Chỉnh sửa dữ liệu với MVC

1 Thêm mới dữ liệu trong MVC 2 Sửa đổi dữ liệu trong MVC 3 Xây dựng quy trình test trong ứng dụng ASP.NET MVC 3.1 Tạo một controller để test 3.2 Test một view được trả về từ một controller 3.3 Test một ViewData được trả về từ một controller 3.4 Test một Result Action được trả về từ một controller

pdf16 trang | Chia sẻ: admin | Lượt xem: 3444 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Chỉnh sửa dữ liệu với MVC, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bài số 5 Chỉnh sửa dữ liệu với MVC Table of Contents 1 Thêm mới dữ liệu trong MVC .......................................................................................... 2 2 Sửa đổi dữ liêụ trong MVC .................................................................................................. 5 3 Xây dựng quy triǹh test trong ứng duṇg ASP.NET MVC ................................................ 9 3.1 Tạo một controller để test. ........................................................................................... 10 3.2 Test một view được trả về từ một controller................................................................ 14 3.3 Test một ViewData được trả về từ một controller ....................................................... 15 3.4 Test một Result Action được trả về từ một controller ................................................. 16 4 Tài liệu tham khảo ............................................................................................................... 16 Microsoft Vietnam – DPE Team |Bài số 5: Chỉnh sửa dữ liệu với MVC 2 1 Thêm mới dữ liệu trong MVC Sử dụng ứng dụng BanHang đã có: Figure 1. Sửa đổi controller SanPhamController.cs Thêm môṭ phương thức trong Models\DataClasses.cs thưc̣ hiêṇ ghi nhâṇ thêm mới vào cơ sở dữ liêụ. Models\DataClasses.cs using System; using System.Collections.Generic; using System.Linq; namespace BanHang.Models { partial class DataClassesDataContext { public List LayCacLoaiSanPham() { return LoaiSanPhams.ToList(); } public List LaySanPhamTuLoaiSanPham(int id) { return SanPhams.Where(l => l.LoaiSanPham == id).ToList(); } Microsoft Vietnam – DPE Team |Bài số 5: Chỉnh sửa dữ liệu với MVC 3 public SanPham LaySanPhamTuID(int id) { return SanPhams.Single(s => s.Id == id); } public void ThemMoiSanPham(SanPham sp) { SanPhams.InsertOnSubmit(sp); } } } Thiết lập 2 phương thức thêm mới dữ liệu trong lớp SanPhamController.cs là ThemMoiSanPham và Create. Phương thức ThemMoiSanPham trả về một Views cho phép người sử dụng nhập nội dung sản phẩm, còn phương thức Create sẽ thực thi công việc thêm mới sản phẩm khi người dùng nhấn nút để submit dữ liêụ. SanPhamController.cs using System; using System.Collections.Generic; using System.Linq; using System.Web; using System.Web.Mvc; using System.Web.Mvc.Ajax; using BanHang.Models; namespace BanHang.Controllers { public class SanPhamController : Controller { DataClassesDataContext data = new DataClassesDataContext(); public ActionResult Index() { // Add action logic here ViewData["Title"] = "Sản phâm̉"; return RedirectToAction("DanhMucLoaiSanPham"); } public ActionResult DanhMucLoaiSanPham() { // Code cua ban o day ViewData["Title"] = "Danh muc̣ loaị san̉ phâm̉"; List lsp = data.LoaiSanPhams.ToList(); return View("DanhMucLoaiSanPham", lsp); } public ActionResult DanhSachSanPham(int id) { ViewData["Title"] = "Danh saćh san̉ phâm̉ trong loaị san̉ phâm̉"; List sp = data.LaySanPhamTuLoaiSanPham(id); return View("DanhSachSanPham", sp); //DuLieuDanhSachSanPham sp = new DuLieuDanhSachSanPham(); //ViewData.TenLoaiSanPham = loaisanpham; //ViewData.SanPham = data.LaySanPhamTuLoaiSanPham(loaisanpham); //return View("DanhSachSanPham", ViewData); } Microsoft Vietnam – DPE Team |Bài số 5: Chỉnh sửa dữ liệu với MVC 4 public ActionResult ChiTietSanPham(int id) { ViewData["Title"] = "Chi tiết sản phẩm"; SanPham ctsp = data.LaySanPhamTuID(id); return View("ChiTietSanPham", ctsp); } public ActionResult ThemMoiSanPham() { ViewData["Title"] = "Thêm mới sản phẩm"; //List dulieu = data.LayCacLoaiSanPham(); var loaiSanpham = from c in data.LoaiSanPhams select c; ViewData["lsp"] = new SelectList(loaiSanpham, "Id", "TenLoaiSanPham"); return View("ThemMoiSanPham", ViewData["lsp"]); } public ActionResult Create(string TenSanPham, float DonGia, int SoLuong, int loaiSanPham) { SanPham sp = new SanPham(); sp.TenSanPham = TenSanPham; sp.DonGia = DonGia; sp.SoLuong = SoLuong; sp.LoaiSanPham = loaiSanPham; data.ThemMoiSanPham(sp); data.SubmitChanges(); return RedirectToAction("DanhMucLoaiSanPham"); } } } Tạo Views cho phép thêm mới sản phẩm. Views\SanPham\ThemMoiSanPham.aspx <%@ Page Title="" Language="C#" MasterPageFile="~/Views/Shared/Site.Master" AutoEventWireup="true" CodeBehind="ThemMoiSanPham.aspx.cs" Inherits="BanHang.Views.SanPham.ThemMoiSanPham" %> Tên sản phẩm: Đơn giá: Số lượng: Loại sản phẩm: -- %> <%= Html.DropDownList("loaiSanPham",(SelectList)ViewData["lsp"]) %> Microsoft Vietnam – DPE Team |Bài số 5: Chỉnh sửa dữ liệu với MVC 5   Thưc̣ thi se ̃cho ra kết quả như sau (figure 2) Figure 2. Thưc̣ hiêṇ thêm mới sản phẩm trong MVC 2 Sử a đổ i dữ liệ u trong MVC Thay đổi danh sách hiển thi ̣ sản phẩm cho phép câp̣ nhâṭ dữ liêụ Views\SanPham\DanhSachSanPham.aspx <%@ Page Title="" Language="C#" MasterPageFile="~/Views/Shared/Site.Master" AutoEventWireup="true" CodeBehind="DanhSachSanPham.aspx.cs" Inherits="BanHang.Views.SanPham.DanhSachSanPham" %> Đây la ̀danh saćh san̉ phâm̉ co ́trong chuyên muc̣ <% foreach (var sp in ViewData.Model) { %> <%= Html.ActionLink(sp.TenSanPham , "ChiTietSanPham/" + sp.Id, "SanPham") %> (<%= Html.ActionLink("Edit" , "CapNhatSanPham/" + sp.Id, "SanPham") %>) Microsoft Vietnam – DPE Team |Bài số 5: Chỉnh sửa dữ liệu với MVC 6 Danh sách sản phẩm bây giờ có thêm môṭ actionlink “Edit” bên caṇh mỗi sản phẩm để người dùng tương tác với chức năng câp̣ nhâṭ dữ liêụ sản phẩm. (figure 3) Figure 3. Danh sách sản phẩm đã đươc̣ thay đổi. Thêm 2 phương thức CapNhatSanPham và Update trong lớp Controllers\SanPhamController.cs Controllers\SanPhamController.cs using System; using System.Collections.Generic; using System.Linq; using System.Web; using System.Web.Mvc; using System.Web.Mvc.Ajax; using BanHang.Models; namespace BanHang.Controllers { public class SanPhamController : Controller { DataClassesDataContext data = new DataClassesDataContext(); public ActionResult Index() { // Add action logic here ViewData["Title"] = "Sản phâm̉"; return RedirectToAction("DanhMucLoaiSanPham"); } public ActionResult DanhMucLoaiSanPham() { // Code cua ban o day ViewData["Title"] = "Danh muc̣ loaị san̉ phâm̉"; List lsp = data.LoaiSanPhams.ToList(); return View("DanhMucLoaiSanPham", lsp); } Microsoft Vietnam – DPE Team |Bài số 5: Chỉnh sửa dữ liệu với MVC 7 public ActionResult DanhSachSanPham(int id) { ViewData["Title"] = "Danh saćh san̉ phâm̉ trong loaị san̉ phâm̉"; List sp = data.LaySanPhamTuLoaiSanPham(id); return View("DanhSachSanPham", sp); //DuLieuDanhSachSanPham sp = new DuLieuDanhSachSanPham(); //ViewData.TenLoaiSanPham = loaisanpham; //ViewData.SanPham = data.LaySanPhamTuLoaiSanPham(loaisanpham); //return View("DanhSachSanPham", ViewData); } public ActionResult ChiTietSanPham(int id) { ViewData["Title"] = "Chi tiết sản phẩm"; SanPham ctsp = data.LaySanPhamTuID(id); return View("ChiTietSanPham", ctsp); } public ActionResult ThemMoiSanPham() { ViewData["Title"] = "Thêm mới sản phẩm"; //List dulieu = data.LayCacLoaiSanPham(); var loaiSanpham = from c in data.LoaiSanPhams select c; ViewData["lsp"] = new SelectList(loaiSanpham, "Id", "TenLoaiSanPham"); return View("ThemMoiSanPham", ViewData["lsp"]); } public ActionResult Create(string TenSanPham, float DonGia, int SoLuong, int loaiSanPham) { SanPham sp = new SanPham(); sp.TenSanPham = TenSanPham; sp.DonGia = DonGia; sp.SoLuong = SoLuong; sp.LoaiSanPham = loaiSanPham; data.ThemMoiSanPham(sp); data.SubmitChanges(); return RedirectToAction("DanhMucLoaiSanPham"); } public ActionResult CapNhatSanPham(int id) { ViewData["Title"] = "Cập nhất sản phẩm"; var spToEdit = (from sp in data.SanPhams where sp.Id = id select sp).First(); ViewData.Model = spToEdit; return View(); } public ActionResult Update() { return RedirectToAction("DanhMucLoaiSanPham"); } } } Microsoft Vietnam – DPE Team |Bài số 5: Chỉnh sửa dữ liệu với MVC 8 Trong lớp Controllers \SanPhamController.cs đăṭ con trỏ chuôṭ bên caṇh phương thức CapNhatSanPham, click phải chuôṭ choṇ Add View (figure 4) Figure 4. Thêm mới view cho phương thức CapNhatSanPham Thiết lâp̣ các thuôc̣ tính sau: Đánh dấu choṇ vào checkbox “Created a strongly typed view”, chọn thuộc tính của View content là Edit, chọn thuộc tính của View data class là BanHang.Models.SanPham rồi ấn nút Add để thêm vào Views\SanPham\CapNhatSanPham.aspx (Figure 5) Figure 5. Tạo view CapNhatSanPham từ controller CapNhatSanPham Sau khi taọ xong ta se ̃có môṭ Views\SanPham\CapNhatSanPham.aspx như sau: Microsoft Vietnam – DPE Team |Bài số 5: Chỉnh sửa dữ liệu với MVC 9 <%@ Page Title="" Language="C#" MasterPageFile="~/Views/Shared/Site.Master" Inherits="System.Web.Mvc.ViewPage" %> CapNhatSanPham Fields Id: TenSanPham: DonGia: SoLuong: LoaiSanPham: 3 Xây dự ng quy triǹh test trong ứng dụ ng ASP.NET MVC Có 3 kiểu unit test trong ứng dụng ASP.NET MVC dùng để test các controllers được xây dựng: test view được trả về từ controller action, test dữ liệu trả về từ một controller action, test một controller action được redirect tới một tới một controller action khác. Mặc định khi tạo ứng dụng với ASP.NET MVC đã mặc định xây dựng sẵn một project test (Figure 6). Microsoft Vietnam – DPE Team |Bài số 5: Chỉnh sửa dữ liệu với MVC 10 Figure 6. Ứng dụng test được tạo 3.1 Tạo một controller để test. Xét lớp Controllers\SanPhamController.cs using System; using System.Collections.Generic; using System.Linq; using System.Web; using System.Web.Mvc; using System.Web.Mvc.Ajax; using BanHang.Models; namespace BanHang.Controllers { public class SanPhamController : Controller { DataClassesDataContext data = new DataClassesDataContext(); public ActionResult Index() { // Add action logic here ViewData["Title"] = "Sản phâm̉"; return RedirectToAction("DanhMucLoaiSanPham"); } public ActionResult DanhMucLoaiSanPham() { Microsoft Vietnam – DPE Team |Bài số 5: Chỉnh sửa dữ liệu với MVC 11 // Code cua ban o day ViewData["Title"] = "Danh muc̣ loaị san̉ phâm̉"; List lsp = data.LoaiSanPhams.ToList(); return View("DanhMucLoaiSanPham", lsp); } public ActionResult DanhSachSanPham(int id) { ViewData["Title"] = "Danh saćh san̉ phâm̉ trong loaị san̉ phâm̉"; List sp = data.LaySanPhamTuLoaiSanPham(id); return View("DanhSachSanPham", sp); //DuLieuDanhSachSanPham sp = new DuLieuDanhSachSanPham(); //ViewData.TenLoaiSanPham = loaisanpham; //ViewData.SanPham = data.LaySanPhamTuLoaiSanPham(loaisanpham); //return View("DanhSachSanPham", ViewData); } public ActionResult ChiTietSanPham(int id) { ViewData["Title"] = "Chi tiêt́ san̉ phâm̉"; SanPham ctsp = data.LaySanPhamTuID(id); return View("ChiTietSanPham", ctsp); } public ActionResult ThemMoiSanPham() { ViewData["Title"] = "Thêm mới sản phẩm"; //List dulieu = data.LayCacLoaiSanPham(); var loaiSanpham = from c in data.LoaiSanPhams select c; ViewData["lsp"] = new SelectList(loaiSanpham, "Id", "TenLoaiSanPham"); return View("ThemMoiSanPham", ViewData["lsp"]); } public ActionResult Create(string TenSanPham, float DonGia, int SoLuong, int loaiSanPham) { SanPham sp = new SanPham(); sp.TenSanPham = TenSanPham; sp.DonGia = DonGia; sp.SoLuong = SoLuong; sp.LoaiSanPham = loaiSanPham; data.ThemMoiSanPham(sp); data.SubmitChanges(); return RedirectToAction("DanhMucLoaiSanPham"); } public ActionResult CapNhatSanPham(int id) { ViewData["Title"] = "Câp̣ nhât́ san̉ phâm̉"; var spToEdit = (from sp in data.SanPhams where sp.Id == id select sp).First(); ViewData.Model = spToEdit; return View(); } Microsoft Vietnam – DPE Team |Bài số 5: Chỉnh sửa dữ liệu với MVC 12 [AcceptVerbs(HttpVerbs.Post)] public ActionResult Update() { //UpdateModel(sp,FormCollection.KeysCollection); return RedirectToAction("DanhMucLoaiSanPham"); } } } Xây dựng một lớp test cho Controllers\SanPhamController.cs ở trên, tạo SanPhamControllerTest.cs từ folder Controllers của projects chọn Add  Unit Test (figure 7) Figure 7. Xây dựng test cho controller Đánh dấu vào phương thức cần được test (figure 8) Figure 8. Check chọn phương thức cần test Microsoft Vietnam – DPE Team |Bài số 5: Chỉnh sửa dữ liệu với MVC 13 BanHang.Tests\Controllers\SanPhamControllerTest.cs using BanHang.Controllers; using Microsoft.VisualStudio.TestTools.UnitTesting; using Microsoft.VisualStudio.TestTools.UnitTesting.Web; using System.Web.Mvc; namespace BanHang.Tests { /// ///This is a test class for SanPhamControllerTest and is intended ///to contain all SanPhamControllerTest Unit Tests /// [TestClass()] public class SanPhamControllerTest { private TestContext testContextInstance; /// ///Gets or sets the test context which provides ///information about and functionality for the current test run. /// public TestContext TestContext { get { return testContextInstance; } set { testContextInstance = value; } } #region Additional test attributes // //You can use the following additional attributes as you write your tests: // //Use ClassInitialize to run code before running the first test in the class //[ClassInitialize()] //public static void MyClassInitialize(TestContext testContext) //{ //} // //Use ClassCleanup to run code after all tests in a class have run //[ClassCleanup()] //public static void MyClassCleanup() //{ //} // //Use TestInitialize to run code before running each test //[TestInitialize()] //public void MyTestInitialize() //{ //} // //Use TestCleanup to run code after each test has run //[TestCleanup()] //public void MyTestCleanup() //{ //} // Microsoft Vietnam – DPE Team |Bài số 5: Chỉnh sửa dữ liệu với MVC 14 #endregion /// ///A test for ChiTietSanPham /// [TestMethod()] [HostType("ASP.NET")] [AspNetDevelopmentServerHost("D:\\@Projects\\@Test\\HiTest\\BanHang\\BanHang", "/")] [UrlToTest("")] public void ChiTietSanPhamTest() { SanPhamController target = new SanPhamController(); // TODO: Initialize to an appropriate value int id = 0; // TODO: Initialize to an appropriate value ActionResult expected = null; // TODO: Initialize to an appropriate value ActionResult actual; actual = target.ChiTietSanPham(id); Assert.AreEqual(expected, actual); Assert.Inconclusive("Verify the correctness of this test method."); } } } 3.2 Test một view được trả về từ một controller. Kiểm tra xem view được trả về có đúng không và khi nào thì nó được gọi đến, phương thức nào của view được trả về. BanHang.Tests\Controllers\SanPhamControllerTest.cs [TestMethod()] [HostType("ASP.NET")] [AspNetDevelopmentServerHost("D:\\@Projects\\@Test\\HiTest\\BanHang\\BanHang", "/")] [UrlToTest("")] public void DetailViewTest() { SanPhamController sp = new SanPhamController(); var result = sp.ChiTietSanPham(8) as ViewResult; Assert.AreEqual("ChiTietSanPham", result.ViewName); } Bắt đầu thực hiện công việc test (figure 9). Lựa chọn một phương thức test  Run Selection Microsoft Vietnam – DPE Team |Bài số 5: Chỉnh sửa dữ liệu với MVC 15 Figure 9. Thực hiện các phương thức test Kết quả thực hiện test (figure 10) Figure 10. Kết quả thực hiện test DetailViewTest 3.3 Test một ViewData được trả về từ một controller BanHang.Tests\Controllers\SanPhamControllerTest.cs [TestMethod] [HostType("ASP.NET")] [AspNetDevelopmentServerHost("D:\\@Projects\\@Test\\HiTest\\BanHang\\BanHang", "/")] [UrlToTest("")] public void TestViewData() Microsoft Vietnam – DPE Team |Bài số 5: Chỉnh sửa dữ liệu với MVC 16 { // // TODO: Add test logic here // var controller = new BanHang.Controllers.SanPhamController(); var result = controller.ChiTietSanPham(8) as ViewResult; var sp = (SanPham)result.ViewData.Model; Assert.AreEqual("Yamaha", sp.TenSanPham); } 3.4 Test một Result Action được trả về từ một controller BanHang.Tests\Controllers\SanPhamControllerTest.cs [TestMethod] [HostType("ASP.NET")] [AspNetDevelopmentServerHost("D:\\@Projects\\@Test\\HiTest\\BanHang\\BanHang", "/")] [UrlToTest("")] public void TestResultAction() { // // TODO: Add test logic here // var controller = new BanHang.Controllers.SanPhamController(); var result = (RedirectToRouteResult)controller.ChiTietSanPham(-1); Assert.AreEqual("Index", result.Values["action"]); } 4 Tài liệu tham khảo scenarios.aspx
Tài liệu liên quan