Đáp án một số bài tập mẫu môn cơ sở dữ liệu

Bài mẫu xác định dạng chuẩn

pdf2 trang | Chia sẻ: longpd | Lượt xem: 2781 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đáp án một số bài tập mẫu môn cơ sở dữ liệu, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bai tap CSDL – Bai mau xac dinh dang chuan trang 1 BAØI MAÃU XAÙC ÑÒNH DAÏNG CHUAÅN Baøi 1: Cho quan heä Q vôùi taäp thuoäc tính Q+ = (A,B,C,D,E,G,H) vaø taäp phuï thuoäcc haøm F = {A→D,AB→DE,CE→G,E→H} a) Tìm khoùa. b) Xaùc ñònh daïng chuaån cho quan heä naøy. Giaûi: a) Tìm khoùa: TN = {A,B,C} TG = {E} Xi (Xi U TN) (Xi U TN)+ Sieâu khoùa Khoùa Æ {A,B,C} Q+ {A,B,C} {A,B,C} E {E,A,B,C} Q+ {E,A,B,C} Vaäy khoùa laø : {A,B,C} b) Xaùc ñònh daïng chuaån: Ta thaáy A Ì khoùa, A→D; D laø thuoäc tính khoâng khoùa Þ thuoäc tính khoâng khoùa khoâng phuï thuoäc ñaày ñuû vaøo khoùa Þ Q khoâng ñaït chuaån 2 Baøi 2: Cho quan heä Phancong(PHICONG,MAYBAY,NGAYKH,GIOKH) Coù caùc ñieàu kieän raøng buoäc qui ñònh sau: § Moãi maùy bay coù moät giôø khôûi haønh duy nhaát. § Neáu bieát phi coâng, bieát ngaøy giôø khôûi haønh thì bieát ñöôïc maùy bay do phi coâng aáy laùi. § Neáu bieát maùy bay, bieát ngaøy khôûi haønh thì bieát phi coâng laùi chuyeán bay aáy. a) Tìm khoùa cho quan heä Phancong. b) Quan heä naøy thoûa daïng chuaån naøo ? Gia ̉i: a) Tìm khoùa: Q+ = {phicong, maybay, ngaykh, giokh} F = {maybay ® giokh, Phicong, ngaykh, giokh ® maybay Maybay, ngaykh ® phicong} TN = {ngaykh} Bai tap CSDL – Bai mau xac dinh dang chuan trang 2 TG = {maybay,phicong,giokh} Xi (Xi U TN) (Xi U TN)+ Sieâu khoùa Khoùa Æ Ngaykh Ngaykh Maybay Maybay, ngaykh Q + Maybay, ngaykh Maybay, ngaykh Phicong Phicong, ngaykh Phicong, ngaykh Giokh Giokh, ngaykh giokh, ngaykh Maybay, phicong Maybay, phicong, ngaykh Q+ Maybay, phicong, ngaykh Maybay, giokh Maybay, giokh, ngaykh Q+ Maybay, giokh, ngaykh Phicong, giokh Phicong, giokh, ngaykh Q+ Phicong, giokh, ngaykh Phicong, giokh, ngaykh Maybay, phicong, giokh Maybay, phicong, ngaykh, giokh Q+ Maybay, phicong, ngaykh, giokh Khoùa laø: K1 = {maybay,ngaykh}; K2 = {phicong,giokh,ngaykh} b) Xaùc ñònh daïng chuaån: Ta thaáy quan heä treân khoâng coù thuoäc tính khoâng khoùa Þ Ñaït daïng chuaån 2. Xeùt tieáp coù ñaït daïng chuaån 3 khoâng? Ta coù F1tt = F Ta thaáy moïi phuï thuoäc haøm Î F1tt ñeàu coù veá phaûi Î {giokh, maybay, phicong} laø thuoäc tính khoùa. Vaäy quan heä Phancong ñaït daïng chuaån 3. Xeùt tieáp coù ñaït daïng chuaån BC khoâng? Ta thaáy maybay ® giokh, maø maybay Ï taäp sieâu khoùa Þ Khoâng ñaït daïng chuaån BC.
Tài liệu liên quan