Chương 5: Liên kết dữ liệu

Liên kết bảng dữ liệu vào bảng thuộc tính không gian Liên kết bảng dùng công cụ Join Liên kết bảng dùng công cụ Link Liên kết dùng công cụ Hotlink Mã hóa địa lý (Geocode) trong Arcview

ppt23 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Lượt xem: 1913 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Chương 5: Liên kết dữ liệu, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Chương 5: LIÊN KẾT DỮ LIỆU TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỊA LÝ - DITAGIS GIS đại cương với phần mềm Arcview Tổng quan TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỊA LÝ - DITAGIS GIS đại cương với phần mềm Arcview Liên kết bảng dữ liệu vào bảng thuộc tính không gian Liên kết bảng dùng công cụ Join Liên kết bảng dùng công cụ Link Liên kết dùng công cụ Hotlink Mã hóa địa lý (Geocode) trong Arcview Liên kết bảng dữ liệu vào bảng thuộc tính không gian TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỊA LÝ - DITAGIS GIS đại cương với phần mềm Arcview Có thể lưu trữ các thuộc tính trong bảng thuộc tính không gian hoặc bảng riêng biệt Liên kết các bảng bằng các giá trị trường khóa chung Khóa chính có những giá trị duy nhất (PK) Khóa ngoại liên kết với khóa chính và có thể có nhiều giá trị giống nhau (FK) Phải biết mối quan hệ giữa các bảng TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỊA LÝ - DITAGIS GIS đại cương với phần mềm Arcview Liên kết bảng dữ liệu vào bảng thuộc tính không gian (tt) PK FK Mối quan hệ giữa các bảng TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỊA LÝ - DITAGIS GIS đại cương với phần mềm Arcview Có 3 loại mối quan hệ Quan hệ 1-1 Quan hệ 1-n hoặc n-1 Quan hệ n-n Liên kết bảng dùng công cụ JOIN TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỊA LÝ - DITAGIS GIS đại cương với phần mềm Arcview Liên kết vật lý giữa hai bảng Aùp dụng mối quan hệ 1-1, n-1 TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỊA LÝ - DITAGIS GIS đại cương với phần mềm Arcview Liên kết bảng dùng công cụ LINK Liên kết luận lý giữa hai bảng Aùp dụng mối quan hệ 1-n Liên kết đối tượng không gian với các tập tin bên ngoài (Hotlink) TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỊA LÝ - DITAGIS GIS đại cương với phần mềm Arcview Cho phép thực hiện các mối liên kết sau: Liên kết đến tập tin văn bản Liên kết đến tập tin hình ảnh Liên kết đến một thành phần trong project Liên kết đến một project khác TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỊA LÝ - DITAGIS GIS đại cương với phần mềm Arcview Liên kết đối tượng không gian với các tập tin bên ngoài (Hotlink) (tt) Đặt môi trường liên kết cho theme TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỊA LÝ - DITAGIS GIS đại cương với phần mềm Arcview Liên kết đối tượng không gian với các tập tin ngoài (Hotlink) (tt) Sử dụng công cụ Hotlink TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỊA LÝ - DITAGIS GIS đại cương với phần mềm Arcview Mã hóa địa lý (Geocode) trong Arcview Khái niệm về mã hóa địa lý Các loại địa chỉ có thể được mã hóa địa lý Qui trình mã hóa địa lý trong Arcview …… Khái niệm về mã hóa địa lý Qui trình liên kết mã địa lý hoặc mã hóa địa lý với vị trí địa lý TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỊA LÝ - DITAGIS GIS đại cương với phần mềm Arcview Các loại địa chỉ có thể được mã hóa địa lý TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỊA LÝ - DITAGIS GIS đại cương với phần mềm Arcview US street address with zone US street address without zone Những mã thư tín Zip+4 Những mã thư tín Zip 5 số Những nhận dạng trường đơn khác Qui trình mã hóa địa lý trong Arcview … TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỊA LÝ - DITAGIS GIS đại cương với phần mềm Arcview Đặt môi trường các thuộc tính mã hóa địa lý chọn loại địa chỉ xây dựng chỉ mục mã hóa địa lý Mã hóa địa lý các địa chỉ từ một bảng Định vị một địa chỉ đơn Đặt môi trường các thuộc tính mã hóa địa lý của chủ đề TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỊA LÝ - DITAGIS GIS đại cương với phần mềm Arcview Loại địa chỉ được chọn nên là tốt nhất cho tập hợp dữ liệu và các ứng dụng Arcview hỗ trợ loại địa chỉ bằng cách tham chiếu đến tên trường dữ liệu Các trường đánh dấu là được yêu cầu cho việc xây dựng các chỉ mục Chọn loại địa chỉ TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỊA LÝ - DITAGIS GIS đại cương với phần mềm Arcview Khái niệm loại địa chỉ TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỊA LÝ - DITAGIS GIS đại cương với phần mềm Arcview Định nghĩa các phương thức khác nhau của địa chỉ mã hóa địa lý Chứa sự định nghĩa ở mức đối tượng của qui trình mã hóa địa lý Được nạp vào lúc Runtime Có thể sửa đổi và tùy biến TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỊA LÝ - DITAGIS GIS đại cương với phần mềm Arcview Khái niệm loại địa chỉ (tt) Định nghĩa một định dạng địa chỉ riêng biệt hoặc mô hình địa chỉ Các phương pháp tiêu chuẩn hóa Những luật lệ kết hợp Những trường được sử dụng cho việc kết hợp Những trường được sử dụng cho chỉ mục Phương thức chỉ mục Hộp thoại Geocode Addresses TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỊA LÝ - DITAGIS GIS đại cương với phần mềm Arcview TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỊA LÝ - DITAGIS GIS đại cương với phần mềm Arcview Re-match Addresses TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỊA LÝ - DITAGIS GIS đại cương với phần mềm Arcview Geocoding Preferences TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỊA LÝ - DITAGIS GIS đại cương với phần mềm Arcview Geocoding Editor Định vị một địa chỉ đơn TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỊA LÝ - DITAGIS GIS đại cương với phần mềm Arcview Hết chương 5 TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỊA LÝ - DITAGIS GIS đại cương với phần mềm Arcview
Tài liệu liên quan