Chương 4 - Kỹ thuật lập trình

Thiết bị điều khiển lập trình đóng một vai trò rất quan trọng trong điều khiển, giám sát và quản lý các hoạt động của các thiết bị, máy và công nghệ sản xuất về cả phương diện kinh tế, sử dụng và kỹ thuật. Đối với các hệ thống điều khiển mà sử dụng thiết bị này làm trung tâm điều khiển thì ngoài công việc kết nối, đảm bảo về tính đồng bộ, giữa thiết bị ngoại vi và điều khiển là rất đơn giản, yếu tố cần phải quan tâm đến là chương trình điều khiển mà người sử dụng viết cho thiết bị điều khiển. Khi đề cập đến những hệ thống có mức độ hoạt động phức tạp, nhiều đầu vào – ra, sự lặp lại các địa chỉ của các I/O nhiều lần thường xuyên trong quá trình quét đòi hỏi việc thiết kế và viết các chương trình phải có kỹ thuật hẳn hoi. Như vậy việc cấu trúc chương trình làm phân tán quá trình hoạt động của chương trình thành nhiều vùng chức năng tương ứng với các khối, hàm để quản lý và truy xuất chúng khi tác nhiệm làm cho chương trình tối ưu, hạn chế tối đa những lỗi, không gây nhầm lẫn, dễ dàng kiểm tra và sửa lỗi hay là cải tiến. Cấu trúc được mô tả hình 4.1.

pdf25 trang | Chia sẻ: longpd | Lượt xem: 2067 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Chương 4 - Kỹ thuật lập trình, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ÑIEÀU KHIEÅN LAÄP TÌNH PLC - MAÏNG PLC Chöông 4 – Kyõ thuaät laäp trình PHAÀN I ÑIEÀU KHIEÅN LAÄP TRÌNH (PLC) CHÖÔNG 4 KYÕ THUAÄT LAÄP TRÌNH Chuû ñeà: ƒ Bieán vaø vuøng nhôù ƒ Toå chöùc quaù trình ƒ Caùc kyõ thuaät laäp trình Muïc ñích: ƒ Söû duïng vaø ñònh nghóa caùc khoái döõ lieäu ƒ Khai baùo vaø truy caäp caùc haøm chöùc naêng ƒ Moái quan heä giöõa caùc loaïi khoái haøm vaø hieäu quaû cuûa vieäc söû duïng chuùng trong thieát keá chöông trình. 105 ÑIEÀU KHIEÅN LAÄP TÌNH PLC - MAÏNG PLC Chöông 4 – Kyõ thuaät laäp trình 4.1. KHAÙI QUAÙT Thieát bò ñieàu khieån laäp trình ñoùng moät vai troø raát quan troïng trong ñieàu khieån, giaùm saùt vaø quaûn lyù caùc hoaït ñoäng cuûa caùc thieát bò, maùy vaø coâng ngheä saûn xuaát veà caû phöông dieän kinh teá, söû duïng vaø kyõ thuaät. Ñoái vôùi caùc heä thoáng ñieàu khieån maø söû duïng thieát bò naøy laøm trung taâm ñieàu khieån thì ngoaøi coâng vieäc keát noái, ñaûm baûo veà tính ñoàng boä, giöõa thieát bò ngoaïi vi vaø ñieàu khieån laø raát ñôn giaûn, yeáu toá caàn phaûi quan taâm ñeán laø chöông trình ñieàu khieån maø ngöôøi söû duïng vieát cho thieát bò ñieàu khieån. Khi ñeà caäp ñeán nhöõng heä thoáng coù möùc ñoä hoaït ñoäng phöùc taïp, nhieàu ñaàu vaøo – ra, söï laëp laïi caùc ñòa chæ cuûa caùc I/O nhieàu laàn thöôøng xuyeân trong quaù trình queùt ñoøi hoûi vieäc thieát keá vaø vieát caùc chöông trình phaûi coù kyõ thuaät haún hoi. Nhö vaäy vieäc caáu truùc chöông trình laøm phaân taùn quaù trình hoaït ñoäng cuûa chöông trình thaønh nhieàu vuøng chöùc naêng töông öùng vôùi caùc khoái, haøm ñeå quaûn lyù vaø truy xuaát chuùng khi taùc nhieäm laøm cho chöông trình toái öu, haïn cheá toái ña nhöõng loãi, khoâng gaây nhaàm laãn, deã daøng kieåm tra vaø söûa loãi hay laø caûi tieán. Caáu truùc ñöôïc moâ taû hình 4.1. SFCFB FB FC FC FB H eä ñi eàu h aøn h OB Hình 4.1 – Caáu truùc goïi caùc khoái chöông trình 4.2. TOÅ CHÖÙC BOÄ NHÔÙ CPU Vuøng nhôù cuûa CPU ñöôïc toå chöùc nhö hình 4.2. ACCU 1 ACCU 1 Accumulators Address Registers ACCU 1 ACCU 1 Data Block Registers ACCU 1 ACCU 1 Status word ACCU 1 • Chöông trình ngöôøi söû duïng (RAM) • Chöông trình ngöôøi söû duïng (EEPROM) • Logic Block • Data Block • Local Block Boä ñeäm ra soá Q Boä ñeäm vaøo soá I Vuøng nhôù côø M Timer T Counter C Load memory Word memory System word Hình 4.2- Toå chöùc boä nhôù Load memory: laø vuøng nhôù chöùa chöông trình öùng duïng do ngöôøi söû duïng vieát goàm caùc khoái chöông trình öùng duïng OB, FC, FB, caùc khoái chöông trình coù saün trong thö vieän heä 106 ÑIEÀU KHIEÅN LAÄP TÌNH PLC - MAÏNG PLC Chöông 4 – Kyõ thuaät laäp trình thoáng SFC, SFB vaø caùc khoái döõ lieäu DB. Vuøng nhôù naøy ñöôïc taïo bôûi moät phaàn cuûa boä nhôù RAM cuûa CPU vaø EEPROM. Work memory: laø vuøng nhôù chöùa caùc khoái DB ñang ñöôïc môû, khoái chöông trình (OB, FB, FC, SFC, SFB) ñang ñöôïc CPU thöïc hieän vaø phaàn boä nhôù caáp phaùt cho nhöõng tham soá hình thöùc ñeå caùc khoái chöông trình naøy trao ñoåi tham trò vôùi heä ñieàu haønh vaø caùc khoái chöông trình khaùc. Taïi moät thôøi ñieåm nhaát ñònh vuøng Work memory chæ chöùa moät khoái chöông trình ñeå thöïc thi. Sau khi khoái chöông trình naøy ñöôïc thi haønh xong thì heä ñieàu haønh seõ xoùa noù khoûi Work memory vaø naïp vaøo noù khoái chöông trình caàn thöïc hieän tieáp theo. System memory: laø vuøng nhôù chöùa caùc boä ñeäm vaøo/ ra (I/ Q), caùc vuøng bieán côø M, caùc thanh ghi C-word, PV, T-bit cuûa Timer, thanh ghi C-word, PV, C-bit cuûa Counter. Vieäc truy caäp, söûa ñoåi döõ lieäu nhöõng oâ nhôù cuûa caùc vuøng nhôù naøy ñöôïc phaân chia bôûi heä ñieàu haønh cuûa CPU hoaëc do bôûi chöông trình öùng duïng cuûa ngöôøi söû duïng. 4.3. TOÅ CHÖÙC QUAÙ TRÌNH ÑIEÀU KHIEÅN Coâng vieäc naøy giuùp thöïc hieän caùc coâng ñoaïn taïo döïng moät chöông trình ñôn giaûn hôn. Hình 4.3 moâ taû nhöõng coâng ñoaïn neàn taûng ñeå toå chöùc caùc yeâu caàu ñieàu khieån quaù trình. 4.3.1. Chia quaù trình thaønh nhieàu nhieäm vuï Moät quaù trình töï ñoäng hoùa goàm nhieàu nhieäm vuï rieâng bieät. Baèng vieäc nhaän ñònh caùc nhieäm vuï coù quan heä trong quaù trình vaø roài phaân chia thaønh nhöõng nhieäm vuï nhoû hôn, thaäm chí ngay caû quaù trình phöùc taïp coù theå ñöôïc xaùc ñònh bôûi nhöõng vuøng nhieäm vuï ñôn giaûn. Ví duï sau söû duïng heä thoáng troän ñeå moâ taû caùch toå chöùc quaù trình thaønh nhöõng cuïm chöùc naêng vaø caùc nhieäm vuï rieâng bieät. Hình 4.4. Chia quaù trình thaønh nhieàu nhieäm vuï rieâng leõ Moâ taû caáu hình cuûa maùy Thieát keá vaø moâ taû caùc yeâu caàu an toaøn Moâ taû moãi nhieäm vuï Ñònh nghóa vaø moâ taû traïm vaän haønh Hình 4.4 – Phaân chia quaù trình Hình 4.3 – Caùc nhieäm vuï toå chöùc quaù trình 107 ÑIEÀU KHIEÅN LAÄP TÌNH PLC - MAÏNG PLC Chöông 4 – Kyõ thuaät laäp trình Vôùi ñaëc tính caáu truùc cuûa quaù trình ñöôïc ñieàu khieån ta coù theå phaân chia quaù trình naøy thaønh nhieàu nhoùm coù moái quan heä vôùi nhau. Cô baûn thaønh 3 nhoùm nhö moâ taû ôû hình 4.5. 4.3.2. Moâ taû moãi nhieäm vuï Khi moâ taû moãi khu vöïc hay nhieäm vuï, chuùng ta khoâng chæ ñònh nghóa hoaït ñoäng cuûa chuùng maø coøn caùc thaønh phaàn bieán ñoåi ñieàu khieån. Ví duï quaù trình troän coâng nghieäp söû duïng caùc bôm, ñoäng cô, van, chuùng ñöôïc moâ ta ñaày ñuû ñeå xaùc ñònh caùc ñaëc tính hoaït ñoäng vaø caùc quan heä khaén khít ñöôïc ñoøi hoûi trong suoát thôøi gian hoaït ñoäng. Baûng 3-1 ñeán 3-4 cung caáp nhöõng moâ taû ñieån hình cuûa thieát bò söû duïng trong quaù trình troän. Hình 4.5 – Ñònh nghóa caùc nhoùm trong quaù trình Baûng 3-1 . Moâ taû ñoäng cô bôm cung caáp thaønh phaàn A Ñoäng cô bôm cung caáp caáp thaønh phaàn A 1. Bôm cung caáp thaønh phaàn A tôùi thuøng troän - Löu löôïng 75 gallons /min - Coâng suaát 80 HP, n = 1000 RPM 2. Bôm ñöôïc ñieàu khieån (start/stop) töø traïm vaän haønh ñöôïc ñaët gaàn thuøng troän. 3. Bôm cung caáp coù nhöõng ñieàu kieän raøng buoäc: - Intake van thaønh phaàn A môû - Feed van thaønh phaàn A môû - Thuøng troän laø khoâng ñaày - Drain van cuûa thuøng troän ñoùng - Ñoäng cô bôm khoâng loãi ( tieáp ñieåm phuï trôï khoâng ñöôïc nhaác leân) - Nuùt döøng khaån caáp khoâng laøm vieäc 108 ÑIEÀU KHIEÅN LAÄP TÌNH PLC - MAÏNG PLC Chöông 4 – Kyõ thuaät laäp trình Baûng 3-2 . Moâ taû ñoäng cô troän Ñoäng cô troän 1. Ñoäng cô troän thaønh phaàn A vaø B trong thuøng troän - Coâng suaát 80 HP, n = 1000 RPM 2. Ñoäng cô troän ñöôïc ñieàu khieån (start/stop) töø traïm vaän haønh ñöôïc ñaët gaàn thuøng troän. 3. Ñoäng cô troän coù nhöõng ñieàu kieän raøng buoäc: - Thuøng troän laø khoâng troáng - Drain van cuûa thuøng troän ñoùng - Ñoäng cô troän khoâng loãi ( tieáp ñieåm phuï trôï khoâng ñöôïc nhaác leân) - Nuùt döøng khaån caáp khoâng laøm vieäc Baûng 3-3 . Moâ taû van xaû Van xaû 1. Van xaû coù nhieäm vuï xaû thaønh phaàn ñaõ troän. Van coù 1 cuoän daây vaø traû veà baèng loø xo. - Neáu cuoän daây ñöôïc kích, van xaû môû. - Neáu cuoän daây khoâng ñöôïc kích, van xaû ñoùng. 2. Ñoäng cô troän ñöôïc ñieàu khieån (open/close) töø traïm vaän haønh ñöôïc ñaët gaàn thuøng troän. 3. Môû van xaû coù raøng buoäc: - Ñoäng cô troän khoâng hoaït ñoäng - Nuùt döøng khaån caáp khoâng laøm vieäc Baûng 3-4 . Moâ taû giôùi haïn möùc thuøng troän Caùc giôùi haïn thuøng troän 1. Caùc giôùi haïn möùc thoâng baùo traïng thaùi möùc thuøng vaø cung caáp nhöõng raøng buoäc trong quaù trình. Moâ taû caùc ñaàu vaøo/ra vaø quan heä vaøo – ra Sau khi vieát caùc moâ taû vaät lyù cuûa moãi thieát bò ñöôïc ñieàu khieån, taïo sô ñoà logic cuûa caùc ñaàu vaøo / ra cho moãi thieát bò hoaëc vuøng nhieäm vuï. Hình 4.6 laø sô ñoà thích nghi vôùi caùc khoái logic ñöôïc laäp trình. Ví duï : Taïo sô ñoà I/O cho bôm cuûa quaù trình troän. Moãi bôm yeâu caàu 4 loaïi ñaàu vaøo: coâng taéc khôûi ñoäng, coâng taéc ngöøng, ñieàu kieän raøng buoäc cho pheùp bôm khôûi ñoäng vaø ñaàu vaøo phaûn hoài moãi khi loãi ñöôïc phaùt hieän. Ñoàng thôøi cuõng coù 2 ñaàu ra cho khoái ñieàu khieån naøy: moät laø baät 109 ÑIEÀU KHIEÅN LAÄP TÌNH PLC - MAÏNG PLC Chöông 4 – Kyõ thuaät laäp trình ñoäng cô chaïy, vaø moät thoâng baùo cho CPU laø bôm khoâng laøm vieäc. Hình 4.7 moâ taû sô ñoà I/O cuûa bôm cung caáp thaønh phaàn A. Taïo sô ñoà I/O cho ñoäng cô troän Cuõng gioáng nhö bôm, ñoäng cô cuõng coù 4 loaïi ñaàu vaøo: coâng taéc khôûi ñoäng, coâng taéc ngöøng, ñieàu kieän raøng buoäc cho pheùp bôm khôûi ñoäng vaø ñaàu vaøo phaûn hoài moãi khi loãi ñöôïc phaùt hieän. Ñoàng thôøi cuõng coù 2 ñaàu ra cho khoái ñieàu khieån naøy: moät laø baät ñoäng cô chaïy, vaø moät thoâng baùo cho CPU laø bôm khoâng laøm vieäc. Hình 4.8 moâ taû sô ñoà I/O cuûa ñoäng cô troän. Hình 4.6 - Sô ñoà I/O Khôûi ñoäng Döøng Phaûn hoài Bôm cung caáp thaønh phaàn A Raøng buoäc Loãi Chaïy Taïo sô ñoà I/O cho van xaû Khoái ñieàu khieån cho van xaû coù cuoän daây kích chì coù 3 ñaàu vaøo: coâng taéc môû, coâng taéc ñoùng vaø raøng buoäc. Coù moät ñaàu ra laø cuoän daây taùc ñoäng, hình 4.9. Hình 4.7 - Sô ñoà I/O cuûa bôm cung caáp thaønh phaàn A 4.3.3. Moâ taû nhöõng yeâu caàu an toaøn Khôûi ñoäng Döøng Phaûn hoài Ñoäng cô troän Raøng buoäc Loãi Chaïy Caùc thieát bò heä thoáng caàn phaûi coù tính an toaøn ñeå ñaûm baûo ñieàu kieän hôïp phaùp vaø tính phaùp lyù, do ñoù trong moâ taû quaù trình thöôøng xuyeân phaûi bao goàm caùc thaønh phaàn an toaøn. Hình 4.8 - Sô ñoà I/O cuûa ñoäng cô troän Ví duï: Quaù trình troän söû duïng ñieàu kieän sau cho maïch an toaøn: ƒ Moät nuùt nhaán Stop chuyeån döøng nhöõng thieát bò sau khoâng leä thuoäc vaøo PLC. Môû Ñoùng Chaïy Raøng buoäc Van xaû- Bôm cung caáp thaønh phaàn A - Bôm cung caáp thaønh phaàn B - Ñoäng cô troän - Cuoän daây cuûa van xaû. Hình 4.9 - Sô ñoà I/O cuûa van xaû 110 ÑIEÀU KHIEÅN LAÄP TÌNH PLC - MAÏNG PLC Chöông 4 – Kyõ thuaät laäp trình ƒ Nuùt döøng khaån caáp ñaët ngay ôû traïm vaän haønh. ƒ Ñaàu vaøo ñieàu khieån töông öùng vôùi nuùt döøng khaån caáp. 4.3.4. Moâ taû traïm vaän haønh Moãi quaù trình caàn coù moät giao tieáp vaän haønh cho pheùp söï can thieäp cuûa con ngöôøi vaøo quaù trình. Hình 4.10 moâ taû moät traïm vaän haønh bao goàm caùc chæ ñònh, taùc ñoäng… 4.3.5. Taïo caáu hình thieát bò ñieàu khieån Sau khi caùc yeâu caàu thieát keá ñaõ ñöôïc thaønh laäp, xaùc ñònh loaïi thieát bò ñieàu khieån caàn thieát cho döï aùn. Töùc laø xaùc ñònh caùc moñun I/O vaø soá ñaàu I/O. Hình 4.11 moâ taû xaùc ñònh caáu hình cuûa moät quaù trình. Taïo cô sôû döõ lieäu cuûa caùc tín hieäu I/O Ta coù theå taïo cô sôû döõ lieäu baèng caùch khai baùo trong baûng caùc kí hieäu ñieån hình (Symbol table). Hình 4.10 – Moâ taû traïm vaän haønh Xem file S7-300 4.3.6. Löïa choïn kyõ thuaät laäp trình Do nhu caàu cuûa döï aùn, muùc ñoä phöùc taïp maø ta coù theå söû duïng caùc kyõ thuaät laäp trình sau: ƒ Laäp trình tuyeán tính ƒ Laäp trình phaân caáp ƒ Laäp trình caáu truùc. 4.4. KYÕ THUAÄT LAÄP TRÌNH TUYEÁN TÍNH Hình 4.11 – Taïo caáu hình cuûa moät quaù trình Laäp trình tuyeán tính laø chöông trình öùng duïng ñöôïc taäp trung trong moät khoái toå chöùc chöông trình (OB1) chöùa chuoãi leänh lieân tieáp theo tuaàn 111 ÑIEÀU KHIEÅN LAÄP TÌNH PLC - MAÏNG PLC Chöông 4 – Kyõ thuaät laäp trình töï maø coù khaû naêng thöïc hieän tröïc tieáp theo voøng queùt. Loaïi naøy thì goïn nheï nhöng chæ ñoái vôùi baøi toaùn ñôn giaûn. 4.4.1. Local Block cuûa khoái OB1 Khi thöïc hieän khoái OB1, heä ñieàu haønh luoân caáp moät local block coù kích thöôùc maëc ñònh laø 20 byte trong work memory ñeå OB1 coù theå laáy ñöôïc nhöõng döõ lieäu töø heä ñieàu haønh. Maëc duø maëc ñònh laø 20 byte nhöng ngöôøi söû duïng coù theå khai baùo theâm caùc bieán nhôù cho chöông trình tuøy theo khaû naêng söû duïng cuûa chöông trình. Chuù yù do khoái local block chæ toàn taïi trong moät voøng queùt vaø sau ñoù ñöôïc caáp laïi môùi trong laàn queùt tieáp theo, do ñoù neân chæ söû duïng local block cho vieäc löu tröõ bieán nhaùp taïm thôøi. OB1 4.4.2. Ñieàu khieån quaù trình troän Quaù trình ñöôïc moâ taû ôû sô ñoà hình 4.4 vaø hoaït ñoäng theo caùc baûng 3-1 tôùi 3-4. 112 ÑIEÀU KHIEÅN LAÄP TÌNH PLC - MAÏNG PLC Chöông 4 – Kyõ thuaät laäp trình 113 ÑIEÀU KHIEÅN LAÄP TÌNH PLC - MAÏNG PLC Chöông 4 – Kyõ thuaät laäp trình 114 ÑIEÀU KHIEÅN LAÄP TÌNH PLC - MAÏNG PLC Chöông 4 – Kyõ thuaät laäp trình 115 ÑIEÀU KHIEÅN LAÄP TÌNH PLC - MAÏNG PLC Chöông 4 – Kyõ thuaät laäp trình 4.5. KYÕ THUAÄT LAÄP TRÌNH PHAÂN BOÁ Chöông trình ñöôïc phaân boá thaønh caùc khoái, moãi khoái chöùa caùc leänh logic ñeå thöïc hieän caùc nhieäm vuï cuûa caùc thieát bò. Nhöõng leänh ñònh nghóa ôû khoái toå chöùc OB1 seõ hi haønh caùc khoái phaân boá cuûa chöông trình ñieàu khieån. Ví duï chöông trình phaân boá chöùa caùc khoái leänh ñeå ñieàu khieån moãi cheá ñoä vaän haønh cuûa heä thoáng saûn xuaát. Trong laäp trình phaân boá, caùc leänh ñieàu khieån caùc thaønh phaàn ñieån hình ñöôïc thaùo ra khoûi khoái OB1 vaø ñaët chuùng trong caùc khoái khaùc (FC, FB). 4.5.1. Leänh goïi khoái chöông trình Moät chöông trình coù theå caáu truùc thaønh nhieàu thaønh phaàn (sub-rountines) ñöôïc löu tröõ döôùi caùc khoái khaùc nhau. Moät ñoaïn chöông trình ñöôïc löu tröõ trong moät khoái coù theå truy caäp ñeán caùc ñoaïn khaùc maø ñöôïc löu tröõ trong khoái khaùc baèng caùc leänh goïi haøm. Chöông trình thöïc thi Keát thuùc khoái Khoái ñöôïc goïi (FB, FC, SFC, SFB ) Khoái goïi ( OB, FB, FC, SFC, SFB ) Chöông trình thöïc thi Caâu leänh goïi khoái khaùc FC8 FC2 FC6 FC4 OB ƒ Goïi haøm chöùc naêng (FC) Cuù phaùp CALL FC n 116 Trong ñoù FC n laø teân khoái con ñöôïc goïi töø OB1. ÑIEÀU KHIEÅN LAÄP TÌNH PLC - MAÏNG PLC Chöông 4 – Kyõ thuaät laäp trình ƒ Goïi khoái haøm chöùc naêng (FB) Cuù phaùp CALL FBn, DBm Trong ñoù FBn laø teân khoái haøm ñöôïc goïi vaø DBm laø khoái döõ lieäu ñi keøm theo. ƒ Khai baùo local block cho chöùc naêng FC vaø FB Khi chuùng ta khai baùo caùc tham soá vaø caùc bieán cuïc boä, ta phaûi xaùc ñònh ñöôïc loaïi döõ lieäu ñöôïc söû duïng bôûi chöông trình. Caùc tham soá ñöôïc ñònh nghóa nhö: In, Out vaø In-Out laø nhöõng döõ lieäu trao ñoåi qua laïi giöõa caùc khoái; Bieán cuïc boä ñöôïc ñònh nghóa laø caùc bieán taïm thôøi (TEMP) vaø tónh (STAT). Baûng 3-5 moâ taû caùc kieåu khai baùo bieán. Khi taïo baûng khai baùo bieán cuûa khoái thì caùc bieán ñöôïc khai baùo phaûi ñöôïc lieät keâ theo baûng 3-5. Ñoái vôùi khoái FB, caùc khoái döõ lieäu Instance DB löu tröõ toaøn boä caùc loaïi bieán In, Out, In-Out, Temp vaø Stat. Caùc khoái FC khoâng coù bieán Stat. Caùc tham soá In, Out, In-Out ñöôïc löu tröõ döôùi daïng con troû tham chieáu tôùi caùc tham soá ñöôïc cung caáp bôûi caùc khoái goïi. Bieán Moâ taû In Bieán hình thöùc söû duïng ñeå nhaän tham trò töø khoái meï laøm sô kieän cho chöông trình trong khoái con Out Bieán hình thöùc duøng ñeå traû tham trò töø khoái con veà khoái meï In-Out Bieán hình thöùc, loaïi bieán naøy vöøa coù khaû naêng traû vaø vöøa coù khaû naêng nhaän tham trò töø khoái meï. STAT Noäi dung cuûa bieán loaïi naøy coù khaû naêng ñöôïc löu giöõ laïi khi keát thuùc chöông trình trong FB TEMP Bieán taïm thôøi. Noäi dung seõ bò maát khi chöông tình trong FB keát thuùc. Baûng 3-5 – Khai baùo bieán 4.5.2. Ñieàu khieån quaù trình troän theo phaân boá Heä thoáng troän coù quaù trình ñöôïc moâ taû ôû treân söû duïng laäp trình phaân boá ta coù giaûi phaùp thieát keá nhö sô ñoà döôùi. Trong ñoù: Khoái OB1 chöùa nhöõng caâu leänh maø seõ goïi caùc FC ñieàu khieån quaù trình. FC1 (hình 4.5) chöùa caùc caâu leänh ñieàu khieån bôm (ñoäng cô) cung caáp caùc thaønh phaàn A. FC2 (hình 4.6) chöùa caùc caâu leänh ñieàu khieån bôm (ñoäng cô) cung caáp caùc thaønh phaàn B. FC3 (hình 4.7) chöùa nhöõng caâu leänh ñieàu khieån ñoäng cô troän. FC4 (hình 4.8) chöùa caùc caâu leänh ñieàu khieån solenoid cho van xaû thuøng troän. FC5 (hình 4.9) chöùa caùc caâu leänh hieån thò caùc chæ ñònh treân traïm vaän haønh. OB1: Partition Program for Mixed process CALL "Ingred_A" CALL "Ingred_B" CALL "Agtr_Mtr" CALL "Drn_Valve" CALL "Opr_Stn" 117 ÑIEÀU KHIEÅN LAÄP TÌNH PLC - MAÏNG PLC Chöông 4 – Kyõ thuaät laäp trình FC1: Ingred_A Network 1: Ingredient A Feed Pump Permissives A "InA_Ivlv_Opn" A "InA_Fvlv_Opn" A "E_Stop_Off" AN "Tank_Full" AN "Dm_Sol" AN "InA_Mtr_Fault" = #permit_A Network 2: Ingredient A Feed Pump Start/Stop A( O "InA_Start_PB" O "InA_Mtr_Coil" ) AN "InA_Stop_PB" A #permit_A = "InA_Mtr_Coil" Network 3: Ingredient A Feed Pump Motor Fault Detection A "InA_Mtr_Coil" AN "InA_Mtr_Fbk" L S5T#10S SD T 1 AN "InA_Mtr_Coil" R T 1 L T 1 T #Cur_Tim1_Bin LC T 1 T #Cur_Tim1_Bcd A T 1 S "InA_Mtr_Fault" Network 4: Ingredient A Feed Pump Motor Fault Reset A "InA_Mtr_Fbk" R "InA_Mtr_Fault" FC2: Ingred_B Network 1: Ingredient B Feed Pump Permissives A "InB_Ivlv_Opn" A "InB_Fvlv_Opn" A "E_Stop_Off" AN "Tank_Full" AN "Dm_Sol" AN "InB_Mtr_Fault" = #Permit_B 118 ÑIEÀU KHIEÅN LAÄP TÌNH PLC - MAÏNG PLC Chöông 4 – Kyõ thuaät laäp trình Network 2: Ingredient B Feed Pump Start/Stop A( O "InB_Start_PB" O "InB_Mtr_Coil" ) AN "InB_Stop_PB" A #Permit_B = "InB_Mtr_Coil" Network 3: Ingredient B Feed Pump Motor Fault Detection A "InB_Mtr_Coil" AN "InB_Mtr_Fbk" L S5T#10S SD T 2 AN "InB_Mtr_Coil" R T 2 L T 2 T #Cur_Tim2_Bin LC T 2 T #Cur_Tim2_BCD A T 2 S "InB_Mtr_Fault" Network 4: Ingredient B Feed Pump Motor Fault Reset A "InB_Mtr_Fbk" R "InB_Mtr_Fault" FC3: Agtr_Mtr Network 1: Agitator Motor Permissives A "Tank_Empty" AN "Dm_Sol" A "E_Stop_Off" AN "A_Mtr_Fault" = #permit_M Network 2: Agitator Motor Start/Stop A( O "A_Mtr_Start_PB" O "A_Mtr_Coil" ) AN "A_Mtr_Stop_PB" A #permit_M = "A_Mtr_Coil" Network 3: Agitator Motor Fault Detection A "A_Mtr_Coil" AN "A_Mtr_Fbk" 119 ÑIEÀU KHIEÅN LAÄP TÌNH PLC - MAÏNG PLC Chöông 4 – Kyõ thuaät laäp trình L S5T#8S SD T 3 AN "A_Mtr_Coil" R T 3 L T 3 T #Cur_Tim3_Bin LC T 3 T #Cur_Tim3_BCD A T 3 S "A_Mtr_Fault" Network 4: Agitator Motor Fault Reset A "A_Mtr_Fbk" R "A_Mtr_Fault" FC4: Drn_Valve Network 1: Drain Valve Control A( O "Dm_Opn_PB" O "Dm_Sol" ) AN "Dm_Cls_PB" A "Tank_Empty" A "E_Stop_Off" AN "A_Mtr_Fbk" = "Dm_Sol" FC5: Opr_Stn Network 1: Operation Station Lamps A "InA_Mtr_Fbk" = "InA_Start_Lt" Network 2: Operation Station Lamps AN "InA_Mtr_Fbk" = "InA_Stop_Lt" Network 3: Operation Station Lamps A "InB_Mtr_Fbk" = "InB_Start_Lt" Network 4: Operation Station Lamps AN "InB_Mtr_Fbk" = "InB_Stop_Lt" Network 5: Operation Station Lamps A "A_Mtr_Fbk" = "A_Mtr_Start_Lt" Network 6: Operation Station Lamps AN "A_Mtr_Fbk" 120 ÑIEÀU KHIEÅN LAÄP TÌNH PLC - MAÏNG PLC Chöông 4 – Kyõ thuaät laäp trình = "A_Mtr_Stop_Lt" Network 7: Operation Station Lamps A "Dm_Sol" = "Dm_Open_Lt" Network 8: Operation Station Lamps AN "Dm_Sol" = "Dm_Cls_Lt" Network 9: Operation Station Lamps AN "Tank_Empty" = "Tank_Empty_Lt" Network 10: Operation Station Lamps AN "Tank_Low" = "Tank_Low_Lt" Network 11: Operation Station Lamps A "Tank_Full" = "Tank_Full_Lt" 4.6. KYÕ THUAÄT LAÄP TRÌNH CAÁU TRUÙC - Laø laäp trình chia nhoû ra thaønh caùc khoái rieâng bieät vôùi moãi khoái thöïc hieän moät nhieäm vuï cuï theå naøo ñoù cuûa baøi toaùn ñieàu khieån chung vaø taát caû caùc khoái naøy ñeàu ñöôïc quaûn lyù moät caùch thoáng nhaát bôûi khoái OB1. Trong