Câu hỏi trắc nghiệm môn kinh tế vĩ mô

1- Cho biết những câu bình luận sau đây: Việc chính phủ tăng chi tiêu cho quốc phòng mà không tăng thuế có thể dẫn đến GNP cao hơn và giá cả thấp hơn. 2- Khi tính tổng sản phẩm quốc dân thì không được (+) khoản chi tiêu cho tiêu dùng và chênh lệch hàng tồn kho. Trả lời: Sai vì: Khi tính tổng sản phẩm quốc dân GNP thì được (+) khoản chi tiêu cho tiêu dùng và chênh lệch hàng tồn kho. 3- Khi thị trường trái phiếu cân thì thị trường tiền tệ cũng cân bằng Trả lời: Đúng vì: Theo mối quan hệ TT tiền tệ và TT trái phiếu ta có phương trình: MS+BS=MD+BD MS - MD = BS - BD TT tiền tệ = TT trái phiếu. Vậy khi TT trái phiếu cân bằng BD=BS do đó theo phương trình ta có MS=MD thị trường tiền tệ cân bằng

doc10 trang | Chia sẻ: maiphuongtt | Lượt xem: 2578 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Câu hỏi trắc nghiệm môn kinh tế vĩ mô, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
C©u hái tr¾c nghiÖm KINH TE VĨ mo 1- Cho biÕt nh÷ng c©u b×nh luËn sau ®©y: ViÖc chÝnh phñ t¨ng chi tiªu cho quèc phßng mµ kh«ng t¨ng thuÕ cã thÓ dÉn ®Õn GNP cao h¬n vµ gi¸ c¶ thÊp h¬n. Tr¶ lêi: Sai v×: chÝnh phñ t¨ng chi tiªu cho quèc phßng mµ kh«ng t¨ng thuÕ (AD( ( P( (Y(. 2- Khi tÝnh tæng s¶n phÈm quèc d©n th× kh«ng ®­îc (+) kho¶n chi tiªu cho tiªu dïng vµ chªnh lÖch hµng tån kho. Tr¶ lêi: Sai v×: Khi tÝnh tæng s¶n phÈm quèc d©n GNP th× ®­îc (+) kho¶n chi tiªu cho tiªu dïng vµ chªnh lÖch hµng tån kho. 3- Khi thÞ tr­êng tr¸i phiÕu c©n th× thÞ tr­êng tiÒn tÖ còng c©n b»ng Tr¶ lêi: §óng v×: Theo mèi quan hÖ TT tiÒn tÖ vµ TT tr¸i phiÕu ta cã ph­¬ng tr×nh: MS+BS=MD+BD ( MS - MD = BS - BD TT tiÒn tÖ = TT tr¸i phiÕu. VËy khi TT tr¸i phiÕu c©n b»ng BD=BS do ®ã theo ph­¬ng tr×nh ta cã MS=MD ( thÞ tr­êng tiÒn tÖ c©n b»ng 4- Khi c¸c t¸c nh©n trong nÒn kinh tÕ thay ®æi dù kiÕn cña m×nh vÒ t­¬ng lai th× ®­êng philÝp ng¾n h¹n dÞch chuyÓn Tr¶ lêi: §óng v× khi t¸c nh©n trong nÒn kinh tÕ thay ®æi th× AD thay ®æi ( §­êng philÝp ng¾n h¹n dÞch chuyÓn. 5- Tû gi¸ hèi ®o¸i ®ång néi tÖ t¨ng lµm c¸n c©n th­¬ng m¹i xÊu ®i, gi¸ c¶ t¨ng lªn. Tr¶ lêi: Sai v×: * e( ( - X( (xuÊt khÈu () ( - XM ( (nhËp khÈu () ( NX ( (xuÊt khÈu rßng) ( C¸n c©n th­¬ng m¹i xÊu ®i * NX( ( AD( ( ViÖc lµm cã Ýt ( tû lÖ thÊt nghiÖp nhiÒu ( gi¸ c¶ ( 6- L¹m ph¸t t¨ng lªn sÏ t¸c ®éng vµo c¶ cung cÇu tiÒn vµ lµm thay ®æi l·i suÊt c©n b»ng Tr¶ lêi: §óng v×: L¹m ph¸t( ( cÇu tiÒn MB( ( CÇu tiÒn dÞch chuyÓn cung, cÇu tiÒn ®Òu thay ®æi vµ L( 7- Ho¹t ®éng cña thÞ tr­êng më (mua b¸n tr¸i phiÕu) sÏ lµm thay ®æi vèn dù tr÷ cña c¸c Ng©n hµng th­¬ng m¹i Tr¶ lêi: Ho¹t ®éng thÞ tr­êng më ( thay ®æi tiÒn c¬ së ( thay ®æi l·i suÊt( thay ®æi tiÒn dù tr÷ cña Ng©n hµng th­¬ng m¹i 8- Dïng chÝnh s¸ch tµi kho¸ ®Ó ®iÒu tiÕt nÒn kinh tÕ th× ng©n s¸ch hµng n¨m sÏ c©n b»ng Tr¶ lêi: Sai v× tuú thuéc chÝnh s¸ch tµi kho¸ cïng chiÒu hay chÝnh s¸ch tµi kho¸ ng­îc chiÒu 9- Thu nhËp quèc d©n kh«ng bao gåm khÊu hao nh­ng l¹i bao gåm chi tiªu mua s¾m m¸y mãc thiÕt bÞ míi. Tr¶ lêi: §óng v×" Y= GNP - KhÊu hao - ThuÕ gi¸n thu 10- S¶n l­îng c©n b»ng cña nÒn kinh tÕ chÝnh lµ GNP ®· thùc trong nÒn kinh tÕ Tr¶ lêi: Sai v× GNP = GDP + Thu nhËp rßng tõ n­íc ngoµi 11- Khi MPC ( th× sè nh©n chi tiªu ( Tr¶ lêi: Sai v× sè nh©n chi tiªu chÝnh phñ lµ 1 m' = ----------------- Khi MPC ( th× m' ( 1 - MPC (1-t) 12- §­êng AS sÏ dÞch chuyÓn chõng nµo s¶n l­îng thùc tÕ cßn chªnh lÖch so víi s¶n l­îng tiÒm n¨ng Tr¶ lêi: §óng bëi v× Y* = Y0 th× AS sÏ kh«ng cßn dÞch chuyÓn n÷a 13- Ng©n hµng trung ­¬ng cã thÓ cïng mét lóc theo ®uæi c¶ hai môc tiªu l·i suÊt vµ møc cung vÒ tiÒn ®Ó ®iÒu tiÕt nÒn kinh tÕ Tr¶ lêi: Sai v×: nÕu ®iÒu chØnh l·i suÊt th× ph¶i th¶ næi møc cung tiÒn, nÕu ®iÒu chØnh møc cung tiÒn ph¶i th¶ næi l·i suÊt 14- Khi tÝnh thu nhËp cã thÓ sö dông th× kh«ng ®­îc lÊy NNP trõ ®i thuÕ trùc thu Tr¶ lêi: Sai v× ®­îc lÊy NNP - thuÕ trùc thu Yd = Y - Td + TR = NNP - Td - + TR 15- S¶n l­îng thùc tÕ vµ s¶n l­îng c©n b»ng kh¸c nhau ë phÇn tån kho kh«ng dù kiÕn Tr¶ lêi: §óng v×: - S¶n l­îng thùc tÕ < S¶n l­îng c©n b»ng th× nÒn kinh tÕ tæng cung < tæng cÇu (P( ( Y( ( nÒn kinh tÕ vËn ®éng ®¹t tr¹ng th¸i c©n b»ng - S¶n l­îng thùc tÕ > s¶n l­îng c©n b»ng ( tæng cung > tæng cÇu ( P(( Y( ( dÞch chuyÓn vÒ vÞ trÝ c©n b»ng ( s¶n l­îng thùc tÕ vµ s¶n l­îng c©n b»ng kh¸c nhau ë phÇn tån kho kh«ng dù kiÕn Ythùc tÕ = Yc©n b»ng + Tån kho kh«ng dù kiÕn (+ hoÆc -) 16- Khi thuÕ suÊt (t) t¨ng lªn th× sè nh©n trong nÒn kinh tÕ gi¶m ®i Tr¶ lêi: §óng v× sè nh©n trong nÒn kinh tÕ lµ 1 ----------------NÕu t ( ( sè nh©n trong nÒn kinh tÕ ( 1- MPC (1-t) 17- §­êng IS thay ®æi vÞ trÝ khi tû gi¸ hèi ®o¸i thay ®æi Tr¶ lêi: §óng v× khi tû gi¸ hèi ®o¸i thay ®æi ( NX (xuÊt khÈu rßng) thay ®æi ( Ên §é thay ®æi ( vÞ trÝ cña ®­êng IS thay ®æi 18- Khi gi¸ dÇu trªn thÕ giíi t¨ng m¹nh ë c¸c n­íc nhËp khÈu dÇu l¹m ph¸t t¨ng vµ thÊt nghiÖp còng t¨ng Tr¶ lêi: §óng v×: Gi¸ dÇu t¨ng ( AS gi¶m ( P t¨ng ( Y gi¶m ( thÊt nghiÖp 19- Tû gi¸ hèi ®o¸i chØ t¸c ®éng ®Õn ®­êng IS mµ kh«ng t¸c ®éng ®Õn vÞ trÝ ®­êng LM Tr¶ lêi: Tû gi¸ hèi ®o¸i t¸c ®éng ®Õn Ên §é nªn t¸c ®éng ®Õn IS - Tû gi¸ hèi ®o¸i t¸c ®éng ®Õn MSMD nªn t¸c ®éng ®Õn LM 20- T¨ng c­êng ch¹y ®ua vò trang sÏ dÉn ®Õn l¹m ph¸t t¨ng vµ thÊt nghiÖp t¨ng Tr¶ lêi: Sai v×: ®Çu t­ t¨ng ( AD t¨ng ( P t¨ng ( Y t¨ng ( thÊt nghiÖp gi¶m 21- ThÊt nghiÖp cao h¬n lu«n kÌm theo l¹m ph¸t thÊp h¬n Tr¶ lêi: Sai v× nguyªn nh©n x¶y ra l¹m ph¸t do tæng cung gi¶m ( AS dÞch chuyÓn sang tr¸i mèi quan hÖ l¹m ph¸t vµ thÊt nghiÖp lµ cïng chiÒu 22- L¹m ph¸t sÏ lµm thay ®æi vÞ trÝ ®­êng LM trong m« h×nh IS - LM Tr¶ lêi: §óng v×: L¹m ph¸t ( t¨ng cÇu tiÒn danh nghÜa ( thay ®æi vÞ trÝ ®­êng LM 23- §iÓm võa ®ñ trªn hµm tiªu dïng lµ ®iÓm mµ t¹i ®ã tiªu dïng b»ng ®Çu t­ Tr¶ lêi: Sai v× ®iÓm võa ®ñ trªn hµm tiªu dïng lµ ®iÓm mµ t¹i ®ã tiªu dïng b»ng thu nhËp 24- ViÖc thay ®æi gi¸ vËt t­ nhËp khÈu t¸c ®éng ®Õn c¶ tæng cung lÉn tæng cÇu Tr¶ lêi: §óng v× gi¸ vËt t­ nhËp khÈu thay ®æi (AS dÞch chuyÓn ( c¶ tæng cung vµ tæng cÇu thay ®æi 25- Khi cßn cã thÊt nghiÖp th× cßn cã ¸p lùc lµm cho tiÒn c«ng t¨ng lªn Tr¶ lêi: Sai v× tiÒn c«ng gi¶m 26- Sù thay ®æi cña gi¸ kh«ng cã ¶nh h­ëng g× ®Õn vÞ trÝ cña c¸c ®­êng IS, LM Tr¶ lêi: Sai v× gi¸ c¶ thay ®æi ( AD thay ®æi( vÞ trÝ IS thay ®æi 27- Trong m« h×nh x¸c ®Þnh tæng s¶n phÈm quèc d©n cña 3 khu vùc (Hé gia ®×nh, h·ng kinh doanh, chÝnh phñ) tiÕt kiÖm cña hé gia ®×nh + thuÕ = ®Çu t­ cña khu vùc t­ nh©n + chi tiªu chÝnh phñ Tr¶ lêi: §óng v× tiÕt kiÖm + thuÕ = rß rØ ®Çu t­ + chi tiªu = bæ xung 28- Xu h­íng nhËp khÈu cËn biªn vµ xu h­íng tiªu dïng cËn biªn cã t¸c ®éng cïng chiÒu ®Õn sè nh©n chi tiªu Tr¶ lêi: Sai v× - Xu h­íng tiªu dïng cËn biªn t¸c ®éng cïng chiÒu víi sè nh©n chi tiªu - Xu h­íng nhËp khÈu cËn biªn t¸c ®éng ng­îc chiÒu tíi sè nh©n chi tiªu 1 m = ---------------------------- 1- (1- t ) MPC + MPM 29- NÕu kh«ng cã th©m hôt ng©n s¸ch th× kh«ng thÓ cã l¹m ph¸t Tr¶ lêi: Sai v× th©m hôt ng©n s¸ch kh«ng ph¶i lµ nguyªn nh©n duy nhÊt g©y ra l¹m ph¸t. 30- Trong nÒn kinh tÕ ®ãng, chÝnh s¸ch tµi kho¸ cã t¸c ®éng yÕu khi cÇu tiÒn rÊt nhËy c¶m víi l·i suÊt 31- XuÊt khÈu rßng t¨ng lªn sÏ lµm ®­êng IS dÞch sang ph¶i vµ l·i suÊt gi¶m ®i Tr¶ lêi: Sai v× NX t¨ng ( AD t¨ng ( IS dÞch sang ph¶i ( l·i suÊt t¨ng 32- Sè nh©n chi tiªu chØ sè nh÷ng thay ®æi trong chi tiªu kh«ng phô thuéc vµo thu nhËp chØ dÉn ®Õn nh÷ng thay ®æi trong thu nhËp c©n b»ng ( s¶n l­îng c©n b»ng nh­ thÕ nµo) Tr¶ lêi: §óng v× thu nhËp c©n b»ng 1 Y = ----------------(C + I + G) 1- MPC (1-t) Y = m' (C + I + G) m' lµ sè nh©n chi tiªu 33- L¹m ph¸t ú (l¹m ph¸t dù kiÕn) x¶y ra khi cã mét c¬n lèc vÒ cÇu Tr¶ lêi: Sai v× l¹m ph¸t ú (l¹m ph¸t dù kiÕn) kh«ng ph¶i do c¬n lèc vÒ cÇu 34- ChÝnh s¸ch tiÒn tÖ më réng cã thÓ lµm gi¶m s¶n l­îng vµ gi¶m tû gi¸ hèi ®o¸i cña ®ång néi tÖ Tr¶ lêi: Sai v×: chÝnh s¸ch tiÒn tÖ më réng ( gi¶m i ( gi¶m tû gi¸ hèi ®o¸i ( L gi¶m ( ®Çu t­ t¨ng, tiªu dïng t¨ng ( AD t¨ng ( s¶n l­îng t¨ng. 35- §­êng LM cµng dèc th× qui m« lÊn ¸t ®Çu t­ cµng lín (víi IS cã ®é dèc kh«ng ®æi) Tr¶ lêi: Sai v× ®­êng LM cµng dèc th× qui m« th¸o lui ®Çu t­ cµng bÐ 36- Trong ®iÒu kiÖn c¸c yÕu tè kh¸c kh«ng thay ®æi tû lÖ dù tr÷ b¾t buéc t¨ng lªn lµm ¶nh h­ëng nh­ thÕ nµo ®Õn: a- L·i suÊt c©n b»ng trong thÞ tr­êng tiÒn tÖ Tr¶ lêi: Tû lÖ dù tr÷ b¾t buéc t¨ng sè nh©n tiÒn gi¶m ( møc cung tiÒn gi¶m ( l·i suÊt c©n b»ng t¨ng. b- Gi¸ c¶ vµ s¶n l­îng c©n b»ng trong thÞ tr­êng hµng ho¸ Tr¶ lêi: l·i suÊt t¨ng ( ®Çu t­ gi¶m, tiªu dïng gi¶m ( ADgi¶m ( P gi¶m vµ Y gi¶m c- L·i suÊt vµ s¶n l­îng c©n b»ng trong m« h×nh IS - LM Tr¶ lêi: Rb t¨ng ( MS gi¶m ( i t¨ng ( I gi¶m ( ADgi¶m ( s¶n l­îng c©n b»ng gi¶m - L·i suÊt t¨ng. d- H·y m« t¶ c¸c thay ®æi trªn ®©y b»ng c¸c ®å thÞ thÝch hîp 37- Trong nÒn kinh tÕ më vµ tû gi¸ hèi ®o¸i lµ linh ho¹t, gi¶ sö Ng©n hµng trung ­¬ng b¸n tr¸i phiÕu cho c«ng chóng: a- L·i suÊt c©n b»ng sÏ thay ®æi nh­ thÕ nµo trªn thÞ tr­êng tiÒn tÖ Tr¶ lêi: Ng©n hµng trung ­¬ng b¸n tr¸i phiÕu cho c«ng chóng ( møc cung tiÒn gi¶m( l·i suÊt c©n b»ng t¨ng b- Tû gi¸ hèi ®o¸i sÏ thay ®æi nh­ thÕ nµo trªn thÞ tr­êng ngo¹i hèi Tr¶ lêi: L·i suÊt c©n b»ng t¨ng (tû gi¸ hèi ®o¸i linh ho¹t) ( cÇu néi tÖ t¨ng ( tû gi¸ hèi ®o¸i t¨ng trªn thÞ tr­êng ngo¹i hèi c- Sù thay ®æi cña tû gi¸ vµ l·i suÊt sÏ ¶nh h­ëng nh­ thÕ nµo ®Õn gi¸ c¶ vµ s¶n l­îng Tr¶ lêi: L·i suÊt t¨ng ( tiªu dïng gi¶m( ®Çu t­ gi¶m ( ADgi¶m tû gi¸ hèi ®o¸i t¨ng ( xuÊt khÈu gi¶m, nhËp khÈu t¨ng ( NX gi¶m ( ADgi¶m ADgi¶m ( P gi¶m vµ s¶n l­îng gi¶m d- VÏ ®å thÞ t­¬ng øng víi c¸c t×nh huèng trªn ®©y 38- Cho thÞ tr­êng tû gi¸ hèi ®o¸i cña ®ång ViÖt Nam vµ ®ång US ®«la a- Nªu nguyªn nh©n thay ®æi tû gi¸ (e) Tr¶ lêi: Nguyªn nh©n thay ®æi tû gi¸: + DÞch chuyÓn ®­êng cung + DÞch chuyÓn ®­êng cÇu: l·i suÊt thay ®æi, thu nhËp thay ®æi b- Gi¶ sö sau khi Mü bÞ cÊm vËn nhËp khÈu vµo ViÖt Nam t¨ng chËm h¬n xuÊt khÈu tõ ViÖt Nam. H·y dù ®o¸n sù thay ®æi tû gi¸ hèi ®o¸i Tr¶ lêi: Sau khi Mü bÞ cÊm vËn nhËp khÈu vµo ViÖt Nam t¨ng chËm h¬n xuÊt khÈu tõ ViÖt Nam tøc lµ nhu cÇu USD cña ViÖt Nam gi¶m trong khi nhu cÇu VND cña c¸c n­íc kh¸c t¨ng ( tû gi¸ hèi ®o¸i sÏ t¨ng. 39- Theo ®å thÞ m« t¶ thÞ tr­êng tiÒn tÖ a- Nªu c¸c lý do cã thÓ lµm dÞch chuyÓn ®­êng MS0 ®Õn MS1 Tr¶ lêi: Lý do lµm dÞch chuyÓn ®­êng MS0 ®Õn MS1: + T¨ng l­îng tiÒn c¬ së + Gi¶m tû lÖ dù tr÷ b¾t buéc + Gi¶m l·i suÊt chiÕt khÊu + Ng©n hµng th­¬ng m¹i mua tr¸i phiÕu trªn thÞ tr­êng më. b- Sù thay ®æi cña l·i suÊt sÏ t¸c ®éng ®Õn gi¸ c¶ vµ s¶n l­îng nh­ thÕ nµo? Tr¶ lêi: Sù thay ®æi l·i suÊt (i0 (i1) ®Çu t­ t¨ng ( tiªu dïng t¨ng ( ADt¨ng ( P t¨ng ( Q t¨ng c- §é dèc cña ®­êng MD phô thuéc vµo nh÷ng yÕu tè nµo? Khi ®­êng MD n»m ngang, chÝnh s¸ch tiÒn tÖ sÏ t¸c ®éng ra sao ®Õn s¶n l­îng vµ gi¸ c¶. Tr¶ lêi: §é dèc cña ®­êng MD phô thuéc vµo + §é nhËy c¶m cña cÇu tiÒn víi l·i suÊt - Khi ®­êng MD n»m ngang cho dï cã t¨ng hay gi¶m cung tiÒn th× l·i suÊt ®Òu kh«ng thay ®æi ( chÝnh s¸ch tiÒn tÖ kh«ng cã t¸c ®éng tíi s¶n l­îng vµ gi¸ c¶ 40- H×nh d­íi ®©y lµ ®å thÞ cña hµm tæng cÇu trong nÒn kinh tÕ ®ãng cã yÕu tè chÝnh phñ vµ thuÕ lµ hµm cu¶ thu nhËp a- Nªu nh÷ng nguyªn nh©n lµm ®­êng AD1 dÞch chuyÓn ®Õn AD2 Tr¶ lêi: Nguyªn nh©n AD1 ( AD2 (AD1((AD2) NÒn kinh tÕ nµy cã AD = ( C + I + G) + (1 - t) MPC.Y Nguyªn nh©n: C t¨ng, I t¨ng, G t¨ng hoÆc (C + I + G) t¨ng b- Nªu nh÷ng nguyªn nh©n lµm ®­êng AD2 ®æi vÞ trÝ ®Õn AD3 Tr¶ lêi: Nguyªn nh©n thay ®æi AD2 (AD3 lµ do thay ®æi ®é dèc cña ®­êng AD ë ®©y lµ thuÕ gi¶m hoÆc MPC t¨ng ( (1- t) MPC t¨ng. c- Sè nh©n cña hµm AD3 lín h¬n hay nhá h¬n sè nh©n cña AD2? v× sao? Tr¶ lêi: Sè nh©n cña hµm AD3 lín h¬n sè nh©n cña hµm AD2 v× ®­êng AD3 cã ®é dèc lín h¬n ®­êng AD2. d- Nh÷ng chÝnh s¸ch kinh tÕ vÜ m« nµo cã thÓ ®­îc sö dông ®Ó t¨ng s¶n l­îng tõ Y2 ®Õn Y3. Tr¶ lêi: §Ó t¨ng s¶n l­îng tõ Y2 ®Õn Y3 cã thÓ dïng c¸c chÝnh s¸ch vÜ m« sau: + Gi¶m thuÕ suÊt + Gi¶m l·i suÊt + T¨ng møc cung tiÒn + T¨ng chi tiªu cña chÝnh phñ Bµi tËp: Cho hµm tiªu dïng C = 50+0,8YD cÇu vÒ ®Çu t­ b»ng 80 vµ YD = Y 1. T×m hµm tiÕt kiÖm 2. TÝnh thu nhËp (s¶n l­îng) c©n b»ng 3. Gi¶ sö ®Çu t­ t¨ng thªm 20 x¸c ®Þnh s¶n l­îng c©n b»ng míi 4. VÏ ®å thÞ t­¬ng øng víi c¸c tr­êng hîp a,b,c Lêi gi¶i: C = 50 + 0,8 YD; I = 80; YD = Y 1. Hµm tiÕt kiÖm S = Y - C = Y - (50 + 0,8 YD) S = Y - 50 - 0,8Y S = 0,2 Y - 50 = 0,2 YD - 50 2. S¶n l­îng c©n b»ng khi AD = Y C¸ch 1: C + I = Y ( 50 + 0,8 YD + 80 = Y 130 + 0,8 YD - Y = 0 - 0,2Y = - 130 Y = 650 $ C¸ch 2: 1 50+ 80 Y = ------- (C + I) Y = ------------ = 650 $ 1-MP 1 - 0,8 3- Gi¶ sö ®Çu t­ t¨ng thªm 20 tøc (I = 20 ( I1 = 80 + 20 = 100 S¶n l­îng c©n b»ng: 1 50 + 100 Y = -------------- ( C + I) Y = --------------- = 750 $ 1 - MPC 0,2 4- §å thÞ:    ThÊt nghiÖp + ThÊt nghiÖp t¹m thêi: X¶y ra trong thêi gian ng¾n do chê viÖc, do lu©n chuyÓn chç ë cña ng­êi lao ®éng, do sù di c­ nghÒ nghiÖp ng­êi lao ®éng + ThÊt nghiÖp c¬ cÊu: Lµ thÊt nghiÖp x¶y ra do sù mÊt c©n b»ng gi÷a cung vµ cÇu lao ®éng, trªn thÞ tr­êng lao ®éng kh¸c nhau hoÆc ë c¸c vïng kh¸c nhau. + ThÊt nghiÖp cæ ®iÓn: Lµ thÊt nghiÖp x¶y ra khi tiÒn l­¬ng thùc tÕ ph¶i tr¶ trªn thÞ tr­êng lao ®éng lín h¬n møc l­¬ng c©n b»ng trªn thÞ tr­êng ®ã. + ThÊt nghiÖp theo chu kú kinh doanh: (Do thiÕu cÇu): Lµ thÊt nghiÖp x¶y ra do nÒn kinh tÕ r¬i vµo thêi kú suy tho¸i cña chu kú kinh doanh (tæng cÇu thÊp) + Ph©n lo¹i: ThÊt nghiÖp tù nguyÖn: lµ thÊt nghiÖp x¶y ra do ng­êi lao ®éng kh«ng chÊp nhËn lµm viÖc vµ lý do nµo ®ã chñ yÕu do l­¬ng thÊp ThÊt nghiÖp kh«ng tù nguyÖn: lµ thÊt nghiÖp x¶y ra do ng­êi lao ®éng rÊt muèn lµm viÖc, s½n sµng lµm viÖc nh­ng kh«ng ®­îc chÊp nhËn lµm viÖc - T¸c h¹i ®èi víi nÒn kinh tÕ nã lµm cho tæng s¶n phÈm quèc d©n nÒn kinh tÕ gi¶m sót, s¶n l­îng thÊp g©y ra l·ng phÝ vÒ nguån lùc nh­ lao ®éng, tµi nguyªn, vèn - ThÊt nghiÖp tù nguyÖn kh«ng ph¶i lµ ®iÒu tåi tÖ  l¹m ph¸t + L¹m ph¸t c©n b»ng dù kiÕn tr­íc ®­îc: lµ l¹m ph¸t x¶y ra khi gi¸ cña c¸c hµng ho¸ kh¸c hau t¨ng lªn víi mét tû lÖ nh­ nhau gi¸ vµ l­îng t¨ng ®ång thêi vµ t¨ng cïng mét tû lÖ. + L¹m ph¸t kh«ng c©n b»ng dù kiÕn tr­íc: lµ l¹m ph¸t x¶y ra khi gi¸ cña hµng ho¸ kh¸c nhau sÏ t¨ng lªn víi tû lÖ kh¸c nhau, gi¸ vµ s¶n l­îng t¨ng kh«ng ®ång thêi, kh«ng cïng mét tû lÖ. Ph©n lo¹i: L¹m ph¸t do cÇu kÐo: L¹m ph¸t x¶y ra do AS t¨ng nã kÐo theo møc gi¸ lªn. L¹m ph¸t do chi phÝ ®Èy: lµ l¹m ph¸t x¶y ra do chi phÝ cña s¶n xuÊt t¨ng lªn lµm cho tæng cung gi¶m ®i ®Èy møc gi¸ lªn L¹m ph¸t ng­êi: Lµ l¹m ph¸t x¶y ra khi møc gi¸ t¨ng lªn mét c¸ch ®Òu ®Æn trong nhiÒu n¨m do c¶ ®­êng AS vµ AD ®Òu dÞch chuyÓn lªn trªn víi mét tèc ®é nh­ nhau.