Đề cương chi tiết học phần tên học phần Bản đồ địa chính

CHƢƠNG I KHÁI QUÁT VỀ ĐỊA CHÍNH VÀ BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH 1.1. KHÁI QUÁT VỀ ĐỊA CHÍNH 1.1.1. Nguồn gốc phát sinh của địa chính 1.1.2. Khái niệm địa chính 1.1.3. Chức năng của địa chính2 1.1.4. Phân loại địa chính 1.1.5. Quản lý địa chính 1.2.6. Đo đạc địa chính 1.2. KHÁI NIỆM, TÍNH CHẤT VÀ PHÂN LOẠI BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH 1.2.1. Khái niệm 1.2.2. Tính chất 1.2.3. Các loại bản đồ địa chính 1.2.4. Vai trò của bản đồ địa chính 1.3. NỘI DUNG BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH 1.3.1. Yếu tố cơ bản của bản đồ địa chính 1.3.2. Nội dung bản đồ địa chính

pdf6 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Lượt xem: 608 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề cương chi tiết học phần tên học phần Bản đồ địa chính, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
0 TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM KHOA QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN BỘ MÔN TRẮC ĐỊA, GIS - VIỄN THÁM PHAN ĐÌNH BINH LÊ VĂN THƠ ĐỀ CƢƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN Tên học phần: BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH Số tín chỉ: 02 Mã số học phần: CMA321 Thái Nguyên, 2016 1 1. Tên học phần: Bản đồ địa chính - Mã số học phần: PSU 311 - Số tín chỉ: 02 - Tính chất của học phần: Bắt buộc - Học phần thay thế, tƣơng đƣơng: - Ngành (chuyên ngành) đào tạo: Quản lý đất đai, Địa chính - Môi trƣờng 2. Phân bổ thời gian học tập: - Số tiết học lý thuyết trên lớp: 24 tiết - Số tiết làm bài tập, thảo luận trên lớp: 06 tiết - Số tiết thí nghiệm, thực hành: 0 tiết - Số tiết sinh viên tự học: 12 tiết 3. Đánh giá học phần - Điểm chuyên cần: trọng số 0,2 - Điểm kiểm tra giữa kỳ: trọng số 0,3 - Điểm thi kết thúc học phần: trọng số 0,5 4. Điều kiện học - Học phần học trƣớc: Bản đồ học, Trắc địa I, Trắc địa II. - Học phần song hành: 5. Mục tiêu đạt đƣợc sau khi kết thúc học phần: 5.1. Kiến thức: Học phần giới thiệu các phƣơng pháp quản lý, khai thác và sử dụng bản đồ địa chính, vai trò của bản đồ địa chính trong công tác quản lý nhà nƣớc về đất đai 5.2. Kỹ năng: Sinh viên biết cách khai thác và sử dung Bản đồ địa chính trong công tác quản lý nhà nƣớc về đất đai 6. Nội dung kiến thức và phƣơng thức giảng dạy: CHƢƠNG I KHÁI QUÁT VỀ ĐỊA CHÍNH VÀ BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH 1.1. KHÁI QUÁT VỀ ĐỊA CHÍNH 1.1.1. Nguồn gốc phát sinh của địa chính 1.1.2. Khái niệm địa chính 1.1.3. Chức năng của địa chính 2 1.1.4. Phân loại địa chính 1.1.5. Quản lý địa chính 1.2.6. Đo đạc địa chính 1.2. KHÁI NIỆM, TÍNH CHẤT VÀ PHÂN LOẠI BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH 1.2.1. Khái niệm 1.2.2. Tính chất 1.2.3. Các loại bản đồ địa chính 1.2.4. Vai trò của bản đồ địa chính 1.3. NỘI DUNG BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH 1.3.1. Yếu tố cơ bản của bản đồ địa chính 1.3.2. Nội dung bản đồ địa chính CHƢƠNG II CƠ SỞ TOÁN HỌC BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH 2.1. LƢỚI KHỐNG CHẾ TOẠ ĐỘ, ĐỘ CAO 2.2. HỆ THỐNG TỶ LỆ BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH 2.3. PHÂN MẢNH VÀ PHIÊN HIỆU MẢNH BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH 2.3.1. Phân mảnh và phiên hiệu mảnh bản đồ địa chính gốc 2.3.2.Chia mảnh, đánh số phiên hiệu mảnh và ghi tên gọi của mảnh bản đồ địa chính theo đơn vị hành chính cấp xã (gọi là bản đồ địa chính) 2.3.3. Chia mảnh, đánh số hiệu, ghi tên gọi của bản trích đo địa chính 2.4. PHÉP CHIẾU VÀ HỆ TOẠ ĐỘ ĐỊA CHÍNH 2.4.1. Ảnh hƣởng độ cao khu đo đến chiều dài và diện tích 2.4.2 Ảnh hƣởng biến dạng phép chiếu toạ độ phẳng đến các yếu tố trên bản đồ 2.5. YÊU CẦU ĐỘ CHÍNH XÁC BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH 2.5.1. Độ chính xác điểm khống chế đo vẽ 2.5.2. Độ chính xác điểm chi tiết 2.5.3. Độ chính xác về độ cao 2.5.4. Độ chính xác về diện tích 3 CHƢƠNG III QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ THÀNH LẬP BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH 3.1. KHÁI QUÁT QUY TRÌNH THÀNH LẬP BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH 3.2. CÁC PHƢƠNG PHÁP THÀNH LẬP BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH 3.2.1. Phƣơng pháp toàn đạc 3.2.2. Phƣơng pháp không ảnh 3.2.3. Phƣơng pháp biên vẽ từ tài liệu bản đồ 3.2.4. Phƣơng pháp GPS cầm tay 3.3. TRÌNH TỰ CÁC BƢỚC THÀNH LẬP BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH GỐC (BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH CƠ SỞ) 3.4. THÀNH LẬP BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH THEO ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH CẤP XÃ (GỌI TẮT LÀ BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH) 3.4.1. Đánh số thửa 3.4.2. Tính diện tích 3.4.4. Lập hồ sơ kỹ thuật thửa đất 3.4.5. Lập bảng thông kê hiện trạng sử dụng đất của các chủ sử dụng 3.4.6. Biên tập bản đồ địa chính 3.4.7. Kiểm tra nghiệm thu, đóng gói, giao nộp và lƣu trữ tài liệu 3.4. KHÁI QUÁT CÔNG NGHỆ THÀNH LẬP BẢN ĐỒ SỐ ĐỊA CHÍNH SỐ 3.4.1. Khái quát 3.4.2. Thu thập và số hoá dữ liệu 3.4.3. Xử lý dữ liệu 3.4.4. Biểu thị dữ liệu 3.4.5. Lƣu trữ dữ liệu CHƢƠNG IV SỬ DỤNG QUẢN LÝ VÀ KHAI THÁC BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH 4.1. SỬ DỤNG BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH 4.1.1. Mục đích, yêu cầu của việc quản lý và khai thác bản đồ địa chính 4.1.2. Sử dụng bản đồ địa chính 4.2. CẬP NHẬT, CHỈNH LÝ BỔ SUNG BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH 4 4.2.1. Mục đích nội dung công tác cập nhật chỉnh lý bổ sung bản đồ địa chính 4.2.2. Phƣơng pháp cập nhật, chỉnh lý, bổ sung bản đồ địa chính 4.3. CÁC PHƢƠNG PHÁP ĐO ĐƠN GIẢN PHỤC VỤ TRÍCH ĐO THỬA 4.3.1. Phƣơng pháp dóng thẳng hàng 4.3.2. Phƣơng pháp đo vẽ bằng thƣớc dây 4.4. CÁC PHƢƠNG PHÁP CHỈNH LÝ BIẾN ĐỘNG 4.4.1. Phƣơng pháp 1: giao hội cạnh (giao cung) 4.4.2. Phƣơng pháp 2 4.5. HIỆU CHỈNH BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH 4.5. ĐỘ CHÍNH XÁC CHỈNH LÝ BIẾN ĐỘNG BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH CHƢƠNG V TRÌNH BÀY BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH 5.1. KÝ HIỆU BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH 5.1.1. Phân loại ký hiệu 5.1.2. Vị trí các ký hiệu 5.1.3. Màu sắc ký hiệu 5.2. TRÌNH BÀY BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH 7. Tài liệu học tập : Nguyễn Thị Kim Hiệp, Vũ Thị Thanh Thuỷ, Võ Quốc Việt, Phan Đình Binh, Lê Văn Thơ, Giáo trình Bản đồ địa chính, NXB Nông nghiệp, 2006. 8. Tài liệu tham khảo: 1. Phan Đình Binh , Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Quang Khánh, Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Lê Duy (2016), Giáo trình Trắc địa ảnh và viễn thám, NXB Nông nghiệp, Hà Nội. 2. Trƣơng Anh Kiệt (2001), Cơ sở đo ảnh, NXB Giao thông vận tải, Hà Nội. 3. Hoàng Ngọc Hà (1999), Cơ sở xử lý số liệu trắc địa, NXB Giao thông vận tải, Hà Nội. 4 Vũ Thị Thanh Thủy, Lê Văn Thơ, Nguyễn Ngọc Anh, Phan Đình Binh (2002) Giáo trình Trắc địa cơ sở, NXB Nông nghiệp, Hà Nội. 5 9. Cán bộ giảng dạy: STT Họ và tên giảng viên Thuộc đơn vị quản lý Học vị, học hàm 1 Phan Đình Binh Khoa QLTN PGS. Tiến sĩ 2 Lê Văn Thơ Khoa QLTN Tiến sĩ Trƣởng khoa Trƣởng Bộ môn Giảng viên TS. Vũ Thị Thanh Thủy PGS. TS. Phan Đình Binh PGS. TS. Phan Đình Binh