Chương 1 Phát triển hệ thống hướng đối tượng và Microsoft .NET FrameWork

 Phát triển hệ thống hướng đối tượng  Giới thiệu công nghệ .NET và .NET framework  Tìm hiểu Visual .NET  Xây dựng một ứng dụng trên Console

pdf32 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Lượt xem: 1443 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Chương 1 Phát triển hệ thống hướng đối tượng và Microsoft .NET FrameWork, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Khoa Công nghệ Thông tin – Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM Phát triển hệ thống hướng đối tượng và Microsoft .NET FrameWork Chương 1: Giảng viên: Ths. Nguyễn Thị Khiêm Hòa Khoa Công nghệ Thông tin – Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM Nội dung  Phát triển hệ thống hướng đối tượng  Giới thiệu công nghệ .NET và .NET framework  Tìm hiểu Visual .NET  Xây dựng một ứng dụng trên Console Khoa Công nghệ Thông tin – Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM Các cách tiếp cận trong lập trình  Lập trình tuần tự: Assembler, basic  Chương trình quá dài,khó nhớ  Khó kiểm soát lỗi Khoa Công nghệ Thông tin – Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM Các cách tiếp cận trong lập trình  Lập trình hướng cấu trúc  Ưu điểm Phân chia chương trình thành các module (Thủ tục, hàm) Dùng lại các đoạn chương trình Chương trình = CTDL + giải thuật  Nhược điểm Thiếu sự nhất quán khi trao đổi thông tin dùng chung Tính tái sử dụng thấp Khoa Công nghệ Thông tin – Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM Lập trình hướng đối tượng (Object Oriented Programming – OOP)  Lập trình hướng đối tượng Là phương pháp lập trình thực hiện việc hợp nhất thành phần dữ liệu và thao tác thành một, cho phép chúng ta định nghĩa một đối tượng (Object) theo cách mà chúng ta nghĩ về thế giới quanh mình (data) và gắn các hành động cụ thể trên đối tượng đó (Method).  Đối tượng (Object) Mô tả một thực thể hay một quan hệ trong thế giới thực Đối tượng = Dữ liệu + Hành vi Khoa Công nghệ Thông tin – Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM Hành vi - Tăng giây - Tăng phút - Tăng giờ Dữ liệu - Giây - Phút - Giờ Lập trình hướng đối tượng Khoa Công nghệ Thông tin – Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM Một số nguyên tắc cơ bản  Trừu tượng hóa (Abstraction) Mô tả bài toán với những khía cạnh quan trọng nhất Khoa Công nghệ Thông tin – Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM Một số nguyên tắc cơ bản  Trừu tượng hóa Đơn hàng Tạo đơn hàng Cập nhật đơn hàng Tổng giá trị Những công việc thực hiện trên đối tượng đơn hàng là gì?” Khoa Công nghệ Thông tin – Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM Một số nguyên tắc cơ bản  Đóng gói (Encapsulation) Là sự che giấu dữ liệu cấm truy xuất trực tiếp từ bên ngoài mà phải thông qua giao diện người dùng nhắm bảo vệ dữ liệu và tăng tính mềm dẻo cho hệ thống. Khoa Công nghệ Thông tin – Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM Một số nguyên tắc cơ bản  Đóng gói (Encapsulation) Các phương thức chung của đơn hàng Lớp đối tượng Bên ngoài TaoDH CapnhatDH GiatriDH DonHang int MaDH int MaKH Tinh_gia(); public: TaoDH( ) CapnhatDH( ) GiatriDH( ) Khoa Công nghệ Thông tin – Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM Một số nguyên tắc cơ bản  Đóng gói (Encapsulation) Hmm... muốn thay đổi Tinh_Gia thành TinhTongGia GiatriDH() gọi phương thức Tinh_gia() DonHang int MaDH int MaKH Tinh_gia(); public: TaoDH( ) CapnhatDH( ) GiatriDH( ) Khoa Công nghệ Thông tin – Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM Một số nguyên tắc cơ bản  Đóng gói (Encapsulation) GiatriDH() gọi phương thức TinhTonggia() DonHang int MaDH int MaKH TinhTonggia(); public: TaoDH( ) CapnhatDH( ) GiatriDH( ) Dễ thôi mà, không ảnh hưởng đến người dùng Khoa Công nghệ Thông tin – Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM Một số nguyên tắc cơ bản  Kế thừa (Inherritance)  Là sự chia sẻ các thuộc tính (Data) và phương thức (Method) của các lớp cơ sở trên quan niệm phân cấp (Hierarchy) nhằm tăng mức độ trừu tượng hoá và giảm sự trùng lắp thông tin.  Tăng tính tái sử dụng của hệ thống Khoa Công nghệ Thông tin – Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM Một số nguyên tắc cơ bản Phieukho Phieunhapkho Phieuxuatkho Phieuxuatkho_ kiemvanchuyennoibo Đơn hàng sử dụng thông tin vận chuyển (Kết hợp) Phieunhapkho và Phieuxuatkho kế thừa từ Phieukho  Kế thừa (Inherritance) Khoa Công nghệ Thông tin – Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM Phát triển hệ thống hướng đối tượng  Kiến trúc n_Layer Browsers Data tier Business tier Web Server Local clients Presentation tier Data Business logic Data Access Web Server GUI Application Web L o g ic a l v ie w Khoa Công nghệ Thông tin – Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM Vai trò của các layer  GUI (Presentation) Layer: Nhập liệu và trình bày dữ liệu, có thể bao gồm các bước kiểm tra dữ liệu trước khi gọi Business Logic Layer.  Business Logic Layer: Kiểm tra các yêu cầu nghiệp vụ trước khi cập nhật dữ liệu, quản lý các Transaction, quản lý các concurrent access.  Data Access Layer: Kết nối CSDL, tìm kiếm, thêm, xóa, sửa,…trên CSDL Khoa Công nghệ Thông tin – Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM Tính chất mô hình 3_Layer  Giảm sự kết dính giữa các thực thể phần mềm (decoupling)  Tái sử dụng  Chia sẻ trách nhiệm Khoa Công nghệ Thông tin – Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM Môi trường phần mềm trước đây  Đối với người phát triển ứng dụng  Luôn quan tâm đến hệ điều hành  Luôn quan tâm đến ngôn ngữ  Không tích hợp được những ngôn ngữ khác nhau  Bất lợi của DLL và đăng ký vào registry  Phải xác định thiết bị truy cập  Khó khăn khi phát triển ứng dụng phân tán  Đối với người dùng  Bất lợi khi cài đặt ứng dụng  Các trang web không tương tác với nhau Khoa Công nghệ Thông tin – Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM Nền tảng công nghệ .NET Khoa Công nghệ Thông tin – Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM Multimedia: Giới thiệu Microsoft .Net Khoa Công nghệ Thông tin – Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM Kiến trúc .NET framwork Khoa Công nghệ Thông tin – Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM Kiến trúc .NET framwork Khoa Công nghệ Thông tin – Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM Kiến trúc .NET framwork VB C++ C# … Intermedia Languge CLR for Linux CLR for Windows CLR for Unix .NET Compiler Linux Native code Windows Native code Unix Native code Khoa Công nghệ Thông tin – Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM Multimedia: Giới thiệu Microsoft .Net framework Khoa Công nghệ Thông tin – Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM Tính năng của visual studio .NET Khoa Công nghệ Thông tin – Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM Giới thiệu C#  Xây dựng dựa trên việc kế thừa C++ và Java  Dễ sử dụng hơn C++  Là ngôn ngữ hướng đối tượng  Ngôn ngữ đơn giản, an toàn, ít từ khóa (80 từ khóa) Khoa Công nghệ Thông tin – Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM Viết một ứng dụng trên Console Khoa Công nghệ Thông tin – Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM Viết một ứng dụng trên Console  Viết đoạn mã sau: using System; class Hello { static void Main( ) { //Console from the System namespace Console.WriteLine("Hello World"); /* Use the system console object as explained in the text */ Console.ReadLine(); } } Khoa Công nghệ Thông tin – Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM Viết một ứng dụng trên Console  Sau khi viết xong, nhấn Ctrl+F5 để chạy chương trình  Cũng có thể soạn thảo trên Notepad, lưu file có phần mở rộng là .cs, sau đó từ dấu nhắc DOS command promt, gõ lệnh: csc .cs  Khoa Công nghệ Thông tin – Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM Tóm tắt  Phát triển hệ thống hướng đối tượng  Khái niệm  Nguyên tắc  Kiến trúc 3-layer Khoa Công nghệ Thông tin – Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM Tóm tắt  .Net là một nền tảng phát triển phần mềm  Đa ngôn ngữ  Độc lập với hệ điều hành  Sử dụng ngôn ngữ trung gian IL  Hướng đến các ứng dụng phân tán  Phát triển ứng dụng nhanh  Triển khai ứng dụng dễ dàng  An toàn  Hướng đối tượng  Dựa trên nền tảng component  CLR, FCL, CTS, CLS là nền tảng Khoa Công nghệ Thông tin – Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM Q & A
Tài liệu liên quan