Chương 4. Thao tác với cấu trúc tệp CSDL

1. Xem và in cấu trúc. 2. Sửa cấu trúc tệp. 3. Sao chép cấu trúc tệp. 4. Tạo một tệp CSDL từ tệp lưu cấu trúc.

pdf13 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Lượt xem: 1501 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Chương 4. Thao tác với cấu trúc tệp CSDL, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM QUẢNG TRỊ KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 1. Xem và in cấu trúc. 2. Sửa cấu trúc tệp. 3. Sao chép cấu trúc tệp. 4. Tạo một tệp CSDL từ tệp lưu cấu trúc. Chương 4. Thao tác với cấu trúc tệp CSDL 1. Xem và in cấu trúc Để xem cấu trúc của tệp CSDL đang mở ta sử dụng lệnh LIST STRUCTURE [TO PRINT] hoặc DISPLAY STRUCTURE Lệnh sẽ cho hiển thị cấu trúc của tệp CSDL đang mở lên màn hình. Nếu có tuỳ chọn TO PRINT cấu trúc đó sẽ được in ra máy in. Thông tin về cấu trúc tệp bao gồm: Tên trường (Fieldname), kiểu trường (Type), độ rộng trường (Width) và phần thập phân (Decimal) Ví dụ: USE HSCANBO LIST STRU Chương 4. Thao tác với cấu trúc tệp CSDL 2. Sửa cấu trúc tệp.  Sửa tên một trường Bước 1: Đưa con trỏ vào ô tên trường cần sửa Bước 2: Tiến hành sửa giống như sửa một văn bản bình thường Chương 4. Thao tác với cấu trúc tệp CSDL  Sửa kiểu một trường Bước 1: Đưa con trỏ vào ô kiểu trường cần sửa Bước 2: Tiến hành lựa chọn kiểu trường thích hợp Chương 4. Thao tác với cấu trúc tệp CSDL 2. Sửa cấu trúc tệp.  Sửa độ rộng một trường Bước 1: Đưa con trỏ vào ô độ rộng trường cần sửa Bước 2: Tiến hành lựa chọn độ rộng trường thích hợp Chương 4. Thao tác với cấu trúc tệp CSDL 2. Sửa cấu trúc tệp.  Sửa phần thập phân một trường Bước 1: Đưa con trỏ vào ô phần thập phân trường cần sửa Bước 2: Tiến hành lựa chọn phần thập phân thích hợp Chương 4. Thao tác với cấu trúc tệp CSDL 2. Sửa cấu trúc tệp.  Chèn thêm một trường mới Bước 1: Đưa con trỏ vào bất kỳ ô nào trên dòng cần chèn trường mới Bước 2: Chọn nút Insert ta sẽ thấy xuất hiện một trường mới với tên là NewFld ở vị trí muốn chèn Bước 3: Tiến hành sửa lại tên, kiểu, độ rộng, phần thập phân cho phù hợp Chương 4. Thao tác với cấu trúc tệp CSDL 2. Sửa cấu trúc tệp.  .Xoá một trường đang tồn tại Bước 1: Đưa con trỏ vào bất kỳ ô nào trên dòng của trường muốn xoá Bước 2: Chọn nút Delete ta sẽ thấy trường cần xoá biến mất Chương 4. Thao tác với cấu trúc tệp CSDL 2. Sửa cấu trúc tệp. Chắp thêm một trường mới Bước 1: Đưa con trỏ về sau dòng của trường cuối cùng Bước 2: Tiến hành đưa vào tên, kiểu, độ rộng, phần thập phân của trường cần chắp cho phù hợp Chương 4. Thao tác với cấu trúc tệp CSDL 2. Sửa cấu trúc tệp. 3. Sao chép cấu trúc tệp - Sao chép cấu trúc: Với một tệp CSDL đang tồn tại (tệp nguồn) ta có thể tạo ra một tệp mới có cấu trúc bao gồm một phần hoặc toàn bộ các trường của tệp nguồn như sau: USE COPY STRUCTURE TO [FIELDS ] Nếu có tuỳ chọn [FIELDS ] thì chỉ bao gồm các trường của tệp nguồn được liệt kê trong danh sách, nếu không có tuỳ chọn này thì cấu trúc của tệp mới hoàn toàn giống với cấu trúc của tệp nguồn. - Sao lưu cấu trúc: Để lưu trữ cấu trúc của một tệp CSDL ta có thể tạo ra một tệp CSDL khác lưu cấu trúc của tệp đó như sau: COPY STRUCTURE TO EXTENDED Cấu trúc của tệp lưu cấu trúc có dạng như sau: Chương 4. Thao tác với cấu trúc tệp CSDL 4. Tạo một tệp CSDL từ tệp lưu cấu trúc Khi đã có tệp lưu cấu trúc ta có thể tạo ra một tệp CSDL mới với cấu trúc đã lưu bằng lệnh sau: CREATE FROM Chương 4. Thao tác với cấu trúc tệp CSDL 2. Sửa cấu trúc tệp Việc sửa đổi cấu trúc của một tệp CSDL xãy ra khi ta có nhu cầu thực hiện một hay nhiều thao tác sau:  .Sửa tên một trường  .Sửa kiểu một trường  .Sửa độ rộng một trường  .Sửa phần thập phân một trường  .Chèn thêm một trường mới  .Xoá một trường đang tồn tại  .Chắp thêm một trường mới Các bước tiến hành như sau: Bước 1: Mở tệp CSDL muốn sửa đổi cấu trúc USE Bước 2: Đưa vào lệnh MODIFY STRUCTURE Bước 3: Thực hiện các thao tác sửa đổi nêu trên. Bước 4: Ấn Ctrl+W hoặc chọn OK để kết thúc Chương 4. Thao tác với cấu trúc tệp CSDL
Tài liệu liên quan