Con đường cách mạng Việt Nam là con đường cách mạng không ngừng

Cách mạng giải phóng dân tộc muốn thắng lợi phải đi theo con đường CMVS Cách mạng giải phóng dân tộc muốn thắng lợi phải do đảng của giai cấp công nhân lãnh đạo Cách mạng giải phóng dân tộc là sự nghiệp đoàn kết của toàn dân, trên cơ sở liên minh công nông Cách mạng giải phóng dân tộc phải được tiến hành chủ động, sáng tạo và có khả năng giành thắng lợi trước CMVS ở chính quốc Cách mạng giải phóng dân tộc phải được tiến hành bằng con đường bạo lực, kết hợp lực lượng chính trị của quần chúng với lực lượng vũ trang trong nhân dân

ppt34 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Lượt xem: 1612 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Con đường cách mạng Việt Nam là con đường cách mạng không ngừng, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Group3 – PLT04.A4CON ĐƯỜNG CÁCH MẠNG VIỆT NAM LÀ CON ĐƯỜNG CÁCH MẠNG KHÔNG NGỪNGCủng cố chính quyềnGiành chính quyềnXây dựng CNXH Cuộc cách mạng của GCCN phát triển không ngừng nhưng phải trải qua nhiều giai đoạn khác nhau. Lý luận cách mạng không ngừng của chủ nghĩa Mác - Lênin- GCCN phải liên minh chặt chẽ với giai cấp nông dân, được sự ủng hộ của nhân dân.- GCCN phải ý thức được SMLS của mình.Hoàn thành CM dân tộc dân chủ nhân dânTiến hành giải phóng dân tộcTiến dần lên CNXH Trên cơ sở vận dụng lí luận về cách mạng không ngừng, về thời kì quá độ lên CNXH của CN Mac-Lenin và xuất phát từ đặc điểm tình hình thực tế Việt Nam, HCM khẳng định con đường CM Việt Nam là:I. Tiến hành giải phóng dân tộc Cách mạng giải phóng dân tộc muốn thắng lợi phải đi theo con đường CMVSCách mạng giải phóng dân tộc muốn thắng lợi phải do đảng của giai cấp công nhân lãnh đạoCách mạng giải phóng dân tộc là sự nghiệp đoàn kết của toàn dân, trên cơ sở liên minh công nông Cách mạng giải phóng dân tộc phải được tiến hành chủ động, sáng tạo và có khả năng giành thắng lợi trước CMVS ở chính quốcCách mạng giải phóng dân tộc phải được tiến hành bằng con đường bạo lực, kết hợp lực lượng chính trị của quần chúng với lực lượng vũ trang trong nhân dân Đây là những đánh giá của Hồ Chí Minh về những đại biểu cho khuynh hướng cứu nước theo hệ tư tưởng phong kiến cuối TK 19, đầu TK 201.CÁCH MẠNG GIẢI PHÓNG DÂN TỘC MUỐN THẮNG LỢI PHẢI ĐI THEO CON ĐƯỜNG CÁCH MẠNG VÔ SẢNĐưa hổ cửa trước, rước beo cửa sauPhan Bội ChâuVẫn nặng về cốt cách phong kiếnHoàng Hoa ThámPhan Chu TrinhChẳng khác gì xin giặc rủ lòng thương1.CÁCH MẠNG GIẢI PHÓNG DÂN TỘC MUỐN THẮNG LỢI PHẢI ĐI THEO CON ĐƯỜNG CÁCH MẠNG VÔ SẢNChỉ có chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản mới giải phóng được các dân tộc bị áp bức và những người lao động trên thế giới khỏi ách nô lệTrong Hồ Chí Minh toàn tập, Bác đã khẳng định“ Trong thế giới bây giờ chỉ có cách mệnh Nga là đã thành công và thành công đến nơi, nghĩa là dân chúng được hưởng cái hạnh phúc tự do, bình đẳng thật...”(Hồ Chí Minh toàn tập, t 2, tr 280)Cách mạng tháng Mười Nga2.CÁCH MẠNG GPDT PHẢI CÓ SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VN “Trong nhiều nước thuộc địa, họ đã vài lần nổi dậy, nhưng lần nào cũng bị dìm trong máu. Nếu hiện nay nông dân vẫn còn ở trong tình trạng tiêu cực thì nguyên nhân là vì họ còn thiếu tổ chức, thiếu người lãnh đạo. Quốc tế Cộng Sản cần phải giúp đỡ họ tổ chức lại, cần phải cung cấp cán bộ lãnh đạo và chỉ cho họ con đường đi tới cách mạng và giải phóng” ( Hồ Chí Minh, BNTS, t1, tr 224)3. LỰC LƯỢNG CÁCH MẠNG GPDT BAO GỒM TOÀN DÂN TỘCCách mạng là việc chung cả dân chúng chứ không phải việc một hai người....”“Dân tộc cách mệnh chưa phân giai cấp, nghĩa là, sĩ, nông, công thương đều nhất trí chống lại cường quyền....”Hồ Chí Minh toàn tập, T2, tr 262 – 266Công nông là gốc của cách mạng; còn học trò, nhà buôn nhỏ, điền chủ nhỏ... Là bầu bạn của cách mạngHồ Chí Minh Toàn tập, T2, tr 266Cuộc kháng chiến của ta là cuộc kháng chiến của toàn dân, cần phải động viên toàn dân, vũ trang toàn dânHồ Chí Minh toàn tập, t 3, tr 5074. CÁCH MẠNG GPDT PHẢI ĐƯỢC TIẾN HÀNH CHỦ ĐỘNG, SÁNG TẠO “ Chủ nghĩa đế quốc là con đỉa hai vòi, một vòi bám vào giai cấp vô sản ở chính quốc và một cái vòi khác bám vào giai cấp vô sản ở thuộc địa. Nếu người ta muốn giết con vật ấy, người ta đồng thời phải cắt bỏ cả hai vòi”( Hồ Chí Minh toàn tập, t 1, tr 298)5. CÁCH MẠNG GPDT PHẢI ĐƯỢC THỰC HIỆN BẰNG CON ĐƯỜNG BẠO LỰCĐộc lập tự do không thể cầu xin mà có đượcChủ nghĩa thực dân tự bản thân nó đã là một hành động bạo lực của kẻ mạnh đối với kể yếu -Hồ Chí Minh-Làm thế nào để được tự do độc lậpNhân dân Miền Nam phá ấp chiến lượcXô Viết - Nghệ Tĩnh, đỉnh cao của cao trào 1930 - 1931II.Hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân Tính tất yếu của cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở Việt NamTính tất yếu chuyển từ cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân lên cách mạng xã hội chủ nghĩa Vì vậy, tất yếu phải tiến hành cuộc CM DTDCND. - Mâu thuẫn giữa nông dân với địa chủ, phong kiến - Mâu thuẫn giữa dân tộc Việt Nam với bọn đế quốc xâm lược và tay sai.Trước khi Đảng cộng sản Việt Nam ra đời, cách mạng Việt Nam lâm vào tình trạng khủng hoảng về đường lối chính trị.1.Tính tất yếu của cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở Việt NamCách mạng Tháng Mười Nga (1917) đã thức tỉnh các dân tộc bị áp bức đứng lên giành độc lập dân tộc, bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa, từng bước đưa đất nước tiến lên chủ nghĩa xã hội.Trong quá trình bôn ba tìm đường cứu nước, Hồ Chí Minh đã nhận thức được tính tất yếu lịch sử:Chỉ có chủ nghĩa cộng sản mới giải phóng được các dân tộc bị áp bứcDo vậy, Người đã tích cực tuyên truyền chủ nghĩa Mác-Lênin vào Việt Nam, đưa đến việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam vào ngày 3-2-1930.Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930) gắn liền với vai trò của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc (Hồ Chí Minh) - người tiếp thu,truyền bá chủ nghĩa Mác- Lênin vào Việt Nam, tổ chức chuẩn bị và sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam.Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời đã làm cho cách mạng Việt Nam thoát khỏi sự khủng hoảng về đường lối chính trị.Từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, sự nghiệp đấu tranh của nhân dân Việt Nam đã kết hợp hai sự nghiệp giải phóng dân tộc bị áp bức và giải phóng giai cấp những người lao động. Đi theo ngọn cờ của Đảng, nhân dân Việt Nam đã hoàn thành xuất sắc hai nhiệm vụ để đưa đất nước đi lên con đường xã hội chủ nghĩa 2.Tính tất yếu chuyển từ cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân lên cách mạng xã hội chủ nghĩaĐường lối nhất quán của cách mạng Việt Nam: Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Lênin cho rằng phải có 3 điều kiện để chuyển biến từ CM DCTS sang CM XHCN: - Quyền lãnh đạo của ĐCS được giữ vững. - Liên minh công - nông được củng cố. - Chuyên chính dân chủ cách mạng phải sẵn sàng chuyển sang làm nhiệm vụ của chuyên chính vô sản.Tính tất yếu này đã được khẳng định ngay trong Cương lĩnh cách mạng đầu tiên của Đảng ta: "Làm tư sản dân quyền cách mạng và thổ địa cách mạng để đi tới xã hội cộng sản“Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX (tháng 4 năm 2001) của Đảng Cộng sản Việt Nam đã phát triển thêm và cụ thể hoá hơn những nội dung của đường lối cách mạng XHCN ở Việt Nam với những bước đi, hình thức để đạt được mục tiêu cụ thể hơnCách mạng DTDCND tất yếu phát triển lên cách mạng XHCN. Điều đó phù hợp với sự vận động liên tục của cách mạng Việt Nam và sự phát triển của thời đại."Xây dựng CNXH bỏ qua chế độ TBCN, tạo ra sự biến đổi về chất của xã hội trên tất cả các lĩnh vực là sự nghiệp rất khó khăn, phức tạp, cho nên phải trải qua một thời kỳ quá độ lâu dài với nhiều chặng đường, nhiều hình thức tổ chức kinh tế, xã hội có tính quá độ. Trong các lĩnh vực của đời sống xã hội diễn ra sự đan xen và đấu tranh giữa cái mới và cái cũ. Từ Đại hội VIII của Đảng năm 1996, đất nước ta đã chuyển sang chặng đường mới đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá, phấn đấu đến năm 2020 cơ bản trở thành một nước công nghiệp. Trong chặng đường hiện nay còn phải tiếp tục hoàn thành một số nhiệm vụ của chặng đường trước"Tư tưởng HCM về CNXH ở Việt Nam Tư tưởng HCM về con đường quá độ lên CNXHIII. Tiến dần lên CNXH Là chế độ do nhân dân làm chủLà chế độ có nền kinh tế phát triển cao gắn liền với sự phát triển của KH-KTLà xã hội phát triển cao về văn hóa đạo đứcLà chế độ không còn người bóc lột người1.Tư tưởng HCM về CNXH ở Việt NamCNXH là bước phát triển tất yếu sau khi giành độc lập theo con đường CMVSXây dựng CNXH là nhằm giải phóng con người một cách triệt đểBản chất và đặc trưng của CNXH:2. Tư tưởng HCM về con đường quá độ lên CNXHXây dựng CNXH trên tất cả các lĩnh vực: chính trị, kinh tế, văn hóa xã hộiQuá độ lên CNXH không kinh qua giai đoạn phát triển TBCN Trên lĩnh vực chính trị - Xác lập quyền làm chủ của NDLĐToàn bộ quyền lực thuộc về nhân dân thông qua bầu cử Trên lĩnh vực kinh tế - Xác lập chế độ công hữu về tư liệu sản xuất chủ yếu. Nâng cao năng suất lao động, cải thiện đời sống của nhân dân. Trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa - Xây dựng nền văn hóa mới XHCN- GCCN và NDLĐ là chủ thể sáng tạo và làm phong phú thêm những giá trị tinh thần của xã hội; đồng thời họ là những người được hưởng những giá trị tinh thần đó.Đảng ta đã vận dụng quan điểm của HCM về xây dựng CNXH trong các kì đại hội như:“Đất nước ta đã chuyển sang chặng đường mới đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá, phấn đấu đến năm 2020 cơ bản trở thành một nước công nghiệp. Trong chặng đường hiện nay còn phải tiếp tục hoàn thành một số nhiệm vụ của chặng đường trước"Đại hội VIII của Đảng năm 1996Xây dựng CNXH bỏ qua chế độ TBCN, tạo ra sự biến đổi về chất của xã hội trên tất cả các lĩnh vực là sự nghiệp rất khó khăn, phức tạp, cho nên phải trải qua một thời kỳ quá độ lâu dài với nhiều chặng đường, nhiều hình thức tổ chức kinh tế, xã hội có tính quá độ. Trong các lĩnh vực của đời sống xã hội diễn ra sự đan xen và đấu tranh giữa cái mới và cái cũ. Đại hội X của Đảng (tháng 4 năm 2006)Hai mươi năm qua, với sự nỗ lực phấn đấu của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, công cuộc đổi mới ở nước ta đã đạt những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử.Đất nước đã ra khỏi khủng hoảng kinh tế - xã hội, có sự thay đổi cơ bản và toàn diện. Kinh tế tăng trưởng khá nhanh, sự nghiệp CNH-HĐH, phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN được đẩy mạnh.Đời sống nhân dân được cải thiện rõ rệtHệ thống chính trị và khối đại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố và tăng cường. Chính trị - xã hội ổn định. Quốc phòng và an ninh được giữ vững. Vị thế nước ta trên trường quốc tế không ngừng nâng cao. => Sức mạnh tổng hợp của quốc gia đã tăng lên rất nhiều, tạo ra thế và lực mới cho đất nước tiếp tục đi lên với triển vọng tốt đẹp.Đại hội IX của Đảng Cộng sản Việt Nam (tháng 4 năm 2001)Những thành tựu đã đạt được chứng tỏ đường lối đổi mới của Đảng ta là đúng đắn, sáng tạo; phù hợp thực tiễn Việt Nam. Nhận thức về CNXH và con đường đi lên CNXH ngày càng sáng tỏ hơn; hệ thống quan điểm lý luận về công cuộc đổi mới, về xã hội XHCN và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam đã hình thành trên những nét cơ bảnKết Luận:Để tiến đến được CNXH chúng ta còn phải trải qua nhiều chặng đường đầy gian lao và thử thách, đó là bước quá độ đểTổ quốc Việt Nam có thể sánh vai với các cường quốc hùng mạnh trên thế giới,tiến đến chế độ mới, chế độ CSCN, chế độ mà mọi người đều được hưởng hạnh phúc, ấm no và công bằng. Tuy nhiên từ giờ đến đó chúng ta còn bao nhiêu công việc phải làm, bao nhiệm vụ phải hoàn tất. Con đường mà chúng ta đang đi đầy chông gai, đòi hỏi chúng ta:phải có được phương hướng và nhận thức đúng đắn về CNXH và con đường quá độ lên CNXHPhải nêu được rõ nhiệm vụ cơ bản mà chúng ta cần làm, phải đồng lòng, chung sức vun đắp nó. Đặc biệt là đối với thế hệ trẻ chúng ta, thì nhiệm vụ càng nhiều và thêm phần nặng gánh, đòi hỏi chúng ta phải cố gắng, nỗ lực hết mình để góp phần xây dựng đất nước