Chương 7: Xử lý chuỗi

 Thuộc lớp System.String thực thi các xử lý trên chuỗi ký tự  Lớp này được khai báo sealed nên không thể kế thừa.

pdf14 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Lượt xem: 1493 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Chương 7: Xử lý chuỗi, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Khoa Công nghệ Thông tin - Đại học Ngân hàng TP.HCM Chương 7: Xử lý chuỗi Giảng viên: Ths. Nguyễn Thị Khiêm Hòa Khoa Công nghệ Thông tin - Đại học Ngân hàng TP.HCM 2 Nội dung  Lớp String  Lớp String Builder Khoa Công nghệ Thông tin - Đại học Ngân hàng TP.HCM 3 Lớp String  Thuộc lớp System.String thực thi các xử lý trên chuỗi ký tự  Lớp này được khai báo sealed nên không thể kế thừa. Khoa Công nghệ Thông tin - Đại học Ngân hàng TP.HCM 4 Lớp String  Khai báo string = ;  Tạo chuỗi  Phép gán  \n, \t, \\ (@) Ví dụ: string st =“\\\\Doc\\Test\\ProgrammingC#.cs"; string str = @"\\Doc\Test\ProgrammingC#.cs"; Khoa Công nghệ Thông tin - Đại học Ngân hàng TP.HCM 5 Xử lý chuỗi với Lớp String  Các phương thức và thuộc tính của lớp String Phương thức/ thuộc tính Ý nghĩa Empty Thuộc tính cho biết chuỗi rỗng Compare( ) So sánh hai chuỗi Concat( ) Tạo (nối) chuỗi từ nhiều chuỗi Copy( ) Sao chép chuỗi Equals( ) Trả về True nếu hai chuỗi bằng nhau Format( ) Định dạng chuỗi theo quy định Length Chiều dài chuỗi CompareTo( ) So sánh chiều dài hai chuỗi Khoa Công nghệ Thông tin - Đại học Ngân hàng TP.HCM 6 Xử lý chuỗi với Lớp String Phương thức/ thuộc tính Ý nghĩa EndsWith( ) Kiểm tra chuỗi có kết thúc bởi một chuỗi con hay không? Insert( ) Chèn chuỗi vào vị trí index IndexOf( ) Vị trí bắt đầu của một chuỗi con trong chuỗi LastIndexOf( ) Vị trí kết thúc của một chuỗi con trong chuỗi Remove( ) Xóa chuỗi con trong chuỗi Split( ) Cắt chuỗi tại vị trí xác định StartsWith( ) Kiểm tra xem chuỗi có bắt đầu bằng chuỗi con hay không? Khoa Công nghệ Thông tin - Đại học Ngân hàng TP.HCM 7 Xử lý chuỗi với Lớp String Phương thức/ thuộc tính Ý nghĩa Substring( ) Lấy chuỗi con ToLower( ) Đổi thành chuỗi thường ToUpper( ) Đổi thành chuỗi hoa Trim( ) Cắt khoảng trắng thừa trong chuỗi Trim(char[]) Cắt bỏ các ký tự xác định trong chuỗi Khoa Công nghệ Thông tin - Đại học Ngân hàng TP.HCM 8 Định dạng chuỗi  Công thức { vị trí[, độ rộng][:chuỗi định dạng]} Khoa Công nghệ Thông tin - Đại học Ngân hàng TP.HCM 9 Định dạng chuỗi  Một số chuỗi định dạng ngày tháng: Định dạng Mô tả Ví dụ “d” Short date 6/15/2009 1:45:30 PM -> 6/15/2009 "D" Long date 6/15/2009 1:45:30 PM -> Monday, June 15, 2009 "f" Full date/time (short time) 6/15/2009 1:45:30 PM -> Monday, June 15, 2009 1:45 PM "F" Full date/time (long time) 6/15/2009 1:45:30 PM -> Monday, June 15, 2009 1:45:30 PM "g" General date/time (short time) 6/15/2009 1:45:30 PM -> 6/15/2009 1:45 PM "G" General date/time (long time) 6/15/2009 1:45:30 PM -> 6/15/2009 1:45:30 PM Khoa Công nghệ Thông tin - Đại học Ngân hàng TP.HCM 10 Định dạng chuỗi  Một số chuỗi định dạng số: Định dạng Mô tả Ví dụ "C" / "c" Currency 123.456 ("C2", en-US) -> ($123.46) "D"/ “d” Decimal 1234 ("D") -> 1234 -1234 ("D6") -> -001234 “F”/ "f" Fixed-point 1234.567 ("F2", en-US) -> 1234.57 "G"/ “g” General -123.456 ("G", en-US) -> -123.456 123.4546 ("G4", en-US) -> 123.5 “N”/ “n” Number 1234.567 ("N", en-US) -> 1,234.57 “X”/ “x” Hexadecimal 255 ("X") -> FF -1 ("x") -> ff 255 ("x4") -> 00ff -1 ("X4") -> 00FF Khoa Công nghệ Thông tin - Đại học Ngân hàng TP.HCM 11 Ví dụ định dạng string s = String.Format("{0:c}", 12345.67); Console.WriteLine(s); System.DateTime dt = new System.DateTime(2002,3,20,10,30,0); MessageBox.Show(dt.ToString("f")); Khoa Công nghệ Thông tin - Đại học Ngân hàng TP.HCM 12 Lớp StringBuilder  Lớp StringBuilder dùng để xử lý chuỗi động  Một số phương thức Phương thức/ thuộc tính Ý nghĩa Length Chiều dài chuỗi Append Thêm vào cuối chuỗi AppendFormat Thay thế định dạng xác định bằng giá trị được định dạng của đối tượng Insert( ) Chèn chuỗi vào vị trí index Remove( ) Xóa chuỗi con trong chuỗi Replace Thay thế một số ký tự trong chuỗi bằng một số ý tự mới Khoa Công nghệ Thông tin - Đại học Ngân hàng TP.HCM 13 Ví dụ StringBuilder static void Main( ) { s1 = "One,Two,Three Liberty Associates, Inc."; const char Space = ' '; const char Comma = ','; char[] delimiters = new char[] { Space, Comma }; StringBuilder output = new StringBuilder( ); int ctr = 1; foreach (string subString in s1.Split(delimiters )) { output.AppendFormat("{0}:{1}\n",ctr++,subString ); } Console.WriteLine( output ); } Khoa Công nghệ Thông tin - Đại học Ngân hàng TP.HCM 14 Q&A