Bài giảng Lịch sử Đảng - Chương 7: Đường lối xây dựng, phát triển nền văn hóa và giải quyết các vấn đề xã hội

Bước đầu xây dựng văn hóa của nước Việt Nam độc lập + Đề cương văn hóa Việt Nam (1943): Dân tộc hóa - Đại chúng hóa -Khoa học hóa + Phiên họp đầu tiên của Hội đồng Chính phủ (3-9-1945): chống nạn mù chữ và giáo dục lại tinh thần nhân dân. + Cuộc vận động thực hiện Đời sống mới (1946) - Hình thành đường lối văn hóa kháng chiến + Chỉ thị của Ban Chấp hành Trung ương về “Kháng chiến kiến quốc” (11-1945) + Bức thư về “Nhiệm vụ văn hóa Việt Nam trong công cuộc cứu nước và xây dựng nước hiện nay” của đồng chí Trường Chinh gửi Chủ tịch Hồ Chí Minh ngày 16-11-1946 + Báo cáo Chủ nghĩa Mác và văn hóa Việt Nam trình bày trong Hội nghị văn hóa toàn quốc lần thứ hai tháng 7-1948

pdf35 trang | Chia sẻ: haohao89 | Lượt xem: 10538 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Lịch sử Đảng - Chương 7: Đường lối xây dựng, phát triển nền văn hóa và giải quyết các vấn đề xã hội, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan