Hướng dẫn sử dụng hệ thống quản lý tố tụng dân sự

Tài liệu này đƣợc xây dựng phục vụ cho công việc hƣớng dẫn sử dụng chi tiết thao tác các chức năng phần mềm thống kê QLADS & HNGĐ. Nội dung trình bày trong tài liệu ngắn gọn, theo trình tự các chức năng và hƣớng dẫn thực hiện từng bƣớc một. Vì vậy, ngƣời dùng có thể dễ dàng sử dụng chƣơng trình thông qua tài liệu này.

pdf69 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Lượt xem: 1572 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Hướng dẫn sử dụng hệ thống quản lý tố tụng dân sự, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Hướng dẫn sử dụng hệ thống quản lý tố tụng dân sự 1 GIỚI THIỆU ................................................................................................................ 3 1.1 MỤC ĐÍCH VÀ Ý NGHĨA CỦA TÀI LIỆU ....................................................................... 3 1.2 PHẠM VI TÀI LIỆU ..................................................................................................... 3 1.3 CÁC THUẬT NGỮ VÀ TỪ VIẾT TẮT............................................................................. 3 1.4 CẤU TRÚC TÀI LIỆU .................................................................................................. 4 2 QUY ĐỊNH CHUNG .................................................................................................. 5 3 ĐĂNG NHẬP HỆ THỐNG ........................................................................................ 6 4 DANH MỤC ............................................................................................................... 7 4.1 DANH MỤC THẨM PHÁN ................................................................................... 7 4.1.1 Mục đích ........................................................................................................ 7 4.1.2 Cách thực hiện ............................................................................................... 7 4.2 DANH MỤC HỘI THẨM NHÂN DÂN ................................................................. 9 4.2.1 Mục đích ........................................................................................................ 9 4.2.2 Cách thực hiện ............................................................................................. 10 4.3 DANH MỤC THƢ KÝ PHIÊN TÒA .................................................................... 10 4.3.1 Mục đích ...................................................................................................... 10 4.3.2 Cách thực hiện ............................................................................................. 10 4.4 DANH MỤC NGƢỜI NHẬN ĐƠN ..................................................................... 11 4.4.1 Mục đích ...................................................................................................... 11 4.4.2 Cách thực hiện ............................................................................................. 11 5 QUẢN LÝ VỤ VIỆC DÂN SỰ ................................................................................ 12 5.1 TIẾP NHẬN ĐƠN ................................................................................................ 12 5.1.1 Mục đích ...................................................................................................... 12 5.1.2 Cách thực hiện ............................................................................................. 12 5.1.3 Tiếp nhận, Tìm kiếm đơn ............................................................................. 12 5.1.4 Thêm mới thông tin đơn ............................................................................... 13 5.1.5 Thêm mới thông tin đương sự ...................................................................... 15 5.1.6 In thông báo nhận đơn khởi kiện ................................................................. 17 5.2 GIẢI QUYẾT ĐƠN .............................................................................................. 18 5.2.1 Mục đích ...................................................................................................... 18 5.2.2 Cách thực hiện ............................................................................................. 18 5.2.3 In thông báo nộp án phí ............................................................................... 22 5.3 NGƢỜI THAM GIA TỐ TỤNG ........................................................................... 22 5.3.1 Mục đích ...................................................................................................... 22 5.3.2 Cách thực hiện ............................................................................................. 23 5.3.3 Tìm kiếm vụ việc để thêm mới người tham gia tố tụng ................................ 23 5.3.4 Màn hình thêm mới ...................................................................................... 24 5.4 SƠ THẨM ............................................................................................................. 25 5.4.1 THỤ LÝ ........................................................................................................ 25 5.4.2 PHÂN CÔNG THẨM PHÁN ....................................................................... 28 5.4.3 CẬP NHẬT THÔNG TIN ............................................................................. 30 5.5 PHÚC THẨM ....................................................................................................... 38 5.5.1 THỤ LÝ ........................................................................................................ 38 5.5.2 PHÂN CÔNG THẨM PHÁN ....................................................................... 39 5.5.3 CẬP NHẬT THÔNG TIN ............................................................................. 39 5.6 GIÁM ĐỐC THẨM, TÁI THẨM ......................................................................... 40 5.6.1 THỤ LÝ ........................................................................................................ 40 5.6.2 PHÂN CÔNG THẨM PHÁN ....................................................................... 40 5.6.3 CẬP NHẬT THÔNG TIN ............................................................................. 40 TA-QLADS – Tài liệu hƣớng dẫn sử dụng Trang 2 5.7 KHÁNG CÁO ....................................................................................................... 40 5.7.1 MỤC ĐÍCH ................................................................................................. 40 5.7.2 THAO TÁC NGHIỆP VỤ ............................................................................ 40 5.7.3 THÊM MỚI THÔNG TIN KHÁNG CÁO .................................................... 41 5.7.4 SỬA XOÁ THÔNG TIN KHÁNG CÁO........................................................ 43 5.7.5 IN GIẤY BÁO, THÔNG BÁO ...................................................................... 43 5.8 KHÁNG NGHỊ ..................................................................................................... 45 5.8.1 MỤC ĐÍCH ................................................................................................. 45 5.8.2 THAO TÁC NGHIỆP VỤ ............................................................................ 45 5.8.3 THÊM MỚI THÔNG TIN KHÁNG NGHỊ ................................................... 45 5.8.4 SỬA XOÁ THÔNG TIN KHÁNG NGHỊ ...................................................... 47 5.9 CHUYỂN ÁN ....................................................................................................... 48 5.9.1 MỤC ĐÍCH ................................................................................................. 48 5.9.2 THAO TÁC NGHIỆP VỤ ............................................................................ 48 5.9.3 THÊM MỚI THÔNG TIN CHUYỂN ÁN ..................................................... 48 5.9.4 SỬA XOÁ THÔNG TIN CHUYỂN ÁN ........................................................ 50 5.10 NHẬN ÁN ........................................................................................................ 50 5.10.1 MỤC ĐÍCH ................................................................................................. 50 5.10.2 THAO TÁC NGHIỆP VỤ ............................................................................ 50 5.10.3 CẬP NHẬT NHẬN ÁN ................................................................................. 50 6 GIÁM SÁT THỰC HIỆN ......................................................................................... 53 6.1 MỤC ĐÍCH ........................................................................................................... 53 6.2 CÁCH THỰC HIỆN ............................................................................................. 53 6.3 MÀN HÌNH .......................................................................................................... 53 7 TRA CỨU THÔNG TIN ........................................................................................... 55 7.1 MỤC ĐÍCH ........................................................................................................... 55 7.2 CÁCH THỰC HIỆN ............................................................................................. 55 7.3 MÀN HÌNH .......................................................................................................... 55 8 BÁO CÁO TỔNG HỢP VÀ BÁO CÁO THEO ĐƠN VỊ ........................................ 58 8.1 KẾT QUẢ XX SƠ THẨM (DÙNG CHO TOÀ ÁN CẤP TỈNH, CẤP HUYỆN, TANDTC) ... 58 8.1.1 Mục đích ...................................................................................................... 58 8.1.2 Cách thực hiện ............................................................................................. 58 8.2 KẾT QUẢ XX PHÚC THẨM, GIÁM ĐỐC THẨM (DÙNG CHO TAND CẤP TỈNH) ......... 61 8.2.1 Mục đích ...................................................................................................... 61 8.2.2 Cách thực hiện ............................................................................................. 61 9 CÁCH IN BÁO CÁO RA MÁY IN .......................................................................... 63 10 THAY ĐỔI MẬT KHẨU ......................................................................................... 65 11 HỎI ĐÁP ................................................................................................................... 66 11.1 THÊM MỚI ......................................................................................................... 66 11.2 TRẢ LỜI .............................................................................................................. 67 TA-QLADS – Tài liệu hƣớng dẫn sử dụng Trang 3 1 1. GIỚI THIỆU 1.1 Mục đích và ý nghĩa của tài liệu Tài liệu này đƣợc xây dựng phục vụ cho công việc hƣớng dẫn sử dụng chi tiết thao tác các chức năng phần mềm thống kê QLADS & HNGĐ. Nội dung trình bày trong tài liệu ngắn gọn, theo trình tự các chức năng và hƣớng dẫn thực hiện từng bƣớc một. Vì vậy, ngƣời dùng có thể dễ dàng sử dụng chƣơng trình thông qua tài liệu này. 1.2 Phạm vi tài liệu Tài liệu HDSD đƣợc xây dựng áp dụng cho phần mềm thống kê QLADS & HNGĐ với những chức năng chính sau đây: Danh mục Quản lý vụ việc dân sự Giám sát thực hiện Tra cứu thông tin Báo cáo tổng hợp Báo cáo theo đơn vị Thay đổi mật khẩu Hỏi đáp Tài liệu phục vụ đối tƣợng sau: Người sử dụng: o Là ngƣời thao tác trực tiếp trên hệ thống bao gồm các cán bộ/ nhân viên của TANDTC hoặc Tòa án các tỉnh thành phố, quận huyện tham gia báo cáo, nhập số liệu, xem thông tin về án dân sự o Có các chức năng cơ bản của chƣơng trình: đăng nhập vào hệ thống, thoát khỏi hệ thống, thay đổi mật khẩu; xử lý các quy trình nghiệp vụ 1.3 Các thuật ngữ và từ viết tắt Thuật ngữ Định nghĩa Ghi chú TANDTC Tòa án nhân dân tối cao NSD Ngƣời sử dụng QLADS Quản lý án dân sự TA-QLADS – Tài liệu hƣớng dẫn sử dụng Trang 4 Thuật ngữ Định nghĩa Ghi chú HNGĐ Hôn nhân gia đình VKS Viện kiểm sát CQĐT Cơ quan điều tra TA Tòa án CSDL Cơ sở dữ liệu QTHT Quản trị hệ thống FORM Cửa sổ làm việc BCGQ Báo cáo giải quyết DS- HNGĐ Dân sự - Hôn nhân gia đình. GQ Giải quyết BC Báo cáo XX Xét xử TGTT Tham gia tố tụng QHPL Quan hệ pháp luật 1.4 Cấu trúc tài liệu 1. Giới thiệu chung : Giới thiệu tổng quan về tài liệu 2. Quy định chung trong Hệ thống : Mô tả những chức năng, những form dùng chung hoặc hay đƣợc sử dụng trong phần mềm 3. Hƣớng dẫn sử dụng : Giới thiệu chi tiết, mô tả và hƣớng dẫn sử dụng các chức năng có trong chƣơng trình. TA-QLADS – Tài liệu hƣớng dẫn sử dụng Trang 5 2 QUY ĐỊNH CHUNG Phần mềm Quản lý và thống kê án dân sự & HNGĐ đƣợc xây dựng trên nền JSP, thiết kế theo giao diện Web, các quy định chung về màn hình, phím lệnh, thao tác là đồng nhất. Quy định chung về sử dụng Phần mềm Quản lý và thống kê án dân sự & HNGĐ nhƣ sau: TT Phím lệnh Mô tả 01 Cho phép khởi tạo quá trình nhập thông tin một bản ghi mới vào Cơ sở dữ liệu hệ thống. 02 Cho phép khởi tạo quá trình sửa hoặc xoá một bản ghi đã có trong Cơ sở dữ liệu hệ thống. 03 Trƣờng giá trị có ký hiệu này bắt buộc phải nhập khi thêm mới hay sửa một bản ghi 04 Khi thêm mới hay sửa một bản ghi, nhấn phím này sẽ mở ra một trang tìm kiếm các trƣờng nhƣ VKS, Toà án, CQĐT… trong danh sách theo các tiêu chí đầu vào tƣơng ứng 05 Khởi tạo lại các tiêu chí đầu vào cho tìm kiếm Hoặc Quay lạ màn hình trƣớc đó 06 Xem chi tiết thông tin một bản ghi 07 Chọn ngày tháng trên bảng 08 In kết quả báo cáo ra máy in 09 Thực hiện việc tìm kiếm bản ghi theo dữ liệu đƣa vào. 10 Đóng Form tìm kiếm 11 Ghi lại toàn bộ thông tin theo từng thao tác khởi tạo 12 In báo cáo 13 Trong danh sách các bản ghi thoả mãn điều kiện tìm kiếm, nhấn phím này để chọn bản ghi mong muốn 14 Trong tác vụ Sửa-Xoá, với danh sách các bản ghi thoả mãn các tiêu chí đầu vào, chọn xoá để xoá bản ghi 15 Trong tác vụ Sửa-Xoá, với danh sách các bản ghi thoả mãn các tiêu chí đầu vào, chọn sửa để sửa bản ghi 16 Tổng hợp thông tin trong các báo cáo TA-QLADS – Tài liệu hƣớng dẫn sử dụng Trang 6 3 ĐĂNG NHẬP HỆ THỐNG Địa chỉ website đăng nhập vào hệ thống: NSD bật trình duyệt Internet Explore hoặc FireFox nhập địa chỉ: Màn hình đăng nhập hiển thị NSD nhập các thông tin yêu cầu: Người dùng: Nhập tên đã được đăng ký và tạo mới bởi QTHT Mật khẩu: Nhập mật khẩu Nhấn để truy cập vào trong hệ thống. TA-QLADS – Tài liệu hƣớng dẫn sử dụng Trang 7 4 DANH MỤC Bao gồm các danh mục : Danh mục Thẩm phán. Danh mục Hội thẩm nhân dân. Thư ký phiên tòa. Người nhân đơn. Thao tác nghiệp trong các danh mục này là tƣơng tự nhau, NSD làm theo hƣớng dẫn của danh mục Thẩm phán cho các danh mục còn lại. 4.1 DANH MỤC THẨM PHÁN 4.1.1 Mục đích Hiển thị, thêm mới, sửa xóa thẩm phán. 4.1.2 Cách thực hiện Từ menu Danh mục, chọn thẩm phán thêm mới Thẩm phán: Danh muc->Thẩm phán ->Nhấn vào Mã: NSD không phải nhập Tên: Nhập tên Thẩm phán Địa chỉ: Địa chỉ cư trú của Thẩm phán TA-QLADS – Tài liệu hƣớng dẫn sử dụng Trang 8 Số điện thoại: SĐT của Thẩm phán Có tham gia công tác: Mặc định là >, ngược lại chọn > Chức danh: Thẩm phán (tự động) Mã tòa án: Chọn để thay đổi Mã và tên Tòa án Nếu thay đổi thông tin vừa nhập nhấn , kết thúc nhập thông tin nhấn để kết thúc thêm mới, chƣơng trình sẽ báo là thêm mới thành công hoặc có thông báo lỗi. - Nhấn vào , xuất hiện màn hình sau: - Mã: Nhập mã Thẩm phán cần tìm Tên thẩm phán: nhập tên thẩm phán Có tham gia công tác: Tìm những thẩm pháp đang công tác và đã nghỉ Mã tòa án: Bấm vào biểu tượng để chọn Tòa án mà có Thẩm phán cần tìm (mã toà án sẽ luôn mặc định là đơn vị khi đăng nhập vào hệ thống) Nhấn nút để hiển thị ra danh sách Thẩm phán Màn hình kết quả TA-QLADS – Tài liệu hƣớng dẫn sử dụng Trang 9 Sau khi danh sách Thẩm phán hiển thị, trong cột Hành động nhấn vào nút để xóa bản ghi, nhấn OK để xóa, nhấn Cancel để thoát. Nhấn vào để sửa các thông tin Thẩm phán, màn hình sửa nhƣ sau: 4.2 DANH MỤC HỘI THẨM NHÂN DÂN 4.2.1 Mục đích Hiển thị, thêm mới, sửa xóa hội thẩm nhân dân. TA-QLADS – Tài liệu hƣớng dẫn sử dụng Trang 10 4.2.2 Cách thực hiện Từ menu Danh mục, chọn Hội thẩm nhân dân Mọi thao trong danh mục này tƣơng tự giống phần 11.1 Danh mục thẩm phán. 4.3 DANH MỤC THƢ KÝ PHIÊN TÒA 4.3.1 Mục đích Hiển thị, thêm mới, sửa xóa thƣ ký phiên tòa. 4.3.2 Cách thực hiện Từ menu Danh mục, chọn Thƣ ký phiên tòa TA-QLADS – Tài liệu hƣớng dẫn sử dụng Trang 11 Mọi thao trong danh mục này tƣơng tự giống phần 11.1 Danh mục thẩm phán. 4.4 DANH MỤC NGƢỜI NHẬN ĐƠN 4.4.1 Mục đích Hiển thị, thêm mới, sửa xóa ngƣời nhận đơn. 4.4.2 Cách thực hiện Từ menu Danh mục, chọn Ngƣời nhận đơn. Mọi thao trong danh mục này tƣơng tự giống phần 11.1 Danh mục thẩm phán. TA-QLADS – Tài liệu hƣớng dẫn sử dụng Trang 12 5 QUẢN LÝ VỤ VIỆC DÂN SỰ 5.1 TIẾP NHẬN ĐƠN 5.1.1 Mục đích Khi đƣơng sự đến Tòa án trình đơn khởi kiện, cán bộ nghiệp vụ sử dụng chức năng này để nhập các thông tin về đơn khởi kiện cũng nhƣ các thông tin về đƣơng sự. Cho phép tìm kiếm, cập nhật, sửa xóa thông tin đơn, thông tin đƣơng sự. 5.1.2 Cách thực hiện Trên Menu chọn 5.1.3 Tiếp nhận, Tìm kiếm đơn Sau khi chọn chức năng Tiếp nhận đơn trên Menu, một màn hình kết quả tìm kiếm sẽ hiện ra. Đây là danh sách các đơn (vụ việc) đã đƣợc tiếp nhận nhƣng chƣa đƣợc giải quyết. Cán bộ nghiệp vụ có thể lựa chọn một trong các thao tác: o Thêm mới thông tin về đơn khởi kiện và đƣơng sự o Tìm kiếm đơn để cập nhật (sửa) lại thông tin. o Xóa, sửa thông tin của đơn Trong màn hình tìm kiếm, NSD có thể nhập vào nhiều tiêu chí tìm kiếm khác nhau nhằm mục đích tìm kiếm chính xác và nhanh gọn nhất. Các tiêu chí tìm kiếm gồm có mã vụ việc (tìm gần đúng), tên vụ việc (tìm gần đúng), số hiệu đơn (tìm gần đúng), ngày nhận đơn từ ngày nào tới ngày nào, loại quan hệ (vụ án hay vụ việc), loại án (dân sự hay HNGĐ), quan hệ pháp luật, tên đƣơng sự (NSD có thể tìm kiếm theo tên đƣơng sự nếu nhƣ không nhớ đƣợc mã hay tên của vụ việc), tƣ cách tố tụng của đƣơng sự. Ngoài ra NSD có thể tìm kiếm các đơn đã TA-QLADS – Tài liệu hƣớng dẫn sử dụng Trang 13 tiếp nhận và đã đƣợc giải quyết bằng cách nhấn vào nút chọn “Đã giải quyết” và sau đó nhấn “Tìm kiếm” Chú ý với các đơn đã đƣợc giải quyết thì khi NSD nhấn sửa thông tin đơn thì sẽ có một cảnh báo rằng “đơn đó đã đƣợc giải quyết, bạn có thực sự muốn sửa thông tin đơn không” 5.1.4 Thêm mới thông tin đơn NSD nhấn vào nút Thêm mới trên màn hình tìm kiếm đơn, một màn hình thêm mới thông tin đơn sẽ hiện ra: NSD có thể lọc đƣợc số đơn đã thụ lý vụ việc; chuyển đơn; trả lại đơn… TA-QLADS – Tài liệu hƣớng dẫn sử dụng Trang 14 Các thông tin trên Form Mã Tòa án xử lý: Mã hiệu của Tòa án mà NSD đăng nhập vào (NSD không phải nhập) Tên Tòa án: Tên của Tòa án (NSD không phải nhập) Mã vụ việc: Mỗi một đơn tương ứng với một vụ việc. Khi thêm mới thông tin đơn thì mã vụ việc sẽ được hệ thống tự động sinh. (NSD không phải nhập) Tên vụ việc: Tên của vụ việc Số hiệu đơn: Số (ký hiệu) của đơn Ngày viết đơn: là ngày mà đương sự viết đơn Ngày nhận đơn: là ngày mà đương sự mang đơn đến trình Tòa hoặc ngày mà đơn kiện của đương sự được bưu điện chuyển tới (mặc định là ngày hiện tại) Loại quan hệ: Tranh chấp( vụ án) hay Yêu cầu (việc dân sự) Loại án: Dân sự hay HNGĐ Cán bộ nhận đơn: Tên cán bộ nhận đơn TA-QLADS – Tài liệu hƣớng dẫn sử dụng Trang 15 Thẩm phán ký: Khi Tòa án tiếp nhận đơn khởi kiện của đương sự thì phải có một người đại diện cho Tòa đứng ra ký xác nhận. Đó thường là Chánh án, phó chánh án hoặc là thẩm phán Các tài liệu kèm theo đơn: là các văn bản, giấy tờ khác kèm theo đơn khởi kiện. Ví dụ đương sự kiện về việc tranh chấp sở hữu tài sản thì ngoài đơn kiện cần phải mang theo giấy sở hữu tài sản…Cách ghi: mỗi loại tài liệu, văn bản, giấy tờ ghi trên một dòng, bắt đầu bằng dấu “-“ Yếu tố nước ngoài: đơn khởi kiện có liên quan đến yếu tố nước ngoài hay không Đơn kiện của người khác: trong trường hợp người mang đơn khởi kiện đến trình không phải là đương sự thì nh
Tài liệu liên quan