Chương 10. Những thao tác khác với tệp CSDL

1. Chọn thư mục hiện thời 2. Đọc danh sách các tệp trên đĩa 3. Sao chép tệp 4. Đổi tên tệp 5. Xóa tệp 6. Sử dụng lệnh DOS

pdf10 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Lượt xem: 1504 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Chương 10. Những thao tác khác với tệp CSDL, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM QUẢNG TRỊ KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 1. Chọn thư mục hiện thời 2. Đọc danh sách các tệp trên đĩa 3. Sao chép tệp 4. Đổi tên tệp 5. Xóa tệp 6. Sử dụng lệnh DOS Chương 10. Những thao tác khác với tệp CSDL 1. Chọn thư mục hiện thời Khi ta mới khởi động Foxpro thì thư mục hiện thời là thư mục mà ở mức DOS ta thực hiện lệnh khởi động Foxpro. Để thay đổi thư mục hiện thời ta sử dụng lệnh: SET DEFAULT TO [] Giải thích: Lệnh sẽ chọn thư mục hiện thời là thư mục được chỉ ra bởi đường dẫn trên ổ đĩa Ví dụ: SET DEFA TO C:\QLNS Chương 10. Những thao tác khác với tệp CSDL 2. Đọc danh sách các tệp trên đĩa 2.1. Tệp CSDL: Muốn xem danh sách các tệp CSDL đang tồn tại trong một thư mục nào đó ta sử dụng lệnh: DIR [][TO PRINT] Giải thích: Lệnh sẽ hiển thị tên của các tệp CSDL trong thư mục được chỉ ra bởi đường dẫn hoặc đưa ra máy in nếu có tùy chọn TO PRINT Ví dụ: DIR TO PRINT DIR C:\QLNS Chương 10. Những thao tác khác với tệp CSDL 2. Đọc danh sách các tệp trên đĩa 2.2. Tệp tổng quát: DIR [][TO PRINT] Giải thích: ở đây có thể viết tường minh hoặc mô tả với việc sử dụng các ký tự đại diện * và ?. Ví dụ: DIR *.PRG DIR HSCANBO.* DIR C:\QLNS\*.FRX Chương 10. Những thao tác khác với tệp CSDL 3. Sao chép tệp 3.1. Sao chép tệp CSDL: Với tệp CSDL hiện thời, ta có thể sao chép nó thành một tệp khác bằng lệnh: COPY TO [] [FIELDS ][FOR ] Giải thích: Nếu có tùy chọn FIELDS thì chỉ bao gồm các trường được liệt kê trong danh sách. Nếu có tùy chọn FOR thì chỉ có những bản ghi của tệp hiện thời thỏa mãn mới được sao chép sang . Ví dụ: USE HSCANBO COPY TO HSCB COPY TO HS1 FIELD MSCB, HD, TEN, HSL COPY TO HS2 FOR HSL>=3 Chương 10. Những thao tác khác với tệp CSDL 3. Sao chép tệp 3.2. Sao chép tệp tổng quát: Với tệp tổng quát, ta có thể sao chép nó thành một tệp khác bằng lệnh: COPY FILE [] TO [] Giải thích: và phải được viết dưới dạng đầy đủ và tường minh. Ví dụ: COPY FILE HS1.DBF TO HS3.DBF COPY FILE DSTN.FRX TO BCCB.FRX Chương 10. Những thao tác khác với tệp CSDL 4. Đổi tên tệp Với một tệp CSDL hoặc một tệp tổng quát đang ở trạng thái đóng ta có thể đổi tên nó bằng lệnh: RENAME [] TO Giải thích: Lệnh sẽ đổi tệp có tên là được xác định bởi đường dẫn thành tên là . Ví dụ: RENAME HS2.DBF TO CBQL.DBF Chương 10. Những thao tác khác với tệp CSDL 5. Xóa tệp Để xóa một tệp bất kỳ đang ở trạng thái đóng bạn có thể dùng lệnh: DELETE FILE phải được viết ở dạng tường minh. Ví dụ: DELETE FILE HS3.DBF DELETE FILE \QLNS\MAIN.PRG Chương 10. Những thao tác khác với tệp CSDL 6. Sử dụng lệnh DOS Chúng ta thấy rằng rất nhiều thao tác ở trên chúng ta có thể thực hiện bằng lệnh DOS nếu ta thoát khỏi FOXPRO. Tuy nhiên khi đang ở FoxPro ta hoàn toàn có thể thi hành các lệnh của DOS bằng cách sử dụng cú pháp: ! Ví dụ: !DEL \QLNS\*.PRG !C:\BP\BIN\TURBO Chương 10. Những thao tác khác với tệp CSDL