Chủ đề Ảnh hưởng của hóa chất bảo vệ thực vật ở huyện Thuận An – Bình Dương

Nghiên cứu, đề xuất các biện pháp giảm thiểu . Lựa chọn loại hình sản xuất nông nghiệp Quy hoạch phân khu canh tác Biện pháp giảm thiểu tác động không khí Biện pháp giảm thiểu tác động nước Biện pháp giảm thiểu tác động hệ động, thực vật Biện pháp giảm thiểu tác động kinh tế - xã hội Giải pháp phòng chống sự cố môi trường

ppt25 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Lượt xem: 1513 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Chủ đề Ảnh hưởng của hóa chất bảo vệ thực vật ở huyện Thuận An – Bình Dương, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐẠI HỌC DÂN LẬP VĂN LANG KHOA CÔNG NGHỆ VÀ QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG BÀI TẬP VỀ NHÀ MÔN ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG Chủ đề ẢNH HƯỞNG CỦA HÓA CHẤT BẢO VỆ THỰC VẬT Ở HUYỆN THUẬN AN – BÌNH DƯƠNG TP. HỒ CHÍ MINH – THÁNG 6 NĂM 2010 Lớp K13M1 Nhóm: 14. Gồm các SV SV1: Nguyễn Anh Quân SV2: Lê Quốc Huy SV3: Đào Quốc Phong SV4: Trương Anh Tuấn SV5: Trần Thế Sơn Bối cảnh Ngaøy nay, trong noâng nghieäp, vôùi ñieàu kieän khí töôïng thuûy vaên thay ñoåi ngaøy caøng thaát thöôøng, nhieät ñoä taêng cao, möa luõ xuaát hieän trieàn mieân khoâng theo moät quy luaät töï nhieân naøo vaø saâu beänh xuaát hieän ngaøy caøng nhieàu ñaõ gaây khoâng ít khoù khaên cho vieäc saûn xuaát Khu vực Khaûo saùt thöïc teá ôû vuøng noâng nghieäp laân caän thaønh phoá Hoà Chí Minh laø Thuaän An (Bình Döông). Vấn đề quan tâm Vieäc söû duïng caùc HCBVTV hieän nay ñaõ gaây nhieàu haäu quaû xaáu ñeán moâi tröôøng sinh thaùi (MTST), ñaëc bieät laø söùc khoûe cuûa con ngöôøi. Tên đề tài nghiên cứu ẢNH HƯỞNG CỦA HÓA CHẤT BẢO VỆ THỰC VẬT ĐẾN MÔI TRƯỜNG. Cơ quan quản lí Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Bình Dương. Cơ quan chủ trì Viện kỹ thuật nhiệt đới và bảo vệ môi trường. Cơ quan phối hợp Phân viện sinh thái và tài nguyên sinh vật. Tình hình nghiên cứu Ngoài nước Ung thư não Ung thư vú Ung thư gan Ung thư dạ dày Ung thư bàng quang Ung thư thận Trong nước Nghiên cứu phát triển phương pháp phân tích đa dư lượng thuốc BVTV trong rau bằng máy sắc ký khí, phục vụ kiểm soát nông sản an toàn Nghiên cứu ảnh hưởng của thuốc BVTV đến người phun thuốc Mục tiêu của đề tài nghiên cứu Mục tiêu lâu dài Tuân thủ luật BVMT. Cung cấp cơ sở cho các cơ quan chức năng về bảo vệ môi trường. Giúp cho cơ quan thực hiện dự án có những thong tin thích hợp để quy hoạch và lựa chọn giải pháp tối ưu khi áp dụng HCBVTV trong nông nghiệp. Mục tiêu cụ thể Xác định và dự báo các hoạt động tiềm tang tới môi trường do sử dụng HCBVTV gây ra Đề nghị các giải pháp tối ưu giảm thiểu tác động tiêu cực tới môi trường sinh thái. Vị trí dự án và vùng nghiên cứu Vị trí dự án huyện Thuận An – Bình Dương. Các nội dung chính Thu thập, xử lý, phân tích, tổng hợp số liệu về các thành phần môi trường Môi trường vật lí Môi trường sinh học Khảo sát, thu mẫu phân tích môi trường trong khu vực Các nội dung chính Điều tra hiện trạng kinh tế- xã hội tại Thuận An – Bình Dương Nghiên cứu tác động HCBVTV Đề xuất các biện pháp giảm thiểu tác động Xây dựng báo cáo ĐTM Theo Nghị định 175/CP Phương pháp nghiên cứu Thu thập, phân tích và tổng hợp số liệu Khảo sát và phân tích Đánh giá tổng hợp Sản phẩm của đề tài Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án đánh giá ảnh hưởng của hóa chất bảo vệ thực vật. CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ BÁO CÁO ĐTM Cơ sở pháp lý Mục tiêu và nội dung của báo cáo Phương pháp nghiên cứu Tổ chức thực hiện CHƯƠNG II: MIÊU TẢ DỰ ÁN Vị trí dự án Qui mô của dự án Nhu cầu của dự án Tiến độ thực hiện CHƯƠNG III: HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG, KINH TẾ-XÃ HỘI KHU VỰC DỰ ÁN 3.1 Môi trường vật lí 3.2 Môi trường sinh học 3.3 Điều kiện kinh tế-xã hội vùng dự án CHƯƠNG IV: ĐÁNH GIÁ CÁC TÁC ĐỘNG CỦA HÓA CHẤT BẢO VỆ THỰC VẬT 4.1 Tác động trong quá trình sử dụng HCBVTV 4.2 Tác động sau sử dụng HCBVTV CHƯƠNG V: CÁC BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU TÁC ĐỘNG 5.1 Xây dựng mục tiêu bảo vệ môi trường 5.2 Các biện pháp giảm thiểu sử dụng HCBVTV 5.3 Các biện pháp giảm thiểu tác động 5.4 Chương trình quản lí môi trường KẾT LUẬN TÀI LIỆU THAM KHẢO Tổng dự đoán kinh phí là 52.205.000 đồng. Nguồn kinh phí : sờ nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Thuận An- Bình Dương. Thời gian thực hiện là khoảng 3 tuần The end!