Đề cương học phần Sử dụng tài nguyên trong giảng dạy (Using CALT)

1. Thông tin chung về học phần - Tên học phần: Sử dụng tài nguyên trong giảng dạy (Using CALT) - Số tín chỉ học phần: 02 tín chỉ - Thuộc chương trình đào tạo của bậc, ngành: Bậc Đại học, ngành Ngôn ngữ Anh - Số tiết học phần: § Nghe giảng lý thuyết: 10 tiết § Thực hành (bài tập trên lớp/thảo luận/hoạt động cá nhân): 20 tiết § Tự học: 60 giờ - Đơn vị phụ trách học phần: TBM Giáo học pháp – Dịch / Khoa Ngoại ngữ 2. Học phần trước: 3. Mục tiêu của học phần: - Rèn luyện và phát triển kỹ năng nghề nghiệp để sinh viên có thể hoạt động và công tác hiệu quả trong các lĩnh vực chuyên môn như giảng dạy tiếng Anh, . - Trang bị cho sinh viên các kiến thức về lĩnh vực CNTT hiện đại như G suite for education, websites, camtasia, electronic materials (quizlet, infographic, blogs, .) và ứng dụng tài nguyên CNTT trong việc học tập và giảng dạy.

pdf8 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Lượt xem: 66 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề cương học phần Sử dụng tài nguyên trong giảng dạy (Using CALT), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
1 TRƯỜNG ĐH NGOẠI NGỮ - TIN HỌC TP.HCM KHOA NGOẠI NGỮ ________ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc ___________ ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN 1. Thông tin chung về học phần - Tên học phần: Sử dụng tài nguyên trong giảng dạy (Using CALT) - Số tín chỉ học phần: 02 tín chỉ - Thuộc chương trình đào tạo của bậc, ngành: Bậc Đại học, ngành Ngôn ngữ Anh - Số tiết học phần: § Nghe giảng lý thuyết: 10 tiết § Thực hành (bài tập trên lớp/thảo luận/hoạt động cá nhân): 20 tiết § Tự học: 60 giờ - Đơn vị phụ trách học phần: TBM Giáo học pháp – Dịch / Khoa Ngoại ngữ 2. Học phần trước: 3. Mục tiêu của học phần: - Rèn luyện và phát triển kỹ năng nghề nghiệp để sinh viên có thể hoạt động và công tác hiệu quả trong các lĩnh vực chuyên môn như giảng dạy tiếng Anh, ... - Trang bị cho sinh viên các kiến thức về lĩnh vực CNTT hiện đại như G suite for education, websites, camtasia, electronic materials (quizlet, infographic, blogs, ...) và ứng dụng tài nguyên CNTT trong việc học tập và giảng dạy. 4. Chuẩn đầu ra: Nội dung Đáp ứng CĐR CTĐT Kiến thức 4.1.1. Tổng hợp và phát triển kiến thức ngôn ngữ tiếng Anh vào những tình huống giao tiếp và giao dịch bằng văn bản. PLO-K1 4.1.2. Biết tìm thông tin trong các tạp chí chuyên môn, báo chí, mạng, học hỏi từ các cuộc hội thảo về phương pháp giảng dạy tiếng Anh để bài giảng được phong phú và cập nhật. PLO-K17 4.1.3. Biết áp dụng công nghệ tiên tiến vào việc soạn bài ở nhà và giảng bài tại lớp. PLO-K18 Kỹ năng 4.2.1. Vận dụng hiểu biết về văn hóa-xã hội Việt Nam và văn hóa-xã hội Anh để củng cố bản lĩnh văn hóa dân tộc trong quá trình tiếp xúc với nền văn hóa nước ngoài và hội nhập quốc tế PLO-S2 4.2.2. Biết tổ chức việc học và tự học PLO-S5 4.2.3. Thể hiện khả năng sử dụng ngôn ngữ, công cụ truyền thông hỗ trợ, các phương tiện giao tiếp phi ngôn ngữ phù hợp. PLO-S7 Thái độ 4.3.1. Linh hoạt, tích cực làm việc trong mọi điều kiện PLO-A4 4.3.2. Thể hiện bản lĩnh, tự tin, sáng tạo, có khả năng làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm PLO-A5 4.3.3. Tổ chức việc học tập hiệu quả và phát triển khả năng học tập suốt đời nhằm nâng cao trình độ chuyên môn và chất lượng cuộc sống PLO-A6 5. Mô tả tóm tắt nội dung học phần: Học phần Sử dụng CNTT trong giảng dạy gồm 4 nội dung chính: 1) How to use Email 2) Các ứng dụng G Suite for Education (Google Classroom, Google drive, Gmail, Google Contacts, Google Calendar, Google docs, Google Sheets, Google Slides, Google Forms) 3) Using Websites 4) Producing electronic materials (Camtasia, Quizlet, Blog) Đây là những công cụ hữu ích để SV thiết kế hoạt động học tập và giảng dạy. BM01.QT02/ĐNT-ĐT 2 6. Nội dung và lịch trình giảng dạy: Buổi Nội dung Ghi chú 1 Introduction Setting Group Bài 1: Technology in the classroom - Technology in language teaching - Attitudes to technology - Implementing ICT in the classroom - Skills and equipment for getting started Giải quyết mục tiêu 4.1.1. 4.1.2. 4.1.3. 4.2.1. 4.2.2. 4.2.3. 4.3.1. 4.3.2. 4.3.3. 2 Bài 2: How to use email - The benefits of email - Basic email skills - Using email with learners out of class - Using email with learners during class - Keypal projects G Suite for Education Bài 3: Student Gmail Bài 4: Google Calendar Giải quyết mục tiêu 4.1.1. 4.1.2. 4.1.3. 4.2.1. 4.2.2. 4.2.3. 4.3.1. 4.3.2. 4.3.3. 3 Mini Test 1 (Gmail) Bài 5: Google Classroom - Log in Google Classroom - Introduce how to create Questions, Announcements, Assignments, and re-use post Giải quyết mục tiêu 4.1.1. 4.1.2. 4.1.3. 4.2.1. 4.2.2. 4.2.3. 4.3.1. 4.3.2. 4.3.3. 4 Bài 6: Google Drive - Benefits of Google Drive - Installing and Syncing Google Drive with PC Giải quyết mục tiêu 4.1.1. 4.1.2. 4.1.3. 4.2.1. 4.2.2. 4.2.3. 4.3.1. 4.3.2. 4.3.3. 5 Bài 7: Google Contacts Bài 8: Google Docs Giải quyết mục tiêu 4.1.1. 4.1.2. 4.1.3. 4.2.1. 4.2.2. 4.2.3. 3 4.3.1. 4.3.2. 4.3.3. 6 Bài 9: Google Slides Mini Test 2 (E-lesson plan) Giải quyết mục tiêu 4.1.1. 4.1.2. 4.1.3. 4.2.1. 4.2.2. 4.2.3. 4.3.1. 4.3.2. 4.3.3. 7 Bài 9: Google Sheets Giải quyết mục tiêu 4.1.1. 4.1.2. 4.1.3. 4.2.1. 4.2.2. 4.2.3. 4.3.1. 4.3.2. 4.3.3. 8 Bài 10: Google Forms - Creat Questionnaire - Automated Checking Attendance Mini Test 3 (QR Code) Giải quyết mục tiêu 4.1.1. 4.1.2. 4.1.3. 4.2.1. 4.2.2. 4.2.3. 4.3.1. 4.3.2. 4.3.3. 9 Midterm Test - Create Reading Quiz Giải quyết mục tiêu 4.1.1. 4.1.2. 4.1.3. 4.2.1. 4.2.2. 4.2.3. 4.3.1. 4.3.2. 4.3.3. 10 Bài 11: Camtasia Studio - Set up and Introduce Camtasia Studio - Import PowerPoint slides - Record PowerPoint Presentation - Export videos Mini Test 4 (Homework) Giải quyết mục tiêu 4.1.1. 4.1.2. 4.1.3. 4.2.1. 4.2.2. 4.2.3. 4.3.1. 4.3.2. 4 4.3.3. 11 Bài 5: Using Websites - Using websites in the classroom - ELT websites or authentic websites? - How to find useful websites and documents on websites - How to evaluate websites Bài 13: Producing electronic materials - What are electronic materials? - Creating electronic materials online Giải quyết mục tiêu 4.1.1. 4.1.2. 4.1.3. 4.2.1. 4.2.2. 4.2.3. 4.3.1. 4.3.2. 4.3.3. 12 Bài 14: Infographic - Create account - Introduce Infographic - Produce Infographic Mini Test 5 (Infographic) Giải quyết mục tiêu 4.1.1. 4.1.2. 4.1.3. 4.2.1. 4.2.2. 4.2.3. 4.3.1. 4.3.2. 4.3.3. 13 Bài 15: Quizlet - Create account - Introduce Quizlet - Produce Vocabulary on Quizlet Mini Test 6 (Quizlet) Giải quyết mục tiêu 4.1.1. 4.1.2. 4.1.3. 4.2.1. 4.2.2. 4.2.3. 4.3.1. 4.3.2. 4.3.3. 14 Bài 16: Blog - Social software - Blogs in language teaching - How to start using blogs with learners - Create blog account - Introduce blogspot Giải quyết mục tiêu 4.1.1. 4.1.2. 4.1.3. 4.2.1. 4.2.2. 4.2.3. 4.3.1. 4.3.2. 4.3.3. 15 Bài 16: Blog (Cont.) - Produce blog Guidelines for Final Test Giải quyết mục tiêu 4.1.1. 4.1.2. 4.1.3. 4.2.1. 4.2.2. 4.2.3. 4.3.1. 4.3.2. 4.3.3. 7. Nhiệm vụ của sinh viên: 5 Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ như sau: - Tham dự tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết. - Tham gia đầy đủ 100% giờ thực hành và có báo cáo kết quả. - Thực hiện đầy đủ các bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện. - Tham dự đầy đủ các bài kiểm tra số 1, số 2 và kiểm tra giữa học kỳ. - Làm bài kiểm tra kết thúc học phần. - Chủ động tổ chức thực hiện giờ tự học. 8. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên: 8.1. Cách đánh giá Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau: TT Điểm thành phần Quy định Trọng số Mục tiêu 1 Điểm chuyên cần Đi học đầy đủ, đúng giờ. Mỗi buổi vắng trừ 2% số điểm Hai buổi đi trễ = 1 buổi vắng 10% 4.3.1; 4.3.2.; 4.3.3. 2 Điểm bài tập (6 bài tập thực hành) Hoàn thành 6 bài tập theo từng chủ đề 30% 4.2.1.; 4.2.2.; 4.2.3. 3 Điểm kiểm tra giữa kỳ Làm bài kiểm tra giữa kỳ trên lớp 20% 4.1.1.; 4.1.2.; 4.1.3. 4.2.1.; 4.2.2.; 4.2.3. 43.1.; 4.3.2.; 4.3.3. 4 Điểm thi kết thúc học phần - Làm bài tập lớn ở nhà trong 2 tuần - Tham dự đủ 80% tiết lý thuyết và 100% giờ thực hành - Bắt buộc dự thi 40% 4.1.1.; 4.1.2.; 4.1.3. 4.2.1.; 4.2.2.; 4.2.3. 43.1.; 4.3.2.; 4.3.3. 8.2. Cách tính điểm - Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến 0.5. - Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân. 9. Tài liệu học tập: 9.1. Giáo trình chính: [1] How to Teach English with Technology, Gavin Dudeney & Nicky Hockly, Pearson Longman, 2007, HUFLIT Library [2] Tiếng Anh 11, Hoàng Văn Vân (chủ biên), Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam, 2017, HUFLIT Library 9.2. Tài liệu tham khảo: [3] Bring Technology into the classroom, Gordon Lewis, Oxford University Press, 2009, HUFLIT Library [4] Teach English: A training course for teachers, Adrian Doff, Cambridge University Press, 1988, HUFLIT Library [5] The TKT Course: Module 1, 2 and 3 – Second Edition, Mary Spratt, Alan Pulverness & Melanie Williams, Cambridge University Press, 2011 10. Hướng dẫn sinh viên tự học: Tuần /Buổi Nội dung Lý thuyết (tiết) Thực hành (tiết) Nhiệm vụ của sinh viên 1 Introduction 1 1 - Ôn bài: 6 Setting Group Bài 1: Technology in the classroom - Technology in language teaching - Attitudes to technology - Implementing ICT in the classroom - Skills and equipment for getting started + Tài liệu [1]: Bài 1 trang 7-14 + Tham khảo Tài liệu [3] trang 12-24 và Tài liệu [5]: Trang 166-170 - Nghiên cứu trước: + Tài liệu [1]: Bài 5 trang 62-70 + Chuẩn bị 1 tài khoản Gmail (nếu không có email của trường) 2 Bài 2: How to use email - The benefits of email - Basic email skills - Using email with learners out of class - Using email with learners during class - Keypal projects G Suite for Education Bài 3: Student Gmail Bài 4: Google Calendar 1 1 - Ôn bài: + Tài liệu [1]: Bài 5 trang 62-70 + Tham khảo Tài liệu [3] trang 40-43, Tài liệu trên mạng về email và “Quy định sử dụng email sinh viên” ban hành kèm theo Quyết định số 221/QĐ-ĐNT ngày 13/08/2014 của Hiệu trưởng. + Tham khảo tài liệu trên mạng về G Suite for Education và Google Calendar - Nghiên cứu trước: + Tài liệu trên mạng về Google Classroom 3 Mini Test 1 (Gmail) Bài 5: Google Classroom - Log in Google Classroom - Introduce how to create Questions, Announcements, Assignments, and re-use post 1 1 - Ôn bài: + Làm bài kiểm tra về Gmail + Xem hướng dẫn về Google Classroom - Nghiên cứu trước: + Tài liệu trên mạng về Google Drive 4 Bài 6: Google Drive - Benefits of Google Drive - Installing and Syncing Google Drive with PC 1 1 - Ôn bài: + Thực hành bằng Google Drive - Nghiên cứu trước: + Tài liệu trên mạng về Google Contacts và Google Docs 5 Bài 7: Google Contacts Bài 8: Google Docs 1 1 - Ôn bài: + Thiết lập nhóm bằng Google Contacts + Thực hành bằng Google Docs - Nghiên cứu trước: + Tài liệu trên mạng về Google Slides 6 Bài 9: Google Slides Mini Test 2 (E-lesson plan) 0 2 - Ôn bài: + Thực hành bằng Google Slides + Làm bài kiểm tra theo nhóm, soạn giáo án điện tử về Writing (Cat Ba National Park) trong Tài liệu [2] trang 120. - Nghiên cứu trước: + Tài liệu trên mạng về Google Sheets 7 Bài 9: Google Sheets 1 1 - Ôn bài: 7 + Thực hành bằng Google Sheets - Nghiên cứu trước: + Tài liệu trên mạng về Google Forms 8 Bài 10: Google Forms - Creat Questionnaire - Automated Checking Attendance Mini Test 3 (QR Code) 1 1 - Ôn bài: + Thực hành làm bảng câu hỏi khảo sát 10 câu bằng Google Forms + Làm bài kiểm tra tạo mã QR Code để điểm danh tự động - Nghiên cứu trước: + Tài Liệu trên mạng về Camtasia Studio 9 Midterm Test - Create Reading Quiz 0 2 Làm bài kiểm tra giữa kỳ tạo bài Quiz cho bài đọc Post Office trong tài liệu [2] trang 101 10 Bài 11: Camtasia Studio - Set up and Introduce Camtasia Studio - Import PowerPoint slides - Record PowerPoint Presentation - Export videos Mini Test 4 (Homework) 1 1 - Ôn bài: + Thực hành trên Camtasia Studio + Làm bài kiểm tra: SV chọn 1 kỹ năng bất kỳ từ bài 9 -16 cuốn [2] - Trang 100 – 178 để soạn PowerPoint và quay video bài giảng - Nghiên cứu trước: + Tài Liệu [1] trang 27-29 và 126-135 và tài liệu [3] trang 45-56 11 Bài 5: Using Websites - Using websites in the classroom - ELT websites or authentic websites? - How to find useful websites and documents on websites - How to evaluate websites Bài 13: Producing electronic materials - What are electronic materials? - Creating electronic materials online 1 1 - Ôn bài: + Phân biệt ELT websites or authentic websites + Tìm URL của một số trang website hỗ trợ học tiếng Anh + Đánh giá các trang website hỗ trợ học tiếng Anh - Nghiên cứu trước: + Tham khảo tài liệu trên mạng về Infographic 12 Bài 14: Infographic - Create account - Introduce Infographic - Produce Infographic Mini Test 5 (Infographic) 1 1 - Ôn bài: + Tạo tài khoản và thực hành làm Infographic + Làm bài kiểm tra về tạo Infographic cho kỹ năng đọc trong tài liệu [2] Trang 137, 167, hay 179 - Nghiên cứu trước: + Tài Liệu tài liệu trên mạng về Quizlet 13 Bài 15: Quizlet - Create account - Introduce Quizlet - Produce Vocabulary on Quizlet 0 2 - Ôn bài: + Tạo tài khoản và thực hành làm Quizlet + Làm bài kiểm tra về tạo từ vựng bằng Quizlet cho kỹ năng đọc trong 8 Mini Test 6 (Quizlet) tài liệu [2] Trang 91 hay 125 - Nghiên cứu trước: + Tài Liệu [1] trang 86- 94 và tài liệu [3] trang 63-63 14 Bài 16: Blog - Social software - Blogs in language teaching - How to start using blogs with learners - Create blog account - Introduce blogspot 1 1 - Ôn bài: + Tạo tài khoản blog + Thực hành 1 số thao tác về tạo trang blog 15 Bài 16: Blog (Cont.) - Produce blog Guidelines for Final Test 1 1 - Làm bài tập kết thúc học phần: + Tạo trang blog có ít nhất 3 tab (Home và 2 tab khác) có nội dung liên quan đến việc học tập hoặc giảng dạy bằng tiếng Anh Ngày tháng. Năm 201 Trưởng khoa (Ký và ghi rõ họ tên) Ngày tháng. Năm 201 Trưởng Bộ môn (Ký và ghi rõ họ tên) Ngày tháng. Năm 201 Người biên soạn (Ký và ghi rõ họ tên) Trần Ngọc Hà Ngày tháng. Năm 201 Ban giám hiệu
Tài liệu liên quan