Chủ nghĩa xã hội

Câu 1: Nêu, phân tích những giá trị và hạn chế lịch sử của CNXH ko tưởng? * Khái niệm: CNXH ko tưởng là những trào lưu tư tưởng lý luận, phản ánh cuộc đấu tranh, ước mơ, nguyện vọng của đông đảo quần chúng lao động về cuộc đấu tranh xóa bỏ XH cũ( XH tư hữu, áp bức bóc lột, bất công XH.) và hướng tới XD 1 XH tương lai tốt đẹp hơn( công hữu, ko còn áp bức bóc lột, bất công XH ), con người có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc a.Giá trị lịch sử: - Tư tưởng XHCN trải qua các GĐ: Từ thời kì cổ đại đến TK XIX + Đã tập trung vào việc lên án, phê phán sâu sắc XH đương thời, những bất công, thối nát của chế độ áp bức, bóc lột + Mong muốn ước mơ xóa bỏ XH đương thời + Hướng tới XD 1 XH tương lai tốt đẹp hơn cho những người lao động với nhiều phác họa, dự báo thiên tài + Chứa đựng tinh thần nhân văn, tính nhân đạo vị tha cao ca => Tư tưởng XHCN ra đời nó có t/đ to lớn thức tỉnh ý thức đấu tranh để xóa bỏ mọi chế độ áp bức bóc lột để giải phóng quần chúng lao động thoát khỏi mọi chế độ áp bức bóc lột, hướng tới XD XH có cuộc sống tự do, ấm no, hạnh phúc - Các nhà XHCN trước Mác đã nêu lên nhiều luận điểm có gtri. những tiên đoán về 1 XH tương lai tốt đẹp. Nó là tiền đề về mặt tư tưởng và lý luận để sau này: Mác,Ăng ghen, Lê Nin tiếp thu kế thừa và c/m = khoa học đưa CNXH từ ko tưởng trở thành khoa học.

doc33 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Lượt xem: 1342 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Chủ nghĩa xã hội, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Câu 1: Nêu, phân tích những giá trị và hạn chế lịch sử của CNXH ko tưởng? * Khái niệm: CNXH ko tưởng là những trào lưu tư tưởng lý luận, phản ánh cuộc đấu tranh, ước mơ, nguyện vọng của đông đảo quần chúng lao động về cuộc đấu tranh xóa bỏ XH cũ( XH tư hữu, áp bức bóc lột, bất công XH..) và hướng tới XD 1 XH tương lai tốt đẹp hơn( công hữu, ko còn áp bức bóc lột, bất công XH ), con người có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc a.Giá trị lịch sử: - Tư tưởng XHCN trải qua các GĐ: Từ thời kì cổ đại đến TK XIX + Đã tập trung vào việc lên án, phê phán sâu sắc XH đương thời, những bất công, thối nát của chế độ áp bức, bóc lột + Mong muốn ước mơ xóa bỏ XH đương thời + Hướng tới XD 1 XH tương lai tốt đẹp hơn cho những người lao động với nhiều phác họa, dự báo thiên tài + Chứa đựng tinh thần nhân văn, tính nhân đạo vị tha cao ca => Tư tưởng XHCN ra đời nó có t/đ to lớn thức tỉnh ý thức đấu tranh để xóa bỏ mọi chế độ áp bức bóc lột để giải phóng quần chúng lao động thoát khỏi mọi chế độ áp bức bóc lột, hướng tới XD XH có cuộc sống tự do, ấm no, hạnh phúc - Các nhà XHCN trước Mác đã nêu lên nhiều luận điểm có gtri. những tiên đoán về 1 XH tương lai tốt đẹp. Nó là tiền đề về mặt tư tưởng và lý luận để sau này: Mác,Ăng ghen, Lê Nin tiếp thu kế thừa và c/m = khoa học đưa CNXH từ ko tưởng trở thành khoa học. b.Hạn chế: - Các nhà XHCN mới chỉ dừng lại ở sự lên án, phê phán XH đương thời, chưa chỉ ra được nguồn gốc, bản chất quy luật về sự vận động và pt of các vấn đề XH - Các nhà XHCN mới chỉ dừng lại ở việc mong muốn ước mơ xóa bỏ XH đương thời, hướng tới XD XH tương lai tốt đẹp nhưng chưa chỉ ra được những đk, con đường, lực lượng XH để thực hiện việc xóa bỏ XH cũ, XD XH mới mà họ trông chờ vào lòng từ thiện, sự biết điều của GC thống trị hoặc bằng con đường GD thuyết phục, tổ chức những khu cộng sản thực nghiệm cho nên mọi giải pháp của họ đều là ko tưởng , còn có cách nhìn duy tâm về lịch sử - Chưa nhìn thấy được vai trò, sức mạnh của quần chúng trong việc thúc đẩy lịch sử và chưa nhìn thấy vai trò có ý nghĩa quyết định của GCCN trong việc xóa bỏ CNTB và XD thành công XH mới XH XHCN - Nguyên nhân của hạn chế : + Khi trình độ pt KTXH còn chưa chín muồi thì mọi lý thuyết sinh ra từ điều kiện đó thì cũng chưa thể chín muồi được + Các nhà XHCN ko tưởng phần lớn đều xuất thân từ các tầng lớp trên cho nên những quan điểm tư tưởng lý luận của họ bị chi phối bởi ý thức hệ của các GC tầng lớp trên họ chưa thực sự đứng về phía quần chúng lao động. cho nên mọi giải pháp mà họ đưa ra còn mang t/c cải lương thử nghiệm Câu 2: Chủ nghĩa xã hội khoa học là gì? Phân tích những điều kiện khách quan cho sự ra đời của CNXHKH? TL: khái niệm của CNXHKH: CNXHKH được hiểu theo 2 nghĩa: theo nghĩa rộng: CNXHKH đồng nghĩa với CN Mác- lê nin. Tức là bao gồm cả: + triết học mác lê nin. + Kinh tế chính trị mác lê nin. + CNXHKH theo nghĩa hẹp: CNXH khao học là 1 bộ phân cấu thành lên chủ nghĩa Mác- lê nin, là khhao học về sự xóa bỏ CNTB, xây dựng thành công CNXH và tiến tới CNCS, để xáo bỏ mọi chế độ áp bức, bóc lột, giải phóng con người, đem lại cuộc sống ấm no, tự do hạnh phúc cho con ng. Những đk, tiền đề khách quan cho sự ra đời của CNXHKH: CNXHKH là khao học được hình thành trên cơ sở những đk, tiền đề nhất định: ĐK kinh tế xã hội cho sự ra đời của CNXHKH: + Vào những năm 40 của thế kỷ 19, khi cuộc CM CN đã được hoản thành ở nước Anh đang tiếp tục phát triển ở các nước TB châu Âu, đã thúc đẩy nhanh chóng sự phát triển của CNTB. CNTB đã dành được nhiều thành tựu to lớn trên tất cả các lĩnh vực của đs xh. + Bên cạnh những thành tựu đạt được thì trong lòng XHTB cũng xuất hiện và phát triển nhuãng mâu thuẫn coa bản: mâu thuwnx giữa QHSX TBCN với LLSX TBCN, biểu hiên của mâu thuẫn này về mặt xã hội là mâu thuẫn giữa g/c TS và g/c CN, vì đây là 2 g/c có địa vị và lợi ích khác nhau, đã dẫn đến cuộc đấu tranh của g/c công nhân chống lại g/c TS. + Cuộc đấu tranh của g/c CN chống lại g/c TS trải qua những giai đoạn phát triển từ thấp đến cao, từ tự phát đến tự giác. . GĐ đầu là đấu tranh tự phát, kết quả của cuộc đấu tranh là có thể dành được những thắng lợi nhất định về mặt kinh tế, nhưng nhìn chung là bị thất bại và dìm trong biển máu. . Nguyên nhân của sự thất bại là do chưa có tổ chức, chưa có lãnh đạo, chưa có lí luận khoa học CM soi sáng, dẫn đường để đưa phong trào công nhân tiến lên dành thắng lợi. Như vvaayj yêu cầu khách quan của phong trào công nhân là phải có lí luận khoa học. + Mặt khác, phong trào công nhân lại là mảnh đất hiện thực khách quan, để các nhà khao học nghien cứu, tổng kết thực tiễn và khái quát thành lí luận khao học CM. Mác và Ăng hen là những nhà trí thức CM thiên tài, đã đi vào nghiên cứu khao học, tiếp nhận tri thức của nhân loại và hoạt động đấu tranh của phong trào công nhân, từng bươc tổng kết, khái quát thực tiễn thành lí luận CNXHKH. Tiền đề về tư tưởng lí luận khao học cho sự ra đời của chủ nghĩa XH KH: + TK 19, KH tự nhiên đã đạt được những thành tựu to lớn, mà đỉnh cao cuae nó là sự ra đời của 3 học thuyết: . Học thuyết tế bào của svác – slâyđen. . Học thuyết tiến hóa của Đác uyn. . ĐỊnh luật bảo toàn và chuyển hóa nắng lượng của lomoloxop. Đây là cơ sở khoa học cho sự ra đời, đã chứng minh và khẳng định tính đúng đắn của quan điểm duy vậy và duy vật biện chứng. + TK 19 , KH XH và nhân văn cũng dành được những thành tựu to lớn. đỉnh cao của nó là thành tựu của: . Triết học cổ điển đức với quan điểm triết học của Phơ bách và phép biện chứng của Heeghen đã hình thành lên triết học Mắc xit. . Kinh tế chính trị cổ điển anh với đại diện tiêu biểu là Adam smith và davit Ricacdo, đã hình thành lên KTCT mác xit. . Thành tựu của CNXH không tưởng Anh với đại diện tiêu biểu là Xanh Ximong, Phurie, Owen đã hình thành lên CNXHKH. →Như vậy, Mác và awnghen đã dựa vào những ĐK tiền đè trên cùng với sự trung thành với lợi ích của g/c công nhân và với thiên tài bác học của mình, 2 ông ã từng bước tiếp thu tri thức của nhân loại. Đồng thời họ cũng là những nhà CM nhiệt thành, tích cực hoạt động đấu tranh trong phong trào công nhân. Từ đó từng bước nghiên cứu , tổng kết thực tiễn phong trào CN, hình thành lí luận CNXHKH, đánh dấu sự ra đời của tác phẩm “ tuyên ngôn ĐCS” vào tháng 2/1848.Như vậy , Mác và Ăng hen đã là những ng thành lập ra CNXHKH. Câu 3: Nêu, phân tích để làm rõ khái niệm giai cấp công nhân và nội dung sứ mệnh lịch sử of GCCN. Sứ mệnh lịch sử của GCCN VN? * Khái niệm: GCCN đồng nghĩa với GC vô sản, đồng nghĩa với GC CN đại công nghiệp, đồng nghĩa với GC của những người lao động TK 19 - GCCN là 1 GC XH của những người lao động SX vật chất trong nền SX đại công nghiệp với trình độ KHKTCN ngày càng tiên tiến và hiện đại và là LLSX chủ yếu của XH công nghiệp. Nó được hình thành và pt( số lượng, chất lượng, cơ cấu ngành nghề ) cùng với sự pt của nền đại công nghiệp - GCCN dưới CNTB : ko có tư liệu SX→ GC vô sản, phải bán sức lao động của mình cho GCTS như mọi thứ hàng hóa khác và chịu sự tác động chi phối của thị trường sức lao động, bị GCTS bóc lột lao động thặng dư, bị bần cùng hóa, hết sức nghèo khổ. - GCCN dưới CNXH : GCCN đã được giải phóng, thoát khỏi địa vị nô lệ làm thuê trở thành người chủ chân chính của XH. Họ lao động cho chính mình và đóng góp cho XH có cuộc sống ngày càng ấm no, tự do và hạnh phúc. GCCN giữ vai trò lãnh đạo đối với Nhà Nước và toàn bộ XH thông qua ĐCS * Nội dung sứ mệnh lịch sử cuả GCCN: - Vai trò lịch sử của một GC: là những nhiệm vụ chủ yếu trong một GĐ LS nhất định mà GC đó phải thực hiện và hoàn thành - Vai trò LS của GCCN : là những nhiệm vụ chủ yếu mà LS trao cho GCCN phải thực hiện và hoàn thành - Mác và Ăngghen là những người đầu tiên phát hiện ra sứ mệnh LS của GCCN : Là GC tiên phong CM trong XH hiện đại, là GC duy nhất có vai trò LS xóa bỏ XH cũ(tư hữu, áp bức bóc lột, bất công XH ) XD 1 XH mới XH XHCN và tiến tới XH CSCN(công hữu, ko còn áp bức bóc lột, con người có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc), là GC có đầy đủ khả năng tiến hành cuộc đấu tranh CM nhằm xóa bỏ CNTB và mọi chế độ áp bức bóc lột khác, đồng thời có khả năng XD thành công CNXH và CNCS trên phạm vi toàn thế giới * Sứ mệnh LS của GCCNVN :GCCNVN là GC tiên phong CM của XH VN từ đầu TK XX,là GC lãnh đạo động lực cơ bản cùng với nhân dân lao động nước ta thực hiện thắng lợi CM DTDCND - GCCNVN hình thành và pt trong đk XHVN là XH thuộc địa nửa PK,dân tộc VN mất độc lập chủ quyền quốc gia,ndân VN chưa có dân chủ=>LS đặt ra nhiệm vụ phải đánh đổ đế quốc giành độc lập cho dtộc,đánh đổ PK đem lại ruộng đất cho nhân dân, thực hiện dân chủ cho nhân dân,đem lại cuộc sống ấm no,tự do,hp thật sự cho nhân dân VN - Tất cả GC,tầng lớp mâu thuẫn và đấu tranh chống ĐQ và chống PK (GCCN,GCND,GC trí thức, Tư sản dân tộc và các lực lượng CM khác ) Chỉ có GCCN VN là GC duy nhất đại diện cho LLSX tiên tiến nhất, tiếp nhận CN Mác Lê Nin và thành lập ĐCSVN.Đảng giữ vai trò lãnh đạo CM VN Cương lĩnh của Đảng năm 1930 đã kđ: CMVN là CM dân chủ tư sản dân quyền do GCCN lãnh đạo. Cuộc CM trải qua 2 GĐ pt : GĐ đầu làm CM dân tộc dân chủ nhân dân có nhiệm vụ đánh đổ ĐQ để giành độc lập cho dân tộc, đồng thời đánh đổ PK thực hiện dân chủ cho nhân dân.Sau đó tiến thẳng lên CNXH, bỏ qua GĐ pt của CNTB.Từ năm 1930 đến nay, ĐCSVN đã lãnh đạo nhân dân thực hiện và hoàn thành cuộc CM dân tộc dân chủ nhân dân và tiến thẳng lên CNXH Câu 4: Nêu và phân tích những điều kiện khách quan quy định sứ mệnh LS của GCCN? *Địa vị KTXH của GCCN: - Gắn với nền sản xuất công nghiệp hiện đại với phương thức SX hiện đại nhất, trình độ KHKTCN ngày càng tiên tiến hiện đại.Nó hình thành và pt cùng với sự pt của nền đại công nghiệp - GCCN dưới CNTB: ko có TLSX (GC vô sản), phải bán sức lao động của mình cho GCTS như mọi thứ hàng hóa khác và chịu sự t/đ, chi phối của thị trường sức lao động, bị GCTS bóc lột lao động thặng dư, bị bần cùng hóa hết sức nghèo khổ. Sở dĩ GCCN có sứ mệnh lịch sử đó là vì: - GCCN là GC tiên tiến nhất vì: + GCCN là sản phẩm của nền đại công nghiệp với trình độ KHKT tiên tiến và hiện đại, nó đại diện cho LLSX tiên tiến nhất + GCCN lấy CN Mác Lê Nin làm nền tảng tư tưởng. Nó là lý luận KHCM tiên tiến nhất, là đỉnh cao của tri thức nhân loại - GCCN có đội tiên phong lãnh đạo là ĐCS =>GCCN là GC duy nhất có khả năng xóa bỏ CNTB, XD thành công CNXH - GCCN là GC có tinh thần CM triệt để nhất + Trong LSXH, tất cả các cuộc CM trước đó đều là những cuộc CM ko triệt để. Nó chỉ đem thay thế các chế độ tư hữu này = chế độ tư hữu khác, và các hình thức bóc lột này = hình thức bóc lột khác + GCCN là GC lao động trong nền SX đại công nghiệp ko có TLSX, bị áp bức bóc lột nặng nề. Theo quy luật : Ở đâu có áp bức, ở đó có đấu tranh áp bức càng nặng nề thì đấu tranh càng kiên quyết và triệt để.Cuộc đấu tranh của GCCN chống lại GCTS là cuộc đấu tranh triệt để nhất.Nó xóa bỏ chế độ tư hữu, xác lập chế độ công hữu, để xóa bỏ tận gốc nguồn gốc sinh ra áp bức bóc lột - GCCN là GC có tính tổ chức, kỉ luật cao nhất và tinh thần đoàn kết cao nhất Nền SX đại công nghiệp và cuộc đấu tranh của GCCN chống lại GCTS nó đã yêu cầu rèn luyện và tạo ra cho GCCN có tính tổ chức và kỉ luật cao nhất. Nhờ có tính tổ chức và kỉ luật mà tạo ra sức mạnh của toàn thể GCCN trong cuộc đấu tranh xóa bỏ CNTB, trong công cuộc XD XHCN - GCCN là GC duy nhất có bản chất quốc tế vô sản cao cả + GCCN ở tất cả các nước đều có một hoàn cảnh chung, một kẻ thù chung và có 1 mục đích chung để tự giải phóng chính mình và giải phóng toàn thể XH Đây chính là điều kiện khách quan để GCCN các nước dễ dàng đồng cảm với nhau, đồng tình ủng hộ và giúp đỡ lẫn nhau cả về vật chất,tinh thần và xương máu một cách vô tư, khảng khái trong sự nghiệp xóa bỏ CNTB, XD CNXH trên phạm vi toàn TG => Đây chính là đk khách quan để GCCN xóa bỏ đc CNTB vàXD thành công CNXH trên phạm vi toàn TG. Nội dung sứ mệnh LS của GCCN: là GC có đầy đủ khả năng tiến hành cuộc đấu tranh CM xóa bỏ CNTB và mọi chế độ áp bức bóc lột khác, XD thành công CNXH và tiến lên CNCS trên phạm vi toàn TG Câu 5: Trình bày quy luật ra đời của ĐCS và vai trò của ĐCS trong quá trình thực hiện sứ mệnh LS của GCCN? * Khái niệm về ĐCS: - Là 1 bộ phận có tổ chức và là tổ chức cao nhất, tiên tiến nhất, ưu tú nhất của GCCN, bao gồm những phần tử ưu tú nhất của GCCN và nhân dân lao động tự nguyện đứng trong tổ chức của Đảng - Đảng lấy CN Mác Lê Nin làm nền tảng tư tưởng và là kim chỉ nam cho mọi hoạt động của Đảng - Đảng đc tổ chức và sinh hoạt theo nguyên tắc tập trung dân chủ - Đảng lấy tự phê bình và phê bình làm quy luật tồn tại và phát triển của Đảng - Kỉ luật của Đảng là kỉ luật tự giác và nghiêm minh - Lợi ích của Đảng gắn liền với lợi ích của GCCN, nhân dân lao động và của cả dân tộc * Quy luật ra đời của ĐCS: - LS đã kđ: Tất cả các cuộc đấu tranh của GCCN khi chưa có Đảng lãnh đạo đều dẫn tới thất bại Nguyên nhân của sự thất bại : Chưa có lý luận KHCM soi sáng dẫn đường, chưa có chính Đảng lãnh đạo đẻ đưa phong trào công nhân tiến lên giành thắng lợi. Phong trào CN đòi hỏi phải có chính Đảng lãnh đạo => Đây chính là yêu cầu khách quan của phong trào CN - Từ năm 1848 trở đi, khi CN Mác đã chỉ ra con đường đấu tranh CM đúng đắn cho GCCN và đc GCCN tiếp nhận. Những bộ phận tiên tiến nhất của GCCN đã tiếp nhận CN Mác và thành lập ĐCS.=>Quy luật chung cho sự ra đời của ĐCS: là sản phẩm của sự kết hợp giữa CN Mác và phong trào CN - Khi CNTB chuyển sang GĐ CNĐQ thì ở các nước thuộc địa phụ thuộc ngoài phong trào đấu tranh của GCCN còn có phong trào yêu nước CN Mác Lê Nin đã chỉ ra con đường đấu tranh CM đúng đắn cho cả phong trào CN và phong trào yêu nước cho nên bộ phận tiên tiến nhất của PTCN và PTYN đã tiếp nhận CN Mác Lê Nin dẫn đến việc thành lập ra ĐCS => Quy luật đặc thù về sự ra đời của ĐCS: ĐCS là sản phẩm của sự kết hợp giữa 3 nhân tố : CN Mác Lê Nin, phong trào công nhân và phong trào yêu nước * Vai trò của ĐCS trong quá trình thực hiện sứ mệnh lịch sử của GCCN: - Đảng là đội tiên phong CM của GCCN vì Đảng là tổ chức tiên tiến nhất, ưu tú nhất của GCCN .. -Đảng là lãnh tụ chính trị của GCCN vì Đảng là tổ chức cao nhất của GCCN, giữ vai trò lãnh đạo đối với toàn XH - Đảng là người tổ chức cuộc đấu tranh CM của GCCN, Đảng là đội tiên phong của GCCN, dưới sự lãnh đạo của Đảng GCCN mơí có thể tiến hành cuộc đấu tranh CM thành công - Để thực hiện vai trò lãnh đạo của mình: + Đảng phải đề ra được đường lối chính trị đúng đắn ( Cương lĩnh của Đảng, chiến lược, sách lược, phương pháp CM..) là nhân tố đầu tiên đảm bảo cho sự thắng lợi, còn nếu đường lối chính trị sai thì CM sẽ thất bại + Đảng phải tiến hành phổ biến, tuyên truyền, GD cho nhân dân để nhân dân hiểu rõ đường lối chính trị của Đảng, thực hiện thắng lợi đường lối chính trị của Đảng đã đề ra + Đảng lãnh đạo nhà nước và tổ chức chính trị XH GC, thông qua Nhà nước tổ chức thực hiện thắng lợi đường lối chủ trương chính sách của Đảng,biến đường lối chính trị của Đảng thành hiện thực, đảm bảo cho sự thắng lợi của CM + Đảng tiến hành công tác kiểm tra và giám sát việc tổ chức thực hiện đường lối chính trị của Đảng, ko ngừng hoàn thiện đường lối chính trị, đảm bảo cho sự thắng lợi của Đảng Vậy đk để Đảng hoàn thành trọng trách đối với GCCN : ĐCS phải luôn vững mạnh cả về tư tưởng, chính trị và tổ chức => Như vậy vai trò lãnh đạo của Đảng là nhân tố quyết định việc thực hiện và hoàn thành sứ mệnh LS của GCCN Câu 6 : Phân tích mục tiêu động lực của CM XHCN. Động lực phát triển của CM nước ta hiện nay? * Khái niệm CMXHCN: - Theo nghĩa rộng : CMXHCN là 1cuộc CMXH do GCCN và nhân dân lao động tiến hành dưới sự lãnh đạo của ĐCS - Theo nghĩa hẹp dùng để chỉ GĐ đấu tranh giành chính quyền * Mục tiêu của CM XHCN: Thực hiện giải phóng con người, giải phóng XH một cách triệt để nhất. Có thể nói CNXH mang tính nhân văn, nhân đạo sâu sắc. Mục tiêu đó được thể hiện thông qua 2 GĐ: - Đấu tranh giành chính quyền Nhà nước về tay GCCN và nhân dân lao động - Cải tạo XH cũ và từng bước XD thành công XH mới.XD thành công CNXH và tiến tới CNCS trên phạm vi toàn TG * Động lực CM XHCN: Là sức mạnh của đông đảo quần chúng nhân dân lao động dưới sự lãnh đạo của Đảng và GCCN, trong đó nền tảng là khối liên minh công – nông – trí thức . - GC công nhân : ngày càng tăng về số lượng, chất lượng, ngày càng giác ngộ về lợi ích GC của mình thông qua sự lãnh đạo của ĐCS . GCCN là động lực cơ bản, chủ yếu của CM XHCN. Vai trò động lực và vai trò lãnh đạo của GCCN là yếu tố hàng đầu đảm bảo cho sự thắng lợi của CM XHCN . Thực tế LS đã chỉ ra rằng ,khi nào và ở đâu phong trào CN vững mạnh, sự lãnh đạo của GCCN sáng suốt thì CM thắng lợi. Ở đâu và khi nào ptrao CN suy yếu, sự lãnh đạo GCCN giảm sút thì phong trào CM sẽ gặp khó khăn - GC nông dân: có những lợi ích cơ bản thống nhất với lợi ích của GCCN do vậy GC này trở thành động lực CM to lớn trong cuộc CM XHCN. Trong quá trình đấu tranh giành chính quyền, GCCN chỉ giành thắng lợi khi GCND đi theo GCCN, làm cho sức mạnh của CM tăng lên.Trong quá trình XD CNXH cũng vậy, GCCN chỉ có thể hoàn thành đc sứ mệnh LS khi đại đa số GCND đi theo GCCN, cùng GCCN XD XH mới ngày càng tốt đẹp trên tất cả các lĩnh vực của đ/s XH. Sự tham gia đông đảo của GCND vào cuộc CM XHCN là điều kiện đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng, là cơ sở XD chính quyền Nhà nước vững mạnh, XD XH có quyền lực thuộc về nhân dân.GCND là lực lượng quan trọng trong sự nghiệp phát triển KT đất nước, đảm bảo thắng lợi của CNXH đối với CNTB - Tầng lớp trí thức: Trước đây Lê Nin đã kđ ko có trí thức ko thể có CNXH .Trí thức là những người có đóng góp to lớn trong chăm sóc sức khỏe nhân dân, phát triển dân trí, đào tạo nguồn nhân lực cho đất nướcTrong thời đại khoa học công nghệ, lượng giá trị lao động chất xám ngày càng chiếm tỉ lệ cao trong sản phẩm hàng hóa, thì vai trò động lực pt XH của trí thức lại càng cao. Trí thức ngày càng có ý nghĩa to lớn với sự pt đất nớc * Động lực pt của CM nước ta hiện nay Là khối đại đoàn kết dân tộc trên cơ sở liên minh công- nông – trí thức dưới sự lãnh đạo của ĐCSVN. Kết hợp hài hòa lợi ích cá nhân, tập thể và toàn XH, phát huy mọi tiềm lực của các thành phần KT và của toàn XH Câu 7:Trình bày lý luận cách mạng ko ngừng của CN Mac-Lênin và sự vận dụng của Đảng ta trong quá trình cách mạng VN? Trả lời: * Tư tưởng CM ko ngừng của Mác và ănghen: - Căn cứ để Mác và ănghen tạo ra tư tưởng CM ko ngừng + Mác&ănghen căn cứ vào sứ mệnh LS của GCCN xoá bỏ CNTB,XD thànhcôngCNXH. + Mác và ănghen căn cứ vào sự ptích mối tương quan so sánh lực lượng giữa các giai cấp trong XH ở thế kỉ XIX: • GC quý tộc PK đã suy tàn nhưng nó vẫn tiếp tục nắm chính quyền ở nhiều nước, tiếp tục thống trị, áp bức, bóc lột nhân dân. • GCTS đang là giai cấp CM và nắm giữ vai trò lãnh đạo CMTS. • GCCN đang trong quá trình hình thành và phát triển chưa có khả năng lãnh đạo CM. • GC nông dân và các lực lượng CM khác bao gồm: trí thức, thợ thủ công, tiểu thương, đang ngả về phía GCTS, ủng hộ GCTS để đánh PK → Tương quan so sánh lực lượng đang ngả về phía GCTS. - Tư tưởng CM ko ngừng của Mác và ănghen: căn cứ vào sự ptích tương quan so sánh lực lượng giữa các giai cấp trong XH ở thế kỉ XIX, Mác và ăngghen cho rằng trong đk GCCN chưa có khả năng lãnh đạo CM thì GCCN ko được xa lánh cuộc CM dân chủ tư sản mà phải tích cực ủng hộ tham gia với tư cách là 1 lực lượng ctrị độc lập để thực hiện 1 cách triệt để CMTS và ngay sau đó quay trở lại đánh ngay vào GCTS và chuyển sang làm CMXHCN. Nvậy giữa CM dân chủ TS và CMXHCN là 1 quá trình phát triển ltục ko ngừng nhưng phải trải qua những giai đoạn phát triển khác nhau. Giai đoạn trước tạo đk tiền đề cho giai đoạn sau. Giai đoạn sau tiếp tục hoàn thiện phát triển những nvụ của giai đoạn trước. - Đk để tiến hành CM ko ngừng : + GCCN phải giữ vai trò độc lập trong suốt quá trình đấu tranh CM. + Muốn tiến hành CM liên tục ko ngừng phải kết hợp ptrào công nhân với ptrào nông dân, phải tranh thủ đc sự đồng tình, ủng hộ và tham gia tích cực của GC nông dân. * Lí luận CM ko ngừng của Lênin:(chuyển biến từ CMDCTS kiểu mới
Tài liệu liên quan