Chương VII Stored Procedure

• Là một chương trình con được xây dựng bởi những phát biểu của T-SQL • Có tham số Input và Output • Được lưu trữ trong CSDL với 1 tên phân biệt. • Cho phép gọi thực hiện từ các ngôn ngữ lập trình khác. • Stored Procedure thường dùng thực hiện truy vấn hay cập nhật dữ liệu theo yêu cầu của người dùng.

ppt18 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Lượt xem: 1665 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Chương VII Stored Procedure, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CHƯƠNG VII STORED PROCEDURE Giảng viên: Phạm Mạnh Cương * I- Khái niệm: * • Là một chương trình con được xây dựng bởi những phát biểu của T-SQL • Có tham số Input và Output • Được lưu trữ trong CSDL với 1 tên phân biệt. • Cho phép gọi thực hiện từ các ngôn ngữ lập trình khác. • Stored Procedure thường dùng thực hiện truy vấn hay cập nhật dữ liệu theo yêu cầu của người dùng. II-Tạo Stored Procedure * 1. Bằng Lệnh CREATE PROCEDURE 2. Bằng công cụ quản lý Management Studio 1- Bằng Lệnh CREATE PROCEDURE: * Create Proc [] [With Recompile | Encryption | Recompile , Encryption] As [Begin] [End] Ví dụ: Tạo thủ tục liệt kê sản phẩm tồn kho trong một tháng * Create Proc spTonKho(@Thang int = 8, @Nam int = 2005) As Begin Select * From TonKho Where Thang = @Thang And Nam = @Nam End Ví dụ: Tạo thủ tục trả về Doanh thu của một năm * Create Proc spDTNam (@Nam Smallint, @DoanhThu Float Output) AS Begin Select @DoanhThu=Sum(SL*DGBan) From HoaDon hd Inner Join CTHD ct On hd.SoHD=ct.SoHD Where Year(NgayHD) = @Nam End 1.1 Khai báo tham số hình thức của thủ tục: * Cú pháp: @par_name datatype [= default][OUTPUT] [,…n] Có 2 loại tham số hình thức: Input và Output. • Tham số Output dùng liên kết với một biến tại nơi gọi, nhận giá trị của biến và trả giá trị về cho biến. Ví dụ: Create Proc spTonKho(@Thang int = 8, @Nam int = 2005) Create Proc spDTNam(@Nam int, @DoanhThu Float Output) • Tham số hình thức nhận giá trị mặc định khi không truyền giá trị cho nó. 1.2 Thực hiện Stored Procedures có Tham số * • Cách 1 Truyền theo vị trí : EXEC sp_name [OUTPUT] [,…n] Ví dụ gọi thủ tục: Create Proc spTonKho(@Thang int = 8, @Nam int = 2005) Exec spTonKho 9, 2005 Sử dụng giá trị default : Exec spTonKho 9 • Cách 2 Truyền theo tên: EXEC sp_name @par_name = [OUTPUT][,…n] Ví dụ gọi thủ tục: Create Proc spTonKho(@Thang int = 8, @Nam int = 2005) Exec spTonKho @Nam = 2005, @Thang = 8 Sử dụng giá trị default: Exec spTonKho @Nam = 2006 1.3 Nhận giá trị từ tham số Output * • Phải dùng Biến với từ khóa Output trong lời gọi để nhận giá trị từ tham số hình thức loại Output Create Proc spDTNam(@Nam int, @DoanhThu Float Output) Ví dụ: Thực hiện thủ tục spDTNam Declare @DT Float Exec spDTNam 2005, @DT Output Print @DT Hay Declare @DT Float Exec spDTNam @DoanhThu = @DT Output, @Nam = 2005 Print @DT III- Các Phát Biểu Điều Khiển: * 1. Biến cục bộ 2. Phát biểu If .. Else 3. Phát biểu WHILE 4. Phát biểu: RETURN [Biểu thức số nguyên] 5. Phát biểu: GOTO 1- Biến cục bộ : * a) Khai báo biến cục bộ: DECLARE @VarName data_type [,...n] Ví dụ: Declare @n TinyInt, @m TinyInt, @y SmallInt • Biến cục bộ phải bắt đầu bằng ký hiệu @ trước tên của nó. • Phạm vi biến: Biến chỉ khả dụng bên trong thủ tục, hàm hoặc một gói lệnh đã khai báo biến. • Giá trị ban đầu của biến là NULL b) Gán giá trị cho biến cục bộ: • Cách 1: SET @VarName = Ví dụ: Declare @Ngay DateTime set @Ngay ='2005/5/15' print @Ngay • Cách 2: SELECT @VarName = [FROM …] – Nếu SELECT trả về nhiều dòng, thì biến được gán giá tri từ dòng cuối cùng trả về bởi Select. Ví dụ: Tạo thủ tục liệt kê danh sách mặt hàng có đơn giá cao nhất và thấp nhất. * CREATE PROCEDURE spMatHangCaoNhatThapNhat AS Begin Declare @Dgmax float, @Dgmin float SELECT @Dgmax = Max(DonGia), @Dgmin = Min(DonGia) FROM MatHang SELECT * FROM MatHang WHERE DonGia = @Dgmax OR DonGia = @Dgmin ORDER BY DonGia DESC End 2- Phát biểu If .. Else: * 3- Phát biểu WHILE : * 4- Phát biểu RETURN [Biểu thức số nguyên]: * Dùng kết thúc thủ tục và trả về nơi gọi một số nguyên • Mặc định là 0 nếu không chỉ định • Gọi hàm và nhận giá trị Return của thủ tục: EXEC @var_name = sp_name [@par_name =] [,…n] Ví dụ: Gọi thực hiện thủ tục spTongLe( @N int ) declare @s int Exec @s = spTongLe 9 print 'Tong la = ' + Cast(@s As Varchar) Ví dụ: Thủ tục Thêm hóa đơn mới * Create Proc spThemHoaDon(@SoHD int, @MaNV int, @NgayHD DateTime) As If Exists(Select * From HoaDon Where SoHD = @SoHD) Begin Print 'Trung so hoa don' Return 1 End If Not Exists(Select * From NhanVien Where MaNV = @MaNV) Begin Print 'Sai Ma nhan vien ' Return 2 End If @NgayHD > GetDate() Begin Print 'Ngay lap hoa don lon hon ngay hien hanh ' Return 3 End Insert HoaDon (SoHD, MaNV, NgayHD) Values(@SoHD, @MaNV, @NgayHD) if @@Error 0 Begin Print 'Loi them hoa don moi' Return 4 End Return 0 5- Phát biểu: GOTO * Create Proc spTongLe ( @N int ) AS DECLARE @I int, @S int SET @I = 1 SET @S = 0 Lap: IF (@I > 2*@N -1) GoTo KetQua Set @S = @S + @I Set @I = @I + 2 GoTo Lap KetQua: Return @S --Thuc hien thu tuc Declare @KQ int Exec @KQ = spTongLe 9 Print @kq IV- Sửa Xóa Thủ Tục: * 1. Đổi Tên : sp_Rename , 2. Xóa Thủ tục được lưu: DROP PROC 3. Thay đổi nội dung thủ tục lưu trữ: ALTER PROC spName [Danh sách tham số] [With Recompile | Encryption | Recompile, Encryption] AS CẢM ƠN *