Đề cương ôn tập Triết học

Câu 1 Đánh giá nào sau đây về chủ nghĩa Mác là đúng nhất? A) Đã hoàn chỉnh. [1] B) Nó chỉ là nền móng. [2] C) Cần phải phát triển hơn nữa về mọi mặt. [3] D) Cả [1]; [2]; [3] đều đúng Câu 2 Chọn câu đúng nhất: Tại sao hiện nay việc bổ sung, phát triển lý luận của triết học Mác – Lênin là cấp thiết? A) Do đặc điểm thời đại: sự tương tác giữa cách mạng khoa học công nghệ và cách mạng xã hội đã tạo nên sự biến đổi rất năng động của đời sống xã hội.[1] B) Do sự khủng hoảng của chủ nghĩa xã hội làm cho yêu cầu phát triển triết học Mác – Lênin càng trở nên cấp bách.[2] C) Do sự phát triển lý luận triết học mácxít và đổi mới chủ nghĩa xã hội trong thực tiễn là một quá trình thống nhất.[3] D) Cả [1]; [2];[3] đều đúng. Câu 3 Chủ nghĩa Mác - Lênin bao gồm các môn khoa học nào sau đây? A) Triết học Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Kinh tế chính trị Mác - Lênin. B) Triết học Mác - Lênin, Chủ nghĩa Xã Hội Khoa Học, Kinh tế chính trị Mác - Lênin. C) Tư tưởng Hồ Chí Minh, Lịch sử Đảng Cộng Sản Việt Nam, Chủ nghĩa Xã Hội Khoa Học. D) Kinh tế chính trị Mác - Lênin, Lịch sử Đảng Cộng Sản Việt Nam, Chủ nghĩa Xã Hội Khoa Học. Câu 4 Chọn câu đúng nhất: Nhiệm vụ của triết học là gì? A) Giải thích thế giới. B) Cải tạo thế giới. C) Giải thích và cải tạo thế giới. D) Là khoa học của các khoa học

doc86 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Lượt xem: 2014 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề cương ôn tập Triết học, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề cương ôn tập Triết học Câu 1 Đánh giá nào sau đây về chủ nghĩa Mác là đúng nhất? A) Đã hoàn chỉnh. [1] B) Nó chỉ là nền móng. [2] C) Cần phải phát triển hơn nữa về mọi mặt. [3] D) Cả [1]; [2]; [3] đều đúng Câu 2 Chọn câu đúng nhất: Tại sao hiện nay việc bổ sung, phát triển lý luận của triết học Mác – Lênin là cấp thiết? A) Do đặc điểm thời đại: sự tương tác giữa cách mạng khoa học công nghệ và cách mạng xã hội đã tạo nên sự biến đổi rất năng động của đời sống xã hội.[1] B) Do sự khủng hoảng của chủ nghĩa xã hội làm cho yêu cầu phát triển triết học Mác – Lênin càng trở nên cấp bách.[2] C) Do sự phát triển lý luận triết học mácxít và đổi mới chủ nghĩa xã hội trong thực tiễn là một quá trình thống nhất.[3] D) Cả [1]; [2];[3] đều đúng. Câu 3 Chủ nghĩa Mác - Lênin bao gồm các môn khoa học nào sau đây? A) Triết học Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Kinh tế chính trị Mác - Lênin. B) Triết học Mác - Lênin, Chủ nghĩa Xã Hội Khoa Học, Kinh tế chính trị Mác - Lênin. C) Tư tưởng Hồ Chí Minh, Lịch sử Đảng Cộng Sản Việt Nam, Chủ nghĩa Xã Hội Khoa Học. D) Kinh tế chính trị Mác - Lênin, Lịch sử Đảng Cộng Sản Việt Nam, Chủ nghĩa Xã Hội Khoa Học. Câu 4 Chọn câu đúng nhất: Nhiệm vụ của triết học là gì? A) Giải thích thế giới. B) Cải tạo thế giới. C) Giải thích và cải tạo thế giới. D) Là khoa học của các khoa học Câu 5 Có quan niệm cho rằng: Thế giới bao gồm trần gian, thiên đường và địa ngục, đúng hay sai? A) Đúng. B) Sai. C) Một nửa đúng, một nửa sai. D) Quan niệm như vậy là duy tâm. Câu 6 Chọn câu trả lời đúng về vấn đề cơ bản của triết học: A) Vấn đề cơ bản của triết học là vấn đề mối quan hệ giữa tồn tại và tư duy B) Vấn đề cơ bản của triết học là vấn đề mối quan hệ giữa vật chất và ý thức C) Vấn đề cơ bản của triết học là vấn đề giữa vật chất và ý thức cái nào có trước cái nào có sau, cái nào quyết định cái nào D) Vấn đề cơ bản của triết học là vấn đề con người có khả năng nhận thức được thế giới hay không? Câu 7 Xác định câu trả lời đúng theo quan điểm của triết học Mác - Lê nin. Mặt thứ nhất của vấn đề cơ bản của triết học là : A) Giữa vật chất và ý thức thì cái nào có trước, cái nào có sau, cái nào quyết định cái nào? B) Con người có khả năng nhận thức được thế giới hay không? C) Vấn đề mối quan hệ giữa vật chất và ý thức D) Vấn đề mối quan hệ giữa tồn tại và tư duy Câu 8 Xác định câu trả lời đúng theo quan điểm của triết học Mác - Lê nin. Mặt thứ hai của vấn đề cơ bản của triết học là : A) Giữa vật chất và ý thức thì cái nào có trước, cái nào có sau, cái nào quyết định cái nào? B) Con người có khả năng nhận thức được thế giới hay không? C) Vấn đề mối quan hệ giữa vật chất và ý thức D) Vấn đề mối quan hệ giữa tồn tại và tư duy Câu 9 Vật chất và ý thức tồn tại độc lập, song song với nhau; thuộc về trường phái triết học nào sau đây? A) Nhất nguyên luận B) Nhị nguyên luận C) Chủ nghĩa duy vật D) Chủ nghĩa duy tâm Câu 10 Chọn phương án trả lời đúng theo quan điểm của triết học duy vật biện chứng. Cơ sở để phân chia các trào lưu triết học thành chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa duy tâm là: A) Cách giải quyết vấn đề cơ bản của triết học (1) B) Cách giải quyết mặt thứ nhất của vấn đề cơ bản của triết học(2) C) Cách giải quyết mặt thứ hai của vấn đề cơ bản của triết học(3) D) Tất cả (1),(2),(3) đều đúng Câu 11 Chọn phương án trả lời đúng theo quan điểm của triết học duy vật biện chứng. Cơ sở để phân chia các trào lưu triết học thành nhất nguyên luận và nhị nguyên luân là: A) Cách giải quyết vấn đề cơ bản của triết học(1) B) Cách giải quyết mặt thứ nhất của vấn đề cơ bản của triết học(2) C) Cách giải quyết mặt thứ hai của vấn đề cơ bản của triết học(3) D) Tất cả (1),(2),(3) đều đúng Câu 12 Những quan điểm triết học sau đây quan điểm nào thuộc về trường phái triết học duy vật : A) Thừa nhận tính thứ nhất của vật chất, tính thứ hai của ý thức; B) Thừa nhận tính thứ nhất của ý thức, tính thứ hai của vật chất; C) Vật chất và ý thức tồn tại độc lập, chúng không nằm trong quan hệ sản sinh, cũng không nằm trong quan hệ quyết định nhau D) Vật chất là nguồn gốc của ý thức Câu 13 Những quan điểm triết học sau đây quan điểm nào thuộc về trường phái triết học nhị nguyên luận: A) Thừa nhận tính thứ nhất của vật chất, tính thứ hai của ý thức; B) Thừa nhận tính thứ nhất của ý thức, tính thứ hai của vật chất; C) Vật chất và ý thức tồn tại độc lập, chúng không nằm trong quan hệ sản sinh, cũng không nằm trong quan hệ quyết định nhau D) Vật chất là nguồn gốc của ý thức Câu 14 Xác định phương án đúng theo quan điểm của triết học duy vật biện chứng A) Chủ nghĩa duy vật thường là thế giới quan của các giai cấp và các lực lượng xã hội tiến bộ B) Chủ nghĩa duy vật luôn có mối liên hệ với khoa học, đề cao lao động trí óc hơn lao động chân tay C) Chủ nghĩa duy vật luôn có mối liên hệ với khoa học, đề cao lao động chân tay hơn lao động trí óc D) Chủ nghĩa duy tâm là một sự phát triển phiến diện của một trong những mặt, một trong những khía cạnh của nhận thức Câu 15 Triết học Mác ra đời vào khoảng: A) Những năm 40 của thế kỷ 19. B) Những năm 30 của thế kỷ 19. C) Những năm 50 của thế kỷ 19. D) Những năm giữa thế kỷ 19. Đáp án Câu 1 Phương pháp nhận thức nào thuộc về phương pháp biện chứng trong các phương án sau đây : A) Nhận thức đối tượng ở trạng thái cô lập, tách rời và giữa các mặt đối lập có ranh giới tuyệt đối. B) Nhận thức đối tượng trong trạng thái vận động biến đổi, quy định ràng buộc lẫn nhau C) Nhận thức đối tượng trong các mối liên hệ với các đối tượng khác, trong sự tĩnh tại không vận động D) Nhận thức đối tượng ở trạng thái tĩnh tại; nếu có sự biến đổi thì chỉ là sự biến đổi về số luợng, nguyên nhân của sự biến đổi nằm ở ngoài đối tượng Đáp án Câu 2 Phương pháp nhận thức nào thuộc về phương pháp siêu hình trong các phương án sau đây: A) Nhận thức đối tượng ở trạng thái cô lập, tách rời và giữa các mặt đối lập có ranh giới tuyệt đối B) Nhận thức đối tượng trong trạng thái vận động biến đổi, quy định ràng buộc lẫn nhau C) Nhận thức đối tượng trong các mối liên hệ với các đối tượng khác, trong khuynh hướng phát triển của đối tượng D) Nhận thức đối tượng ở trạng thái vận động, là sự biến đổi về luợng dẫn tới sự biến đổi về chất của sự vật. Đáp án Câu 3 Xác định phương án sai theo quan điểm của triết học Mác - Lênin về phương pháp biện chứng A) Phương pháp biện chứng là phương pháp nhận thức sự vật trong các mối liên hệ, ràng buộc, quy định lẫn nhau. B) Phương pháp biện chứng là phương pháp nhận thức sự vật ở trạng thái vận động, biến đổi, nằm trong khuynh hướng chung là phát. triển C) Phương pháp biện chứng là phương pháp xem xét nguyên nhân của mọi biến đổi nằm ngoài đối tượng D) Phương pháp biện chứng là phương pháp xem xét nguyên nhân của mọi biến đổi nằm bên trong đối tượng Đáp án Câu 4 Chọn câu trả lời sai về đối tượng của triết học Mác – Lênin A) Triết học là khoa học nghiên cứu về hệ thống quan điểm triết học trong lịch sử B) Triết học là hệ thống lý luận chung nhất về thế giới C) Triết học là hệ thống lý luận về vị trí của con người trong thế giới D) Triết học lý luận về vai trò của con người đối với thế giới Đáp án Câu 5 Chọn câu trả lời sai theo quan điểm triết học duy vật biện chứng. Vật chất là : A) Toàn bộ thế giới khách quan B) Phạm trù triết học dùng để chỉ thực tại khác quan tồn tại độc lập với ý thức C) Thực tại khách quan được đem lại cho con người trong ý thức D) Thực tại khách quan được ý thức của con người phản ánh Đáp án Câu 6 Chọn câu trả lời đúng theo quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng. Bản chất của thế giới là : A) Vật chất B) Ý thức C) Cả vật chất lẫn ý thức D) Tuỳ từng trường hợp mà có thể là vật chất hoặc ý thức Đáp án Câu 7 Chọn câu trả lời đúng theo quan điểm triết học duy vật biện chứng. Tính thống nhất của thế giới là ở : A) Tính vật chất B) Vật chất và ý thức C) Ý thức D) Tuỳ từng trường hợp mà có thể là vật chất hoặc ý thức Đáp án Câu 8 Chọn câu trả lời đúng theo quan điểm triết học duy vật biện chứng. Vận động là : A) Sự dịch chuyển vị trí của các sự vật B) Sự biến đổi nói chung của sự vật C) Mọi sự thay đổi, mọi quá trình diễn ra trong thế giới vật chất và thế giới tinh thần D) Sự trao đổi chất giữa cơ thể sống với môi trường Đáp án Câu 9 Chọn câu trả lời sai theo quan điểm triết học duy vật biện chứng. A) Vận động là sự tự thân vận động của vật chất B) Vận động là do sự tác động từ bên ngoài vào vật chất C) Vận động là do sự tác động lẫn nhau giữa các yếu tố bên trong của vật chất D) Vận động là do sự tác động qua lại giữa các mặt đối lập bên trong sự vật quy định Đáp án Câu 10 Xác định câu trả lời đúng theo quan điểm của triết học duy vật biện chứng. Nguyên nhân làm cho sự vật vận động là : A) Sự tác động từ bên ngoài sự vật (1) B) Sự tác động lẫn nhau giữa các yếu tố nội tại tạo thành sự vật(2) C) Do thượng đế quy định(3) D) Tất cả (1), (2),(3) đều đúng Đáp án Câu 11 Xác định câu trả lời đúng theo quan điểm của triết học duy vật biện chứng. Mọi dạng cụ thể của vật chất vừa vận động, vừa đứng im vì : A) Vật chất luôn luôn vận động(1) B) Mọi dạng cụ thể của vật chất chỉ là vận động trong một mối quan hệ nhất định(2) C) Mọi dạng cụ thể của vật chất chỉ tồn tại trong một quan hệ nhất định(3) D) Tất cả (1), (2),(3) đều đúng Đáp án Câu 12 Quan hệ giữa con người với con người trong gia đình khác với trong lớp học, vì : A) Đó là do thời gian khác nhau (1) B) Đó là do không gian khác nhau(2) C) Cả (1) và (2) D) Đó là do con người khác nhau Đáp án Câu 13 Chọn phương án trả lời đúng. Bản chất của ý thức là A) Hình ảnh của thế giới khách quan B) Hình ảnh phản ánh sự vận động phát triển của thế giới khách quan C) Một phần chức năng của bộ óc con người D) Sự phản ánh tích cực, chủ động, năng động, sáng tạo của hiện thực khách quan Đáp án Câu 14 Xác định câu trả lời sai theo quan điểm của triết học duy vật biện chứng về phản ánh A) Phản ánh là thuộc tính phổ biến của vật chất B) Tính chất và trình độ của phản ánh phụ thuộc vào trình độ phát triển của vật chất C) Phản ánh vật lý là trình độ thấp nhất của phản ánh sinh vật D) Phản ánh tâm lý đã bao hàm cả kích thích lẫn cảm ứng Đáp án Câu 15 Xác định câu trả lời đúng theo quan điểm của triết học duy vật biện chứng A) Không thể tách tư duy ra khỏi vật chất đang tư duy B) Ý thức có nguồn gốc tự nhiên C) Tình cảm là yếu tố quan trọng nhất trong kết cấu của ý thức D) Ý thức chỉ đạo mọi hành vi của con ngưòi Đáp án Câu 16 Xác định câu trả lời đúng theo quan điểm của triết học duy vật biện chứng A) Ý thức là thuộc tính của mọi dạng vật chất [1] B) Ý thức là thuộc tính của một dạng vật chất có tổ chức cao là bộ óc con người [2] C) Vật chất sinh ra ý thức cũng giống như “gan tiết ra mật” [3] D) Tất cả [1 ], [2], [3] đều đúng Đáp án Câu 17 Chọn đáp án đúng theo quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng. Nguồn gốc tự nhiên của ý thức là : A) Bộ óc con người B) Thế giới bên ngoài C) Bộ óc con người cùng với thế giới bên ngoài tác động lên bộ óc con người D) Giới tự nhiên Đáp án Câu 18 Chọn đáp án đúng nhất trong các đáp án sau. Nguồn gốc xã hội của ý thức là : A) Lao động B) Ngôn ngữ C) Lao động và ngôn ngữ D) Giới tự nhiên Đáp án Câu 19 Xác định phương án trả lời sai trong các phương án sau đây A) Nguồn gốc trực tiếp quan trọng nhất quyết định sự ra đời và phát triển của ý thức là lao động, là thực tiễn xã hội B) Ý thức phản ánh hiện thực khách quan vào bộ óc con người thông qua lao động, ngôn ngữ và các quan hệ xã hội C) Ý thức thuần tuý là hiện tượng cá nhân D) Ý thức là sản phẩm xã hội, là một hiện tượng xã hội Đáp án Câu 20 Xác định đáp án đúng theo quan điểm triết học duy vật biện chứng A) Ngôn ngữ là hệ thống tín hiệu mang tính vật chất thể hiện nội dung ý thức(1) B) Ngôn ngữ là cái vỏ của tư duy(2) C) Ngôn ngữ là hiện tượng tinh thần(3) D) Tất cả (1),(2),(3) Đáp án Câu 21 Xác định phương án trả lời đúng A) Sự đối lập giữa vật chất và ý thức là tuyệt đối trong mọi trường hợp B) Sự đối lập giữa vật chất và ý thức là tuyệt đối chỉ trong giới hạn trong vấn đề nhận thức luận cơ bản C) Ý thức con người chỉ phản ánh thế giới D) Ý thức của con người không phụ thộc vào vật chất Đáp án Câu 22 Chọn phương án trả lời sai trong các phương án sau Ý thức là sự phản ánh hiện thực khác quan vào bộ óc con người một cách năng động, sáng tạo B) Ý thức là hiện thực chủ quan, là hình ảnh tinh thần của sự vật khách quan, không có tính vật chất C) Tính sáng tạo của ý thức thể hiện ở chỗ ý thức sinh ra vật chất D) Ý thức là một hiện tượng xã hội, vì vậy ý thức mang bản chất xã hội Đáp án Câu 23 Trong các đáp án sau đáp án nào là sai A) Phản ánh là thuộc tính của mọi dạng vật chất(1) B) Kết quả phản ánh phụ thuộc vào vật phản ánh(2) C) Kết quả phản ánh phụ thuộc vào vật được phản ánh D) Cả (1) và (2) Đáp án Câu 24 Chọn cách trả lời đúng nhất trong các cách trả lời sau. Bộ phận nào là yếu tố quan trọng nhất và là phương thức tồn tại của ý thức : A) Tự ý thức B) Tri thức C) Vô thức D) Tiềm thức Đáp án Câu 25 Lựa chọn câu trả lời đúng nhất theo quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng A) Vận động và đứng im chỉ là tương đối, tạm thời (1) B) Vận động và đứng im là tuyệt đối (2) C) Vận động là tuyệt đối, đứng im là tương đối, tạm thời(3) D) Tất cả (1),(2),(3) Đáp án Câu 26 Tong hoạt động của mình, trước hết con người phải dựa vào : A) Vật chất(1) B) Ý thức(2) C) Cả vật chất lẫn ý thức(3) D) Tất cả (1),(2),(3) Đáp án Câu 27 Xác định câu trả lời đúng. Phép biện chứng là : A) Khoa học nghiên cứu về sự vận động phát triển của các sự vật trong tự nhiên, xã hội và tư duy (1) B) Khoa học nghiên cứu về mối liên hệ phổ biến và sự phát triển(2) C) Cả (1) và (2) D) Khoa học nghiên cứu về những quy luật phổ biến của sự vận động và phát triển của tự nhiên, của xã hội và của tư duy Đáp án Câu 28 Chọn câu trả lời đúng A) Mối liên hệ là sự tác động, quy định chuyển hoá qua lại giữa các sự vật(1) B) Mối liên hệ là sự tác động, quy định, chuyển hoá lẫn nhau giữa các sự vật hay giữa các mặt của sự vật(2) C) Mối liên hệ chỉ sự tác động qua lại, quy định, chuyển hoá lẫn nhau giữa các hình thức bên ngoài của sự vật D) Cả (1) và (2) Đáp án Câu 29 Lựa chọn câu trả lời đúng nhất theo quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng A) Mối liên hệ chỉ diễn ra giữa các sự vật với nhau, còn trong bản thân sự vật không có mối liên hệ(1) B) Mối liên hệ của sự vật chỉ do ý chí của con người tạo ra, còn bản thân sự vật không có mối liên hệ(2) C) Mối liên hệ của sự vật không chỉ diễn ra giữa các sự vật mà còn diễn ra ngay trong sự vật(3) D) Tất cả (1),(2),(3) Đáp án Câu 30 Xác định câu trả lời đúng nhất về quan điểm toàn diện A) Phải xem xét một số mối liên hệ của sự vật với các sự vật khác B) Trong các mối liên hệ phải nắm được mối liên hệ cơ bản, không cơ bản, mối liên hệ chủ yếu, thứ yếuđể thúc đẩy sự vật phát triển C) Phải xem xét tất cả các mặt, các mối liên hệ và các khâu trung gian của sự vật, đồng thời phải nắm được và đánh giá đúng vị trí, vai trò của từng mặt, từng mối liên hệ tồn tại trong sự vật D) Phải xem xét sự vật trong từng trường hợp, hoàn cảnh cụ thể. Đáp án Câu 31 Chọn câu trả lời đúng nhất theo quan điểm của triết học duy vật biện chứng A) Phát triển là sự thay đổi thuần tuý về số lượng của sự vật B) Phát triển là sự thay đổi về vị trí của các sự vật trong không gian và theo thời gian(1) C) Phát triển là sự thay đổi về chất của sự vật(2) D) Cả (1)và (2) Đáp án Câu 32 Chọn câu trả lời đúng nhất theo quan điểm của triết học Mác - Lênin A) Phát triển của sự vật không có tính kế thừa B) Phát triển của sự vật có tính kế thừa, nhưng đó là sự kế thừa nguyên xi cái cũ hoặc lắp ghép từ cái cũ sang cái mới một cách máy móc về mặt hình thức C) Phát triển của sự vật có tính kế thừa, nhưng trên cơ sở có phê phán, chọn lọc, cải tạo và phát triển D) Phát triển của sự vật có tính kế thừa, nhưng là quá trình bằng phẳng liên tục theo đường thẳng đứng. Đáp án Câu 33 Xác định câu trả lời đúng nhất theo quan điểm của triết học Mác – Lênin A) Nguồn gốc của sự phát triển là ở bên ngoài sự vật B) Nguồn gốc của sự phát triển là do mâu thuẫn bên trong của sự vật quy định C) Nguồn gốc của sự phát triển là do ý thức, tinh thần của con người quy định D) Nguồn gốc của sự phát triển là do “Ý niệm” quy định Đáp án Câu 1 Chọn câu trả lời đúng nhất để hoàn thiện định nghĩa sau : « Mối liên hệ là phạm trù triết học dùng để chỉ sự tác động qua lại,.........lẫn nhau giữa các sự vật hay giữa các mặt của một sự vật »  A) Phạm trù triết học B) Sự quy định C) Sự chuyển hoá D) Sự vật Đáp án Câu 2 Chọn câu trả lời đúng để hoàn thiện định nghĩa sau : « Phát triển là phạm trù triết học dùng để chỉ quá trình..........từ thấp đến cao, từ đơn giản đến phức tạp dẫn tới sự ra đời của cái mới thay thế cho cái cũ » A) Phạm trù B) Vận động đi lên C) Vấn đề D) Thay đổi Đáp án Câu 3 Xác định câu trả lời đúng nhất về mối liên hệ. Mối liên hệ là : A) Sự tác động, chi phối, chuyển hoá lẫn nhau một cách khách quan, phổ biến, nhiều vẻ giữa các mặt của sự vật hoặc giữa các sự vật B) Sự thừa nhận giữa các mặt của sự vật với nhau không có mối liên hệ nào cả. C) Sự tác động lẫn nhau có tính khách quan, phổ biến, nhiều vẻ, không chuyển hoá cho nhau D) Sự kết hợp ngẫu nhiên giữa các sự vật với nhau Đáp án Câu 4 Xác định câu trả lời sai về sự phát triển. Phát triển là A) Vận động của sự vật làm nảy sinh cái mới xoá bỏ hoàn toàn cái cũ B) Vận động tiến lên của sự vật từ đơn giản đến phức tạp, từ thấp đến cao, từ kém hoàn thiện đến hoàn thiện hơn C) Vận động của mọi sự vật D) Vận động của giới tự nhiên Đáp án Câu 5 Xác định câu trả lời đúng nhất theo quan điểm của triết học Mác – Lênin. Quan điểm toàn diện yêu cầu : A) Phải xem xét tất cả các mặt, các yếu tố, các mối liên hệ và các khâu trung gian của sự vật B) Chỉ cần xem xét các mặt, các yếu tố, của sự vật là đủ, không cần phải xem xét các khâu trung gian của sự vật C) Chỉ cần xem xét các mối liên hệ cơ bản, chủ yếu của sự vật là đủ. Không cần phải xem xét các mối liên hệ khác D) Phải xem xét sự vật ở từng hoàn cảnh cụ thể khác nhau. Đáp án Câu 6 Hình thức nào của chủ nghĩa duy vật là cao nhất? A) Chủ nghĩa duy vật chất phác B) Chủ nghĩa duy vật siêu hình. C) Chủ nghĩa duy vật biện chứng D) Không có hình thức nào được coi là cao Đáp án Câu 7 Câu nói: “Có thực mới vực được đạo” là quan điểm: A) Duy vật B) Duy tâm C) Vừa duy vật vừa duy tâm. D) Không nên gọi là duy vật hay duy tâm Đáp án Câu 8 Khái niệm “Vật chất” thuộc về phạm trù nào sau đây: A) Phạm trù triết học B) Phạm trù khoa học cụ thể C) Phạm trù khoa học xã hội D) Phạm trù khoa học nhân văn. Đáp án Câu 9 Chọn phương án trả lơid đúng theo quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng A) Cái riêng là những đặc điểm chỉ có ở một sự vật mà không lặp lại ở những sự vật khác B) Cái chung là những đặc điểm chung cho một số sự vật C) Cái chung không tồn tại thực, chỉ có các sự vật hiện tượng riêng lẻ là tồn tại thực D) Cái chung chỉ có thể nhận thức được thông qua cái riêng Đáp án Câu10 Chọn phương án đúng : A) Nguyên nhân là cái sinh ra kết quả, còn kết quả là cái do nguyên nhân tạo ra(1) B) Nhân - Quả chỉ là những ký hiệu mà do con người dùng để ghi lại cảm giác của mình(2) C) Nguyên nhân luôn có trước kết quả, nên mọi cái có trước đều là nguyên nhân của cái có sau(3) D) Cả (1), (2),(3) Đáp án Câu 11 Chỉ có một thế giới duy nhất và thống nhất là thế giới vật chất, tồn tại khách quan, có trước và độc lập với ý thức con người? A) Đúng B) Sai. C) Vừa đúng, vừa không đúng. D) Không có phương án nào