Chương 0: Ôn tập các kiến thức cơ bản

Bước 2: Chọn menu File / New / Project Chọn tiếp ngôn ngữ C++ Chọn kiểu project là Win32 Console Application Đặt tên cho ứng dụng ở mục Name Click Browse để chọn vị trí lưu Project và OK

pdf24 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Lượt xem: 1504 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Chương 0: Ôn tập các kiến thức cơ bản, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Nguyễn Minh Thành thanhnm.itc@itc.edu.vn Chương 0: Ôn Tập Các Kiến Thức Cơ Bản Cấu trúc chương trình C Khối khai báo Hàm main() Các hàm con (nếu có) Những kiến thức cơ bản 1. Nhắc lại các khái niệm cơ bản về kiểu dữ liệu cơ sở 2. Khai báo biến, tầm vực của biến 3. Các lệnh nhập xuất C++ (cin, cout) 4. Cách đặt tên 5. Cách trình bày chương trình 6. Toán tử tăng/ giảm, điều kiện 7. Các ký hiệu phép toán số học, logic 8. Cấu trúc điều khiển (rẽ nhánh, lựa chọn, lặp) 9. Xây dựng hàm con Tạo mới Project với VS 2010  Bước 1: Khởi động Visual Studio 2010 Tạo mới Project với VS 2010  Bước 2: Chọn menu File / New / Project  Chọn tiếp ngôn ngữ C++  Chọn kiểu project là Win32 Console Application  Đặt tên cho ứng dụng ở mục Name  Click Browse để chọn vị trí lưu Project và OK Tạo mới Project với VS 2010  Bước 2: Chọn menu File / New / Project  Chọn tiếp ngôn ngữ C++  Chọn kiểu project là Win32 Console Application  Đặt tên cho ứng dụng ở mục Name  Click Browse để chọn vị trí lưu Project và OK Tạo mới Project với VS 2010  Bước 3: màn hình Wizard để tạo Project hiện ra, chọn kiểu ứng dụng Console và chọn Empty Project. Nhấn Finish để hoàn tất. Tạo mới Project với VS 2010  Giao diện sau khi tạo Project Cửa số Explorer để quản lý các file trong Project Chọn Solution Explorer Tạo mới Project với VS 2010  Cửa sổ gồm 2 giao diện chính :  Vùng trống bên trái để viết Code  Phía bên phải là thanh quản lý các dữ liệu trong Project  Có 3 thư mục chính ở cửa số Explorer:  Source Files (*.cpp): Chứa các file cài đặt các hàm  Header Files (*.h): Chứa các file khai báo (hàm, biến toàn cục, kiểu cấu trúc, …)  Resource Files: Chứa các tài nguyên (icon, bitmap, dialog, …). Đối với lập trình ứng dụng Console thì không dùng đến. Qui ước Để dễ dàng viết và quản lý code theo phương pháp lập trình thủ tục, mỗi Project mới, ta qui ước như sau:  Trong Header File, tạo 1 file tên khaibao.h: Chứa các khai báo hàm, hằng số, …  Trong Source File, tạo 2 file cài đặt hàm:  File main.cpp: Cài đặt hàm main()  File caidat.cpp: Cài đặt các hàm con đã khai báo Tạo file khai báo (khaibao.h)  Click phải vào thư mục Header Files, chọn Add, chọn New Item… Tạo file khai báo (khaibao.h)  Chọn Code, Header File (.h)  Nhập khaibao.h vào ô Name  Chọn OK, sau đó chọn Yes (Lưu ý: Không thay đổi đường dẫn thư mục – chỉ nhập tên file) Tạo file cài đặt (main.cpp, caidat.cpp)  Click phải vào thư mục Source File, chọn Add, chọn New Item…  Chọn Code, CPP File (.cpp)  Nhập main.cpp vào ô Name, chọn OK, sau đó chọn Yes  Tương tự, tiếp tục tạo file caidat.cpp Viết lệnh cho file khaibao.h  Double click vào file khaibao.h trong thư mục Header Files  Cửa sổ soạn thảo code cho file khaibao.h chuyển sang chế độ cho phép soạn thảo #pragma once Các khai báo thư viện, hàm, hằng số, … Viết lệnh cho file main.cpp  Chọn file main.cpp #include “khaibao.h” void main() { Các lệnh; } Cấu trúc file caidat.cpp #include “khaibao.h” void HamA() { các lệnh; } void HamB() { Các lệnh; } Dịch, sửa lỗi và chương trình  Biên dịch và kiểm tra lỗi: Nhấn Ctrl + Shift + B  Nếu có thông báo lỗi (error) thì quan sát và sửa lỗi (cửa sổ lỗi xuất hiện bên dưới màn hình soạn thảo code)  Chạy chương trình: Ctrl + F5 (hoặc F5) Ví dụ Viết chương trình nhập vào 2 số nguyên a, b. Tính tổng và xuất ra màn hình File khaibao.h #pragma once #include using namespace std; void Nhap(int &a, int &b); long Tong(int a, int b); File main.cpp #include "khaibao.h" void main() { int a, b; long s; Nhap(a, b); s = Tong(a, b); cout<<"Tong a va b: "<<s; } File caidat.cpp #include "khaibao.h" void Nhap(int &a, int &b) { cout<<"Nhap so nguyen thu nhat: "; cin>>a; cout<<"Nhap so nguyen thu hai: "; cin>>b; } long Tong(int a, int b) { return a + b; } Kết quả chạy chương trình – Ctrl + F5 Mở Project có sẵn  Cách 1: Mở từ menu VS  Khởi động VS  Vào menu File/ Open / Project or Solution  Chọn thư mục chứa Project, chọn tên Project, sau đó chọn Open  Cách 2: Mở trực tiếp từ Explore  Mở thư mục chứa Project  Double click vào file có đánh dấu mũi tên (Lưu ý: Khi chép Project có thể xóa thư mục Debug, vì thư mục này sẽ được tạo khi chạy chương trình) Mở Project có sẵn
Tài liệu liên quan