Đáp án thi môn Lịch sử Đảng

Câu 22: Trình bày những nội dung cơ bản của đường lối do Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng (2-1951) đã xác định. Câu 23: Trong tiến trình kháng chiến chống thực dân Pháp (1946-1954) Đảng ta lãnh đạo quân và dân ta xây dựng và phát triển thực lực kháng chiến toàn diện như thế nào? Câu 24: Trình bày sự chỉ đạo của Đảng trong việc kết hợp hai nhiệm vụ chiến lược chống đế quốc và chống phong kiến trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp(1946-1954). Câu 25: Trình bày nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và can thiệp Mỹ (1946-1954) Câu 26: Trình bày nội dung và ý nghĩa lịch sử của Nghị quyết XV (1-1959) của BCHTƯ Đảng Lao Động Việt Nam.

doc17 trang | Chia sẻ: haohao89 | Lượt xem: 2861 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đáp án thi môn Lịch sử Đảng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên