Hợp ngữ ASM - Chương 03 - Debug

Tập tin : là 1 tham khảo tên tập tin đầy đủ, ít nhất phải có tên tập tin. Danh sách : Là 1 hay nhiều trị byte hoặc chuổi cách nhau bằng dấu phẩy. Khoảng : là 1 tham khảo đến vùng bộ nhớ Trị : là 1 số hệ 16 có tối đa có 4 chữ số

pdf30 trang | Chia sẻ: ttlbattu | Lượt xem: 2083 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Hợp ngữ ASM - Chương 03 - Debug, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CHÖÔNG TRÌNH GÔÕ ROÁI DEBUG Dòch ñöôïc 1 chöông trình ngaén 5/14/2009 Chuong 3 Debug 1 Muïc tieâu Xem caùc thanh ghi vaø côø cuûa CPU Xem söï thay ñoåi noäi dung cuûa caùc bieán Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer ( Daïng leänh cuûa Debug • 5/14/2009 Chuong 3 Debug 2 Trong ñoù maõ leänh laø 1 trong caùc chöõ A,B,C,D,E, ... coøn thoâng soá thì thay ñoåi tuøy theo leänh. Caùc thoâng soá coù theå laø : Ñòa chæ : laø 1 boä ñòa chæ ñaày ñuû segment : offset hay chæ caàn offset laø ñuû. Segment coù theå duøng teân thanh ghi. Ex : F000:0100 DS: 200 0AF5 Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer ( Dạng lệnh của Debug 5/14/2009 Chuong 3 Debug 3 Taäp tin : laø 1 tham khaûo teân taäp tin ñaày ñuû, ít nhaát phaûi coù teân taäp tin. Danh saùch : Laø 1 hay nhieàu trò byte hoaëc chuoåi caùch nhau baèng daáu phaåy. Khoaûng : laø 1 tham khaûo ñeán vuøng boä nhôù Trò : laø 1 soá heä 16 coù toái ña coù 4 chöõ soá Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer ( Taäp leänh cuûa Debug • A : cho pheùp vieát töø baøn phím caùc leänh maõ maùy döôùi daïng gôïi nhôù. • A [ ] Ex : - A 100 dòch ôû ñòa chæ CS:100h - A dòch ôû ñòa chæ hieän taïi (Debug laáy ñòa chæ ñoaïn CS) - A DS:2000h dòch ôû ñòa chæ DS:2000h 5/14/2009 Chuong 3 Debug 4 Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer ( Thí duï minh hoïa leänh A • Phaûi nhaäp leänh vaøo theo töøng doøng moät vaø keát thuùc baèng Enter. • Keát thuùc nhaäp nhaán Enter ôû doøng troáng. • Ex : - A 100 5514:0100 MOV AH, 2 5514:0102 MOV DL, 41 5514:0104 INT 21H 5/14/2009 Chuong 3 Debug 5 SEGMENT OFFSET User goû vaøo Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer ( C (Compare) • So saùnh 2 vuøng boä nhôù vaø lieät keâ caùc oâ nhôù coù noäi dung khaùc nhau. 5/14/2009 Chuong 3 Debug 6 Cuù phaùp : C , Ex : - C 100, 200, 3000 : 1000 So saùnh oâ nhôù DS:100h vôùi oâ nhôù 3000:1000h, oâ nhôù DS:101h vôùi oâ nhôù 3000:1001h….. Cho ñeán oâ nhôù DS :200h vôùi oâ nhôù 3000:1100h.  So saùnh 101 bytes Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer ( D (Dump) • Hieän noäi dung boä nhôù theo daïng heä 16 vaø ASCII. 5/14/2009 Chuong 3 Debug 7 Caùch goïi : D Ex : - D F000 : 0 - D ES : 100 - D 100 Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer ( Leänh F (Fill) • Cuù phaùp : F • Coâng duïng : laáp ñaày trò vaøo vuøng nhôù ngay taïi ñòa chæ mong muoán. 5/14/2009 Chuong 3 Debug 8 Trò nhaäp vaøo töøng byte moät theo heä 16 Daáu tröø (-) duøng ñeå luøi laïi 1 ñòa chæ. SPACE BAR duøng ñeå tôùi 1 ñòa chæ. ENTER ñeå keát thuùc. Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer ( Minh hoïa leänh F • Laép ñaày vuøng nhôù taïi ñòa chæ offset 100h chuoåi “ Toi dua em sang song”. 5/14/2009 Chuong 3 Debug 9 F 100 “TOI DUA EM SANG SONG” OFFSET 100H Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer ( KEÁT QUAÛ 5/14/2009 Chuong 3 Debug 10 -F 100 "TOI DUA EM SANG SONG" -D 100 0ADD:0100 54 4F 49 20 44 55 41 20-45 4D 20 53 41 4E 47 20 TOI DUA EM SANG 0ADD:0110 53 4F 4E 47 54 4F 49 20-44 55 41 20 45 4D 20 53 SONGTOI DUA EM S 0ADD:0120 41 4E 47 20 53 4F 4E 47-54 4F 49 20 44 55 41 20 ANG SONGTOI DUA 0ADD:0130 45 4D 20 53 41 4E 47 20-53 4F 4E 47 54 4F 49 20 EM SANG SONGTOI 0ADD:0140 44 55 41 20 45 4D 20 53-41 4E 47 20 53 4F 4E 47 DUA EM SANG SONG 0ADD:0150 54 4F 49 20 44 55 41 20-45 4D 20 53 41 4E 47 20 TOI DUA EM SANG 0ADD:0160 53 4F 4E 47 54 4F 49 20-44 55 41 20 45 4D 20 53 SONGTOI DUA EM S 0ADD:0170 41 4E 47 20 53 4F 4E 47-54 4F 49 20 44 55 41 20 ANG SONGTOI DUA Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer ( D (DUMP) 5/14/2009 Chuong 3 Debug 11 Muïc ñích : in noäi dung boä nhôù trong MT ra maøn hình döôùi daïng soá hex. Cuù phaùp : D [ address] D [range] Ex : in noäi dung vuøng nhôù ñaõ laép ñaày ôû ví duï tröôùc ôû ñòa chæ 100h Ex2 : xem noäi dung vuøng nhôù 16 bytes baét ñaàu ôû ñòa chæ F000:100 - D F000:100 L10 Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer ( Thí duï minh hoïa leänh D • ñaùnh vaøo leänh D ñeå xem noäi dung vuøng nhôù cuûa 30h bytes boä nhôù töø ñòa chæ 0000:0040 ñeán 0000:006F 5/14/2009 Chuong 3 Debug 12 - D 0000:0040 006F Ñòa chæ baét ñaàu - D 0000:0040 L 30 Soá bytes Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer ( E (ENTER) • Duøng ñeå ñöa döõ lieäu byte vaøo boä nhôù ngay taïi ñòa chæ mong muoán. 5/14/2009 Chuong 3 Debug 13 Caùch goïi : - E Trò nhaäp vaøo theo daïng soá 16 töøng byte moät Daáu - duøng ñeå luøi laïi 1 ñòa chæ Space Bar duøng ñeå tôùi 1 ñòa chæ Enter duøng ñeå keát thuùc Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer ( Minh hoïa leänh E • Muïc dích : thay ñoåi noäi dung boä nhôù. 5/14/2009 Chuong 3 Debug 14 Cuù phaùp : - E [address] [ list] Ex : thay ñoåi 6 bytes baét ñaàu ôû ñòa chæ 100 thaønh “ABCDE” - E 100 “ABCDE” Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer ( Leänh U (Unassemble) • coâng duïng : in ra 32 bytes maõ maùy cuûa chöông trình trong boä nhôù ra maøn hình döôùi leänh gôïi nhôù. • cuù phaùp : U [address] U [range] 5/14/2009 Chuong 3 Debug 15 Ex : U 100 119 Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer ( Leänh R (Register) • Coâng duïng : xem vaø söûa noäi dung thanh ghi. • Cuù phaùp : - R enter (xem taát caû thanh ghi) xem thanh ghi AX : - R AX xem thanh ghi côø : R F Ex : muoán baät thanh ghi côø CF vaø ZF ta nhaäp CY vaø ZR. 5/14/2009 Chuong 3 Debug 16 Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer ( Leänh N (Name) • Coâng duïng : taïo taäp tin caàn ñoïc hay ghi tröôùc khi duøng leänh L hay W. • Cuù phaùp : - N [ thoâng soá] L [ñòa chæ] 5/14/2009 Chuong 3 Debug 17 Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer ( Thí duï minh hoïa leänh N Ex : taïo taäp tin Love.txt . • Duøng leänh R ñeå xaùc ñònh vuøng ñòa chæ daønh cho User. • Duøng leänh ñeå ñöa caâu thoâng baùo “ I love you more than I can say’ ôû ñòa chæ 2000:100. • Duøng leänh D ñeå kieåm tra vuøng nhôù taïi ñòa chæ 2000:100. • Duøng leänh N ñeå ñaët teân taäp tin treân ñóa. - N Love.txt • Duøng leänh R ñeå ñònh soá byte caàn thieát ghi leân ñóa trong 2 thanh ghi BX vaø CX. Cuï theå trong tröôøng hôïp naøy soá byte caàn ghi laø 1Eh byte. BX = 0000 CX = 1E • Duøng leänh W 2000:100 ñeå ghi döõ lieäu ñaõ nhaäp vaøo taäp tin ôû ñòa chæ boä nhôù 2000:100. 5/14/2009 Chuong 3 Debug 18 Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer ( • Thoaùt khoûi Debug vaø goïi laïi taäp tin theo caùch sau : C :\> Debug Love.txt tìm xem Debug ñaõ naïp taäp tin Love.txt vaøo choã naøo trong boä nhôù. 5/14/2009 Chuong 3 Debug 19 Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer ( Leänh W (Write) • Cuù phaùp : W [address] 5/14/2009 Chuong 3 Debug 20 Thöôøng ñöôïc söû duïng chung vôùi leänh N Ex : taïo taäp tin coù teân Love.txt Böôùc 1 : duøng leänh E ñeå ñöa caâu ‘I love you more than I can say” vaøo oâ nhôù ôû ñòa chæ 100. Böôùc 2 : duøng leänh D ñeå kieåm tra laïi ñòa chæ 100 Böôùc 3 : duøng leänh N ñeå ñaët teân taäp tin : - N Love.txt Böôùc 4 : duøng leänh R ñeå ñònh soá byte caàn ghi leân ñóa trong 2 thanh ghi BX vaø CX. (BX chöùa 16 bit cao, CX chöùa 16 bit thaáp). Ôû ñaây soá byte caàn ghi laø 1Eh. Böôùc 5 : duøng leänh W ñeå ghi caâu treân ñaõ nhaäp vaøo vuøng nhôù coù ñòa chæ baét ñaàu laø 100. Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer ( Leänh T (Trace)vaø P • cuù phaùp : - T [= ][soá laàn] 5/14/2009 Chuong 3 Debug 21 Muïc ñích : duøng ñeå chaïy 1 hay nhieàu laàn caùc leänh trong boä nhôù Ex : - T = 3000:1000 Ex : - T = 3000:1000 Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer ( Leänh L (Load) • naïp taäp tin hoaëc naïp sector luaän lyù töø ñóa vaøo boä nhôù. 5/14/2009 Chuong 3 Debug 22 Cuù phaùp : - L [ ] Daïng 1 : neáu chæ coù ñòa chæ duøng ñeå naïp taäp tin. Teân taäp tin phaûi ñöôïc gaùn tröôùc baèng leänh N. Taäp tin luoân luoân ñöôïc gaùn ôû ñòa chæ offset 100h Daïng 2 : neáu coù ñaày ñuû caùc thoâng soá , duøng ñeå ñoïc sector luaän lyù treân ñóa vaøo boä nhôù. Ñóa : = 0 oå ñóa A, =1 oå ñóa B, =2 oå ñóa C …. Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer ( Leänh H (Hex Arithmethic) • thöïc hieän pheùp coäng vaø tröø heä 16 5/14/2009 Chuong 3 Debug 23 Cuù phaùp : - H Keát quaû : hieän ra toång vaø hieäu cuûa trò 1 vaø trò 2 Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer ( Leänh S (Search) • Coâng duïng : tìm kieám trò trong 1 vuøng boä nhôù. • Cuù phaùp : - S • Giaûi thích : tìm kieám trò coù hieän dieän trong vuøng boä nhôù ñaõ chæ ñònh hay khoâng? Neáu coù Debug hieän caùc ñòa chæ ñaàu cuûa nhöõng nôi coù chöùa danh saùch. Ex : - S 100 L 1000 ‘DOS’ 18AF : 0154 18AF : 0823 Ex2 : - S 2000 2200 13,15,8A, 8 5/14/2009 Chuong 3 Debug 24 Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer ( Leänh M (Move) • Coâng duïng : cheùp noäi dung vuøng nhôù ñeán 1 ñòa chæ khaùc. • Cuù phaùp : - M • Ex : - M 100 105 200 Cheùp 5 bytes töø DS:100 ñeán DS:200 5/14/2009 Chuong 3 Debug 25 Ex2 : - M CS:100 L 50 ES:300 Cheùp 50 bytes töø CS:100 ñeán ES:300 Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer ( Leänh I (Input) • Coâng duïng : nhaäp 1 byte töø coång xuaát nhaäp vaø hieän ra maøn hình. • Cuù phaùp : - I ñòa chæ coång laø soá heä 16 toái ña 4 chöõ soá. • Ex : - I 37E EC 5/14/2009 Chuong 3 Debug 26 Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer ( Leänh O (Output) • Coâng duïng : xuaát 1 byte ra coång xuaát nhaäp. • Cuù phaùp :- O ñòa chæ coång laø soá heä 16 toái ña 4 chöõ soá. • Ex : - O 378 5E 5/14/2009 Chuong 3 Debug 27 Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer ( Summary • Duøng leänh D ñeå xem noäi dung vuøng nhôù taïi ñòa chæ cuûa ROM BIOS F000:0000. • Töông töï xem noäi dung vuøng nhôù RAM maøn hình ôû ñòa chæ B800:0000; baûng vector ngaét quaõng 0000:0000 • Goû vaøo maùy baèng leänh A, ñoaïn chöông trình sau ôû ñòa chæ 2000:0100 5/14/2009 Chuong 3 Debug 28 Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer ( Summary 2000:0100 MOV AL,32 2000:0102 MOV AH, 4F 2000:0104 MOV CX, [200] 2000:0108 MOV WORD PTR [1800], 1 2000:010E MOV BYTE PTR [1800], 1 2000:0113 Xem laïi ñoaïn chöông trình vöøa ñaùnh treân baèng leänh U. Chuù yù quan saùt phaàn maõ maùy. Tìm xem caùc toaùn haïng töùc thôøi vaø caùc ñòa chæ xuaát hieän ôû ñaâu trong phaàn maõ maùy cuûa leänh. Phaàn maõ maùy cuûa 2 caâu leänh cuoái coù gì khaùc nhaukhi duøng caùc toaùn töû WORD PTR vaø BYTE PTR. 5/14/2009 Chuong 3 Debug 29 Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer ( Summary • Duøng leänh E nhaäp vaøo ñoaïn vaên baûn sau vaøo boä nhôù taïi ñòa chæ DS:0100 8086/8088/80286 Assembly language. Copyright 1988, 1886 by Brady Books, a division of Simon, Inc. All right reserved, including the of reproduction in whole or in part, in any form. (chuù yù kyù töï ñaàu doøng xuoáng doøng coù maõ ASCCI laø 0D vaø 0A). 5/14/2009 Chuong 3 Debug 30 Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (
Tài liệu liên quan