Đề cương môn học Xây dựng Đảng

PHẦN II CÁC BÀI GIẢNG CỦA MÔN HỌC I. BÀI GIẢNG SỐ 01 1 Tên bài giảng: HỌC THUYẾT MÁC- LÊNIN VỀ ĐẢNG CỘNG SẢN VÀ SỰ VẬN DỤNG, PHÁT TRIỂN SÁNG TẠO CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 2. Số tiết lên lớp: 5 tiết (225 phút) 3. Mục tiêu Bài giảng này cung cấp cho học viên: Về kiến thức: Tính tất yếu khách quan về sự ra đời của Đảng cộng sản; những nguyên tắc cơ bản về xây dựng đảng cộng sản của Mác, Ănghen và Lênin; sự vận dụng, phát triển sáng tạo những nguyên tắc cơ bản về xây dựng đảng cộng sản của Đảng cộng sản Việt Nam. Về kỹ năng: - Đánh giá sự sự vận dụng, phát triển sáng tạo của Đảng cộng sản Việt Nam đối với quy luật ra đời của đảng cộng sản và các nguyên tắc xây dựng đảng cộng sản của chủ nghĩa Mác - Lênin. - Tham gia xây dựng các quy chế, quy định, nội dung, kế hoạch và biện pháp thực hiện tốt các nguyên tắc xây dựng Đảng tại đảng bộ, chi bộ. Về tư tưởng: - Kiên định và thực hiện nghiêm các nguyên tắc xây dựng Đảng; - Kiên quyết đấu tranh chống những quan điểm, biểu hiện phủ nhận tính tất yếu ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam, vi phạm các nguyên tắc của Đảng;

docx106 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Lượt xem: 353 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề cương môn học Xây dựng Đảng, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ KHU VỰC I MÔN XÂY DỰNG ĐẢNG ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC XÂY DỰNG ĐẢNG Hà Nội, 2018 ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC XÂY DỰNG ĐẢNG PHẦN 1: TỔNG QUAN MÔN HỌC 1. Thông tin chung về môn học * Tổng số tiết: 65 tiết. (Lý thuyết: 50; Thảo luận: 15; Thực tế môn học: 0) * Khoa giảng dạy: Xây dựng Đảng Số điện thoại khoa: 02438.540.216 * Các yêu cầu đối với môn học: - Yêu cầu đối với giảng viên: + Trước giờ lên lớp: Chuẩn bị đề cương, kế hoạch bài giảng, câu hỏi trước, trong và sau giảng bài; tài liệu phục vụ bài giảng; các chỉ thị, nghị quyết, hướng dẫn của Trung ương Đảng mới ban hành có liên quan đến bài giảng (nếu có), các công cụ hỗ trợ dạy - học, chuẩn bị nội dung giao nhiệm vụ cho học viên. + Trong giờ lên lớp: Giảng dạy đúng tinh thần đề cương, kế hoạch bài giảng; đảm bảo mục tiêu, chuẩn đầu ra bài giảng; chú trọng kiến thức trọng tâm; phát triển kỹ năng; định hướng tư tưởng, thái độ đúng đắn cho học viên; sử dụng phương pháp giảng dạy tích cực phù hợp và hiệu quả; kiểm tra việc học viên tự học nội dung bài giảng theo yêu cầu khoa đã gửi; thực hiện yêu cầu của giảng viên nhằm phục vụ tốt hoạt động dạy - học; chú ý thái độ, phản hồi từ học viên; định hướng cho học viện tiếp tục tự học, tự nghiên cứu nội dung bài giảng. + Sau giờ lên lớp: Lắng nghe ý kiến phản hồi của học viên; định hướng cho học viên tự học, tự nghiên cứu, củng cố kiến thức bài giảng; tự rút kinh nghiệm và từng bước điều chỉnh nội dung và phương pháp giảng dạy phù hợp. - Yêu cầu đối với học viên: + Trước giờ học: Nghiên cứu bài học trong Tập bài giảng; Chuẩn bị các nội dung theo Hướng dẫn tự học, tự nghiên cứu của khoa đã định hướng; chuẩn bị câu hỏi thực tiễn liên quan đến nội dung bài giảng; tìm và đọc sách, tài liệu đã được giới thiệu trong đề cương môn học. + Trong giờ học: Tập trung nghe giảng, ghi chép, chuẩn bị ý kiến tham gia trao đổi, thảo luận các nội dung liên quan bài giảng khi được phép, tích cực tham gia làm việc nhóm khi giảng viên yêu cầu. + Sau giờ học: tự học, củng cố kiến thức, kỹ năng, thái độ, có thể trao đổi với giảng viên những vấn đề liên quan đến bài giảng; chuẩn bị đề cương câu hỏi đánh giá, ôn tập chuẩn bị thi kết thúc học phần theo yêu cầu môn học. 2. Mô tả tóm tắt nội dung môn học *Vị trí của môn học: Xây dựng Đảng là môn học quan trọng trong chương trình CCLLCT; môn học hầu như chưa có trong các trường Đại học hiện nay. * Vai trò của môn học: Trong chương trình CCLLCT hiện nay, môn học Xây dựng Đảng giữ vai trò truyền bá lý luận, chỉ đạo thực tiễn công tác xây dựng Đảng CSVN hiện nay; cung cấp cho người học những nguyên lý về Đảng và xây dựng Đảng; những quan điểm, đường lối, nghị quyết của Đảng; những luận cứ khoa học, phương pháp luận mácxít giúp người học nhìn nhận và giải quyết vấn đề một cách toàn diện trong công tác Xây dựng Đảng CSVN. Môn học làm rõ những quan điểm, nội dung đường lối, nghị quyết của Đảng CSVN trong các lĩnh vực của công tác Xây dựng Đảng; đồng thời cung cấp những luận cứ khoa học giúp người học tham gia xây dựng đường lối, nghị quyết về Đảng và xây dựng Đảng; góp phần đổi mới, chỉnh đốn, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, nhất là trong điều kiện Đảng cầm quyền. 3. Mục tiêu của môn học Môn học sẽ trang bị cho học viên: - Về kiến thức: Những tri thức cơ bản về Đảng và công tác xây dựng Đảng như: Quan điểm của chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam về Đảng và công tác xây dựng Đảng; những nguyên tắc tổ chức và hoạt động của ĐCSVN; công tác tư tưởng; công tác tổ chức, cán bộ; công tác dân vận; công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; nâng cao chất lượng các TCCSĐ và đội ngũ đảng viên; công tác bảo vệ chính trị nội bộ của Đảng; công tác bồi giáo dục, rèn luyện đạo đức cách mạng cho đảng viên; đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng trong giai đoạn hiện nay. - Về kỹ năng: Khả năng phân tích, tổng hợp, xem xét, đánh giá, phát hiện những vấn đề cần giải quyết trong công tác xây dựng Đảng nói chung và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở nói riêng. Có khả năng xây dựng kế hoạch, đề xuất những chủ trương, biện pháp khắc phục những hạn chế, bất cập trong công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; phát huy vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng và đảng viên ở cơ sở. - Về tư tưởng: Thể hiện niềm tin, thái độ đúng đắn, nghiêm túc, chủ động, trách nhiệm trong rèn luyện tư tưởng, bản lĩnh; nâng cao phẩm chất đạo đức, lối sống; năng lực công tác; ý thức tổ chức kỷ luật, phong cách lãnh đạo... thực hiện nghiêm túc các nguyên lý, nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng; chủ động, trách nhiệm trong đấu tranh, phê phán cái cũ, lạc hậu, lỗi thời; phê phán các biểu hiện tiêu cực, lệch lạc; kiên quyết đấu tranh bảo vệ Đảng; Chủ động, trách nhiệm, đề xuất xây dựng kế hoạch, biện pháp góp phần xây dựng các chi bộ, đảng bộ trong sạch, vững mạnh. PHẦN II CÁC BÀI GIẢNG CỦA MÔN HỌC I. BÀI GIẢNG SỐ 01 1 Tên bài giảng: HỌC THUYẾT MÁC- LÊNIN VỀ ĐẢNG CỘNG SẢN VÀ SỰ VẬN DỤNG, PHÁT TRIỂN SÁNG TẠO CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 2. Số tiết lên lớp: 5 tiết (225 phút) 3. Mục tiêu Bài giảng này cung cấp cho học viên: Về kiến thức: Tính tất yếu khách quan về sự ra đời của Đảng cộng sản; những nguyên tắc cơ bản về xây dựng đảng cộng sản của Mác, Ănghen và Lênin; sự vận dụng, phát triển sáng tạo những nguyên tắc cơ bản về xây dựng đảng cộng sản của Đảng cộng sản Việt Nam. Về kỹ năng: - Đánh giá sự sự vận dụng, phát triển sáng tạo của Đảng cộng sản Việt Nam đối với quy luật ra đời của đảng cộng sản và các nguyên tắc xây dựng đảng cộng sản của chủ nghĩa Mác - Lênin. - Tham gia xây dựng các quy chế, quy định, nội dung, kế hoạch và biện pháp thực hiện tốt các nguyên tắc xây dựng Đảng tại đảng bộ, chi bộ. Về tư tưởng: - Kiên định và thực hiện nghiêm các nguyên tắc xây dựng Đảng; - Kiên quyết đấu tranh chống những quan điểm, biểu hiện phủ nhận tính tất yếu ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam, vi phạm các nguyên tắc của Đảng; 4. Chuẩn đầu ra và đánh giá người học Chuẩn đầu ra Sau khi kết thúc bài giảng học viên có thể đạt được: Đánh giá người học Yêu cầu đánh giá Hình thức đánh giá * Về kiến thức: - Hiểu được quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin về tính tất yếu ra đời của đảng cộng sản; Phân tích phân tích sự vận dụng sáng tạo và phát triển học thuyết Mác - Lênin về đảng trong quá trình thành lập Đảng của Đảng Cộng sản Việt Nam. - Hiểu được các nguyên tắc về xây dựng Đảng cộng sản của chủ nghĩa Mác - Lênin; Phân tích được sự vận dụng, phát triển sáng tạo những nguyên tắc cơ bản về xây dựng Đảng Cộng sản của Đảng cộng sản Việt Nam. * Về kỹ năng: - Đánh giá sự vận dụng, phát triển sáng tạo của Đảng cộng sản Việt Nam đối với quy luật ra đời của Đảng cộng sản và các nguyên tắc xây dựng Đảng Cộng sản của chủ nghĩa Mác - Lênin. - Tham gia xây dựng các quy chế, quy định, nội dung, kế hoạch và biện pháp thực hiện tốt các nguyên tắc xây dựng Đảng tại đảng bộ, chi bộ. * Về tư tưởng: - Kiên định và thực hiện nghiêm các nguyên tắc xây dựng Đảng; - Kiên quyết đấu tranh chống những quan điểm, biểu hiện phủ nhận tính tất yếu ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam, vi phạm các nguyên tắc của Đảng; - Phân tích sự vận dụng sáng tạo và phát triển học thuyết Mác - Lênin về đảng trong quá trình thành lập Đảng của Đảng Cộng sản Việt Nam. - Phân tích sự vận dụng, phát triển sáng tạo những nguyên tắc cơ bản về xây dựng Đảng Cộng sản của Đảng cộng sản Việt Nam - Tự luận - Vấn đáp nhóm 5. Nội dung chi tiết và hình thức tổ chức dạy học Nội dung chi tiết Hình thức tổ chức dạy học Câu hỏi đánh giá quá trình NỘI DUNG CHI TIẾT 1. TƯ TƯỞNG CỦA C. MÁC - PH. ĂNGGHEN VỀ ĐẢNG CỘNG SẢN * Câu hỏi trước giờ lên lớp: 1. Quan điểm của Mác – Ăngghen, Lênin về sự ra đời của Đảng cộng sản. * Câu hỏi trong giờ lên lớp: 1. Đồng chí phân tích sự vận dụng, phát triển của Lênin về các nguyên tắc xây dựng Đảng kiểu mới. 2. Đồng chí hãy phân tích sự vận dụng sáng tạo và phát triển học thuyết Mác - Lênin về đảng trong quá trình thành lập Đảng của Đảng Cộng sản Việt Nam. 3. Đồng chí hãy phân tích sự vận dụng, phát triển sáng tạo những nguyên tắc cơ bản về xây dựng đảng cộng sản của Đảng cộng sản Việt Nam * Câu hỏi sau giờ lên lớp Từ lý luận học thuyết Mác - Lênin về đảng cộng sản, đồng chí có thể vận dụng như thế nào trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đảng hiện nay? 1.1 Tính tất yếu khách quan về sự ra đời các đảng cộng sản - Thuyết trình * Đấu tranh giai cấp tất yếu dẫn đến cách mạng xã hội; cách mạng vô sản thắng lợi dẫn tới chuyên chính vô sản. * Muốn cuộc cách mạng vô sản thắng lợi phải có một lực lượng tiên tiến, ưu tú đứng ra đoàn kết, tập hợp, lãnh đạo nhân dân. Đó chính là tính tất yếu khách quan thành lập các Đảng cộng sản 1.2 Quy luật ra đời và những nguyên tắc tổ chức, hoạt động của đảng cộng sản 1.2.1. Quy luật ra đời của đảng cộng sản - Thuyết trình Đảng cộng sản ra đời là kết quả tất yếu của sự kết hợp chủ nghĩa xã hội khoa học với phong trào công nhân 1.2.2. Những nguyên tắc tổ chức và hoạt động của đảng cộng sản - Thuyết trình Một là, Đảng cộng sản là đội tiên phong của giai cấp, có lý luận cách mạng, giác ngộ và kiên quyết trong hoạt động thực tiễn. Hai là, đảng cộng sản là một chính đảng độc lập, mang bản chất giai cấp công nhân rõ rệt. Ba là, đảng cộng sản được xây dựng trên tinh thần của nguyên tắc tập trung dân chủ. Bốn là, người vào đảng phải thừa nhận thế giới quan cộng sản chủ nghĩa; hành động phù hợp mục tiêu, nhiệm vụ của đảng; tự giác phục tùng nghị quyết và giữ gìn bí mật của đảng. Bốn là, người vào đảng phải thừa nhận thế giới quan cộng sản chủ nghĩa; hành động phù hợp mục tiêu, nhiệm vụ của đảng; tự giác phục tùng nghị quyết và giữ gìn bí mật của đảng. Năm là, đảng phải thường xuyên được củng cố vững chắc, thống nhất về tư tưởng và tổ chức. Sáu là, đảng phải có cơ cấu tổ chức phù hợp Bảy là, đảng được xây dựng trên tinh thần của chủ nghĩa quốc tế vô sản, "vô sản tất cả các nước đoàn kết lại". 2. V.I. LÊNIN KẾ THỪA VÀ PHÁT TRIỂN SÁNG TẠO TƯ TƯỞNG CỦA C. MÁC VÀ PH. ĂNGGHEN VỀ ĐẢNG CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN TRONG ĐIỀU KIỆN MỚI 2.1 Điều kiện lịch sử mới và tổ chức của những người cách mạng Nga cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX - Thuyết trình - Chủ nghĩa tư bản phát triển từ tự do cạnh tranh đến độc quyền và trở thành chủ nghĩa đế quốc; nhiệm vụ lãnh đạo cách mạng vô sản đặt ra trước những người cách mạng Nga - Chủ nghĩa cơ hội đã lũng đoạn Quốc tế II Đảng Công nhân dân chủ - xã hội Nga ra đời cuối thế kỷ XIX, nhưng sớm lâm vào khủng hoảng về chính trị, tư tưởng và chưa định hình về tổ chức 2.2 Những nguyên tắc Đảng kiểu mới của giai cấp công nhân Nga do V.I. Lênin khởi xướng Thảo luận nhóm 2.2.1. Đảng là đội tiên phong có tổ chức và là tổ chức chặt chẽ nhất, giác ngộ nhất của giai cấp công nhân 2.2.2. Chủ nghĩa Mác là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho mọi hoạt động của Đảng 2.2.3. Đảng được tổ chức theo nguyên tắc tập trung dân chủ 2.2.4. Đảng gắn bó chặt chẽ với quần chúng nhân dân, kiên quyết đấu tranh ngăn ngừa và khắc phục bệnh quan liêu xa rời quần chúng 2.2.5. Đảng là một khối đoàn kết thống nhất về chính trị, tư tưởng và tổ chức; tự phê bình và phê bình là quy luật phát triển của đảng 2.2.6. Khi có chính quyền, đảng là hạt nhân lãnh đạo chuyên chính vô sản và là một bộ phận của hệ thống đó 2.2.7. Đảng mạnh lên do thường xuyên đấu tranh chống chủ nghĩa cơ hội trong đảng 2.2.8. Đảng tuân theo chủ nghĩa quốc tế của giai cấp công nhân 3. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM VẬN DỤNG, PHÁT TRIỂN SÁNG TẠO HỌC THUYẾT MÁC - LÊ NIN VỀ ĐẢNG CỘNG SẢN 3.1. Đảng ta đã vận dụng sáng tạo và phát triển học thuyết Mác - Lênin về đảng trong quá trình thành lập Đảng Thảo luận nhóm 3.2. Trong suốt quá trình phát triển, Đảng ta luôn vận dụng và phát triển sáng tạo những nguyên tắc xây dựng đảng của chủ nghĩa Mác - Lê nin Thảo luận nhóm 3.3. Đảng ta giữ vững và tăng cường bản chất giai cấp công nhân của Đảng trong giai đoạn cách mạng hiện nay 4. Ý NGHĨA THỰC TIỄN CỦA HỌC THUYẾT MÁC - LÊNIN VỀ ĐẢNG CỘNG SẢN - Thuyết trình 4.1. Học thuyết Mác - Lênin về đảng cộng sản là hệ thống lý luận khoa học, các đảng cộng sản cách mạng chân chính phải được xây dựng trên cơ sở lý luận ấy 4.2. Kinh nghiệm lịch sử cho thấy, đảng cộng sản nào từ bỏ những nguyên tắc về đảng trong học thuyết Mác - Lênin sẽ không còn sức mạnh, nhất định suy yếu và thất bại 4.3. Sự kiên định, vận dụng và phát triển sáng tạo học thuyết Mác - Lênin về đảng cộng sản bảo đảm cho Đảng ta luôn trong sạch, vững mạnh, hoàn thành sự nghiệp cách mạng vẻ vang mà giai cấp công nhân, nhân dân lao động và dân tộc giao phó 6. tài liệu học tập 6.1 Tài liệu phải đọc: - Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (2018): Giáo trình cao cấp lý luận chính trị - Xây dựng Đảng, Nxb. Lý luận Chính trị, Hà Nội, tr.2 -44. 6.2 Tài liệu nên đọc: - Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Văn phòng Trung ương Đảng, H.2016. - Chỉ thị số 23 ngày 9/2/2018 của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng học tập, nghiên cứu chủ nghĩa Mác - Lênin. 7. Yêu cầu đối với học viên - Trước giờ học: Nghiên cứu bài học trong giáo trình; Chuẩn bị các nội dung theo Hướng dẫn tự học, tự nghiên cứu của khoa đã định hướng; tìm và đọc sách, tài liệu đã được giới thiệu trong đề cương môn học; chuẩn bị câu hỏi liên quan đến nội dung bài giảng để trao đổi, xây dựng bài. - Trong giờ học: Tập trung nghe giảng, ghi chép, chuẩn bị ý kiến tham gia trao đổi, thảo luận các nội dung liên quan bài giảng khi được phép, tích cực tham gia làm việc nhóm khi giảng viên yêu cầu. - Sau giờ học: Tự học, củng cố kiến thức, kỹ năng, thái độ, có thể trao đổi với giảng viên những vấn đề liên quan đến bài giảng; chuẩn bị đề cương câu hỏi đánh giá, ôn tập chuẩn bị thi kết thúc học phần theo yêu cầu môn học. II. BÀI GIẢNG SỐ: 02 1- Tên bài giảng: ĐẢNG CẦM QUYỀN VÀ ĐỔI MỚI PHƯƠNG THỨC LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TRONG ĐIỀU KIỆN MỚI 2- Số tiết lên lớp: 5 tiết (225 phút). 3- Mục tiêu Bài giảng này cung cấp cho học viên: * Về kiến thức: - Những vấn đề lý luận cơ bản về đảng cầm quyền và đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; - Thực trạng đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng ta trong hơn 30 năm qua; - Mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ và giải pháp tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng trong điều kiện mới. * Về kỹ năng: - Phân tích cơ sở lý luận và thực tiễn về đảng cầm quyền và phương thức lãnh đạo của Đảng; - Đánh giá thực tiễn về Đảng ta cầm quyền và phương thức lãnh đạo của Đảng; - Tham gia xây dựng quy chế, quy định hoạt động của cấp ủy nhằm đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng. * Về tư tưởng: - Kiên định vị thế cầm quyền, vai trò lãnh đạo của Đảng; - Thống nhất tư tưởng, có quyết tâm chính trị cao trong đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng trong điều kiện mới; - Nêu cao tinh thần trách nhiệm, tính tiền phong, gương mẫu trong hành động cho quần chúng noi theo - Kiên quyết đấu tranh với những luận điệu xuyên tac, phủ nhận vai trò cầm quyền, lãnh đạo cách mạng của Đảng. 4- Chuẩn đầu ra và đánh giá người học Chuẩn đầu ra Đánh giá người học Yêu cầu đánh giá Hình thức đánh giá Sau khi kết thúc bài giảng, học viên có thể đạt được: * Về kiến thức: - Hiểu rõ tính tất yếu, vai trò, đặc điểm cầm quyền và phương thức lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. - Nhận thức được thực trạng đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong hơn 30 năm qua; các quan điểm, phương hướng, nhiệm vụ tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng trong điều kiện mới * Về kỹ năng: - Phân tích đặc điểm cầm quyền của Đảng ta - Đánh giá thực trạng, đề xuất giải pháp góp phần đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng trong tình hình mới. - Tham gia xây dựng quy chế, quy định đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng. * Về tư tưởng: - Tin tưởng, kiên định vị thế cầm quyền và vai trò lãnh đạo của Đảng. - Nêu cao tinh thần trách nhiệm trong đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng. - Kiên quyết đấu tranh chống lại các âm mưu của các thế lực thù địch, bất mãn chính trị đòi xóa bỏ vai trò cầm quyền, lãnh đạo của Đảng. - Phân tích vai trò, đặc điểm cầm quyền và phương thức lãnh đạo của Đảng. - Phân tích thực trạng, quan điểm, phương hướng, nhiệm vụ tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng trong điều kiện mới. - Tự luận - Vấn đáp nhóm 5- Nội dung cho tiết và hình thức tổ chức dạy - học Nội dung chi tiết Hình thức tổ chức dạy học Câu hỏi đánh giá quá trình 1- ĐẢNG CẦM QUYỀN VÀ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM CẦM QUYỀN Câu hỏi trước giờ lên lớp: 1- Vai trò, đặc điểm cầm quyền và phương thức lãnh đạo của Đảng. Câu hỏi trong giờ lên lớp: 1- Đồng chí hãy chứng minh cơ sở chính trị, pháp lý và thực tiễn để khẳng định Đảng Cộng sản Việt Nam là đảng cầm quyền, lãnh đạo Nhà nước và xã hội là một đòi hỏi tất yếu khách quan. 2- Nêu và phân tích những nguy cơ của Đảng ta cầm quyền hiện nay. 3- Phân tích những nội dung đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng. 4- Đánh giá thực trạng đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng ở địa phương, cơ quan, đơn vị. 5- Phân tích phương hướng, nhiệm vụ tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng trong tình hình mới. Câu hỏi sau giờ lên lớp: Từ lý luận về phương thức lãnh đạo của Đảng, đồng chí vận dụng như thế nào vào đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng ở địa phương, cơ quan, đơn vị. 1.1- Khái niệm Thuyết trình 1.1.1- Đảng cầm quyền: là khái niệm để chỉ đảng chính trị trong thời kỳ giành được quyền thiết lập và sử dụng bộ máy chính quyền để thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ của đảng cầm quyền theo hiến pháp, pháp luật. 1.1.2- Đảng cộng sản cầm quyền: là đảng đã giành được địa vị cầm quyền, lãnh đạo Nhà nước và xã hội thực hiện mục tiêu, lý tưởng của Đảng, phù hợp với mục đích, lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và dân tộc. 1.1.3- Tính tất yếu về Đảng Cộng sản Việt Nam cầm quyền Thảo luận nhóm - Cơ sở chính trị: Mục tiêu, lý tưởng, đường lối của Đảng phù hợp với mục đích, lợi ích của nhân dân, dân tộc - Cơ sở pháp lý: Hiến định trong Hiến pháp - Thực tiễn: Cách mạng Việt Nam dưới sự cầm quyền, lãnh đạo của Đảng gần 90 năm qua đã chứng minh vai trò của Đảng. Thuyết trình 1.2- Đặc điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam cầm quyền Học viên đọc giáo trình - Trải qua quá trình đấu tranh lâu dài, gian khổ mới dành được chính quyền. - Nhiệm vụ chính trị thay đổi - Có Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. - Phương thức lãnh đạo của Đảng thay đổi căn bản - Là Đảng duy nhất cầm quyền, lãnh đạo Nhà nước và xã hội. - Đảng cầm quyền, lãnh đạo trong điều kiện Nhà nước pháp quyền XHCN đang trong quá trình xây dựng và hoàn thiện. - Đảng cầm quyền, lãnh đạo Nhà nước và xã hội trong khi Đảng cũng đang trong quá trình xây dựng, chỉnh đốn, nâng cao năng lực cầm quyền, lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng. 1.3- Nguy cơ của Đảng Cộng sản Việt Nam cầm quyền Thảo luận nhóm - Là Đảng duy nhất cầm quyền - Dễ chủ quan, duy ý chí, sai lầm về đường lối - Nguy cơ chệch hướng xã hội chủ nghĩa - Nguy cơ tụt hậu về kinh tế. - Tham nhũng, lãng phí, quan liêu. - Suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. - Các thế lực thù địch lợi dụng để chống, phá. Thuyết trình 2. ĐỔI MỚI PTLĐ CỦA ĐẢNG CSVN TRONG ĐIỀU KIỆN MỚI 2.1- Quan niệm phương thức lãnh đạo, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, nội dung đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng Thuyết trình 2.1.1- Quan niệm Phương thức lãnh đạo của Đảng là hệ thống các hình thức, phương pháp, biện pháp, qui trình, lề lối làm việc, tác phong công tác mà Đảng sử dụng để tác động vào các lực lượng xã hội, các tổ chức, cá nhân..., biến các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng thành nhận thức và hành động của đối tượng lãnh đạo, nhằm thực hiện bằng được các nhiệm vụ cách mạng do Đảng đề ra. Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng là toàn bộ hoạt động của Đảng và những tổ chức có liên quan nhằm thay đổi từng phần hoặc toàn bộ một nội dung nào đó của phương thức lãnh đạo hiện có theo hướng tích cực, tiến bộ, bảo đảm cho sự lãnh đạo của Đảng đem l
Tài liệu liên quan