Chuyên đề Công nghê .NET

1. Minh họa một số sự kiện của Form (Code) (Với Form có tên là frmForm) 1.1. Sự kiện FormClosed //Sự kiện FormClosed - Sự kiện này được gọi khi Form đã đóng private void frmForm_FormClosed(object sender, FormClosedEventArgs e) { MessageBox.Show("Sự kiện FormClosed được gọi", "FormClosed",MessageBoxButtons.OK,MessageBoxIcon.Information); }

doc101 trang | Chia sẻ: haohao89 | Lượt xem: 2476 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Chuyên đề Công nghê .NET, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên