Chuyển giao tri thức tại các trường đại học trong lĩnh vực khoa học kĩ thuật và công nghệ tại Việt Nam: Nghiên cứu tại trường Đại học Bách khoa Hà Nội

Tóm tắt: Thành công trong quá trình thực hiện “sứ mệnh thứ ba” của trường đại học (ĐH), cụ thể thông qua hoạt động liên kết với doanh nghiệp (DN), chuyển giao và ứng dụng tri thức để giải quyết các vấn đề trong thực tiễn đã ngày càng được khẳng định là một trong những nhân tố chính tạo nên sự phát triển của mỗi quốc gia và khu vực. Nghiên cứu này nhằm mục tiêu làm rõ thực trạng hoạt động chuyển giao tri thức và những lợi ích kinh tế của những hoạt động này tại các trường ĐH trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật (KHKT) và công nghệ (CN) tại Việt Nam, cụ thể thông qua nghiên cứu trường Đại học Bách khoa Hà Nội (ĐHBKHN). Bài viết tập trung so sánh và mô tả ba hoạt động chuyển giao tri thức qua kênh chính thức và có thể mang lại lợi ích kinh tế bao gồm: hoạt động thương mại hóa công nghệ và sáng chế dựa trên nền tảng kết quả nghiên cứu ứng dụng; hoạt động ươm tạo các DN khoa học và công nghệ (KH&CN) khởi nguồn thuộc trường ĐH; và hoạt động thực hiện dịch vụ KH&CN theo đơn đặt hàng của DN. Dựa trên phân tích các cuộc phỏng vấn sâu các lãnh đạo nhà trường và các tài liệu thứ cấp về quản lý hoạt động KH & CN tại Trường ĐHBKHN, nghiên cứu chỉ ra rằng một phần ba hoạt động chuyển giao tri thức kể trên đã có bước phát triển nhất định và mang lại nguồn lợi kinh tế cho nhà trường, trong đó, kênh dịch vụ KH&CN theo đơn đặt hàng của DN mang lại số lượng hợp đồng và doanh thu tốt, còn các kênh thương mại hóa sáng chế và thành lập DN khởi nghiệp vẫn chưa thực sự xứng với tiềm năng phát triển.

pdf14 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Lượt xem: 130 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Chuyển giao tri thức tại các trường đại học trong lĩnh vực khoa học kĩ thuật và công nghệ tại Việt Nam: Nghiên cứu tại trường Đại học Bách khoa Hà Nội, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TạpchíQuảnlývàKinhtếquốctế,số134(01/2021) CHUYỂNGIAOTRITHỨCTẠICÁCTRƯỜNGĐẠIHỌC TRONGLĨNHVỰCKHOAHỌCKĨTHUẬTVÀ CÔNGNGHỆTẠIVIỆTNAM:NGHIÊNCỨUTẠI TRƯỜNGĐẠIHỌCBÁCHKHOAHÀNỘI NguyễnQuốcAnh TrườngĐạihọcKhoahọcXãhộivàNhânVăn,HàNội,ViệtNam LêMinhThắng TrườngĐạihọcBáchkhoaHàNội,HàNội,ViệtNam NguyễnTrungDũng TrườngĐạihọcBáchkhoaHàNội,HàNội,ViệtNam NguyễnNgọcTrung TrườngĐạihọcBáchkhoaHàNội,HàNội,ViệtNam NguyễnThịDiệpHồng TrườngĐạihọcBáchkhoaHàNội,HàNội,ViệtNam Ngàynhận:21/05/2020;Ngàyhoànthànhphảnbiện:Ngàyduyệtđăng: Tómtắt:Thànhcôngtrongquátrìnhthựchiện“sứmệnhthứba”củatrườngđại học(ĐH),cụthểthôngquahoạtđộngliênkếtvớidoanhnghiệp(DN),chuyển giaovàứngdụngtrithứcđểgiảiquyếtcácvấnđềtrongthựctiễnđãngàycàng đượckhẳngđịnhlàmộttrongnhữngnhântốchínhtạonênsựpháttriểncủamỗi quốcgiavàkhuvực.Nghiêncứunàynhằmmụctiêulàmrõthựctrạnghoạtđộng chuyểngiaotri thứcvànhữnglợiíchkinhtếcủanhữnghoạtđộngnàytạicác trườngĐHtronglĩnhvựckhoahọckỹthuật(KHKT)vàcôngnghệ(CN)tạiViệt Nam,cụthểthôngquanghiêncứutrườngĐạihọcBáchkhoaHàNội(ĐHBKHN). Bàiviếttậptrungsosánhvàmôtảbahoạtđộngchuyểngiaotrithứcquakênh chínhthứcvàcóthểmanglạilợiíchkinhtếbaogồm:hoạtđộngthươngmạihóa côngnghệvàsángchếdựatrênnềntảngkếtquảnghiêncứuứngdụng;hoạtđộng ươmtạocácDNkhoahọcvàcôngnghệ(KH&CN)khởinguồnthuộctrườngĐH; vàhoạtđộngthựchiệndịchvụKH&CNtheođơnđặthàngcủaDN.Dựatrênphân tíchcáccuộcphỏngvấnsâucáclãnhđạonhàtrườngvàcáctàiliệu thứcấpvề quảnlýhoạtđộngKH&CNtạiTrườngĐHBKHN,nghiêncứuchỉrarằngmột phầnbahoạtđộngchuyểngiaotrithứckểtrênđãcóbướcpháttriểnnhấtđịnhvà manglạinguồnlợikinhtếchonhàtrường,trongđó,kênhdịchvụKH&CNtheo đơnđặthàngcủaDNmanglạisốlượnghợpđồngvàdoanhthutốt,còncáckênh thươngmạihóasángchếvàthànhlậpDNkhởinghiệpvẫnchưathựcsựxứngvới tiềmnăngpháttriển.  Tácgiảliênhệ,Email:thang.leminh@hust.edu.vn TạpchíQuảnlývàKinhtếquốctế Trangchủ: ,661 TẠPCHÍ QUẢNLÝ ¨KINHTẾQUỐCTẾ TạpchíQuảnlývàKinhtếquốctế,số134(01/2021) 1.Đặtvấnđề Trongnềnkinhtếtrithức,cáctrườngĐHđóngmộtvaitròđặcbiệtquantrọng trongpháttriểnkinhtế-xãhộiởcácquốcgiavàkhuvực.Ngoàinhiệmvụpháthiện, bồidưỡngnguồnnhânlựccótrìnhđộcao(thôngquađàotạo)vàtạoracáctrithức CN,giảiphápmới(thôngquacáchoạtđộngnghiêncứuKH&CN),cáctrườngĐH cóthểđónggópvàosựpháttriểncủamỗiquốcgiathôngquamột“sứmệnhthứba”- sứmệnhchuyểngiao,thươngmạihoávàứngdụngtrithức,CNvàcácgiảiphápmới vàothựctiễnđểtạoracácgiátrịxãhộimới(Guerrero&cộngsự,2016). Từnhữngnăm1980ởHoaKỳ-thờiđiểmrađờiĐạoluậtBayh-Dole,các trườngĐHlớnnhưMIT,StanfordvàHarvardđãbắtđầutậptrungnguồnlựcphục vụcho“sứmệnhthứba”nàythôngquahàngloạthoạtđộngnhư:bảohộquyềnsở hữutàisảntrítuệ,thươngmạihoásángchế,cáchoạtđộngtưvấnquảnlýdoanh nghiệp,tưvấnchínhsáchvàtrựctiếpươmtạocácdoanhnghiệpKH&CNtrực thuộc trường(spin-o൵s)đểtrực tiếpkhai thác tiềmnăng thươngmạitừnhững sángchếvàCNmới (Mowery&cộngsự,2001).Thựctếnàykhôngchỉđược Từkhóa:Chuyểngiaotrithức,Thươngmạihoákếtqủanghiêncứu,Spin-o൵s, Nghiêncứuvàtriểnkhai(R&D),Hợptácgiữadoanhnghiệpvàtrườngđạihọc, ViệtNam UNIVERSITYKNOWLEDGETRANSFERINTHECONTEXT OFVIETNAMESEUNIVERSITIESSPECIALIZINGIN ENGINEERINGANDTECHNOLOGY:ACASESTUDYOF HANOIUNIVERSITYOFSCIENCEANDTECHNOLOGY Abstract: The university’s so-called “third mission”, which encompasses university-industry collaboration, knowledge transfer and social innovation, is increasinglyacknowledgedasacrucialsourceofnationalandregionaleconomic development. This study aims to explore the knowledge transfer activities at research-oriented universities in Vietnam with a focus on patenting and licensingofinventions;academicentrepreneurshipandcontract-basedresearch/ consultationcollaborationwithexternalindustrialpartners.Thisstudyisdrawn on an explorative and inductive case study of Hanoi University of Science and Technology. Based on qualitative in-depth interviews with the university managers and content analysis of internal regulations, reports, and speeches regardinguniversityinnovationmanagement,thestudyarguesthatthreeformal channelsofknowledgetransfershavebeengeneratingaconsiderableamountof bene¿ts for the university. Additionally, ¿nancial returns from contract-based research/consultation collaboration with external industrial partners outweigh thosegeneratedfromtheothertwo. Keywords: University knowledge transfers, Research commercialization, Spin-o൵s,R&D,University-industrycollaboration,Vietnam  LuậtBayh-Dolelàđạoluậtrađờinăm1980ởHoaKỳtrongđóchínhquyềnliênbangchophép cáctrườngđạihọctạiHoaKỳquyềnsởhữucácsángchếvàtàisảntrítuệđượctạoratừcác nghiêncứucósửdụngngânsáchnhànước TạpchíQuảnlývàKinhtếquốctế,số134(01/2021) diễnratạicáctrườngĐHởHoaKỳmànhanhchóngtrởthànhmộtxuhướngtoàn cầu,điểnhìnhnhưởAnh,Úc,Singaporevàgầnđâylàởcảcácnềnkinhtếmới nổivàcácnềnkinhtếđangpháttriểnkhácnhưĐàiLoan(Krishna,2017),Trung Quốc(Temel&cộngsự,2015)vàẤnĐộ(Zhao&cộngsự,2020)trongmộtvài thậpniêngầnđây. Thựctếđãchothấytừnhiềuthậpkỷqua,đặcbiệtlànhữngthậpkỷgầnđây, việcsángtạo,chuyểngiaotrithứcvàthươngmạihóakếtquảnghiêncứuKH&CN từcáctrườngĐHđãgópphầntạonênsựpháttriểnvượtbậcvàbềnvữngcủacác quốcgiatrênthếgiới.ThựctếcũngchứngminhrằngrấtnhiềuDNthànhcôngtrên thếgiớinhờviệcthươngmạihoámộthaymộtvàikếtquảnghiêncứutrongphòng labcủatrườngĐHhoặcđượcươmtạotừtrườngĐH. NhậnthứcđượcvaitròquantrọngnàycủacáctrườngĐH,trongvàinămgần đây,ViệtNamđãliêntụcbanhànhcácvănbảnphápluậtđểtạohànhlangpháplý vớicùngmộttriếtlýtraoquyềntựchủ,tựchịutráchnhiệmchocáctrườngĐHvà thúcđẩyhoạtđộngchuyểngiaotrithứctừtrườngĐH.Điểnhìnhnhưnăm2012, trongHộinghị lần thứ6Khoá11,BanChấphànhTrungươngĐảngCộngsản ViệtNambanhànhNghịquyếtsố20-NQ/TWvềpháttriểnKHvàCNphụcvụsự nghiệpcôngnghiệphoá,hiệnđạihoátrongđiềukiệnkinhtếthịtrườngđịnhhướng xãhộichủnghĩatrongđókhẳngđịnh“PháttriểnvàứngdụngKH&CNlàquốcsách hàngđầu,làmộttrongnhữngđộnglựcquantrọngnhấtđểpháttriểnkinhtế-xãhội vàbảovệTổquốc”(BanChấphànhTrungươngĐảng,2012).Tiếptheolàsựra đờicủaLuậtChuyểngiaoCNnăm2017thaythếLuậtChuyểngiaoCNnăm2006; LuậtGiáodụcđạihọcsửađổinăm2018vàcácNghịđịnh,Thôngtư,quyđịnhmới vềquảnlýhoạtđộngKH&CNnóichungvàquảnlýtàisảntrítuệnóiriêngtrong cáccơsởgiáodụcđạihọc. ChuyểngiaotrithứcvàthươngmạihoákếtquảnghiêncứuKHtừtrườngĐH tạiViệtNamlàmộtchủđềđãđượcđềcậptừlâutrongcáccôngtrìnhKHđược đăngtảitrêntạpchíhoặccácdiễnđàncủacácnhàhoạchđịnhchínhsách,vídụ nhưnghiêncứucủaHồ(2006).Dùcáchtiếpcậnkhácnhau,sốítcácnghiêncứu nàyđưaranhậnđịnhchungrằngthịtrườngKH&CNởViệtNamcònpháttriển chậm,theomộtbáocáocủaCụcPháttriểnthịtrườngvàDoanhnghiệpKhoahọc &Côngnghệ-BộKhoahọcvàCôngnghệ(NATEC,2017).Liênkếtgiữatrường ĐHvàDNtrongvấnđềchuyểngiaotri thứccònnhiềukhókhăn.Hiệuquảứng dụngkếtquảcủaquátrìnhR&Dcònthấpvàchưacósựcảithiệnđángkểtrongthời gianmộtthậpkỷvừaqua.TheotácgiảNguyễn(2017),chínhsựhạnchếtrongviệc hợptácvàchuyểngiaotrithứcgiữacơsởgiáodụcĐHvàcácDNởViệtNamlà mộttrongnhữngnguyênnhânchínhdẫnđếnchấtlượngnguồnnhânlựcchấtlượng thấp,thiếucáckỹnăngcầnthiếtđểthíchứngvớisựđòihỏicủathịtrườnglaođộng. TạpchíQuảnlývàKinhtếquốctế,số134(01/2021)79 Mộtsốbáocáodẫnchứngkinhnghiệmchínhsáchcủamộtsốquốcgiaphát triển,vídụnhưởNhậtBản(DựánIPP-NATEC,2013),HoaKỳ (DựánIPP- NATEC,2013)hayMalaysia(Trần&Phan,2012),mànhómtácgiảđánhgiálà thànhcôngđểđềxuấtmôhìnhgiảiphápthúcđẩyquátrìnhchuyểngiaotrithứctừ trườngĐHtạiViệtNam.Cụthể,cáctácgiảnhấnmạnhhainhómgiảipháplà:(1) Cơchếchínhsáchởtầmquốcgia(Phan,2011)và(2)Hìnhthànhtổchứcxúctiến trunggiannhưvănphòngchuyểngiaoCN(DựánIPP-NATEC,2013). CácnghiêncứutrướcđâyởViệtNamvẫncònkhákhiêmtốnvềsốlượng.Đặc biệt,hiệntạicórấtítcáccôngtrìnhphântíchvềhoạtđộngchuyểngiaotri thức tạicáctrườngĐHởViệtNam,đặcbiệtlàtrongkhốingànhKHKTvàCN.Nghiên cứunàynhằmmụctiêucungcấpmộtsốkếtquảnghiêncứuliênquantớicáchoạt độngchuyểngiaotrithứctạicáctrườngĐHtronglĩnhvựckhoahọckĩthuậtvàCN tạiViệtNam,cụthểtạiTrườngĐHBKHN-mộttrongnhữngtrườngĐHhàngđầu tronglĩnhvựcKH&CNvàkỹthuậttheonhiềubảngxếphạnguytíntrênthếgiới. Trongcácphầntiếptheocủanghiêncứu,nhómtácgiảsẽlầnlượttrìnhbàycơ sởlýthuyết,khungphântích,phươngphápnghiêncứu,kếtquảnghiêncứuvàđưa rakếtluậnchung. 2.Cơsởlýthuyếtvàkhungphântích 2.1Kháiniệmvềchuyểngiaotrithứcvàcácphươngthứcchuyểngiaotrithức ChuyểngiaotrithứctừtổchứcKH&CNnhưtrườngĐHvàviệnnghiêncứucó thểđượchiểunghĩarộnglàhoạtđộngchuyểngiaocácloạitàisảnhữuhình,tài sảnvôhình,tàisảntrítuệthuộcsởhữucủatổchứcKH&CNđếnmộthaynhiềutổ chứctiếpnhậnbênngoàitrườngĐH(vídụnhưDN,tổchứctrựcthuộcchínhphủ, tổchứcxãhội,tổchứcphichínhphủ)(D’Este&Perkmann,2011). CácnghiêncứucủaAlexander&Childe(2012)vàAlexander&Childe(2013) vềchủđềnàychỉramộtkếtluậnchungrằnghoạtđộngchuyểngiaotri thứctừ trườngĐHdiễnravôcùngphứctạp,dướinhiềuphươngthứcchuyểngiaoriêng biệtnhưnglạicóliênhệchặtchẽvớinhau.Ởcácquốcgiađangpháttriểnvàcác quốcgiacónềnkinhtếmớinổi-nơiluậtphápvềsởhữutrítuệvàbảovệquyền sởhữutàisảntrítuệcònnhiềuđiểmhạnchếvàquátrìnhchuyểngiaonàythậmchí còndiễnraphứctạphơn(Perkmann&cộngsự,2013). Thựctếchothấy,trithứcvàtàisảntrítuệtừcáctrườngĐHcóthểđượcchuyển giaovàthươngmạihoábằngrấtnhiềucáckênhkhácnhau.Tổnghợpcácnghiên cứutrướcđóởcảViệtNam(Nguyễn&Bùi,2017)vàtrênthếgiới(Fini&cộngsự, 2018),nhómtácgiảnhậnthấycómộtsốphươngthứcmàởđótrithứcđượctạora trongtrườngĐHvàchuyểngiaochomộthaynhiềutổchứctiếpnhậntrithứcbên ngoàitrườngĐHnhưsau: 80TạpchíQuảnlývàKinhtếquốctế,số134(01/2021) -Kếtnối/Tạolậpmạnglưới:nhómnghiêncứuvàđạidiệncủatổchứctiếpnhận trựctiếpgặpgỡđểtraođổimộtcáchphichínhthức. -Đồngtổchứchộinghịhộithảo:trườngĐHvà(các)tổchứctiếpnhậntrithức sẽđồngtổchứccáchộithảochuyênđềliênquanđếnchủđề/vấnđềmàcảhaibên cùngquantâmtraođổitrithứcvớisựthamgiacủađạidiệntấtcảcácbênliênquan. -Giảngdạy:giảngdạykếthợpgiữađạidiệntrườngĐHvàđạidiệntừphíatổ chứctiếpnhậntrithức. -Đồngcôngbố/xuấtbảncôngtrìnhKH:nhómnghiêncứutừtrườngĐHvàđại diệntừphíatổchứctiếpnhậntrithứccùngnhauthamgiavàoquátrìnhnghiêncứu KH,pháttriểnCNvàcôngbốkếtquảnghiêncứuKH. -Biệtpháinghiêncứusinh:nghiêncứusinhđượcbiệtpháitớitổchứctiếpnhận trithứcđểnghiêncứucácdựánliênquanđếnvấnđềtổchứctiếpnhậnyêucầu.Chi phíchoquátrìnhR&Dsẽdotổchứctiếpnhậnchitrả. -Biệtphái thànhviênnhómnghiêncứu: thànhviênhoặcđạidiệncủanhóm nghiêncứusẽđượccửđilàmviệcbiệtpháimộtkhoảngthờigian,thườnglàtheo hợpđồngđểtìmhiểuvấnđềvàpháttriểncácgiảipháp. -Chiasẻcơsởvậtchất:trườngĐHvàđốitáctiếpnhậntrithứccùngđầutưvào việcpháttriểnvàvậnhànhmộtcơsởhoặcmột thiếtbị,vídụnhưphònglabvà cùngkhaithác. -Thànhlậpcôngtycổphần: thànhlậpcôngtycổphầnmàtrườngĐHvà tổ chứctiếpnhậntrithứccùnggópvốn(nhânlực,vậtlực,tàilực)nhưlàmộtpháp nhânđộclậpđểcùngthựchiệnnghiêncứuđápứngnhucầuvàquyềnlợicủacả bênchuyểngiao. -Triểnkhaihợptácnghiêncứu:cácđốitácvànhàtrườngkýthoảthuậnvàcùng hợptáctriểnkhainghiêncứuvàđềxuấtgiảiphápgiảiquyếtvấnđềcủađốitáctiếp nhậntrithức. -ThựchiệndịchvụKH&CN:tổchứctiếpnhậntrithứcđặthàngtrườngĐHgiải quyếtvấnđềcủatổchứcnàythôngquahợpđồng. -ThươngmạihoásángchếvàCN:kếtquảnghiêncứuứngdụngtrongtrường ĐHsẽđượcđăngkýsángchếhoặcgiảipháphữuíchsauđóđượcnhàtrườngkhai thácthươngmạidướidạngchuyểnquyềnsởhữuhoặcchuyểnquyềnsửdụng(li- xăng)chocácđốitáccónhucầumua. -ThànhlậpvàươmtạodoanhnghiệpKH&CNkhởinguồn(spin-o൵s)trựcthuộc trườngĐH:đâylànhữngDNđượcthànhlậptrựcthuộctrườngĐHhoặctrườngĐH gópvốnđểthươngmạihoácácsảnphẩmKH&CN. TạpchíQuảnlývàKinhtếquốctế,số134(01/2021) 2.2Khungphântíchhoạtđộngchuyểngiaotrithứctừtrườngđạihọc Cũngcầnlưuýrằng,khôngphảibấtkỳphươngthứcchuyểngiaotrithứcnào cũngmang lại lợinhuậnvàcũngkhôngphải nghiêncứuKHnàocũng có thể thươngmạihoá(Bradley&cộngsự,2013).Vídụnhưcáckênhchuyểngiaotri thứcliênquanđếntiếpxúccánhân,kếtnối/tạolậpmạnglưới,haytổchứchội thảothườngkhôngmanglạidoanhthutrựctiếpchocáctrườngĐH.Thêmvào đó,đồngtìnhvớiquanđiểmcủamộtsốtácgiảkháctrongcácnghiêncứutrướcở ViệtNam,kếtquảcủaquátrìnhnghiêncứucơbảnkhócókhảnăngthươngmại hoá(Nguyễn,2011;Trần,2011). Trongphạmvicủanghiêncứunày,nhómtácgiảchỉtậptrungvàophântíchba hìnhthứcchuyểngiaotrithứctrongcáctrườngĐHthuộckhốingànhkỹthuậtvà côngnghệ.Đólà(1)Thươngmạihoásángchế,giảipháphữuíchvàCN;(2)Thành lậpvàươmtạospin-o൵s;và(3)TrựctiếpthựchiệncácloạihìnhdịchvụKH&CN theođơnđặthàngcủaDN. Xéttrênkhíacạnhlợiíchkinhtế-xãhội,theonhiềubằngchứngthựcnghiệmtại cáctrườngĐHtrênthếgiới,bakênhchuyểngiaotrithứcnàylàcáckênhchínhthức manglạikếtquảvàdoanhthukinhtếđángkểnhấtchocáccơsởgiáodụcĐHnày trongtổngsốtoànbộcáchoạtđộngchuyểngiaotrithứctrongtrườngĐH(dựatrên giátrịcáchợpđồngchuyểngiaogiữatrườngĐHvàcácđốitácbênngoàitrường ĐH)(Bray&Lee,2000;Trune&Goslin,1998).LấyvídụởHoaKỳ,theomộtbáo cáomớinhấtnăm2018củaHiệphộicácnhàquảnlýchuyểngiaoCNtrongtrường ĐH (AssociationofUniversityTechnologyManagers -AUTM)3, chỉ trong năm 2018,tổngsố312cơsởgiáodụcĐHvàviệnnghiêncứutrongdiệnđượcphỏngvấn củaAUTMtrêntoànHoaKỳđãtạoratổngsố7.625sángchếvàgiảipháphữuích đãđượcđăngkýbảohộ,828sảnphẩmlàkếtquảcủanghiêncứutrongcáccơsở giáodụcĐHđượcthươngmạihoáthànhcông,9.350thươngvụmuabánquyềnsử dụngvàkhaitháctàisảntrítuệ(li-xăng);và1.080spin-o൵stạotácđộngtrựctiếp đếnnềnkinhtếđịaphương(Allard&cộngsự,2019).CũngtheotácgiảAllard& cộngsự(2019),riênghoạtđộngthươngmạihoásángchếvàCNđãmanglạinguồn thukhoảng3tỷUSDchocáccơsởgiáodụcĐHnày. KhungphântíchcủanghiêncứusẽđượctrìnhbàytrongHình1.Nhómtácgiả đãmôtảchitiếtcáchoạtđộngnàyởmục2.1. 3 AUTMrađờivàonhữngnăm1974vớitiềnthânlàhiệphộicácnhàquảnlýbằngđộcquyềnsáng chếtrongtrườngđạihọc(SocietyofUniversityPatentAdministrators)tạiHoaKỳ.AUTMrađời vớimụcđíchthúcđẩyquátrìnhchuyểngiaotrithứcvàthươngmạihoásángchếtừcáctrườngĐH mộtcáchhiệuquảnhất.Hiệnnay,AUTMlàmộttrongnhữngvớimạnglướilớnvới3000thành viênhiệngiữcácvítríquảnlýtronghơn800cơsởgiáodụcĐH,việnnghiêncứu,cáccơquan chínhphủ,DNhaycáctậpđoànlớntrêntoànthếgiới. TạpchíQuảnlývàKinhtếquốctế,số134(01/2021) Hình1.Cáchoạtđộngchuyểngiaotrithứctrongtrườngđạihọcthuộc khốingànhkỹthuậtvàcôngnghệ Nguồn:Perkmann&cộngsự(2013) 3.Phươngphápnghiêncứu Đểlàmsángtỏvấnđềnghiêncứu,côngtrìnhnàysửdụngcáchtiếpcậnđịnhtính dựatrênhaiphươngphápthuthậpdữliệulàphỏngvấnsâuchuyêngiavàthuthập dữliệuthứcấptừTrườngĐHBKHN. Cụthể,nhómtácgiảtiếnhànhthuthậpdữliệusơcấpthôngqua04cuộcphỏng vấnsâuvới02chuyêngia(mỗichuyêngia2cuộcphỏngvấn)làcácđươngkimvà nguyênlãnhđạo/nhàquảnlýcấpcaovànhàquảnlýphụtráchtrựctiếplĩnhvực KH&CNcủaTrườngĐHBKHN. Cáccuộcphỏngvấnđượcthựchiệnbằnghìnhthứcđốithoạitrựctiếpvàkéo dàitrongthờigian40-60phút.Nộidungphỏngvấnvàcáccâuhỏibaogồm3phần chínhcóliênquanchặtchẽtớivấnđềnghiêncứu,baogồm:(1)Cácthôngtincá nhân,vịtrí,vaitròcủađốitượngphỏngvấntrongTrườngĐHBKHNvàtrongcác hoạtđộngquảnlýKH&CNcủaTrường;(2)Môtảquátrìnhthựchiệnvàlợiích kinhtế-xãhộimànhàtrườngthulạiđượctừbahoạtđộngchuyểngiaotrithứctại TrườngĐHBKHN;(3)Phươngthứcvàcáchthứcquảnlýxuyênsuốtquátrìnhthực hiệnhoạtđộngchuyểngiaotrithứctạiTrường.Toànbộnộidungcủabuổiphỏng vấnđượcghiâmvàsửdụngchomụcđíchnghiêncứuvớisựđồngthuậncủacác đốitượngđượcphỏngvấn. Dữliệuthứcấpđượcsửdụngtrongnghiêncứunàybaogồm:chiếnlượcphát triểnTrườngĐHBKHNgiaiđoạn2017-2025;quychếtổchứcvàhoạtđộngcủa Trườngnăm2017;cácbáocáothườngniênhoạtđộngKH&CNhàngnămtrong giaiđoạn2000-2010củaTrườngĐHBKHN;báocáotìnhhìnhhoạtđộngcủacác côngtyspin-o൵scủaTrườnggiaiđoạn2000-2020;Quyđịnhvềquảnlýhoạtđộng KH&CNcủaTrườngĐHBKHNcácnăm2011,2015và2020;cácquyđịnhvềquản lýtàisảntrítuệtronggianđoạn2000-2020. TạpchíQuảnlývàKinhtếquốctế,số134(01/2021) Nộidungcáccuộcphỏngvấnsâusẽđượcchuyểntoànbộsangdữliệuởdạng vănbản(transcribe).Toànbộdữliệuphỏngvấnvàdữliệuthứcấpsẽđượcphân tích,xửlýbằngphươngphápphântíchnộidung.Cụthể,toànbộdữliệusẽđược ràsoáttổngthể,chọnlọcvàmãhoádựatheovấnđềnghiêncứu.Tiếptheo,các cặpmãhoásẽđượctổnghợptheonhóm,sosánhvàđốichiếuđểtrảlờicáccâuhỏi nghiêncứucủabàiviết. 4.Kếtquảnghiêncứu TrườngĐHBKHNlàmộttrongnhữngtrườngĐHhàngđầucủaViệtNamtrong nhiều bảng xếp hạng.Thực hiện đề án “Quy hoạch tổng thể xây dựng và phát triểnTrườnggiaiđoạn2006-2030”và“ChiếnlượcpháttriểnKH&CNgiaiđoạn 2018-2025,địnhhướng2030”,TrườngĐHBKHNđãcóđượcnhữngkếtquảkhả quan.ĐầutưchohoạtđộngR&Dchủyếuđếntừnguồnngânsáchnhànước,thông quakinhphíthựchiệncácđềtàicấpNhànước,nghịđịnhthư.Consốtrungbình hàngnămrơivào60-80tỷđồngvàngàycàngtăngtronggiaiđoạn2000-2010vào khoảng100tỷđồngtronggiaiđoạn2010-2020. Thôngquaphỏngvấnsâucácchuyên
Tài liệu liên quan