Đẩy mạnh hợp tác giữa doanh nghiệp và trường đại học trong hoạt động hướng nghiệp: Nghiên cứu hình thức hợp tác giữa trường đại học ngoại thương và doanh nghiệp trong cộng đồng Keieijuku - Hà Nội

Tóm tắt: Hiện nay, hợp tác giữa doanh nghiệp và trường đại học (University - Enterprise Collaborations - UEC) là xu hướng tất yếu nhằm phát triển nguồn nhân lực trong bối cảnh mới và chính phủ các quốc gia đều đang nỗ lực tạo khung pháp lý để hỗ trợ không gian chính sách trong quá trình phát triển hoạt động này. Trong bài viết, nhóm tác giả đã tiến hành thực địa và phỏng vấn sâu lãnh đạo của một số doanh nghiệp (DN) tại Cộng đồng Keieijuku-Hà Nội (Kei) tham gia hợp tác với trường Đại học Ngoại thương (FTU) giai đoạn 2016-2020. Nghiên cứu áp dụng phân tích UEC theo cách tiếp cận của Samuel & Omar (2015) để phân tích thực tiễn triển khai UEC tại FTU. Kết quả cho thấy mô hình hợp tác đang triển khai tại FTU tập trung vào 5 trong số 6 nhóm các hoạt động hợp tác này. Đây là mô hình hiệu quả cần duy trì và phát triển trong một số chương trình đào tạo đặc thù của FTU không chỉ tại Viện Phát triển Nguồn nhân lực Việt Nam-Nhật Bản (VJCC) và bài viết tập trung một số gợi ý cho FTU và các DN thời gian tới.

pdf16 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Lượt xem: 139 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đẩy mạnh hợp tác giữa doanh nghiệp và trường đại học trong hoạt động hướng nghiệp: Nghiên cứu hình thức hợp tác giữa trường đại học ngoại thương và doanh nghiệp trong cộng đồng Keieijuku - Hà Nội, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TạpchíQuảnlývàKinhtếquốctế,số134(01/2021) ĐẨYMẠNHHỢPTÁCGIỮADOANHNGHIỆPVÀ TRƯỜNGĐẠIHỌCTRONGHOẠTĐỘNGHƯỚNGNGHIỆP: NGHIÊNCỨUHÌNHTHỨCHỢPTÁCGIỮA TRƯỜNGĐẠIHỌCNGOẠITHƯƠNGVÀDOANHNGHIỆP TRONGCỘNGĐỒNGKEIEIJUKU-HÀNỘI PhạmThuHương TrườngĐạihọcNgoạithương,HàNội,ViệtNam HoàngThịHòa TrườngĐạihọcNgoạithương,HàNội,ViệtNam NguyễnHữuVinh CôngtyVMCViệtNam,HàNội,ViệtNam Ngàynhận:24/11/2020;Ngàyhoànthànhbiêntập:25/12/2020;Ngàyduyệtđăng:05/01/2021 Tómtắt:Hiệnnay,hợptácgiữadoanhnghiệpvàtrườngđạihọc(University- EnterpriseCollaborations-UEC)làxuhướngtấtyếunhằmpháttriểnnguồnnhân lựctrongbốicảnhmớivàchínhphủcácquốcgiađềuđangnỗlựctạokhungpháp lýđểhỗtrợkhônggianchínhsáchtrongquátrìnhpháttriểnhoạtđộngnày.Trong bàiviết,nhómtácgiảđãtiếnhànhthựcđịavàphỏngvấnsâulãnhđạocủamộtsố doanhnghiệp(DN)tạiCộngđồngKeieijuku-HàNội(Kei)thamgiahợptácvới trườngĐạihọcNgoạithương(FTU)giaiđoạn2016-2020.Nghiêncứuápdụng phântíchUECtheocáchtiếpcậncủaSamuel&Omar(2015)đểphântíchthực tiễntriểnkhaiUECtạiFTU.Kếtquảchothấymôhìnhhợptácđangtriểnkhaitại FTUtậptrungvào5trongsố6nhómcáchoạtđộnghợptácnày.Đâylàmôhình hiệuquảcầnduytrìvàpháttriểntrongmộtsốchươngtrìnhđàotạođặcthùcủa FTUkhôngchỉtạiViệnPháttriểnNguồnnhânlựcViệtNam-NhậtBản(VJCC)và bàiviếttậptrungmộtsốgợiýchoFTUvàcácDNthờigiantới. Từkhóa:Hợptáctrườngđạihọcvàdoanhnghiệp,Cáchoạtđộngkếtnối,Cộng đồngKeieijuku PROMOTINGTHEUNIVERSITY-ENTERPRISE COLLABORATIONINCAREERCOUNSELING:THECASEOF FOREIGNTRADEUNIVERSITYANDACOMPANYINTHE KEIEIJUKUCOMMUNITYINHANOI Abstract:University - Enterprise Collaborations (UEC) is an inevitable trend todevelophumanresourcesinthecurrentcontext.Governmentsaretryingtheir  Tácgiảliênhệ,Email:huongpt@ftu.edu.vn TạpchíQuảnlývàKinhtếquốctế Trangchủ: ,661 TẠPCHÍ QUẢNLÝ ¨KINHTẾQUỐCTẾ TạpchíQuảnlývàKinhtếquốctế,số134(01/2021)49 1.Giớithiệuchung Trongbốicảnhpháttriểnmới,nhânlựcchấtlượngcaolàmộttrongnhữngnguồn lựcquantrọngnhấtđểpháttriểnkinhtếtheohướngbềnvữngtạicácquốcgia.Thực tếđãcónhiềunghiêncứuvềmôhìnhpháttriểnđàotạotạicáctrườngđạihọc(ĐH) nhằmtăngcườngsựthíchứngcủanhânlựcvớiđòihỏithựctiễnthôngquatăngcường kếtnốigiữatrườngđạihọcvàdoanhnghiệp(U-E).Trênthếgiới,trongthờigiandài, cácquốcgiapháttriểnđãtriểnkhainhiềumôhìnhứngdụnghợptácgiữatrườngĐH vàcácDN(Howells&Nedeva,2003;Poyago-Theotoky&cộngsự,2002).Tiếpđến, cácnướcđangvàkémpháttriểncũngđangnỗlựcxâydựngmôhìnhphùhợpvàphát triểnhợptácgiữatrườngĐHvàDNphùhợpvớibốicảnhthựctiễncủatừngquốcgia (Patrick,2015;TheMalaysianEducationBluePrint,2015).Nghiêncứuthựctiễnhợp tácgiữacáctrườngĐHViệtNamvàcácDNtrongbốicảnhmớisẽgiúpphântíchrõ hơnthựctrạngởcácnướcđangpháttriểntạiChâuÁ.Dođó,trongbàiviếtnày,nhóm tácgiảsẽphântíchhoạtđộngUECdướigócđộtiếpcậnpháttriểnmôhìnhhợptác củaCộngđồngdoanhnghiệpKeieijuku(Kei) -một trongsốcộngđồngDNđãvà đangtriểnkhainhiềumôhìnhkếtnốithànhcôngvớiFTU.SauphầnGiớithiệuchung, nộidungbàiviếtbaogồm:Phần2-Tổngquancácnghiêncứuliênquanđếnhợptác giữaDNvàtrườngĐHcủacácquốcgiatrênthếgiới;Phần3-Phươngphápnghiên cứusẽtậptrungtrìnhbàynghiêncứuthựcđịavàphỏngvấnsâumộtsốDNđiểnhình trongKei,từđónhấnmạnhđặctrưngmôhìnhkếtnốigiữaFTUvàcácDNtrongKei tạiHàNội,Phần4-Đánhgiákếtquảtừmôhìnhthựctiễnvàgợiýmộtsốgiảipháp phíaFTUvàKeinhằmpháttriểnUECtronggiaiđoạntớivàPhầncuối-Kếtluậncủa nhómnghiêncứu. 2.Tổngquannghiêncứu 2.1Nghiêncứuliênquanđếnhợptácgiữadoanhnghiệpvàtrườngđạihọc Hoạtđộngkếtnốigiữatrườngđạihọcvàcácdoanhnghiệp(University-Enterprise Collaborations-UEC)đóngvaitròngàycàngquantrọng,thúcđẩyđổimới,sángtạo thôngquatraođổi,lantỏatrithức.Khởiđầu,trênthếgiới,cácnghiêncứutừnhững năm1990đãphântíchmốiquanhệgiữatrườngĐHvàDN,tuynhiênmốiquanhệ nàychưathựcsựđượcđánhgiácao(Howells&Nedeva,2003;Poyago-Theotoky& besttoissuea legalframeworktopromotefavorableconditions forcooperative activities. In this paper, the authors conduct ¿eldwork and in-depth interviews withleadersofsomeenterprisesintheKeieijukuCommunityinHanoi(Kei)that havebeenjoiningthecooperationwithForeignTradeUniversity(FTU)duringthe periodof2016-2020.ThepaperanalysestheUECbyfollowingtheapproachof Samuel&Omar(2015)tostudytheimplementingpracticeoftheseactivitiesat FTU.Theresultsshowthattheongoingcollaborationmodelincludes¿veoutofsix UECgroups.Thisisane൵ectivecollaborationmodelthatneedstobemaintained anddevelopedintrainingprogramsatForeignTradeUniversityandenterprises. Keywords:Universitiesandenterprisecollaboration,Linkageactivities,Career counseling 50TạpchíQuảnlývàKinhtếquốctế,số134(01/2021) cộngsự,2002).UECchínhlàquátrìnhthôngquacáchìnhthứcliênkết,mạnglưới, tổhợpvàliênminh(Barringer&Harrison,2000)vàthểhiệnbằngnhiềuhìnhthứcvà mứcđộkếtnốikhácnhau(Samuel&Omar,2015).Tuynhiên,cóthểtổngquátmột sốhìnhthứctriểnkhaihợptácsauđâygiữatrườngĐHvàDNtrongBảng1. Trên thếgiới,cácnghiêncứu vềUECngàycànggia tăngvàcách tiếpcận vềvấnđềnày trởnênđadạnghơn(Fairweather,1991;Nabi&Holden,2008; Samuel&Omar,2016).Thực tế,mối quan hệ này ngày càng được phát triển tạicácquốcgianhưHoaKỳ(Garber&cộngsự,2009),Singapore(Lee&Win, 2004),NhậtBản(Woolgar,2007),ChâuÂu(Barrett&cộngsự,2000;Gertner& cộngsự,2011;Powers,2003). Trongquátrìnhhoạtđộngsảnxuấtvàkinhdoanh,cácDNchịusứcéptừsự pháttriểnnhanhchóngcủacôngnghệ,rútngắnvòngđờisảnphẩm,tăngcường chuyểnđổitrongquátrìnhcạnhtranhtoàncầuđốivớicácDN.Đồngthời,chính sựhợptácnàycũnggiatăngnhiềulợiíchchocáctrườngĐHvàcácDNmặcdù haichủthểtronghoạtđộngnàycócáchthứctiếpcậnkhácnhauvàđóchínhlà sựcầnthiết,hiệuquả,tươnghỗ,ổnđịnh,hợpphápvàbấtcânxứng(Samuel& Omar,2015). Trênthếgiới,gầnđâyđãcónhiềunghiêncứuvềquanhệhợptácgiữatrường ĐHvàcácDN.CácDNngàycànggiảmchiphínghiêncứugiaiđoạnđầu(nghiên cứucơbản,ứng dụngvàchuyểngiao)vàgia tăngvai trò củacác trườngĐH trongchuyểngiaotrithức.Chínhviệclựachọnmôhìnhbềnvữnggiúpđẩymạnh hoạtđộnghợptácchuyểngiaotrithứcgiữatrườngĐHvàcácDN(Kenneth& Lutchen,2018).Cáccôngtrìnhđãtậptrungnghiêncứuvềchuyểngiaotrithức giữaDNvàtrườngĐH.TăngcườngkếtnốigiữatrườngĐHvàcácDNtạicác quốcgiaChâuPhicũnglàmộtvấnđềtrởnênnổibậtvàthểhiệnvaitròcủacác trườngĐHtrongpháttriểnkinhtế-xãhộicủacácnướcnày.Chínhgiáodụcnghề nghiệpđịnhhướngchotừngsinhviênpháttriểnđượccáckỹnăngphùhợpvới cácvịtríviệclàmtrênthịtrườnglaođộng.Đểgiảiquyếtsựkếtnốinàycầntạora khônggiankếtnốigiữacáctrườngĐHvàcácDN.Chínhphủ,trườngĐHvàDN cầncósựkếtnối,cụthểchínhphủtạolậpkhungchínhsáchhợptácvàđềxuất cơchếđểhuyđộngnguồntàichính;trườngĐHvàDNcầnđónggóptàichính. ĐốivớicáctrườngĐH,cầncungcấpnguồnnhânlựctheotiêuchígắnliềnthực tiễncủacácDN.Sinhviêncầntiếpcậnnhữngkiếnthứcvềchuyênmôn,lýthuyết nềntảngvànhữngkiếnthứcthựctiễntrongmôitrườngkinhdoanh.Chínhđiều nàytạothếcânbằng“win-win”giữatrườngĐHvàDN.DNcóthểcậpnhậtkiến thứcvàkếtnốivớicácnhàkhoahọc.Ngượclại,trườngĐHlạicókếtnốivớicác mạnglướicựusinhviên,nhữngngườithamgiathựctiễntrongkinhdoanh.Các trườngĐHcầnthiếtphảicócơsởdữliệucủacáccựusinhviênkếtnốivớihoạt độngthựctiễn,sauđàotạo(Patrick,2015). TạpchíQuảnlývàKinhtếquốctế,số134(01/2021) Bảng1.Cáchìnhthứctổchứchoạtđộnghợptác giữatrườngđạihọcvàdoanhnghiệp STT Hìnhthức Hìnhthứctriểnkhai  Mốiquanhệphi chínhthức cánhân Thànhlậpcáccôngtyđểkhaitháctàisảntrítuệ(spin-o൵) Tưvấncánhân;diễnđàntraođổithôngtin Traođổihọcthuật,hộithảovàcôngbốbáocáo Thamgiagiảngdạy Kếtnốicánhânvớicácgiảngviên,cáccánbộcủacácDN Sắpxếpcácđịađiểmlàmviệcchung.  Mốiquanhệ chínhthức cánhân Traođổisinhviênvàcáckhóahọcngắnhạn SựthamgiacủasinhviênvàocácdựáncủaDN Traohọcbổng,hỗtrợsinhviên,kếtnốisauđạihọc. 3 Bênthứba Tưvấntổchức;điềuphốikếtnối(tạitrườngĐH) Cáccơsởhỗtrợchung(cáctổchứcchuyểngiaocôngnghệ- CGCN) Cáccơquanchínhphủ(mạnglướiCGCNvùng) Cáchiệphộingành Cáccôngtymôigiớicôngnghệ. 4 Cácthỏathuận mụctiêu chínhthức Các hợp đồng nghiên cứu; các thỏa thuận về patent và licensing Cácdựánhợptácnghiêncứu CáccôngtygópcổphầncủatrườngĐH Traođổitàiliệunghiêncứuhayhợptácpháttriểnchương trìnhđàotạo,chươngtrìnhđàotạonguồnnhânlực. 5 Cácthỏathuận mụctiêukhông chínhthức Mởrộngthỏathuậnhợp tácgiữatrườngĐHvàDN(U-E) Hộiđồngtưvấnhaycácgiáosưdanhdự HỗtrợcổngthôngtintrườngĐH HỗtrợcủacácDNđốivớiR&DtạicáctrườngĐH Tàitrợ,nghiêncứu,quàtặng,cungcấpvốn Hỗtrợ(tàichínhhoặckỹthuật)trựctiếpđốivớicácphòng/ cácđơnvị. 6 Cấutrúctậptrung Hợpđồngliênkết Trungtâmsángtạovàđổimới Côngviênnghiêncứu,khoahọcvàcôngnghệ TổhợpgiữatrườngĐHvàDN;trungtâmnghiêncứuhợptác giữaDNvàtrườngĐH Sởhữucôngtycon;sápnhập. Nguồn:Samuel&Omar(2015) TạpchíQuảnlývàKinhtếquốctế,số134(01/2021) Ngaytừnhữngnăm1980,QuốchộiHoaKỳđãthôngquaLuậtBayh-DoleAct đểthúcđẩychuyểngiaokếtquảR&DtừtrườngĐHđếnDN,giúpđẩymạnhhoạt độnggiữatrườngĐHvàDNnhỏnhằmsởhữucácsángchếđượctạo ratrong hoạtđộngnghiêncứucósửdụngngânsáchnhànước.Mốiquanhệhiệuquảgiữa cáctrườngĐHvàDNdựavàokếtnốivềnguồnnhânlựccủacảhaibênđốitác (Demain,2001).Cácquốcgiađềunhậnđịnhđổimớilàliênminhchiếnlượcđối vớicáctrườngĐH.Hơnmộtthậpkỷqua,cácquốcgianàycóđếnhơn100đối tácgiữatrườngĐHvàcácDN.HoaKỳlàquốcgiapháttriểnnhiềumốiquanhệ giữaDNvàcáctrườngĐHtrongdàihạn(Elmuti,2005).Nhiềunghiêncứuđãchỉ rasựkhácbiệtdocácnhântốvềvănhóa,mụctiêuvàthờigianchínhlànhững xungđộtchínhtrongmốiquanhệgiữacáctrườngĐHvàcácDN(Elmuti,2005; Tang&cộngsự,2008;Demain,2001).Trongkhimốiquantâmvềhoạtđộngnày làkhácnhaugiữahainhómchủthểvàhọchỉcóthểtrởthànhđốitácthànhcông khimàcảhaibênđềuđạtđượcsựmongđợivềlợiích,cóđượcsựkếtnốivàđặc biệttránhđượcnhữngtranhchấpvềquyềnsởhữutrítuệ(Demain,2001). Môhìnhpháttriểnhoạtđộnghợptácnàycóthểtriểnkhaithôngquamộtsốhình thứcnhưthànhlậpcáctrungtâmR&DgầncáctrườngĐH;nuôidưỡngnghiêncứu tronggiaiđoạnđầu;cácviệnnghiêncứutạonguồn(Kenneth&Lutchen,2018).Còn giáodụctrìnhđộcaotạiMalayxialạinhấnmạnhđếnmôhìnhtậpsự(apprenticeships), hướngdẫnđàotạotrựctiếp(hands-ontraining),môhìnhmôphỏngthựctếhoạtđộng tạiDN(real-lifesimulations)vàchươngtrìnhđàotạonhânlựcđặcbiệt(specialised employertrainingprogrammes).Trongđó,họnhấnmạnhvềhợptáctrongtriểnkhai cácdựán,triểnkhaisảnxuấtcácsảnphẩmthươngmạicósựđổimới,nângcaochất lượnghoạtđộngdạyvàhọc,tiếpthukiếnthứcvàkỹnăngnghềnghiệphaytìmra nhữnghướngtàitrợmớichođàotạochuyênmônnghềnghiệp,cáchoạtđộngkếtnối nàycóthểdiễnratạiDNvàthườngcácDNsẽlựachọntrườngĐHcódanhtiếng tronglĩnhvựckỹthuật,côngnghệgầnvớilĩnhvựckinhdoanhcủahọđểtươngthích vớihoạtđộnggiảngdạy(chấtlượngđàotạo)vànghiêncứu(chấtlượngR&D). Cácnghiêncứucũngđãnhậnđịnhrằngthựctếcónhiềunhântốảnhhưởngđến UEC,cụthểlànănglựcvànguồnlực;cácvấnđềpháplý,chínhsáchvàcơchế; cácvấnđềquảnlývàtổchức;cácvấnđềliênquanđếncôngnghệ;cácvấnđềvề chínhtrị;cácvấnđềvềxãhộivàcácvấnđềkhác(Ho൵mann&Schlosser,2001; Barnes&cộngsự,2002;Siegel&cộngsự,2003). TạiViệtNam,cácnhàkhoahọcđãtậptrungphântíchmộtsốhướngtiếpcận chuyênsâuvềhợptácgiữaDNvàtrườngĐHtrongtưvấnnghềnghiệpchosinh viên.BộGiáodụcvàĐàotạođãbanhànhQuyđịnhvềcôngtáchướngnghiệp tưvấnviệclàmtrongcáccơsởgiáodụcĐHvàtrungcấpchuyênnghiệp,quađó sinhviênsẽhiểurõngànhnghềđàotạo,cósựchuẩnbịvềkiếnthứcvàkỹnăng, thôngtincầnthiết,phùhợpchocácvịtrícôngviệchướngđếnđểnhanhchóng tiếpcậnthịtrườnglaođộng(BộGiáodụcvàĐàotạo,2008).Bêncạnhđólàcác TạpchíQuảnlývàKinhtếquốctế,số134(01/2021) hoạtđộngnghiêncứuvàtưvấnnghềnghiệpchosinhviêncáctrườngđạihọcViệt Nam(Le&cộngsự,2020),trongđónhậnđịnhrằngtriểnkhaicáchoạtđộngtư vấnnghềnghiệpphùhợpvớinhucầucủasinhviênnhằmnângcaokhảnăngcó việclàmsaukhiratrường.Hơnnữa,cáccôngtrìnhcũngchỉracónhiềunhântố ảnhhưởngđếnnănglựckhởinghiệpcủasinhviênFTU,trongđócóđàotạotrước khởinghiệp.Đâylàmộttrong04nhântốquantrọngđốivớinângcaonănglực khởinghiệpcủasinhviêntạicáctrườngĐH(Trần&Dương,2020). Cácnghiêncứucũngđãtậptrungphântíchmôhìnhliênkếtgiữahaichủthể này.Cácmôhìnhmangtínhchấtkếtnối,thườngxuyênđãgắnbóDNvớicác trườngĐH từgiaiđoạnđầunghiêncứuvề sảnphẩmđếngiaiđoạn tạo rasản phẩmvàđưarasảnphẩmcuốicùng.Tuynhiên,chưacónhữngphântíchcụthể, thôngquacácnghiêncứuthựcđịađểhiểurõmôhìnhvàcáchoạtđộngUECthực tiễntriểnkhaigắnkếtthànhcônggiữaDNvàcáctrườngĐHtrongkhốikinhtế, cụthểlàtạiFTU.Vìvậy,cáctácgiảđãtriểnkhainghiêncứuđịnhtínhđểcócách tiếpcậnsâuhơntổngthểcácmôhìnhcũngnhưUECgiữamộtCộngđồngDNcụ thểtạiViệtNamvàmộttrườngĐHkhốingànhkinhtế-FTU. 2.2Khunglýthuyếttiếpcận 2.2.1Phươngphápnghiêncứu Thựctế,cónhiềunghiêncứuphântíchtácđộngchuyểngiaotri thứctừcác trườngĐHđếnDNvàngượclạiCGCNđếncáctrườngĐH.Trongphạmvibài viếtnày,cáctácgiảsẽápdụngphươngphápđịnhtính(abductiveresearch)để phân tíchmô hìnhứngdụng triển khainày tạiKei,HàNội,ViệtNam.Nhóm nghiêncứutriểnkhainghiêncứutạibàn,thựcđịatạiDNvàFTU.Đâylànhững hoạtđộngdiễnratạiDNcáctrongCộngđồngKeivàFTUtừ2016đến2020. 2.2.2Mẫunghiêncứu Nhómnghiêncứuđãtiếnhànhphỏngvấnchuyênsâulãnhđạocấpcaocủacác DNvừavànhỏtrongLớpKei-8vàmộtsốđạidiệncủacáckhóaKei1đếnKei 7.Đặcbiệt,nhómnghiêncứuđãtiếnhànhthựcđịatạinhiềuDNKei,đặcbiệtlà tạinhàmáyvàtrụsởchínhcủahaiDNTOMECOvàVMCViệtNamnăm2017. ĐâychínhlàhaitrongsốthànhviêntíchcựctrongBanđiềuhànhKeivàlàđối táctriểnkhaihợptácthườngxuyênvớiFTUtừ2016-2020vàđâyđềulànhững DNvừavànhỏ(SMEs)pháttriểntheomôhìnhcủacácDNNhậtBảnvàhoạt độngtronglĩnhvựccôngnghiệpchếtạovàchếbiến.Nghiêncứunàyđượctriển khaitừnăm2016đến2020vànhómtácgiảcóhaigiảngviênvàlàcáccánbộ lãnhđạolàmviệctạiFTUvàcũngthamgiathườngxuyênUECtạiCộngđồng Keitrongthờigiannày.Trongnghiêncứungoàithuthậpcácmẫutừcáccôngty thuộccộngđồngKei,nhómtácgiảđãtậptrungphântíchđiểnhìnhcáchoạtđộng hợptácthựctếtạihaicôngtylàTOMECOvàVMCViệtNam. TạpchíQuảnlývàKinhtếquốctế,số134(01/2021) Nhómnghiêncứucũnggiảithíchchocácđốitượngđượcphỏngvấnvềhoạt độnghợptácgiữatrườngĐHvàDNđượctriểnkhaithôngqua6nhómlĩnhvực chínhnhưđãtrìnhbàytrongBảng1vàkiểmtrađộtươngthíchvềbảnchấtcủa hoạtđộngnàyđốivớiđốitượngđượcphỏngvấn.Mụcđíchvàquátrìnhtriểnkhai hoạtđộngnàycũngđượcchiasẻvớicácđốitượngthamgiađểhiểurõnhững vấnđềnày. Mỗibuổiphỏngvấnvới lãnhđạocấpcaocủacáccông tynàydiễn ra trong khoảngthờigian30phútvàbằngtiếngViệt.Nhómnghiêncứuđềughilạinộidung từngcâutrảlờivàcácnộidungphântíchvàcấutrúccácphầnnộidunghỏitheo chuẩngiốngnhauđểđảmbảochoquátrìnhthuthậpđượcthốngnhất,đầyđủ. 3. Kết quả triển khai hợp tác giữa các doanh nghiệp trong Cộng đồng KeieijukuvàsinhviênTrườngĐạihọcNgoạithương 3.1Hìnhthứchoạtđộng Hiệnnay,thựctếgiữaFTUvàcácDNtrongCộngđồngKeiđãtriểnkhai5 nhómhoạtđộngthểhiệnmốiquanhệphichínhthức,mốiquanhệchínhthứccá nhân,kếtnốivớibênthứba,cáccamkếtmụctiêuchínhthứcvàcáccamkếtmục tiêuphichínhthức.Tuynhiên,UECtạiKeivàFTUcònthiếumộthoạtđộngthứ6 quantrọngđóchínhlàcấutrúctậptrung,trongđócốtlõichínhlàthànhlậptrung tâmnghiêncứuhợptácgiữaDNtrongCộngđồngKeivàFTU.Cáchoạtđộngcụ thểgiữahaibênđượcthểhiệnrõtrongHình2dướiđây. Hình2.CáchoạtđộngkếtnốidoanhnghiệptrongCộngđồngKeieijukuvà TrườngĐạihọcNgoạithương(2016-2020) Nguồn:Nhómtácgiảtổnghợp(2020) TạpchíQuảnlývàKinhtếquốctế,số134(01/2021) 3.2ĐặctrưngmộtsốhoạtđộnghợptácnổibậtcủaTrườngĐạihọcNgoạithương vàKeieijuku Đểđánhgiáđượcmứcđộkếtnốiởcáclĩnhvựckhácnhau,nhómnghiêncứu đã tiếnhànhkhảosátnhanhhoạtđộngcủacácthànhviên trongCộngđồngKei (gần 500 DN trong hơn 10 năm hoạt động) qua link: https://docs.google.com/ forms/d/1xFtASDaut-QSXzJaB13OgJ3q6kfyJItr8nRH5hx2tvs/edit?ts=5ffc4 956&gxids=7628#responses.Thôngquacáckếtquảnhậnđược,nhómnghiêncứu nhậnthấycáchoạtđộnghợptácgiữacácDNtrongCộngđồngvàFTUcónhững nétđặctrưngchủyếunhưsau: Mộtlà,cáchoạtđộngchủyếutậptrungởcácnộidungthuộcMốiquanhệphi chínhthứccánhânvàmốiquanhệchínhthứccánhân(chiếmhơn30%);cáchoạt độngnằmtrongkhungĐốitácthứba,CácthỏathuậnmụctiêuchínhthứcvàCác thỏathuậnmụctiêuphichínhthứccórấtítcâutrảlờivàhầuhếtđềulàkhông.Điều nàychothấycáchoạtđộnghợptácgiữahaibênchưathựcsựmangtầmchiếnlược vàquymôlớn. Hailà,trong5lĩnhvựchoạtđộngtrên,chúngtôiđãtiếnhànhphântíchsâutrong mỗitiêuchíđểthấyđượcchitiếthơncáchoạtđộnghợptácchínhthườngdiễntrong quanhệhợptáchaibênFTUvàCộngđồngKeinhưthếnào. ĐểcụthểhóahơnnữacáchoạtđộnghợptácgiữaFTUvàCộngđồngKei,bên cạnhkếtquảkhảosáthoạtđộnghợptácgiữahaibên,nhómnghiêncứuđãtiếnhành phỏngvấnchuyênsâumộtsốlãnhđạocủacácDNtrongCộngđồngcũngnhưmột sốchuyênviên,giảngviêncủaFTUvàcủaVJCC-nơikhởinguồncácmốiquan hệhợptácnày.Đặcbiệt,nhómnghiêncứuđãcóbuổilàmviệccởimởvớicácanh, chịtrongBanchấphànhđươngthờicủaCộngđồngKei.HọlànhữngDNpháttriển vàđãrấtthẳngthắnchiasẻ.Đâycũnglànhữngngườitrựctiếphoặcgiántiếptham giacác