Đề cương sự ra đời của đảng cộng sản Việt Nam và cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng

I - Sự biến đổi về kinh tế xã hội Việt Nam dưới sự thống trị của thực dân Pháp (trong cuối những năm của thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX).3 1.Nguyễn Ái Quốc chuẩn bị các điều kiện về chính trị, tư tưởng và tổ chức cho việc thành lập Đảng cộng sản Việt Nam.5 2.Sự phát triển phong trào yêu nước theo khuynh hướng vô sản.7 3.Sự ra đời của các tổ chức cộng sản ở Việt Nam.7 III - Hội nghị thành lập Đảng, cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng và ý nghĩa sự ra đời của Đảng CSVN.8 1.Hội nghị thành lập Đảng.8 2.Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng.8 3.ý nghĩa lịch sử sự ra đời Đảng cộng sản Việt Nam và cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng.9 CHƯƠNG II: ĐƯỜNG LỐI ĐẤU TRANH GIÀNH CHÍNH QUYỀN (1930-1945) .9 I.Hoàn cảnh ra đời, nội dung, ý nghĩa “Luận cương chính trị tháng 10 – 1930”.9 1.Hoàn cảnh ra đời.9 2. Nội dung luận cương.9 3.Ý nghĩa của luận cương: .10 II. Chủ trương & nhận thức mới của Đảng về vấn đè dân tộc & dân chủ giai đoạn 1936 - 1939.11 1.Khái quát hoàn cảnh lịch sử.11 2.Chủ trương nhận thức mới của Đảng .12 III.Hoàn cảnh lịch sử, nội dung, ý nghĩa sự chuyển hướng chiến lược cách mạng của Đảng giai đoạn 1939-1945.12 1.Hoàn cảnh lịch sử.12 2.Nội dung chủ trương chuyển hướng chỉ đạo chiến lược.13 3.Ý nghĩa của sự chuyển hướng chỉ đạo chiến lược.13 IV. Nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa và kinh nghiệm lịch sử của CM tháng 8/1945.14 1.Nguyên nhân thắng lợi.14 2.Ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tháng 8 .14 3.Bài học kinh nghiệm.

doc87 trang | Chia sẻ: haohao89 | Lượt xem: 4945 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề cương sự ra đời của đảng cộng sản Việt Nam và cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan