Đề cương về Sự ra đời của Đảng cộng sản Việt Nam và cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng

I - Sự biến đổi về kinh tế xã hội Việt Nam dưới sự thống trị của thực dân Pháp (trong cuối những năm của thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX).3 1.Nguyễn Ái Quốc chuẩn bị các điều kiện về chính trị, tư tưởng và tổ chức cho việc thành lập Đảng cộng sản Việt Nam .5 2.Sự phát triển phong trào yêu nước theo khuynh hướng vô sản.7 3.Sự ra đời của các tổ chức cộng sản ở Việt Nam.7 III - Hội nghị thành lập Đảng, cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng và ý nghĩa sự ra đời của Đảng CSVN.8 1.Hội nghị thành lập Đảng.8 2.Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng.8 3.ý nghĩa lịch sử sự ra đời Đảng cộng sản Việt Nam và cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng.9

pdf52 trang | Chia sẻ: haohao89 | Lượt xem: 2054 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề cương về Sự ra đời của Đảng cộng sản Việt Nam và cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên