác định tỷ giá chéo? Cho VD minh họa? Câu 17: Trình bày khái niệm, các loại hiệp định thanh toán quốc tế? Những nội dung chủ yếu của hiệp định Clearing song biên? Câu 18: Trình bày khái niệm và ý nghĩa của cán cân thanh toán quốc tế? Liên hệ thực tế cán cân thanh toán quốc tế của VN? Câu 19: Thế nào là thặng dư và thâm hụt cán cân thanh toán quốc tế? Phân tích các tác động của thực trạng cán cân thanh toán quốc tế đến haojt động kinh tế đối ngoại? Liên hệ thực tế ở VN? Câu 20: Phân tích vai trò của ODA trên 2 góc độ tiếp cận: chủ thể hỗ trợ và chủ thể nhận hỗ trợ? Câu 21: Phân tích các điều kiện phát hành trái phiếu quốc tế? Liên hệ thực tiễn các quy định của VN hiện nay? Câu 22: Trình bày khái niệm, đặc điểm của FPI? Liên hệ thực tế FPI qua thị trường chứng khoán VN? Câu 23: Các lợi ích và rủi ro trong FPI? Phân tích các yếu tố tác động đến quyết định lựa chọn đầu tư trong nước và nước ngoài? Cho VD minh họa? Câu 24: Thế nào là nợ nước ngoài? Giới thiệu những nội dung cơ bản của việc điều chỉnh quan hệ tín dụng quốc tế thông qua các câu lạc bộ London & Paris? Câu 25: Trình bày các chỉ tiêu và phân tích các yếu tố tác động đến tiến độ giải ngân nguồn vốn ODA? Câu 26: Trình bày những nội dung cơ bản của hiệp định tránh đánh trùng thuế? Liên hệ thực tế về việc ký kết các Hiệp định tránh đánh trùng thuế của VN? Câu 27: Phân tích các biện pháp điều chỉnh cán cân thanh toán quốc tế? Liên hệ thực tế ở VN? Câu 28: Trình bày những quy định cơ bản về thuế quan trong tổ chức thương mại thế giới (WTO)? Câu 29: Trình bày khái niệm, đặc điểm của thuế quan? Câu 30: Trình bày khái niệm, các hình thức và quy trình giải ngân nguồn vốn ODA? Liên hệ thực trạng về giải ngân nguồn vốn ODA ở VN thời gian qua? Câu 31: Trình bày các dạng thuế quan và vai trò của thuế quan? Câu 32: Trình bày các bộ phận của cán cân thanh toán quốc tế? Liên hệ thực tế về thực trạng của cán cân thương mại, cán cân vốn của VN thời gian qua? Câu 33: Trình bày những nội dung cơ bản trong quản lý sử dụng và trả nợ ODA? Liên hệ thực trạng về việc quản lý sử dụng nguồn vốn ODA ở VN trong thời gian qua? Câu 34: Phân tích những khó khắn trong đánh giá dự án FDI? Cho VD minh họa?
Tài liệu liên quan