Tài liệu ôn thi môn Đường lối cách mạng của Đảng

Nguyễn Ái Quốc lựa chọn Pháp để tìm đường cách mạng giải phóng dân tộc? (trang còi) 2. Tác dụng của LĐSX đối với lãnh tụ NAQ và quá trình người đi tìm đường cách mạng giải phóng dân tộc? 3. Điều kiện khách quan góp phần để lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc tiếp thu CN Mác- Lênin. 4. Nhân tố giữ vai trò quyết định việc NAQ tiếp thu cn Mác Lenin để tìm ra con đường cách mạng đúng đắn? 5. Tào sao nói về con đường cánh mạng mà lãnh tụ NAQ lựa chọn là đúng đắn. (Hải Yến) 6. Đảng cộng sản Việt Nam ra đời là tất yếu. 7. Tại sao vừa mới ra đời Đảng đã lãnh đạo được cao trào cách mạng 1930 – 1931? 8. Tai sao nói XV-NTA là đỉnh cao của phong trao cánh mạng 1930-1931.?(Hoa héo) 9. Tài sao vừa mới ra đời Đảng đã chủ trương đòi dân sinh, dân chủ trong thời kỳ 1930 – 1931. 10. Làm rõ sư giống nhau và khác nhau giữa chính quyền xô viết và chính quyền dân chủ nhân dân.? Tài sao đảng ta chon chính quyền dân chủ nhân dân. 11. Tài sao đảng chủ trương thành lập mặt trận dân chủ văn minh.? 12. Tác dụng của phong trao phá và cướp kho thóc của Nhật đối với sự nghiệp cách mạng? 13. Chỉ thị N-P bắn nhau và hoạt động của chung ta đã dự báo thời cơ cách mạng nước ta.

doc42 trang | Chia sẻ: haohao89 | Lượt xem: 3322 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Tài liệu ôn thi môn Đường lối cách mạng của Đảng, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Nguyễn Ái Quốc lựa chọn Pháp để tìm đường cách mạng giải phóng dân tộc? (trang còi) 2. Tác dụng của LĐSX đối với lãnh tụ NAQ và quá trình người đi tìm đường cách mạng giải phóng dân tộc? 3. Điều kiện khách quan góp phần để lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc tiếp thu CN Mác- Lênin. 4. Nhân tố giữ vai trò quyết định việc NAQ tiếp thu cn Mác Lenin để tìm ra con đường cách mạng đúng đắn? 5. Tào sao nói về con đường cánh mạng mà lãnh tụ NAQ lựa chọn là đúng đắn. (Hải Yến) 6. Đảng cộng sản Việt Nam ra đời là tất yếu. 7. Tại sao vừa mới ra đời Đảng đã lãnh đạo được cao trào cách mạng 1930 – 1931? 8. Tai sao nói XV-NTA là đỉnh cao của phong trao cánh mạng 1930-1931.?(Hoa héo) 9. Tài sao vừa mới ra đời Đảng đã chủ trương đòi dân sinh, dân chủ trong thời kỳ 1930 – 1931. 10. Làm rõ sư giống nhau và khác nhau giữa chính quyền xô viết và chính quyền dân chủ nhân dân.? Tài sao đảng ta chon chính quyền dân chủ nhân dân. 11. Tài sao đảng chủ trương thành lập mặt trận dân chủ văn minh.? 12. Tác dụng của phong trao phá và cướp kho thóc của Nhật đối với sự nghiệp cách mạng? 13. Chỉ thị N-P bắn nhau và hoạt động của chung ta đã dự báo thời cơ cách mạng nước ta. 14. Những hạn chế của Luận cương chính trị và nguyên nhân của nhà những hạn chế đó. 15. Qua phong trao dân chủ 1936-1939 đảng đã thật sự trưởng thành 16. Qua phong trao dân chủ 1936-1939 đã tố chức huấn luyện cách mạng. 17. Tại sao Đảng chủ trương hòa với quân Tưởng khi chúng đến miền bắc nước ta. 18. Những biện pháp đảng đưa ra để hòa hoãn với Tưởng. 19. Tài sao chúng ta hòa với Pháp (Yến đặng). 20. Giới thiệu những mốc lịch sử ( trong năm 1946) đàm phán hòa hoãn giữa ta và Pháp. 21. k/c toàn dân là gì?tài sao phải k/c t/dân? 22. k/c toàn diện là gì? Tài sao phai k/c t/dân? 23. Viêt Nam tiêu điểm của những mâu thuẫn thời đại. 24. Điêu kiện để cách mạng miền nam k/n vũ trang. 25. Tại sao nói mặc dù n/i2 đưa hương chục van quân viễn chinh vào miền Nam nước ta nhưng so sánh tương quan to lớn. 26. Mặc dù có chiến tranh phá loại do đế quốc Mỹ gây ra nhưng sự nghiệp xd cnxh ở miền Bắc vẫn có thể phát triển. 27. Những điểm không đúng trong nội dung công nghiệp hóa do Đại hội lần thứ IV xác định. 28. Nội dung CNH do ĐH lần thứ V đã xác định.(dung vũ) Nội dung CNH XHCNdo ĐH lần thứ V đã xác định 30. Vì sao CNH gắn với HĐH và CNH gắng với phát triển kinh tế tri thức. 31. Hạn chế của cơ chế HC tập trung quan lieu bao cấp. 32. Tính tích cực của cơ chế thị trường 33.Hạn chế của cơ chế thị trường. 34. những giải pháp để hạn chế sự phân hóa giàu nghèo ở nước ta hiện nay?(hường) 35. Đặc điểm của Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam. 36. Những thuận lợi, khó khăn trong việc thực hiện tiến bộ và công bằng xh ở nước ta hiện nay. 37. Vì sao phải giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc trong hội nhập quốc tế hiện nay. 38. Nhà nước thuận lợi, khó khăn trong hội nhập quốc tế của nước ta hiện nay. 39. Phương châm đối ngoại của Đảng ta hiện nay. Vì sao ltụ NAQ lựa chọn nước P’ để t` đg` CM gp’ dtộc? Khi ra đi tìm đường cứu nước, NAQ đã nói rằng: Tôi muốn xem họ làm thế nào để giúp dân ta, đồng bào ta. Như vậy, Người quyết định chọn nước Pháp là bởi vì: Lớn lên trong bối cảnh đất nước bị đô hộ, sớm tiếp thu tinh thần yêu nước của các bậc tiền bối, Nguyễn Tất Thành đã muốn tìm ra con đường để giải phóng đất nước khỏi sự xâm lược của thực dân Pháp. Trải qua thời gian học ở trường Pháp - Việt Đông Ba từ 1905 -1907, Nguyễn Tất Thành đã bước đầu tiếp thu một số giá trị văn minh của Pháp. Với Bác, người da trắng nào cũng là người Pháp. Lần đầu tiên được nghe ba chữ Pháp: Tự do - Bình đẳng - Bác Ái, Người rất muốn làm quen với nền văn minh Pháp, muốn tìm xem những gì ẩn đằng sau những chữ ấy. trg Tuyên ngôn 1789, P’ có khẩu hiện “tự do, bình đảng, bác ái”, Ng` muốn hiểu rõ xem xh, con ng` P’ có thực sự tự do, bình đẳng, bác ái hay ko (như đã tuyên bố tại ĐD và VN). Bác muốn xem thực chất cái gọi là "tự do, bình đẳng, bác ái" mà thực dân Pháp luôn hô to khi sang nước ta là gì, và tìm hiểu rõ để xác định chắc chắn có đúng là thực dân Pháp sang nước ta có phải là vì muốn "khai hóa văn minh" cho chúng ta không. P’ là 1 nước có nền văn minh tiên tiến, nền ktế pt. Bác muốn sang các nước phương Tây kia để tìm hiểu xem tại sao họ lại không bị các nước khác đô hộ, đất nước lại phát triển thịnh vượng như thế. Và Bác sang cũng để học tập họ, muốn tìm ra con đường đi cho nước mình, một con đường phù hợp nhất. Bác muốn sang Pháp vì Pháp là nước cai trị Việt Nam, hiện tại, nước P’ đang là kẻ thù, Ng` muốc làm rõ bản chất của địch. muốn đánh Pháp thì phải hiểu Pháp. Giáo sư Nguyễn Khánh Toàn khẳng định: " Điều mà Chủ tịch Hồ Chí Minh sớm nhận thức được nó và dẫn Người đi đúng hướng là: nguồn gốc những đau khổ và áp bức dân tộc ở ngay tại " chính quốc", ở nước đế quốc đang thống trị dân tộc mình" Ng` muốn thấy đc n~ hạn chế của con đg` cứu nước trg nước, muốc hiểu rõ tại sao n~ con đg` cứu nước trg nước ko thể thành công. Ng` muốn t` đc con đg` cứu nước mới. Tác dụng của lao động sản xuất đvs ltụ NAQ trg quá trình Ng` đi t` đg` CM gp’ dtộc. Ngày 5/6/1911, Nguyễn Tất Thành ( tên Người lúc đó), Người rời bến cảng Nhà Rồng ra đi tìm đường cứu nước. Với ý chí, long quyết tâm, Người ra đi chỉ với hai bàn tay trắng. Con đường NAQ lựa chọn cho mình là lao động. Trong những năm đó, người đi nhiều nước, vừa làm thuê, vừa kiếm sống. Lao động sản xuất - con đường này không chỉ nuôi sống Người mà còn là cơ hội giúp Người nhận thức đúng đắn hơn về con đường cách mạng. Nó đã có ý nghĩa to lớn trong quá trình đi tìm đường cách mạng của Người.Vậy, tại vì sao giữa nhiều con đường để đi, Nguyễn Ái Quuốc lại chọn lao động sản xuất? điều này xuất phát từ một số vấn đề cơ bản sau đây: + Thứ nhất, Người ra đi tìm đưòng cứu nước khi không có một nhà “tài trợ” nào về tài chính, Người ra đi vì lòng yêu nước, vì một dân tộc đói nghèo, mất tự do. Vì vậy, trong bối cảnh lúc này, lao động sản xuất là sự lự chọn đúng đắn nhất. +Thứ hai, lao động sản xuất là con đường an toàn và dễ dàng hoạt động cách mạng nhất lúc này. + Lao động sản xuất đã giúp người rèn luyện từ 1 trí thức thành 1 người vô sản, tạo điều kiện thuận lợi trở thành một người cộng sản chân chính. + qua LĐ, giúp cho NAQ nắm bắt đc thực tiễn. Ng` hiểu đc cs của ng` dân, t` cảnh hiện tại. Ng` sẽ nắm rõ đc thực tế hơn là n~ lý thuyết suông. + qua LĐ, giúp cho NAQ tích lũy đc kho trí thức và kinh nghiệm quý báu: vốn ngoại ngữ, lịch sử…. cũng như kinh nghiệm, tri thức hoạt động CM. + Thứ ba, lao động sản xuất sẽ giúp Nguyễn Ái Quốc có thể tiếp xúc được với tất cả mọi loại người trong xã hội, chính điều này sẽ giúp Người có sự nhìn nhận đúng đắn hơn về bạn và thù sau này. nhờ LĐ, Ng` sẽ hiểu rõ nổi thống khổ của nhân dân lao động trên thế giới, t` cảnh của các dtộc thuộc địa, h/c đất nước, cs của ng` dân. Từ đó, hiểu đúng đắn quan niệm bạn và thù “ở đâu nhân dân lao động cũng là bạn, ở đâu chủ nghĩa đế quốc cũng là thù” + cũng qua LĐ, Ng` hiểu rõ bản chất của CN đế quốc, CN TD. T` hiểu xem cách thức bóc lột, áp bức của CN đế quốc, CN TD có điểm j giống và khác so vs ở VN. Lao động sản xuất đã dẫn dắt con đường nhận thức của NAQ trong suốt hành trình ra đi tìm đường cứu nước. Có thể nhận thấy, lao động sản xuất lúc này có tác dụng rất lớn trong quá trình Người ra đi tìm đường cứu nước. Trong đó chúng ta có thể kể đến một số tác dụng sau đây: Con đường lao động sản xuất giúp Người tích luỹ được rất nhiều kinh nghiệm sống, kinh nghiệm về đấu tranh cách mạng (so với kinh nghiệm đấu tranh cách mạng của tầng lớp trí thức lúc này) và vốn tri thức phong phú. Việc tiếp xúc được với các tầng lớp trong xã hội, đặc biệt là Người lao động đã giúp Người hiểu được nỗi thống khổ, cơ cực của giai cấp này trong xã hội. Người hiểu được rằng, không chỉ nhân dân thuộc địa chịu cảnh áp bức, bóc lột mà ngay cả nhân dân chính quốc cũng vậy. Họ là những người lao động chân chính, bị đè nén, bị áp bức và luôn có ước mơ thoát khỏi sự thống trị của giai cấp tư sản cầm quyền. Cũng chính con đường này đã giúp Nguyễn Ái Quốc nhận thức đúng đắn về bạn và thù. Theo quan niệm của Người thì nơi đâu nhân dân lao động và tầng lớp lao khổ đều là bạn… Lao động sản xuất còn có tác dụng to lớn giúp Người chuyển từ một người trí thức tiểu tư sản trở thành một người vô sản. Đây chính là yếu tố cơ bản và quan trọng nhất, tạo tiền đề cho Người nhận thức đúng đắn về con đường cách mạng vô sản sau này. Đk khách quan góp p` để ltụ NAQ tiếp thu CN MLN. Chủ nghĩa M-LN trước tiên là luận cương về vấn đề dân tộc và thuộc địa, chính là con đường của cách mạng mà NAQ nhiều năm tìm kiếm. Luận cương về vđề dtộc và thuộc địa của Lê nin: “Sơ thảo lần thứ nhất n~ luận cương về vđề thuộc địa” của Lê nin đc công bố tại Đại hội II Qtế CS vào năm 1920 đã chỉ ra phương hướng đấu tranh gp’ các dtộc thuốc địa, mở ra con đg` gp’ các dtộc bị áp bức trên lập trường CM vô sản. Đây chính là con đg` CM mà ltụ NAQ mất n` năm t` kiếm, nó đã giải đáp đc n~ suy nghĩ, trăn trở của Ng`Luận cương nêu ra những vấn đề lớn của thời đại sau cách mạng tháng 10, trong đó có vấn đề giải phóng dân tộc thuộc địa mà NAQ đặc biệt quan tâm, giải đáp mọi thắc mắc, suy nghĩ của Người về cách mạng thuộc địa, chỉ ra cách mạng ở các nước thuộc địa muốn giành được thắng lợi phải tập hợp lực lượng, phát huy sức mạnh cảu công nhân, liên minh với nông dân trong cuộc đấu tranh chống địa chủ phong kiến, thực hiện Cách mạng ruộng đất và phải thành lập được chính đảng. Luận cương này phù hợp và đáp ứng đc những tình cảm, suy nghĩ, những hoài bão được ấp ủ từ lâu của Người và đang dần trở thành hiện thực.Về điều này đồng chỉ Trường Chinh đã chỉ rõ :”Luận cương về những vấn đề dân tộc và thuộc địa đến với người như một ánh sang kỳ diệu nâng cao về chất tất cả những hiểu biết và tình cảm cách mạng mà Người hằng nung nấu”.Sau này Người viết “Luận cương của Lê Nin làm cho tôi rất cảm động, phấn khởi, sáng tỏ, tin tưởng biết bao. Tôi vui mừng đến phát khóc lên. Ngồi một mình trong buồng mà tôi nói to lên như đang nói trước quần chúng đông đảo “Hỡi đồng bào bị đầy đọa đau khổ.Đây là cái cần thiết cho chúng ta, đây là con đường giải phóng chúng ta !”. Thứ 2 là xuất phát từ xu thế phát triển của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế nói chung và thuộc địa nói riêng. Quốc tế cộng sản III (t3/1919) ra đời đã đánh dấu một bước ngoạt, một thắng lợi vĩ đại của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, có ý nghĩa thúc đẩy sự pt mạnh mẽ ptrào CS công nhân qtế. Quốc tế cộng sản III kiên quyết ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc ở các nước thuộc địa, trong đó có VN. NAQ nhận thức rõ vai trò của tc này đvs CM VN lúc bấy h – “An Nam Cách mệnh muốn thành công thì tất phải nhờ Đệ tam quốc tế”. Thắng lợi của cách mạng tháng 10 Nga năm 1917 mở ra một thời kì mới, thời kì đấu tranh giải phóng dân tộc và quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên CNXH, cho thấy sự đúng đắn của chủ nghĩa Mác. Thứ 3 : Cách mạng VN đang khủng hoảng về đường lối cứu nước do ko có lý luận dẫn đường, con đường cứu nước theo các hướng khác nhau đều thất bại và bất lực trước yêu cầu do thiếu đường lối CMang đúng đắn. NAQ tỏ ra rất khâm phục các cụ Phan Đình Phùng, Hoàng Hoa Thám, Phan Châu Trinh, và Phan Bội Châu nhưng không hoàn toàn tán thành cách làm của một người nào vì : Cụ Phan Châu Trinh chỉ yêu cầu người Pháp thực hiện cải lương, điều đó là sai lầm chẳng khác gì xin giặc rủ lòng thương.Cụ Phan Bội Châu hy vọng Nhật giúp đỡ để đuổi Pháp, điều đó rất nguy hiểm, chẳng khác gì ‘đưa hổ cửa trước, rước beo cửa sau’.Cụ Hoàng Hoa Thám thì còn nặng cốt cách phong kiến. Sự khủng hoảng của CM VN: Lúc này CM VN khủng hoảng về đg` lối cứu nước, ptrào công nhân, ptrào yêu nước liên tiếp gặp thất bại. CM VN ko thể thành công vì đang thiếu đg` lối cứu nước, phương h’, t’ lđạo và lý luận CM. Cùng vs vốn tri thức CM của NAQ từ đó mà Ng` nhìn nhận, đánh giá đc t’ đúng đắm của con đg` cứu nước – CM vô sản để áp dụng vào VN. (luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa của Lê nin là con đường cách mạng mà NAQ đã mất nhiều năm tìm kiếm, giải đáp những vấn đề cơ bản của cách mạng VN nói riêng cũng như cách mạng thuộc địa nói chung. Nó đã đáp ứng những nguyện vọng của NAQ, đó là: độc lập dân tộc và tự do cho đồng bào, đồng thời mở ra cánh của để NAQ đến với chủ nghĩa Mác Lên nin Như vậy bằng tư chất của mình cùng tri thức tiếp thu được trong quá trình tích lũy nhiền năm và những dk khách quan của thế giới chính là những nguyên nhân làm cho NAQ tiếp thu CN Mac-LN một cách tự nhiên, thuận lợi. Nhân tố chủ quan của lãnh tụ NAQ giúp Ng tiếp thu được chủ nghĩa Mác-Leenin? NAQ tiếp thu chủ nghĩa Mác-Leenin nhờ hai nhân tố: khách quan và chủ quan. Trong đó những nhân tố chủ quan đóng vai trò không nhỏ trong quá trình này. Những nhân tố đó là: Tự rèn luyện mình từ một trí thức thành một người cộng sản có long yêu nước thương dân, có tinh thần cách mạng và hết long vì dân vì nước. Chủ nghĩa yêu nước trong NAQ và chủ nghia Mác có cùng bản chất: tính cách mạng, tính dân chủ, tính nhân văn cao cả, hướng tới mục tiêu chung là giải phóng giai cấp, con người triệt để. Là nền tảng chính trị cơ bản mở cánh cửa để NAQ đến với CN Mác. NAQ có vốn tri thức phong phú về lịch sử thế giới, lịch sử dân tộc, các cuộc cách mạng trên thế giới…. NAQ phát hiện những hạn chế của phong trào yêu nước do phan bội châu, phan chu trinh khởi xướng: lỗi thời, nhỏ lẻ và không tưởng NAQ có tư duy sắc bén và nhạy cảm về chính trị Nhân tố giữ vai trò quyết định việc NAQ tiếp thu cn Mác Lenin để tìm ra con đường cách mạng đúng đắn? là nhân tố chủ quan: Nhân tố chủ quan chính là yếu tố tự thân, là nội lực bên trong của riêng Nguyễn Ái Quốc, là điểm khác biệt nhất giữa Người với các cá nhân khác trong xã hội trong quá trình nhận thức và tiếp thu chủ nghĩa Mác – Lê Nin. Nhân tố chủ quan đóng vai trò quan trọng nhất trong việc giúp Người nhận thức một cách đúng đắn, toàn diện về chủ nghĩa Mác - Lê Nin. Sinh ra trong mét gia ®×nh nho häc yªu n­íc, lín lªn trªn quª h­¬ng giµu truyÒn thèng ®Êu tranh bÊt khuÊt, l¹i ®­îc tiÕp nhËn sù gi¸o dôc cña gia ®×nh theo t­ t­ëng yªu n­íc, th­¬ng d©n....tÊt c¶ ®· h×nh thµnh cho NguyÔn ¸i Quèc lßng c¨m thï giÆc Ph¸p x©m l­îc vµ phong kiÕn tay sai, th«ng c¶m víi nçi khæ cña nh©n d©n , ngay tõ thêi niªn thiÕu. Tuy chÞu ¶nh h­ëng tinh thÇn yªu n­íc cña cha anh, nh­ng b»ng suy nghÜ ®éc lËp, trÝ tuÖ thiªn tµi ®· t¹o cho Ng­êi mét chÝ h­íng hoµn toµn kh¸c víi c¸c phong trµo yªu n­íc ®­¬ng thêi. Ng­êi sím thÊy nh÷ng h¹n chÕ, sai lÇm cña c¸c nhµ c¸ch m¹ng tiÒn bèi nªn ®· chän h­íng ®i sang T©y ¢u võa ®Ó t©m xem xÐt t×nh h×nh, nghiªn cøu lý luËn vµ kinh nghiÖm cña c¸c cuéc c¸ch m¹ng ®iÓn h×nh trªn thÕ giíi , võa tham gia lao ®éng vµ ®Êu tranh trong hµng ngò giai cÊp c«ng nh©n vµ nh©n d©n lao ®éng c¸c n­íc ®Ó t×m ®­êng cøu n­íc. §ã lµ sù lùa chän s¸ng suèt, ®óng ®¾n, mang tÇm vãc lÞch sö. Ngay tõ thêi trÎ Ng­êi ®· béc lé nh÷ng phÈm chÊt giµu lßng nh©n ¸i, ham hiÓu biÕt, cã hoµi b·o lín, cã chÝ cøu n­íc....nh÷ng phÈm chÊt ®ã ®· ®­îc rÌn luyÖn vµ ph¸t huy trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng c¸ch m¹ng cña Ng­êi. Nhê vËy, gi÷a nhiÒu häc thuyÕt, quan ®iÓm kh¸c nhau, Ng­êi ®· biÕt t×m hiÓu, ph©n tÝch kÕt hîp lý luËn víi thùc tiÔn ®Ó t×m ra ch©n lý “Muèn cøu n­íc vµ gi¶i phãng d©n téc kh«ng cã con ®­êng nµo kh¸c con ®­êng c¸ch m¹ng v« s¶n”. Bên cạnh đó, Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh còn là người có tư duy và cảm quan nhạy bén về cách mạng. Thực tế, yếu tố này đóng vai trò quan trọng nhất, bởi vì những nhân tố chủ quan trên chỉ đóng vai trò nền tảng còn tư duy cách mạng mới đóng vai trò định hướng và quyết định nhất. Bởi lẽ, những chí sĩ yêu nước lúc bấy giờ như Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh cũng có lòng yêu nước thương dân, cũng có vốn sống, vốn hiểu biết phong phí nhưng về tư duy cách mạng của các cụ vẫn chưa thực sự đúng đắn. Vị vậy, con đường cách mạng của họ bế tắc và gặp thất bại. Với tư duy cách mạng nhạy bén, Người hiểu rõ, chủ nghĩa Mác – Lê Nin là tư tưởng cách mạng tiến bộ, cần đi theo, điều đó giúp Người kiên trì con đường cách mạng vô sản và chèo lái con thuyền cách mạng đi từ thắng lợi này tới thắng lợi khác. NguyÔn ¸i Quèc lµ ng­êi kÕ thõa mét c¸ch xuÊt x¾c nh÷ng gi¸ trÞ truyÒn thèng v¨n ho¸ ®Ñp cña d©n téc . §ã lµ truyÒn thèng bÊt khuÊt, cÇn cï lao ®éng , yªu hoµ b×nh, träng ®¹o lý....mµ næi bËt h¬n c¶ lµ truyÒn thèng yªu n­íc. Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh là người có vốn tri thức, vốn sống, vốn hiểu biết phong phú. Tất cả những yếu tố này Người có được thông qua quá trình lao động, sản xuất và tự học. Chủ nghĩa yêu nước Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh và chủ nghĩa Mác – Lê Nin có cùng bản chất. Bản chất ấy bao gồm cách mạng, tinh thần dân chủ và nhân văn, tất cả hoà vào nhau một cách rất tự nhiên, không gượng ép góp phần bổ sung, hỗ trợ cho nhau. Vì vậy quá trình tiếp thu chủ nghĩa Mác – Lê Nin của Người hết sức tự nhiên, thuận lợi và nhanh chóng hơn trong việc hoàn thiện lẫn nhau. Chính Luận cương của Lênin đã chỉ cho Nguyễn Ái Quốc con đường giành độc lập cho dân tộc và tự do cho đồng bào. Người nói: Luận cương của Lênin làm cho tôi rất cảm động, phấn khởi, sáng tỏ, tin tưởng biết bao! Tôi vui mựng đến phát khóc lên. Ngồi một mình phong phòng mà tôi nói to lên như đang nói trước quần chúng đông đảo: Hỡi đồng bào bị đoạ đầy đau khổ! Đây là cái cần thiết cho chúng ta, đây là con đường giải phóng chúng ta. Từ đó tôi hoàn toàn tin theo Lênin và tin theo Quốc tế thứ III'. (Hồ Chí Minh:Toàn tập,Sđd,tập 10, trang 127). Từ bản Luận cương của Lênin, Nguyễn Ái Quốc đã tìm thấy được phương hướng, đường lối cơ bản của phong trào cách mạng giải phóng dân tộc, trong đó có cách mạng Việt Nam, niềm tin ấy là cơ sở tư tưởng để Nguyễn Ái Quốc vững bước đi theo con đường cách mạng triệt để của chủ nghĩa Mác- Lênin. Quyết tâm đi theo con đường của chủ nghĩa Mác- Lênin vĩ đại, Nguyễn Ái Quốc đã tìm thấy con đường giải phóng dân tộc chân chính nhất, triệt để nhất và đây chính là cơ sở đầu tiên, quan trọng cho sự thành công  của cách mạng Việt Nam. Đây chính là điểm khác nhau lớn nhất giữa Nguyễn Ái Quốc và những người Việt Nam yêu nước khác. Sự lựa chọn và hành động của Nguyễn Ái Quốc phù hợp xu  thế tiến hoá của lịch sử, từ chủ nghĩa yêu nước sang chủ nghĩa Cộng sản, đã kéo theo cả một lớp người Việt Nam yêu nước chân chính đi theo chủ nghĩa Mác Lênin. Từ đó chủ nghĩa Mác- Lênin bắt đầu thâm nhập vào phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam, cách mạng Việt Nam từ đây đã đi theo một phương hướng mới. Nhân tố chủ cần phải quan tâm của Người là tinh thần yêu nước thương dân vô bờ bến. Tinh thần yêu nước ấy dường như đã ngấm vào da thịt của Người. Ngay từ thủa thơ bé, Người nghe thân phụ của mình nhắc tới những cụm từ hoa mỹ như: tự do, bình đẳng, bác ái nhưng Người không tài nào hiểu nổi. Vì những từ ấy không hề tồn tại trên thực tế, người dân vẫn mất tự do, vẫn bị áp bức. Chính điều ấy nói riêng, lòng yêu nước nói chung đã thôi thúc Người ra đi tìm đường cứu nước. Tại sao nói con đg` CM mà ltụ NAQ lựa chọn là đúng đắn? .Đó lµ con ®­êng cøu n­íc ®óng ®¾n nhÊt v× nã ®¸p øng ®­îc nh÷ng yªu cÇu kh¸ch quan cña sù nghiÖp gi¶i phãng d©n téc ViÖt Nam vµ phï hîp víi xu thÕ ph¸t triÓn cña lÞch sö, nó là cuộc Cm triệt để nhất, vì: - Nó được chứng minh bằng thực tiễn thắng lợi của cách mạng tháng 10 Nga năm 1917. - Kết quả của cuộc CM mang lại là vì đại đa số nhân dân lao động - Đây là cuộc Cm tập hợp được lực lượng đông đảo quần chúng nhân dân nhất mà nòng cốt là liên minh công – nông thông qua chính đảng giai cấp công nhân lãnh đạo. - Các con đường CM cứu nước lúc bấy giờ đang khủng hoảng, gặp nhiều thất bại và trở nên bế tắc, để lại nhiều bài học kinh nghiệm. Ngay tõ khi thùc d©n Ph¸p b¾t ®Çu x©m l­îc n­íc ta, tuy phong trµo yªu n­íc chèng Ph¸p ®· diÔn ra m¹nh mÏ liªn tôc nh­ng ®Òu kh«ng giµnh ®­îc th¾ng lîi. Mét trong nh÷ng nguyªn nh©n thÊt b¹i lµ nh©n d©n ta ch­a cã mét ®­êng lèi c¸ch m¹ng thÝch hîp víi thêi ®¹i míi cña lÞch sö , thêi ®¹i ®Õ quèc chñ nghÜa vµ c¸ch m¹ng v« s¶n , ch­a cã mét lùc l­îng l·nh ®¹o cã ®ñ ®iÒu kiÖn ®­a c¸ch m¹ng gi¶i phãng d©n téc ®Õn thµnh c«ng. Sù nghi
Tài liệu liên quan