Chương trình giáo dục trẻ mầm non - Cao Thị Thanh

Hãy cho ý kiến về các khái niệm: Chương trình giáo dục MN? Chương trình MN? Môi trường giáo dục trẻ MN? Môi trường học tập cho trẻ MN? Ý tưởng của chương trình MN? Hãy cho ý kiến về : Chương trình giáo dục MN phải xây dựng theo trẻ MN? Theo cách mà trẻ học? Trẻ MN học thông qua những con đường nào? Quá trình GD được thể hiện trong chương trình MN như thế nào?

pdf25 trang | Chia sẻ: franklove | Lượt xem: 2452 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Chương trình giáo dục trẻ mầm non - Cao Thị Thanh, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Website hỗ trợ giảng dạy và chăm sóc trẻ em www.mamnon.com Trẻ em hôm nay – Thế giới ngày mai CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC TRẺ MN Trình bày: Ths. Cao Thị Thanh Hãy cho ý kiến về các khái niệm: Chương trình giáo dục MN? Chương trình MN? Môi trường giáo dục trẻ MN? Môi trường học tập cho trẻ MN? Ý tưởng của chương trình MN? Hãy cho ý kiến về : Chương trình giáo dục MN phải xây dựng theo trẻ MN? Theo cách mà trẻ học? Trẻ MN học thông qua những con đường nào? Quá trình GD được thể hiện trong chương trình MN như thế nào? Chương trình giáo dục trẻ (Mới) Chúng ta sẽ đạt được điều đó như thế nào? Website hỗ trợ giảng dạy và chăm sóc trẻ em www.mamnon.com Trẻ em hôm nay – Thế giới ngày mai Sáng tạo Tư duy Giải quyết tình huống có vấn đề Tưởng tượng Cộng tác Giúp đỡ Chấp nhận sự rủi ro Lý do đòi hỏi phải đổi mới chương trình giáo dục trẻ: Những hạn chế của chương trình cũ Đòi hỏi mới của xã hội Bài học từ các mô hình giáo dục mầm non có hiệu quả khác trên thế giới Đổi mới giáo dục MN và cách tiếp cận tích hợp Chương trình cải cách: Nội dung phân chia theo môn học Chú trọng tới Học cái gì? Website hỗ trợ giảng dạy và chăm sóc trẻ em www.mamnon.com Trẻ em hôm nay – Thế giới ngày mai Lấy cô làm trung tâm/ dạy truyền đạt Ít chú ý phát triển tính tích cực, độc lập và sáng tạo của trẻ Chương trình GDMN (Mới) Từ năm học 2005 - 2006 Bản chất của Đổi mới GDMN: Mục đích: Phát triển trẻ tòan diện Chú trọng phát huy tính tích cực, độc lập, sáng tạo của trẻ So sánh mục tiêu của chương trình cải cách và chương trình mới Website hỗ trợ giảng dạy và chăm sóc trẻ em www.mamnon.com Trẻ em hôm nay – Thế giới ngày mai So saùnh muïc tieâu cuûa chöông trình caûi caùch vaøchöông trình môùi Muïc t ieâu chöông t r ình caûi caùch 1.Ph/t r ieån ñaïo ñöùc 2.----------- t r í tueä 3. ---------- theåchaát 4. --------- thaåm myõ 5. --------- lao ñoäng Muïc t ieâu chöông t r ình ñoåi môùi 1.Ph/t r ieån caûm xuùc–xaõ hoäi 2. --------- nhaän thöùc 3. --------- ngoân ngöõ 4. --------- theåchaát 5. --------- thaåm myõ Để đạt được mục tiêu đó chương trình mới có 3 điểm thay đổi nổi bật: Lấy trẻ làm trung tâm Phương pháp dạy học tích cực Cách tiếp cận dạy học tích hợp. => Trẻ hoạt động nhiều hơn ngồi im 1 chỗ; Trẻ nói nhiều hơn ngồi lắng nghe; Trẻ hỏi nhiều hơn là đưa ra các câu trả lời.  Giúp trẻ trở thành những cá nhân tích cực, trách nhiệm trong môi trường học tập của lớp mình. Website hỗ trợ giảng dạy và chăm sóc trẻ em www.mamnon.com Trẻ em hôm nay – Thế giới ngày mai CHƯƠNG TRÌNH TÍCH HỢP??? Đây là một cách tiếp cận trong dạy học nhằm khuyến khích trẻ: Kết nối, liên hệ những trải nghiệm học tập MỚI với những kiến thức và trải nghiệm đã có; Để trẻ hiểu rõ hơn về bản thân và thế giới riêng của mình; Sử dụng những kiến thức của mình trong thực tiễn cuộc sống. 5 nhaân toátrong chöông trình MN Thôøi gian Nguoàn nguyeân vaät lieäu Khoâng gian YÙtöôûng Con ngöôøi Website hỗ trợ giảng dạy và chăm sóc trẻ em www.mamnon.com Trẻ em hôm nay – Thế giới ngày mai Các điều kiện học tập Lớp học là nơi kích thích trẻ khám phá và tìm tòi. Giáo viên, phụ huynh và bạn bè cùng trang lứa tham gia với trẻ như là người cùng học và cùng cộng tác Có các ý tưởng hay để khám phá. Đa dạng về nguồn nguyên vật liệu để sử dụng. Có đủ thời gian tham gia. Hãy nhớ rằng: Trẻ tạo ra tất cả các mối quan hệ khi chúng được tham gia tích cực cùng với suy nghĩ của mình. Quan sát các hành động và tư duy của trẻ là vấn đề trọng tâm để xây dựng kế hoạch. Hãy lắng nghe các cuộc trò chuyện của chúng. Việc học (của trẻ) diễn ra mọi lúc mọi nơi – không chỉ trong “bài học” hay “các sự kiện đã được lên kế hoạch”. Website hỗ trợ giảng dạy và chăm sóc trẻ em www.mamnon.com Trẻ em hôm nay – Thế giới ngày mai Chương trình MN theo hướng tích hợp/ Chương trình GD trẻ MN 1. Những gì GV dạy cho trẻ- GV chủ động (Có KH trứơc và nảy sinh trong qúa trình trẻ họat động) 2. Những gì cô và trẻ cùng tạo ra; 3. Những thứ trẻ tự tạo ra trong khi học, chơi; khi bộc lộ ý nghĩ & cảm xúc của mình - Trẻ chủ động; 4. Môi trường học tập phù hợp (như vai trò người GV thứ 3) Laäp keáhoïach ph.trieån HÑ chôi Treûchuûñoäng Caùch t ieáp caän theo Söïkieän Chöông t r ình GD laáy HÑ Chôi laøneàn taûng Coâ chuûñoäng Chöông t r ình laáy hoïat ñoäng laøneàn taûng Caùch t ieáp caän Project/ ñoái töôïng Coâng vieäc- Laøm xong nhieäm vuï/ baøi taäp roài môùi chôi Reggio Emi l ia: Chôi coù v/t roøq.t rong khi thöïc hieän döïaùn – Ñoøi hoûi söï hôïp taùc cuûa nhoùm Nhoùm baïn chôi ñieàu khieån Website hỗ trợ giảng dạy và chăm sóc trẻ em www.mamnon.com Trẻ em hôm nay – Thế giới ngày mai GVMN cần lưu ý: Cân đối tính chủ động: Cô & Trẻ Tỉ lệ % các nội dung hoạt động mà trẻ được quyền lựa chọn trong CĐSH: cố gắng đạt 40% - 60%. Khi trẻ là trung tâm – Vai trò GV không lu mờ - Người dẫn dắt, tạo điều kiện thuận lợi cho trẻ phát triển. Haõy cho yùkieán veà maïng keáhoaïch sau: Theágiôùi ñoäng vaät Moät soácon vaät soáng t rong gia ñình Coâ giaùo em Caùc con vaät soáng döôùi nöôùc Caùc con Coân t ruøng Caùc con vaät soáng t rong röøng Website hỗ trợ giảng dạy và chăm sóc trẻ em www.mamnon.com Trẻ em hôm nay – Thế giới ngày mai Maïng hoïat ñoäng : Chuûñeà(Nhoû): Toâi laøai? Keåchuyeän: ChuùVòt xaùm”  Cho t reûsöu taàm ….  Noùi chuyeän veàngaøy s/nhaät cuaûbeù  ÖÙng xöûleã pheùp, t reûbieát moãi ngöôøi 1 vieäc Ph/t r ieån ngoân ngöõ Ph/t r ieån Theå chaát : Cho t reûbieát veà1 soáloïai thöïc phaåm thoâng thöôøng vaøteân 1 soámoùn aên maøtreûaên taïi lôùp;  Nghe 1 soácaâu ñoáveàhoa quaû TCVÑ: Taïo daùng, Veàñuùng nhaø, Trôøi naéng t rôøi möa…ñuùng nhaø. Moät soá PTGT PTGT Ñöôøng boä PTGT Ñöôøng saét PTGT Ñöôøng haøng khoâng PTGT Ñöôøng thuûy Moät soáluaät leäGT Quan điểm xây dựng Chương trình GDMN cần: Website hỗ trợ giảng dạy và chăm sóc trẻ em www.mamnon.com Trẻ em hôm nay – Thế giới ngày mai - Dựa vào các cơ sở lý luận về Tâm lý học MN & GD học MN - Nhu cầu từ thực tế: của cha mẹ, của XH, cộng đồng dân cư, cũng như của trẻ (Hứng thú, nhu cầu và có ý nghĩa đ/v trẻ) - Các họat động t/chức - trẻ phải được trực tiếp trải nghiệm, sử dụng tối đa các giác quan - Chương trình GD trẻ mang tính tích hợp - Vận dụng sáng tạo các mô hình GD tiên tiến. Xây dựng Chương trình GDMN thông qua hình thức mạng Căn cứ theo mục tiêu phát triển của trẻ vào cuối độ tuổi để xây dựng: Mạng Nội dung: GD trẻ cái gì?/Trẻ học cái gì? Mạng Họat động: GD trẻ bằng cách nào?/Trẻ học bằng cách nào? - Thông qua các họat động nào? Lập kế hoạch GD (Nhằm phát triển các lĩnh vực ở trẻ) Website hỗ trợ giảng dạy và chăm sóc trẻ em www.mamnon.com Trẻ em hôm nay – Thế giới ngày mai Lưu ý: trẻ HỌC (Theo nghĩa rộng – Học làm người) thông qua: Chơi Các tình huống trong cuộc sống thực của trẻ Các hoạt động khám phá Các nội dung trong chế độ sinh hoạt và hoạt động chuyển tiếp Giờ dạy và học (với nội dung cụ thể) Nhiều nội dung, họat động GD bổ ích cho trẻ – Tổ chức như thế nào? Có cần phải đạt được? Sau 1 giờ học? Trong 1 Ngày? Sau 1 chủ đề? Website hỗ trợ giảng dạy và chăm sóc trẻ em www.mamnon.com Trẻ em hôm nay – Thế giới ngày mai Các phương pháp, biện pháp, thủ thuật của GVMN tổ chức giờ học, 1 hoạt động có cần “biểu diễn” trong 1 giờ học??? GVMN cần linh họat trong: Phân chia thời gian cho các nội dung GD, các họat động GD: Không nhất thiết phải có 1 nội dung là chủ đạo- do lệ thuộc vào các dạng họat động GV tổ chức. (Tỷ lệ có thể khác nhau) => ĐẶT TÊN GIỜ DẠY??? Hình thức tổ chức: Chung cả lớp – nhóm nhỏ – cá nhân. Không nhất thiết giờ học nào cũng theo cấu trúc bắt buộc này – Song cần lưu ý tổ chức càng nhiều họat động trải nghiệm cho trẻ theo nhóm nhỏ thì hiệu quả GD càng hiệu quả. GVMN cần linh họat (Tiếp) Không đòi hỏi 1 kết quả hoàn hảo ở trẻ sau 1 giờ học/1 hoạt động/1nội dung GD cụ thể. Website hỗ trợ giảng dạy và chăm sóc trẻ em www.mamnon.com Trẻ em hôm nay – Thế giới ngày mai Không phải 1 giờ học/1 hoạt động GD hay 1 nội dung GD cụ thể có thể phát triển cả 5 lĩnh vực của trẻ => Không thể bắt buộc đạt được cả 5 mục tiêu phát triển/1giờ học. Tính chủ động, tích cực của cô và trẻ có thể thay đổi linh hoạt lệ thuộc vào nội dung và các hoạt động giáo dục mà GV tổ chức, cũng như đặc điểm phát triển của trẻ. GVMN cần linh họat (Tiếp) GV phải biết chọn lựa và phân chia các nội dung và các hoạt động GD sẽ tổ chức vào các thời điểm trong ngày/tuần: qua các tình huống/hoạt động chuyển tiếp/giờ chơi/giờ học; Không nên thực hiện theo cách cắt khúc riêng các chủ đề theo thời gian của năm học (Chủ đề: nghề, các hiện tượng thiên nhiên,…); HĐ góc chỉ là 1 phần của giờ học (Nếu có) không phải/không thể làGiờ chơi tự do Website hỗ trợ giảng dạy và chăm sóc trẻ em www.mamnon.com Trẻ em hôm nay – Thế giới ngày mai CÁC MẠNG CHƯƠNG TRÌNH GDMN Ch/trình GD trẻ tổ chức thông qua: 1.Các giờ học - Họat động chung; Các HĐGD khác (Chơi; Lao động,..) & nội dung GD trẻ trong CĐSH/ngày: Mạng (Nội dung và mạng họat động theo chủ điểm – Chủ đề lớn), Mạng chủ đề nhỏ 2. Mạng KH t/chức: Chơi theo sự kiện, Hội lễ. CÁC LOẠI KẾ HOẠCH TRONG CHƯƠNG TRÌNH GD TRẺ (Theo nội dung) KH t/c giờ học, các HĐ & nội dung GD trẻ theo chủ đề: Mạng nội dung và họat động KH t/c chơi = học theo Hội lễ/sự kiện KH phát triển HĐ chơi (Tháng hoặc giai đọan) Nội dung Chương trình GD theo: Website hỗ trợ giảng dạy và chăm sóc trẻ em www.mamnon.com Trẻ em hôm nay – Thế giới ngày mai - Theo các chủ đề - Theo các sự kiện/Hội lễ CÁC LOẠI KẾ HOẠCH TRONG CHƯƠNG TRÌNH GD TRẺ (Theo thời gian) Kế hoạch năm Kế họach tháng/chủ đề (Nhà trẻ KHGD nên theo các chủ đề nhỏ/tuần/tháng) Kế hoạch tuần/Kế hoạch ngày KẾ HOẠCH NĂM HỌC Mục tiêu phát triển: GV xác định mục tiêu cần đạt đối với trẻ của lớp đang phụ trách (Căn cứ vào mục tiêu chung của trẻ cuối độ tuổi MG và các dấu hiệu đánh giá trẻ theo lứa tuổi để xác định cho phù hợp); Tên những chủ đề dự kiến sẽ tổ chức: dựa trên nhu cầu, hứng thú, kinh nghiệm của trẻ và hòan cảnh của lớp/trường; Website hỗ trợ giảng dạy và chăm sóc trẻ em www.mamnon.com Trẻ em hôm nay – Thế giới ngày mai Tên những sự kiện và lễ hội dự kiến sẽ tổ chức (Sự kiện lớn xẩy ra trong xã hội đýợc trẻ quan tâm) KẾ HOẠCH THEO CHỦ ĐỀ, LỄ HỘI Cĩ thể theo hình thức lập mạng: Mạng nội dung (nhằm mục tiêu ph/triển các lĩnh vực) Mạng hoạt động (HĐ): Không theo môn học nhý Tóan, Văn học… mà tên HĐ hứng thú, tích hợp các nội dung, hýớng đến mục tiêu phát triển đã đề ra cho trẻ của lớp: VD khám phá nýớc; Soi gýng; Tìm hiểu nội dung sách-truyện,… Các HĐ này có thể xây dựng cho giờ học, môi trýờng chi tại các góc hoặc trong tổ chức chế độ sinh họat một cách phù hợp (xếp quần áo, nhận biết thời gian,...) Có thể kết hợp cả mạng nội dung v họat động cho dễ nhìn Website hỗ trợ giảng dạy và chăm sóc trẻ em www.mamnon.com Trẻ em hôm nay – Thế giới ngày mai Theágiôùi ñoäng vaät Phaùt t r ieån ngoân ngöõ. . . Phaùt t r ieån theå chaát . . . Phaùt t r ieån nhaän t höùc. . . Phaùt t r ieån t ình caûm – xaõ hoäi . . . Phaùt t r ieån thaåm myõ. . . NEÂN H AY KH OÂNG: MAÏNG HOAÏT ÑOÄNG??? Maïng hoïat ñoäng : Chuûñeà(Nhoû): Toâi laøai? Keåchuyeän: ChuùVòt xaùm”  Cho t reûsöu taàm ….  Noùi chuyeän veàngaøy s/nhaät cuaûbeù  ÖÙng xöûleã pheùp, t reûbieát moãi ngöôøi 1 vieäc Ph/t r ieån ngoân ngöõ Ph/t r ieån Theå chaát : Cho t reûbieát veà1 soáloïai thöïc phaåm thoâng thöôøng vaøteân 1 soámoùn aên maøtreûaên taïi lôùp;  Nghe 1 soácaâu ñoáveàhoa quaû TCVÑ: Taïo daùng, Veàñuùng nhaø, Trôøi naéng t rôøi möa…ñuùng nhaø. Website hỗ trợ giảng dạy và chăm sóc trẻ em www.mamnon.com Trẻ em hôm nay – Thế giới ngày mai Theágiôùi ñoäng vaät Moät soácon vaät soáng t rong gia ñình Coâ giaùo em Caùc con vaät soáng döôùi nöôùc Caùc con Coân t ruøng Caùc con vaät soáng t rong röøng MAÏNG NOÄI DUNG THEO CHUÛÑEÀ CHUÛÑEÀ (LÔÙN) CHUÛÑEÀ NHOÛ1 CHUÛÑEÀ NHOÛ2 CHUÛÑEÀ NHOÛ3 CHUÛÑEÀ NHOÛ4 ChuûñeàA ChuûñeàB Noäi dung1 Noäi dung2 Noäi dung3 Website hỗ trợ giảng dạy và chăm sóc trẻ em www.mamnon.com Trẻ em hôm nay – Thế giới ngày mai Moät soá PTGT PTGT Ñöôøng boä PTGT Ñöôøng saét PTGT Ñöôøng haøng khoâng PTGT Ñöôøng thuûy Moät soáluaät leä GT ñöôøng boä ?????? Tröôøng MN cuûa beù Tröôøng MN cuûa beù Noäi dung 1 Noäi dung 3 Noäi dung 5 Noäi dung 4 Noäi dung 1.1. Noäi dung 1.2. Ndung 4.1. Noäi dung 4.2. Noäi dung 2 Website hỗ trợ giảng dạy và chăm sóc trẻ em www.mamnon.com Trẻ em hôm nay – Thế giới ngày mai Lôùp Choài 2 cuûa beù Maïng hoïat ñoäng theo chuûñeà Lôùp Choài 2 cuûa beù Ñoàchôi Saùch, Truyeän Ñoàduøng t rong lôùp Troøchuyeän, t ìm hieåu veàteân goïi , ích lôïi , caùch söûduïng giöõ gìn qua caùc noäi dung CÑSH HÑ 1 HÑ 2 HÑ 3 HÑ n HÑ 4 Beùlaøm gì? Löu yù: Coùtheålaäp maïng hoaït ñoäng theo chuûñeàlôùn, töøñoùGV chuyeån sang HÑ/ngaøy Website hỗ trợ giảng dạy và chăm sóc trẻ em www.mamnon.com Trẻ em hôm nay – Thế giới ngày mai Maïng noäi dung chuûñeàcoùtheålaäp thaønh maïng chi t ieát theâm cuøng vôùi maïng hoïat ñoäng Lôùp Choài 2 cuûa beù Ñoàchôi Saùch, Truyeän Ñoàduøng t rong lôùp Troøchuyeän, t ìm hieåu veàteân goïi , ích lôïi , caùch söûduïng giöõ gìn qua caùc noäi dung CÑSH HÑ 1 HÑ 2 HÑ 3 HÑ n Thaêm quan, Khaùm phaù ñoàchôi t rong caùc goùc Troøchuyeän noäi dung, ích lôïi cuûa saùch So saùnh, phaân loaïi saùch,… Laøm caùc kyùhieäu phaân loaïi saùch Söûa chöõa laïi caùc cuoán saùch bò raùch, quaên meùp,… Khaùm phaù ñaëc ñieåm saùch KẾ HOẠCH TỔ CHỨC VUI CHƠI Có thể làm chung với kế hoạch chủ đề hoặc làm riêng theo từng giai đđọan phát triển; Các góc chơi được tổ chức (Mục đích: tạo môi trường cho trẻ chơi); Nhiệm vụ của GV và biện pháp tác đđộng nhằm phát triển HĐ chơi ở trẻ Website hỗ trợ giảng dạy và chăm sóc trẻ em www.mamnon.com Trẻ em hôm nay – Thế giới ngày mai KẾ HOẠCH NGAØY Nội dung gíao dục vaøbiện phaùp tổ chức Ăn, ngủ, vệ sinh Teân troøchôi dự kiến ở caùc goùc, nhiệm vụ vaøbiện phaùp taùc đñộng của GV Vui chơi (trong lớp- ngoaøi saân, saùng- chiều) Teân baøi học (Keøm giaùo aùn nếu cần) Giờ học Teân hoạt đñộng vaøbiện phaùp tổ chức Đoùn trẻ - Treûñeán lôùp Nội dung GD vaøbiện phaùp tổ chức Chế ñộ sinh họat (hoặc theo thời gian trong ngaøy) Các sự kiện/hội lễ dự kiến sẽ tổ chức trong năm học Yêu cầu khi chọn sự kiện/ hội lễ để tổ chức cho trẻ: 1.Gắn liền- gần gũi với cuộc sống của trẻ 2.Phù hợp với nhu cầu, hứng thú của trẻ 3.Có ý nghĩa đối với trẻ 4.Có thể tổ chức nhiều dạng họat động qua đó trẻ tham gia 1 cách tự nguyện, tích cực => được phát triển tòan diện. KẾ HỌACH TUẦN Website hỗ trợ giảng dạy và chăm sóc trẻ em www.mamnon.com Trẻ em hôm nay – Thế giới ngày mai GV nên xây dựng KH tuần (trên cơ sở mạng các nội dung, dạng họat động). Lưu ý: Chỉ ghi tên dạng HĐ, có thể điều chỉnh nội dung giữa các ngày/ chuyển sang tuần sau. Khi thực hiện xong chủ đề đó thì đối chiếu với mục tiêu để đánh dấu mục tiêu về lĩnh vực nào đã được phát triển. KH ngày: chỉ nên ghi các họat động, vì GV luôn phải đ/chiếu với mục tiêu cần đạt cuối năm học để đánh giá, điều chỉnh,… Mở chủ đề ??? Đóng chủ đề??? Nên hay không? Vì sao? Nhận xét kết quả thực hiện chương trình so với mục tiêu đã đề ra khi GV đã thực hiện xong chủ đề hoặc sau một giai đoạn (10-12 tuần) hoặc sau học kỳ và khi kết thúc năm học. MẠNG KH CHƠI – HỌC THEO SỰ KIỆN/LỄ HỘI BÉ VUI ĐÓN TẾT Website hỗ trợ giảng dạy và chăm sóc trẻ em www.mamnon.com Trẻ em hôm nay – Thế giới ngày mai Vui ñoùn Teát Cảnh ngaøy Tết /Laøm sao bieát Teát saép ñeán? Aên, uoáng ngaøy TeátTroøchôi Trang t r í ngaøy Teát -Muùa laân -. . . -Boùng bay -Hoa mai -Hoa ñaøo -. . . . Bieåu dieãn Vaên ngheä Chơi theo các sự kiện tốt ở điểm nào? Nó cho phép… Họat động có mục đích Mức độ hứng thú cao Quyền làm chủ Sự vui thích Website hỗ trợ giảng dạy và chăm sóc trẻ em www.mamnon.com Trẻ em hôm nay – Thế giới ngày mai