Đề cương chi tiết học phần Hệ thống thông tin địa lý

I. Thông tin về học phần - Mã số môn học: . - Số tín chỉ: 02 - Học phần tiên quyết: . - Học kỳ: - Bộ môn phụ trách: Trắc địa – GIS và Viễn thám II. Thông tin về giảng viên 2.1 Giảng viên Giảng viên 1: - Họ và tên: Đàm Xuân Vận - Chức danh khoa học: Phó giáo sư, Tiến sĩ - Địa chỉ: Email: damxuanvan@tuaf.edu.vn Điện thoại: 0982166696 Giảng viên 2: - Họ và tên: Phan Đình Binh - Chức danh khoa học: Phó Giáo sư, Tiến sĩ - Địa chỉ: Email: dinhbinh.tuaf@gmail.com Điện thoại: 0984941626 III. Mục tiêu học phần Môn học hệ thống thông tin địa lý cung cấp cho các học viên cao học ngành quản lý đất đai những kiến thức sâu rộng về GIS và khả năng áp dụng của chúng trong thực tiễn của lĩnh vực quản lý tài nguyên môi trường. IV. Mô tả tóm tắt nội dung học phần Bao gồm các nội dung cơ bản: - Các chuyên đề về GIS - Các bài toán thực tiễn ứng dụng của GIS trong lĩnh vực tài nguyên môi trường V. hiệm vụ của học viên - Dự lớp: 80% - Thảo luận: 20% - Dụng cụ học tập: Giáo trình GIS, phần mềm GIS và dữ liệu thực hành VI. Tài liệu học tập 1. Đặng Văn Đức (2001), Hệ thống thông tin địa lý GIS, Nxb Khoa học kỹ thuật 2. Phạm Hữu Đức (2006), Cơ sở dữ liệu và Hệ thống thông tin địa lý GIS, Nxb Xây dựng3 3. Nguyễn Ngọc Thạch, Dương Văn Khảm (2012), Địa thông tin - guyên lý cơ bản và ứng dụng: Các ứng dụng của viễn thám hệ thống thông tin địa lý và GPS, Nxb Khoa học kỹ thuật. 4. Chang, K. 2010. Introduction to Geographic Information Systems. 5th Edition. McGraw Hill, New York, NY. (ISBN: 9780073522838) 5. Steven E. Greco. Learning GIS : A lab manual for learning arcGIS desktop version 10.0 - America. : Kendall Hunt., c2012. - ix, 105 p 6. Wade, T. and S. Sommer. 2006. A to Z GIS. ESRI Press, Redlands, CA. (ISBN: 9781589481404) *ESRI (2004) What is ArcGIS? ESRI Press, Redlands, CA. 125 p.

pdf4 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Lượt xem: 410 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề cương chi tiết học phần Hệ thống thông tin địa lý, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
1 ĐẠI HỌC THÁI GUYÊ TRƯỜ G ĐẠI HỌC Ô G LÂM --------------------- ĐỀ CƯƠ G CHI TIẾT HỌC PHẦ Tên học phần: Hệ thống thông tin địa lý Số tín chỉ: 02 Mã số: Thái guyên, 2016 2 ĐỀ CƯƠ G CHI TIẾT HỌC PHẦ Tên học phần: Hệ Thống thông tin địa lý Tiếng Anh: Geographic Information System I. Thông tin về học phần - Mã số môn học: ................................... - Số tín chỉ: 02 - Học phần tiên quyết: ........................... - Học kỳ: - Bộ môn phụ trách: Trắc địa – GIS và Viễn thám II. Thông tin về giảng viên 2.1 Giảng viên Giảng viên 1: - Họ và tên: Đàm Xuân Vận - Chức danh khoa học: Phó giáo sư, Tiến sĩ - Địa chỉ: Email: damxuanvan@tuaf.edu.vn Điện thoại: 0982166696 Giảng viên 2: - Họ và tên: Phan Đình Binh - Chức danh khoa học: Phó Giáo sư, Tiến sĩ - Địa chỉ: Email: dinhbinh.tuaf@gmail.com Điện thoại: 0984941626 III. Mục tiêu học phần Môn học hệ thống thông tin địa lý cung cấp cho các học viên cao học ngành quản lý đất đai những kiến thức sâu rộng về GIS và khả năng áp dụng của chúng trong thực tiễn của lĩnh vực quản lý tài nguyên môi trường. IV. Mô tả tóm tắt nội dung học phần Bao gồm các nội dung cơ bản: - Các chuyên đề về GIS - Các bài toán thực tiễn ứng dụng của GIS trong lĩnh vực tài nguyên môi trường V. hiệm vụ của học viên - Dự lớp: 80% - Thảo luận: 20% - Dụng cụ học tập: Giáo trình GIS, phần mềm GIS và dữ liệu thực hành VI. Tài liệu học tập 1. Đặng Văn Đức (2001), Hệ thống thông tin địa lý GIS, Nxb Khoa học kỹ thuật 2. Phạm Hữu Đức (2006), Cơ sở dữ liệu và Hệ thống thông tin địa lý GIS, Nxb Xây dựng 3 3. Nguyễn Ngọc Thạch, Dương Văn Khảm (2012), Địa thông tin - guyên lý cơ bản và ứng dụng: Các ứng dụng của viễn thám hệ thống thông tin địa lý và GPS, Nxb Khoa học kỹ thuật. 4. Chang, K. 2010. Introduction to Geographic Information Systems. 5th Edition. McGraw Hill, New York, NY. (ISBN: 9780073522838) 5. Steven E. Greco. Learning GIS : A lab manual for learning arcGIS desktop version 10.0 - America. : Kendall Hunt., c2012.. - ix, 105 p 6. Wade, T. and S. Sommer. 2006. A to Z GIS. ESRI Press, Redlands, CA. (ISBN: 9781589481404) *ESRI (2004) What is ArcGIS? ESRI Press, Redlands, CA. 125 p. VII. Tiêu chí đánh giá học tập của học viên Học viên cần tham gia tất cả các phần sau: - Dự lớp: - Thực hành: - Thảo luận: - Tiểu luận: - Thi cuối học kỳ: VIII. Thang điểm đánh giá: Thang điểm 10,0 (lấy 1 chữ số thập phân) Trọng số điểm tổng kết môn học: - Điểm 1: bài tiểu luận 1: trọng số: 0,2 - Điểm 2: bài tiểu luận 2: trọng số: 0,3 - Điểm 3: Bài thi cuối kỳ, trọng số: 0,5 IX. ội dung chi tiết học phần TT ội dung Tài liệu đọc bắt buộc tham khảo 1 Chuyên đề 1. Tổng quan GIS [1] đến [4] [5], [6] 2 Chuyên đề 2. Hệ tọa độ và phép chiếu bản đồ [1] đến [4] [5], [6] 3 Chuyên đề 3. Cấu trúc Vector và Raster [1] đến [4] [5], [6] 4 Chuyên đề 4. Lý thuyết mầu sắc và trình bày bản đồ [1] đến [4] [5], [6] 5 Chuyên đề 5. Cơ sở dữ liệu quan hệ [1] đến [4] [5], [6] 6 Chuyên đề 6. Tham chiếu địa lý và Cơ sở dữ liệu địa lý [1] đến [4] [5], [6] 4 7 Chuyên đề 7. Cấu trúc Topology và tạo lớp dữ liệu [1] đến [4] [5], [6] 8 Chuyên đề 8. Phân tích thích hợp [1] đến [4] [5], [6] 9 Chuyên đề 9. Phân tích không gian, thời gian và mạng [1] đến [4] [5], [6] 10 Chuyên đề 10. Trực quan hóa trong GIS [1] đến [4] [5], [6] 11 Chuyên đề 11. Một số bài toán thực tiễn ứng dụng GIS trong quản lý đất đai [1] đến [4] [5], [6] 12 Tổng kết và ôn tập [1] đến [4] [5], [6] TRƯỞ G KHOA CHUYÊ MÔ TS. Vũ Thị Thanh Thủy GƯỜI VIẾT ĐỀ CƯƠ G PGS. TS. Đàm Xuân Vận