Đề cương chi tiết học phần Lập trình quản lý (Application Programming)

1. Thông tin chung về học phần - Tên học phần: Lập trình quản lý (Application Programming) - Mã số học phần: 1230204 - Số tín chỉ học phần: 4 (3 + 1) tín chỉ - Thuộc chương trình đào tạo của bậc, ngành: Đại học / Công nghệ thông tin - Số tiết học phần:  Nghe giảng lý thuyết : 45 tiết  Làm bài tập trên lớp : 0 tiết  Thảo luận : 0 tiết  Thực hành, thực tập (ở phòng thực hành, phòng Lab,.): 30 tiết  Hoạt động theo nhóm : 0 tiết  Thực tế: : 0 tiết  Tự học : 90 giờ - Đơn vị phụ trách học phần: Hệ thống thông tin / Công nghệ thông tin 2. Học phần trước: Cơ sở dữ liệu, Lập trình trên Windows 3. Mục tiêu của học phần: Sau khi hoàn tất các yêu cầu trong học phần, sinh viên có thể: - Hiểu được bức tranh toàn cục về Lập trình ứng dụng quản lý dựa trên nền tảng Window Form & ADO.NET. - Sử dụng được các kiến thức để Lập trình ứng dụng quản lý.

pdf12 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Lượt xem: 403 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề cương chi tiết học phần Lập trình quản lý (Application Programming), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
1 TRƯỜNG ĐH NGOẠI NGỮ - TIN HỌC TP.HCM KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ________ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc ___________ ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 1. Thông tin chung về học phần - Tên học phần: Lập trình quản lý (Application Programming) - Mã số học phần: 1230204 - Số tín chỉ học phần: 4 (3 + 1) tín chỉ - Thuộc chương trình đào tạo của bậc, ngành: Đại học / Công nghệ thông tin - Số tiết học phần:  Nghe giảng lý thuyết : 45 tiết  Làm bài tập trên lớp : 0 tiết  Thảo luận : 0 tiết  Thực hành, thực tập (ở phòng thực hành, phòng Lab,...): 30 tiết  Hoạt động theo nhóm : 0 tiết  Thực tế: : 0 tiết  Tự học : 90 giờ - Đơn vị phụ trách học phần: Hệ thống thông tin / Công nghệ thông tin 2. Học phần trước: Cơ sở dữ liệu, Lập trình trên Windows 3. Mục tiêu của học phần: Sau khi hoàn tất các yêu cầu trong học phần, sinh viên có thể: - Hiểu được bức tranh toàn cục về Lập trình ứng dụng quản lý dựa trên nền tảng Window Form & ADO.NET. - Sử dụng được các kiến thức để Lập trình ứng dụng quản lý. 4. Chuẩn đầu ra: Nội dung Đáp ứng CĐR CTĐT Kiến thức 4.1.1. Sử dụng công nghệ ADO.NET để xử lý cơ sở dữ liệu K1 4.1.2. Sử dụng các đối tượng trong Window Form để hiển thị, thêm, xóa, sửa dữ liệu K1 4.1.3. Xây dựng ứng dụng quản lý trên nền tảng Window Form & ADO.NET K1, K2 Kỹ năng 4.2.1. Kỹ năng đọc, hiểu tài liệu tham khảo và trình bày bài báo cáo đề án S2 4.2.2. Kỹ năng tìm kiếm, đánh giá và tổng hợp S1,S3 BM01.QT02/ĐNT-ĐT 2 tài liệu trên mạng và các diễn đàn 4.2.3. Kỹ năng làm việc nhóm về quản lý thời gian, phân chia công việc S2 Thái độ 4.3.1. Sinh viên nghe giảng lý thuyết đầy đủ A1, A2 4.3.2. Sinh viên đọc các tài liệu tham khảo A3 4.3.3. Sinh viên làm đầy đủ các bài tập, đồ án môn học A1, A3 5. Mô tả tóm tắt nội dung học phần: Học phần Lập trình quản lý cung cấp cho sinh viên kiến thức nâng cao về Lập trình Window Form cũng như thư viện ADO.NET để xử lý cơ sở dữ liệu. Thông qua học phần, sinh viên có khả năng phát triển một ứng dụng quản lý để áp dụng vào các vấn đề thực tế trong doanh nghiệp. 3 6. Nội dung và lịch trình giảng dạy: - Các học phần lý thuyết: Buổi/ Tiết Nội dung Hoạt động của giảng viên Hoạt động của sinh viên Giáo trình chính Tài liệu tham khảo Ghi chú 1 Chương 1: Xử lý ngoại lệ 1.1 Khái niệm Codepath, Lỗi (Error), Exception 1.2 Giải pháp khắc phục lỗi 1.3 Cơ chế hoạt động của Exception 1.4 Các lớp Exception thông dụng 1.5 Các cách sử dụng Exception - Giảng bài, minh họa ví dụ trên máy tính - Nghe bài, ghi chú, trả lời câu hỏi [2] Chương 15 4.1.2 2 Chương 2: Ứng dụng CSDL và ADO.NET 2.1 Thiết kế ứng dụng CSDL 2.2 Kiến trúc ADO.NET - Giảng bài, minh họa ví dụ trên máy tính - Triển khai đồ án môn học - Nghe bài, ghi chú, trả lời câu hỏi [1] Chương 1 4.1.1 3 Chương 3: Kết nối đến Data Source 3.1. Các bước kết nối Data Source 3.2 .NET Data Provider 3.3 Chuỗi kết nối –Connection String 3.4 Đối tượng Connection 3.5 Quản lý Connection 3.6 Bắt ngoại lệ của Connection - Giảng bài, minh họa ví dụ trên máy tính - Triển khai đồ án môn học - Nghe bài, ghi chú, trả lời câu hỏi [1] Chương 2 4.1.1 4 3.7 Connection Pooling 3.8 Lưu trữ chuỗi kết nối 4 Chương 4: Lấy dữ liệu theo cách Connected 4.1 Các bước lấy dữ liệu 4.2 Lấy 1 giá trị đơn 4.3 Lấy tập giá trị 4.4 Truy vấn tập giá trị và lưu lại - Giảng bài, minh họa ví dụ trên máy tính - Triển khai đồ án môn học - Nghe bài, ghi chú, trả lời câu hỏi [1] Chương 3, 4 4.1.1 5 Chương 5: Datasets 5.1 Khái niệm DataSet 5.2 Cấu trúc DataSet 5.3 Các ràng buộc và quan hệ 5.4 DataSet kiểu mạnh - Giảng bài, minh họa ví dụ trên máy tính - Nghe bài, ghi chú, trả lời câu hỏi [1] Chương 5, mục 5.1 [1] Chương 6 4.1.1 6 Chương 6: Lấy dữ liệu theo cách Disconnected 6.1 Khái niệm DataAdapter 6.2 Lớp DataAdapter 6.3 Truy vấn 1 bản, nhiều bảng và lược đồ CSDL 6.4 Ánh xạ -Mapping - Giảng bài, minh họa ví dụ trên máy tính - Nghe bài, ghi chú, trả lời câu hỏi [1] Chương 5, mục 5.2 – 5.4 4.1.1 7 Chương 7: Sắp xếp, tìm kiếm, lọc dữ liệu 7.1 Sắp xếp, tìm kiếm, lọc trong DataTable 7.2 Lớp DataRelation 7.3 Lớp DataView - Giảng bài, minh họa ví dụ trên máy tính - Nghe bài, ghi chú, trả lời câu hỏi [1] Chương 7 4.1.1 5 8 7.4 Truy vấn có tham số và gọi stored procedure - Giảng bài, minh họa ví dụ trên máy tính - Nghe bài, ghi chú, trả lời câu hỏi 9 Chương 8: Cập nhật dữ liệu 8.1 Câu lệnh SQL 8.2 Dùng đối tượng Command 8.3 Chỉnh sửa dữ liệu Disconnected 8.4 Dùng đối tượng Command với DataTable/DataSet - Giảng bài, minh họa ví dụ trên máy tính - Nghe bài, ghi chú, trả lời câu hỏi [1] Chương 8 4.1.1 10 8.5 Dùng đối tượng DataAdapter 8.6 Dùng đối tượng CommandBuilder 8.7 Cấu hình DataAdapter “bằng tay” - Giảng bài, minh họa ví dụ trên máy tính - Nghe bài, ghi chú, trả lời câu hỏi [1] Chương 8 4.1.1 11 Chương 9: Data Binding 9.1 Khái niệm Data Binding 9.2 Simple Data Binding 9.3 Complex Data Binding 9.4 Đồng bộ dữ liệu giữa các control và datasource - Giảng bài, minh họa ví dụ trên máy tính - Nghe bài, ghi chú, trả lời câu hỏi [1] Chương 10 4.1.2 4.1.3 12 9.5 Master –Detail 9.6 Binding Source 9.7 Binding Navigator - Giảng bài, minh họa ví dụ trên máy tính - Nghe bài, ghi chú, trả lời câu hỏi [1] Chương 10 4.1.2 4.1.3 6 13 Chương 10: Kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu 10.1 Giới thiệu 10.2 Các loại kiểm tra tính hợp lệ 10.3 Các sự kiện kiểm tra tính hợp lệ 10.4 Sự kiện kiểm tra tính hợp lệ của DataGridView 10.5 Hiện thông tin lỗi 10.6 Biểu thức chính quy –Regualar Expression - Giảng bài, minh họa ví dụ trên máy tính - Nghe bài, ghi chú, trả lời câu hỏi - Seminar đề tài môn học, và đóng góp cho đề tài [2] Chương 9 4.1.2 4.1.3 14 Chương 11: Crystal Report 11.1 Khái niệm 11.2 Cấu trúc Crystal Report 11.3 Các bước tạo 11.4 Hiển thị lên Form - Giảng bài, minh họa ví dụ trên máy tính - Nghe bài, ghi chú, trả lời câu hỏi - Seminar đề tài môn học, và đóng góp cho đề tài [3] Part 1 – Designing Reports 4.1.2 4.1.3 15 Chương 12: Application settings 12.1 Khái niệm 12.2 Property Designer 12.3 Application Config 12.4 Configuration Manager - Giảng bài, minh họa ví dụ trên máy tính - Nghe bài, ghi chú, trả lời câu hỏi - Seminar đề tài môn học, và đóng góp cho đề tài [2] Chương 39 4.1.2 4.1.3 7 - Các học phần thực hành: Buổi/ Tiết Nội dung Hoạt động của giảng viên Hoạt động của sinh viên Tài liệu Ghi chú 1 Buổi 1: Xây dựng CSDL và Truy vấn Cơ bản - Giảng bài, minh họa ví dụ trên máy tính - Thực hành, ghi chú, trả lời câu hỏi [1] Chương 1 4.1.1 2 Buổi 2: Đăng nhập hệ thống - Giảng bài, minh họa ví dụ trên máy tính - Thực hành, ghi chú, trả lời câu hỏi [1] Chương 2 4.1.2 4.1.3 3 Buổi 3: Tìm kiếm dữ liệu 1 - Giảng bài, minh họa ví dụ trên máy tính - Thực hành, ghi chú, trả lời câu hỏi [2] Chương 4 4.1.2 4.1.3 4 Buổi 4: Tìm kiếm dữ liệu 2 - Giảng bài, minh họa ví dụ trên máy tính - Thực hành, ghi chú, trả lời câu hỏi [2] Chương 4 4.1.2 4.1.3 5 Buổi 5: Thêm dữ liệu 1 - Giảng bài, minh họa ví dụ trên máy tính - Thực hành, ghi chú, trả lời câu hỏi [2] Chương 5 4.1.2 4.1.3 6 Buổi 6: Thêm dữ liệu 2 - Giảng bài, minh họa ví dụ trên máy tính - Thực hành, ghi chú, trả lời câu hỏi [2] Chương 5 4.1.2 4.1.3 7 Buổi 7: Cập nhật và Xóa dữ liệu - Giảng bài, minh họa ví dụ trên máy tính - Thực hành, ghi chú, trả lời câu hỏi [2] Chương 9 4.1.2 4.1.3 8 Buổi 8: Master – Detail - Giảng bài, minh họa ví dụ trên máy tính - Thực hành, ghi chú, trả lời câu hỏi [2] Chương 9 4.1.2 4.1.3 9 Buổi 9: Store Procedure - Giảng bài, minh họa ví dụ trên máy tính - Thực hành, ghi chú, trả lời câu hỏi [2] Chương 10 4.1.2 4.1.3 8 10 Kiểm tra thực hành - Chấm bài - Kiểm tra 4.1.2 4.1.3 7. Nhiệm vụ của sinh viên: - Tham dự tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết. - Tham gia đầy đủ 100% giờ thực hành và kiểm tra thực hành. - Thực hiện đầy đủ các bài tập nhóm/ câu hỏi trắc nghiệm mỗi buổi học và được đánh giá kết quả thực hiện. - Chủ động chia nhóm và thực hiện đồ án môn học. - Báo cáo kết quả đồ án môn học. 9 8. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên: 8.1. Cách đánh giá Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau: TT Điểm thành phần Quy định Trọng số Mục tiêu 1 Điểm chuyên cần Số tiết tham dự học/tổng số tiết 10% 4.3.1 2 Điểm bài tập về nhà Tổng điểm các bài tập về nhà / tổng số bài tập 10% 4.3.2 4.2.[1-3] 3 Điểm thực hành Kiểm tra thực hành Số buổi tham dự thực hành 30% 4.1.[1-3] 4 Báo cáo đồ án môn học Vấn đáp (20 phút) Bắt buộc dự thi 50% 4.1.[1-3] 4.2.[1-3] 4.3.3 8.2. Cách tính điểm - Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến 0.5. - Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân. 9. Tài liệu học tập: 9.1. Giáo trình chính: [1] Pragmatic ADO.NET: Data Access for the Internet World, Shawn Wildermuth, Microsoft Press, 2003 9.2. Tài liệu tham khảo: [2] Professional C# 5.0 and .NET 4.5.1, C. Nagel, B. Evjen, J. Glynn, K. Watson, M. Skinner, Wiley, 2014 [3] Crystal Reports .NET Programming, Brian Bischof, 2004 (free ebook) 10. Hướng dẫn sinh viên tự học: Tuần /Buổi Nội dung Lý thuyết (tiết) Thực hành (tiết) Nhiệm vụ của sinh viên 1 Chương 1: Xử lý ngoại lệ 1.1 Khái niệm Codepath, Lỗi (Error), Exception 1.2 Giải pháp khắc phục lỗi 1.3 Cơ chế hoạt động của Exception 1.4 Các lớp Exception thông dụng 2 1 - Nghiên cứu trước: + Tài liệu: [3] Chương 15 + Tra cứu nội dung: Exception - Thực hiện về nhà: Làm các ví dụ trong Slides 10 1.5 Các cách sử dụng Exception 2 Chương 2: Ứng dụng CSDL và ADO.NET 2.1 Thiết kế ứng dụng CSDL 2.2 Kiến trúc ADO.NET 2 1 - Nghiên cứu trước: + Tài liệu: [1] Chương 1 + Tra cứu nội dung: ADO.NET,Disconecte, Connected - Thực hiện về nhà: Coi slides bài giảng và làm ví dụ trong slides 3 Chương 3: Kết nối đến Data Source 3.1. Các bước kết nối Data Source 3.2 .NET Data Provider 3.3 Chuỗi kết nối –Connection String 3.4 Đối tượng Connection 3.5 Quản lý Connection 3.6 Bắt ngoại lệ của Connection 3.7 Connection Pooling 3.8 Lưu trữ chuỗi kết nối 2 1 - Nghiên cứu trước: + Tài liệu: [1] Chương 2 + Tra cứu nội dung: .Net Provider, Connection, Command, Connection String - Thực hiện về nhà: Coi slides bài giảng và làm ví dụ trong slides 4 Chương 4: Lấy dữ liệu theo cách Connected 4.1 Các bước lấy dữ liệu 4.2 Lấy 1 giá trị đơn 4.3 Lấy tập giá trị 4.4 Truy vấn tập giá trị và lưu lại 2 1 - Nghiên cứu trước: + Tài liệu: [1] Chương 3, 4 + Tra cứu nội dung: Command, Parameter, Transaction - Thực hiện về nhà: Làm đồ án xây dựng cơ sở dữ liệu, Làm bài tập trong Slides 5 Chương 5: Datasets 5.1 Khái niệm DataSet 5.2 Cấu trúc DataSet 5.3 Các ràng buộc và quan hệ 5.4 DataSet kiểu mạnh 2 1 - Nghiên cứu trước: + Tài liệu: [1] Chương 5 + Tra cứu nội dung: Data Set, Typed DataSet - Thực hiện về nhà: Xây dựng giao diện các yêu cầu đồ án 6 Chương 6: Lấy dữ liệu theo cách Disconnected 6.1 Khái niệm DataAdapter 6.2 Lớp DataAdapter 6.3 Truy vấn 1 bản, nhiều bảng và lược đồ CSDL 2 1 - Nghiên cứu trước: + Tài liệu: [2] Chương 7 + Tra cứu nội dung: Data Adapter - Thực hiện về nhà: Xây dựng các Lớp DataAcess cho dự án 11 6.4 Ánh xạ -Mapping 7 Chương 7: Sắp xếp, tìm kiếm, lọc dữ liệu 7.1 Sắp xếp, tìm kiếm, lọc trong DataTable 7.2 Lớp DataRelation 7.3 Lớp DataView 2 1 - Nghiên cứu trước: + Tài liệu: [2] Chương 8 + Tra cứu nội dung: DataTable, DataColumn, DataView, DataRelation - Thực hiện về nhà: Mở rộng xây dựng các Lớp nghiệp vụ cho dự án 8 7.4 Truy vấn có tham số và gọi stored procedure 2 1 - Nghiên cứu trước: + Tài liệu: [2] Chương 8 + Tra cứu nội dung: ?? - Thực hiện về nhà: ?? 9 Chương 8: Cập nhật dữ liệu 8.1 Câu lệnh SQL 8.2 Dùng đối tượng Command 8.3 Chỉnh sửa dữ liệu Disconnected 8.4 Dùng đối tượng Command với DataTable/DataSet 2 1 - Nghiên cứu trước: + Tài liệu: [2] Chương 9 + Tra cứu nội dung: Command, Update, Delete, Insert - Thực hiện về nhà: Xây dựng các giao diện liên quan cập nhật, thêm 10 8.5 Dùng đối tượng DataAdapter 8.6 Dùng đối tượng CommandBuilder 8.7 Cấu hình DataAdapter “bằng tay” 2 1 - Nghiên cứu trước: + Tài liệu: [2] Chương 9 + Tra cứu nội dung: DataAdapter - Thực hiện về nhà: Xây dựng giao diện liên quan cập nhật (tt) 11 Chương 9: Data Binding 9.1 Khái niệm Data Binding 9.2 Simple Data Binding 9.3 Complex Data Binding 9.4 Đồng bộ dữ liệu giữa các control và datasource 2 1 - Nghiên cứu trước: + Tài liệu: [1] Chương 10 + Tra cứu nội dung: DataBind, Simple & Complex Bind - Thực hiện về nhà: Xây dựng giao diện hiển thị dữ liệu 12 9.5 Master –Detail 9.6 Binding Source 9.7 Binding Navigator 2 1 - Nghiên cứu trước: + Tài liệu: [2] Chương 9 + Tra cứu nội dung: Binding Source, Navigator - Thực hiện về nhà: 12 Giao diện chính – phụ cho đồ án 13 Chương 10: Kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu 10.1 Giới thiệu 10.2 Các loại kiểm tra tính hợp lệ 10.3 Các sự kiện kiểm tra tính hợp lệ 10.4 Sự kiện kiểm tra tính hợp lệ của DataGridView 10.5 Hiện thông tin lỗi 10.6 Biểu thức chính quy –Regualar Expression 2 1 - Nghiên cứu trước: + Tài liệu: [3] Chương 9 + Tra cứu nội dung: DataValidation, Regular Expression - Thực hiện về nhà: Kiểm tra tính hợp lệ cho các giao diện nhập 14 Chương 11: Crystal Report 11.1 Khái niệm 11.2 Cấu trúc Crystal Report 11.3 Các bước tạo 11.4 Hiển thị lên Form 2 1 - Nghiên cứu trước: + Tài liệu: [4] Part 1 – Designing Reports + Tra cứu nội dung: Crysstal Report - Thực hiện về nhà: Giao diện liên quan báo cáo 15 Chương 12: Application settings 12.1 Khái niệm 12.2 Property Designer 12.3 Application Config 12.4 Configuration Manager 2 1 - Nghiên cứu trước: + Tài liệu: [3] Chương 39 + Tra cứu nội dung: Application Settings - Thực hiện về nhà: Các cấu hình dự án Ngày tháng. Năm 201 Trưởng khoa (Ký và ghi rõ họ tên) Ngày tháng. Năm 201 Trưởng Bộ môn (Ký và ghi rõ họ tên) Ngày tháng. Năm 201 Người biên soạn (Ký và ghi rõ họ tên) Đỗ Như Tài Ngày tháng. Năm 201 Ban giám hiệu
Tài liệu liên quan