Đề kiểm tra chung chương I và II lớp 12

Câu 1: Chọn phát biểu không đúng . A. Chu kì của dao động điều hòa của con lắc lò xo chỉ phụ thuộc vào đặc tính của hệ dao động . B. Biên độ dao động của con lắc lò xo phụ thuộc vào cách kích thích dao động . C. Chu kì của dao động điều hòa của con lắc lò xo tăng gấp 2 lần khi tăng biên độ dao động lên 2 lần . D. khoảng thời gian ngắn nhất để trạng thái dao động lặp lại như cũ gọi là chu kì dao động tuần hoàn .

doc18 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Lượt xem: 2280 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra chung chương I và II lớp 12, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐỀ KIỂM TRA CHUNG CHƯƠNG I VÀ II LỚP 12 BÀI SỐ 1 - Năm học 2010 – 2011 --------------------------- & -------------------------- BÀI SOẠN NÀY BAO GỒM 3 PHẦN PHẦN I : MA TRẬN ĐỀ Kiến thức bài học Các mức độ của câu hỏi Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Tổng hợp nâng cao Phần chung cho ban cơ bản và ban nâng cao (20 câu) Chu kì – tần số của dao động điều hòa 1 1 1 1 Phương trình của dao động điều hòa 1 2 1 Vận tốc – gia tốc của dao động điều hòa 1 1 1 Năng lượng của dao động điều hòa 1 1 1 Tồng hợp hai dao động điều hòa 1 Lực kéo về - lực đàn hồi 1 1 Dao động tắt dần 1 Dao động cưỡng bức – hiện tượng cộng hưởng 1 1 Phần riêng ban cơ bản (10 câu) Các đại lượng đặc trưng của sóng cơ 1 1 1 Phương trình sóng 1 1 1 Sóng dừng – giao thoa sóng 1 1 1 1 Phần riêng ban nâng cao (10 câu) Chuyển động quay của vật rắn 1 1 Phương trình động lực học 1 1 1 1 Mô men động lượng 1 1 Động năng của vật rắn 1 1 6 (20%) 9 (30%) 9 (30%) 6 (20%) PHẦN II : ĐỀ KIỂM TRA CHUNG PHẦN III : ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA VẬT LÍ 12 – MÃ ĐỀ 019 Thời gian làm bài : 45 phút (đề gồm có 4 trang) Họ và tên học sinh : .................................................................... lớp .................... I/ PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (Từ câu 1 đến câu 20) Câu 1: Chọn phát biểu không đúng . A. Chu kì của dao động điều hòa của con lắc lò xo chỉ phụ thuộc vào đặc tính của hệ dao động . B. Biên độ dao động của con lắc lò xo phụ thuộc vào cách kích thích dao động . C. Chu kì của dao động điều hòa của con lắc lò xo tăng gấp 2 lần khi tăng biên độ dao động lên 2 lần . D. khoảng thời gian ngắn nhất để trạng thái dao động lặp lại như cũ gọi là chu kì dao động tuần hoàn . Câu 2: Một vật dao động điều hòa với độ dài quỹ đạo bằng 12 cm, tần số f = 2Hz , chọn gốc thời gian và lúc vật có li độ x = 6cm. Phương trình dao động của vật là : A. x = 12cos(4pt + p) cm . B. x = 12cos(4pt) cm . C. x = 6cos(4pt + p) cm . D. x = 6cos(4pt) cm . Câu 3: Kết luận nào sau đây là sai . Cơ năng của một chất điểm dao động điều hòa bằng : A. Tổng động năng và thế năng vào thời điểm bất kỳ. B. Động năng lúc truyền vận tốc cho vật . C. Thế năng ở vị trí biên. D. Động năng khi chất điểm đi qua vị trí cân bằng . Câu 4: Một vật dao động điều hòa , có biên độ bằng 5cm và chu kì 0,6s .Khoảng thời gian ngắn nhất đế nó dao động từ li độ x1 = 2,5cm đến li độ x2 = 5cm là : A. . B.. C. . D. . Câu 5: Một con lắc lò xo treo thẳng đứng gồm vật nặng có khối lượng m = 1kg , lò xo có độ cứng k = 100N/m . Vật dao động điều hòa với biên độ A = 8cm . Lấy g = 10m/s2. Lực đàn hồi cực tiểu tác dụng vào vật trong quá trình dao động là : A. 3 N B. 1 N C. 2 N D. 0 N Câu 6: Dao động cưỡng bức có : A. tần số bằng tần số riêng của hệ B. tần số bằng tần số của ngoại lực tuần hoàn C. biên độ không phụ thuộc ngoại lực D. biên độ thay đổi theo thời gian . Câu 7: Dao động tắt dần sẽ : A. có biên độ thay đổi theo thời gian . B. tắt dần càng chậm khi tần số dao động càng lớn . C. Năng lượng giảm liên tục theo thời gian . D. tắt dần càng chậm khi tần số dao động càng nhỏ . Câu 8: Một con lắc lò xo có chu kì dao động riêng là 2s, dao động trong không khí. Tác dụng vào con lắc một ngoại lực tuần hoàn F = 0,5sin(5pt + p/2) (N), khi dao động đã ổn định , tần số của con lắc sẽ là : A. 3,0Hz B. 2,5Hz C. 4,5Hz D. không xác định được vì thiếu dự kiện . Câu 9: Một con lắc đơn và một con lắc lò xo đều có khối lượng vật nặng m, dao động với tần số f . Nếu tăng khối lượng của vật ở hai con lắc thành 2m thì chu kì : A. Con lắc lò xo và con lắc đơn đều giảm lần. B. Con lắc lò xo tăng lần, con lắc đơn không đổi. C. Con lắc lò xo và con lắc đơn đều tăng lần. D. Con lắc lò xo giảm lần , con lắc đơn không đổi. Câu 10: Phương trình dao động điều hòa có dạng x = Acos(wt + 5p/6). Gốc thời gian t = 0 là: A. Lúc vật đi qua vị trí có li độ x = - và hướng về vị trí cân bằng . B. Lúc vật có li độ x = + A . C. Lúc vật có li độ x = - A . D. Lúc vật đi qua vị trí có li độ x = và hướng ra xa vị trí cân bằng . Trang 1/đề 019 Câu 11: Một con lắc đơn dao động với biên độ góc a0 < 900 . Chọn gốc thế năng ở vị trí cân bằng , công thức tính thế năng của con lắc ở góc lệch a là A. . B. C. . D. . Câu 12: Biên độ A của dao động tổng hợp hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số có giá trị : A. A = A1 + A2 B. A1 + A2 £ A £ êA1 - A2ú C. A = êA1 - A2ú D. A1 + A2 ³ A ³ êA1 - A2ú Câu 13: Một con lắc lò xo đang dao động điều hòa với tần số f = 1 Hz và biên độ A = 4 cm . Nếu tăng biên độ dao động của con lắc lên A’ = 6cm thì tần số dao động của con lắc là f’ bằng : A. 2 Hz . B. 1,5 Hz . C. 1 Hz . D. 2,5 Hz . Câu 14: Một vật m = 1kg được treo vào một lò xo có độ cứng k = 400N/m tạo thành một con lắc lòxo. Vật đang ở vị trí cân bằng ta truyền cho vật một vận tốc 1m/s theo chiều dương của hệ tọa độ. Chọn gốc thời gian lúc truyền vận tốc . Phương trình dao động điều hòa của vật là A. (cm) . B. (cm) . C. (cm) . D. (cm) . Câu 15: : Khi vật dao động điều hòa đi từ biên về đến vị trí cân bằng thì A. vận tốc ngược chiều gia tốc . B. lực tác dụng lên vật ngược chiều vận tốc . C. thời gian chuyển động là . D. thời gian chuyển động là . Câu 16: Lực căng dây treo con lắc đơn khi đi qua vị trí cân bằng A. bằng trọng lực . B. nhỏ hơn trọng lực . C. lớn hơn trọng lực . C. phụ thuộc vào chiều dài dây treo. Câu 17: Một vật thực hiện đồng thời hai dao động điều hòa có phương trình dao động : x1 = 6cos(5pt) (cm) và x2 = 8cos(5pt + p/2) (cm). Tốc độ của vật khi đi qua VTCB là : A. . B. . C. . D. Câu 18: Chọn câu trả lời đúng ? Khi một vật dao động điều hòa thì : A. Véc tơ vận tốc và gia tốc luôn đổi chiều khi đi qua vị trí cân bằng . B. Véc tơ vận tốc và gia tốc luôn là véc tơ hằng số . C. Véc tơ gia tốc luôn hướng về vị trí cân bằng . D. Véc tơ vận tốc và gia tốc luôn cùng hướng với hướng chuyển động . Câu 19: Một con lắc lò xo có độ cứng k = 40N/m, dao động điều hòa với biên độ A = 10 cm . Khi vật m của con lắc đi qua vị trí có li độ x = - 5cm thì động năng của con lắc là : A. 0,05 J B. 0,2 J C. 0,15 J D. 0, 25J Câu 20: Vật dao động điều hòa với tần số f . Động năng của nó biến đổi: A. Tuần hoàn với chu kì . B. Như một hàm cos với tần số f . C. Tuần hòan với chu kì . D. Tuần hoàn với chu kì . II/ PHẦN RIÊNG CHO MỖI BAN A. BAN CƠ BẢN (Từ câu 21 đến câu 30) Câu 21: Trên một phương truyền sóng, hai điểm A và B cách nhau một khoảng d . Biểu thức nào sau đây cho biết A và B dao động ngược pha : A. d = kl . B. d = k l/2 . C. d = (k + ¼)l . D. d = (2k + 1) l/2 . Câu 22: Một sóng cơ học lan truyền trên một phương truyền sóng với vận tốc 1m/s. Phương trình sóng của một điển O trên phương truyền đó là : uo = 3cos20pt (cm). Phương trình sóng tại một điểm M nằm sau O và cách O một khoảng 25cm là : A. uM = 3cos(20pt - p/2) (cm) . B. uM = 3cos(20pt + p) (cm) . Trang 2/ đề 019 C. uM = 3cos(20pt + p/2) (cm) . D. uM = 3cos(20pt - p) (cm). Câu 23: Hai nguồn sóng kết hợp S1, S2 cách nhau 20cm, có tần số dao động là 5 Hz. Vận tốc truyền sóng trong môi trường là 25cm/s. Số cực đại giao thoa trong khoảng S1S2 là : A. 5. B. 3 . C. 1 . D. 7. Câu 24: Phát biểu nào sau đây là đúng ? Khi một sóng truyền từ không khí vào nước thì : A. Năng lượng và tần số không đổi . B. Bước sóng và tần số không đổi . C. Tốc độ thay đổi và tần số không đổi . D. Tốc độ và tần số không đổi . Câu 25: Một rợi dây đàn hồi dài 160cm, có hai đầu A, B cố định. Một sóng truyền trên dây với tần số 100Hz, giữa A và B đếm được 3 nút sóng . Vận tốc truyền sóng trên dây là : A.160m/s . B. 120m/s . C. 100m/s. D. 80m/s . Câu 26: Phát biểu nào sau đây là đúng ? Tốc độ truyền sóng cơ trong một môi trường : A. Phụ thuộc vào bản chất môi trường và năng lượng của sóng . B. Phụ thuộc vào bản chất môi trường và chu kì sóng . C. Phụ thuộc vào bản chất môi trường và cường độ sóng . D. Phụ thuộc vào bản chất môi trường và biên độ sóng . Câu 27: Để có sóng dừng xảy ra trên một rợi dây đàn hồi với hai đầu dây cố định thì : A. chiều dài dây bằng một phần hai bước sóng . B. chiều dài dây bằng một số nguyên lần nữa bước sóng . C. chiều dài dây bằng một số lẽ một phần tư bước sóng . D. chiều dài dây dây bằng một số nguyên lần bước sóng . Câu 28: Một sóng ngang truyền trên một dây đàn hồi rất dài với vận tốc v = 0,8 m/s , chu kì dao động T = 10s . Khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất trên dây dao động ngược pha nhau là : A. 8m . B. 6m . C. 4m . D. 2m . Câu 29: Một sóng cơ học có tần số 510Hz lan truyền trong không khí với vận tốc 340m/s. Hai điểm trên cùng phương truyền có hiệu đường đi từ nguồn tới bằng 100cm A. dao động ngược pha . B. dao động cùng pha . C. dao động lệch pha nhau . D. dao động lệch pha nhau . Câu 30: Trong sự giao thoa sóng trên mặt nước của hai nguồn kết hợp, dao động cùng pha, những điểm dao động với biên độ cực tiểu có hiệu khoảng cách từ đó tới các nguồn (với k = 0 , ± 1 , ±2 , . . . )có giá trị là : A. .l B. C. kl D. kl/2 B. BAN NÂNG CAO (Từ câu 31 đến câu 40) Câu 31: Phát biểu nào sau đây là sai ? Khi một vật rắn quay quanh một trục cố định thì mọi điểm trên vật rắn (không trùng với trục quay) có quỹ đạo là đường tròn . mọi điểm trên vật rắn (không trùng với trục quay) có cùng góc quay . mọi điểm trên vật rắn (không trùng với trục quay) có cùng tốc độ góc . mọi điểm trên vật rắn (không trùng với trục quay) có cùng tốc độ dài . Câu 32: Mô men quán tính của một vật quay quanh trục cố định không phụ thuộc vào A. khối lượng của vật rắn . B. hình dạng của vật rắn . C. tốc độ góc của vật rắn . D. kích thước của vật rắn . Câu 33: Đại lượng vật lí nào được tính bằng kg.m2 ? A. mô men lực . B. mô men quán tính . C. mô men động lượng . D. gia tốc góc . Câu 34: Động năng quay của một vật rắn không phụ thuộc vào A. khối lượng của vật . B. vị trí của vật rắn . C. tốc độ góc . D. vị trí trục quay . Câu 35: Cánh quạt nhỏ ở đuôi máy bay trực thăng có tác dụng làm cho thân máy bay không bị quay khi bay . thay đổi tốc độ bay của máy bay . thay đổi độ cao của máy bay . thay đổi hướng bay của máy bay . Câu 36: Một mô men lực 30 (Nm) tác dụng vào một một bánh xe có mô men quán tính 2 kg.m2. Nếu bánh xe bắt đầu từ trạng thái nghỉ thì sau 10 s nó có động năng quay là Trang 3/ đề 019 A. 9 kJ . B. 56 kJ . C. 45,5 kJ . D. 22,5 kJ Câu 37: Một bánh xe quay nhanh dần đều từ trạng thái nghỉ , sau 10 s nó đạt tới tốc độ góc 20 rad/s . Trong 10 giây đó bánh xe quay được một góc bằng : A. 100p rad. B. 100 rad. C. 200p rad. D. 200 rad . Câu 38: Một ròng rọc có bán kính 20 cm , mô men quán tính 0,04 kg.m2 đối với trục quay của nó . Ròng rọc chịu tác dụng một lực không đổi 1,2 N tiếp tuyến với vành . Lúc đầu ròng rọc đứng yên . Vận tốc góc của ròng rọc sau 5 s chuyển động là : A. 60 rad/s . B. 75 rad/s . C. 30 rad/s . D. 15 rad/s . Câu 39: Hai đĩa nằm ngang , có cùng trục quay và mô men quán tính lần lượt là I1 và I2. Cho đĩa (1) quay đều với tốc độ góc w0, đĩa (2) đứng yên . Cho đĩa (2) rơi nhẹ xuống và dính chặt vào đĩa (1). Lúc đó tốc độ quay của hai đĩa là w . Tỉ số w/w0 là : A. . B. . C. . D. . Câu 40: Mô men lực không đổi 60 N.m tác dụng vào một bánh đà có mô men quán tính là 12 kg.m2. Thời gian để bánh đà đạt đến vận tốc 75 rad/s từ trạng thái nghỉ là : A. 15 s . B. 10 s . C. 20 s . D. 25 s . Trang 4/ đề 019 ĐỀ KIỂM TRA VẬT LÍ 12 – MÃ ĐỀ 129 Thời gian làm bài : 45 phút (đề gồm có 4 trang) Họ và tên học sinh : .................................................................... lớp .................... I/ PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (Từ câu 1 đến câu 20) Câu 1: Dao động tắt dần sẽ : A. có biên độ thay đổi theo thời gian . B. tắt dần càng chậm khi tần số dao động càng lớn . C. Năng lượng giảm liên tục theo thời gian . D. tắt dần càng chậm khi tần số dao động càng nhỏ . Câu 2: Một con lắc lò xo có chu kì dao động riêng là 2s, dao động trong không khí. Tác dụng vào con lắc một ngoại lực tuần hoàn F = 0,5sin(5pt + p/2) (N), khi dao động đã ổn định , tần số của con lắc sẽ là : A. 3,0Hz B. 4,5Hz C. 2,5Hz D. không xác định được vì thiếu dự kiện . Câu 3: Một con lắc đơn và một con lắc lò xo đều có khối lượng vật nặng m, dao động với tần số f . Nếu tăng khối lượng của vật ở hai con lắc thành 2m thì chu kì : A. Con lắc lò xo và con lắc đơn đều giảm lần. B. Con lắc lò xo tăng lần, con lắc đơn không đổi. C. Con lắc lò xo và con lắc đơn đều tăng lần. D. Con lắc lò xo giảm lần , con lắc đơn không đổi. Câu 4: Một vật thực hiện đồng thời hai dao động điều hòa có phương trình dao động : x1 = 6cos(5pt) (cm) và x2 = 8cos(5pt + p/2) (cm). Tốc độ của vật khi đi qua VTCB là : A. . B. C. . D. . Câu 5: Chọn câu trả lời đúng ? Khi một vật dao động điều hòa thì : A. Véc tơ vận tốc và gia tốc luôn đổi chiều khi đi qua vị trí cân bằng . B. Véc tơ vận tốc và gia tốc luôn là véc tơ hằng số . C. Véc tơ gia tốc luôn hướng về vị trí cân bằng . D. Véc tơ vận tốc và gia tốc luôn cùng hướng với hướng chuyển động . Câu 6: Một con lắc lò xo có độ cứng k = 40N/m, dao động điều hòa với biên độ A = 10 cm . Khi vật m của con lắc đi qua vị trí có li độ x = - 5cm thì động năng của con lắc là : A. 0,05 J B. 0,2 J C. 0,15 J D. 0, 25J Câu 7: Vật dao động điều hòa với tần số f . Động năng của nó biến đổi: A. Tuần hoàn với chu kì . B. Như một hàm cos với tần số f . C. Tuần hòan với chu kì . D. Tuần hoàn với chu kì . Câu 8: Phương trình dao động điều hòa có dạng x = Acos(wt + 5p/6). Gốc thời gian t = 0 là: A. Lúc vật đi qua vị trí có li độ x = - và hướng về vị trí cân bằng . B. Lúc vật có li độ x = + A . C. Lúc vật có li độ x = - A . D. Lúc vật đi qua vị trí có li độ x = và hướng ra xa vị trí cân bằng . Câu 9: Một con lắc đơn dao động với biên độ góc a0 < 900 . Chọn gốc thế năng ở vị trí cân bằng , công thức tính thế năng của con lắc ở góc lệch a là A. . B. C. . D. . Câu 10: Chọn phát biểu không đúng . A. Chu kì của dao động điều hòa của con lắc lò xo chỉ phụ thuộc vào đặc tính của hệ dao động . Trang 1/ đề 129 B. Biên độ dao động của con lắc lò xo phụ thuộc vào cách kích thích dao động . C. Chu kì của dao động điều hòa của con lắc lò xo tăng gấp 2 lần khi tăng biên độ dao động lên 2 lần . D. khoảng thời gian ngắn nhất để trạng thái dao động lặp lại như cũ gọi là chu kì dao động tuần hoàn . Câu 11: Một vật dao động điều hòa với độ dài quỹ đạo bằng 12 cm, tần số f = 2Hz , chọn gốc thời gian và lúc vật có li độ x = 6cm. Phương trình dao động của vật là : A. x = 12cos(4pt + p) cm . B. x = 12cos(4pt) cm . C. x = 6cos(4pt + p) cm . D. x = 6cos(4pt) cm . Câu 12: Kết luận nào sau đây là sai . Cơ năng của một chất điểm dao động điều hòa bằng : A. Tổng động năng và thế năng vào thời điểm bất kỳ. B. Động năng khi chất điểm đi qua vị trí cân bằng. C. Động năng lúc truyền vận tốc cho vật. D. Thế năng ở vị trí biên. Câu 13: Một vật dao động điều hòa , có biên độ bằng 5cm và chu kì 0,6s .Khoảng thời gian ngắn nhất đế nó dao động từ li độ x1 = 2,5cm đến li độ x2 = 5cm là : A. . B.. C. . D. . Câu 14: Một con lắc lò xo treo thẳng đứng gồm vật nặng có khối lượng m = 1kg , lò xo có độ cứng k = 100N/m . Vật dao động điều hòa với biên độ A = 8cm . Lấy g = 10m/s2. Lực đàn hồi cực tiểu tác dụng vào vật trong quá trình dao động là : A. 3 N B. 2 N C. 1 N D. 0 N Câu 15: Dao động cưỡng bức có : A. tần số bằng tần số riêng của hệ B. tần số bằng tần số của ngoại lực tuần hoàn C. biên độ không phụ thuộc ngoại lực D. biên độ thay đổi theo thời gian . Câu 16: Biên độ A của dao động tổng hợp hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số có giá trị : A. A = A1 + A2 B. A1 + A2 £ A £ êA1 - A2ú C. A = êA1 - A2ú D. A1 + A2 ³ A ³ êA1 - A2ú Câu 17: : Khi vật dao động điều hòa đi từ biên về đến vị trí cân bằng thì A. vận tốc ngược chiều gia tốc . B. lực tác dụng lên vật ngược chiều vận tốc . C. thời gian chuyển động là . D. thời gian chuyển động là . Câu 18: Lực căng dây treo con lắc đơn khi đi qua vị trí cân bằng A. lớn hơn trọng lực . B. nhỏ hơn trọng lực . C. bằng trọng lực . D. phụ thuộc vào chiều dài dây treo. Câu 19: Một con lắc lò xo đang dao động điều hòa với tần số f = 1 Hz và biên độ A = 4 cm . Nếu tăng biên độ dao động của con lắc lên A’ = 6cm thì tần số dao động của con lắc là f’ bằng : A. 2 Hz . B. 1,5 Hz . C. 2,5 Hz . D. 1 Hz . Câu 20: Một vật m = 1kg được treo vào một lò xo có độ cứng k = 400N/m tạo thành một con lắc lòxo. Vật đang ở vị trí cân bằng ta truyền cho vật một vận tốc 1m/s theo chiều dương của hệ tọa độ. Chọn gốc thời gian lúc truyền vận tốc . Phương trình dao động điều hòa của vật là A. (cm) . B. (cm) . C. (cm) . D. (cm) . II/ PHẦN RIÊNG CHO MỖI BAN A. BAN CƠ BẢN (Từ câu 21 đến câu 30) Câu 21: Một sóng cơ học lan truyền trên một phương truyền sóng với vận tốc 1m/s. Phương trình sóng của một điển O trên phương truyền đó là : uo = 3cos20pt (cm). Phương trình sóng tại một điểm M nằm sau O và cách O một khoảng 25cm là : A. uM = 3cos(20pt - p/2) (cm) . B. uM = 3cos(20pt - p) (cm). (cm) . C. uM = 3cos(20pt + p/2) (cm) . D. uM = 3cos(20pt + p) Câu 22: Phát biểu nào sau đây là đúng ? Khi một sóng truyền từ không khí vào nước thì : Trang 2/ đề 129 A. Năng lượng và tần số không đổi . B. Tốc độ thay đổi và tần số không đổi . C. Bước sóng và tần số không đổi . D. Tốc độ và tần số không đổi . Câu 23: Trên một phương truyền sóng, hai điểm A và B cách nhau một khoảng d . Biểu thức nào sau đây cho biết A và B dao động ngược pha : A. d = (2k + 1) l/2 . B. d = k l/2 . C. d = (k + ¼)l . D. d = kl . Câu 24: Một rợi dây đàn hồi dài 160cm, có hai đầu A, B cố định. Một sóng truyền trên dây với tần số 100Hz, giữa A và B đếm được 3 nút sóng . Vận tốc truyền sóng trên dây là : A.160m/s . B. 120m/s . C. 100m/s. D. 80m/s . Câu 25: Trong sự giao thoa sóng trên mặt nước của hai nguồn kết hợp, dao động cùng pha, những điểm dao động với biên độ cực tiểu có hiệu khoảng cách từ đó tới các nguồn (với k = 0 , ± 1 , ±2 , . . . )có giá trị là : A. kl B. C. .l D. kl/2 Câu 26: Phát biểu nào sau đây là đúng ? Tốc độ truyền sóng cơ trong một môi trường : A. Phụ thuộc vào bản chất môi trường và năng lượng của sóng . B. Phụ thuộc vào bản chất môi trường và chu kì sóng . C. Phụ thuộc vào bản chất môi trường và cường độ sóng . D. Phụ thuộc vào bản chất môi trường và biên độ sóng . Câu 27: Hai nguồn sóng kết hợp S1, S2 cách nhau 20cm, có tần số dao động là 5 Hz. Vận tốc truyền sóng trong môi trường là 25cm/s. Số cực đại giao thoa trong khoảng S1S2 là : A. 7. B. 5. C. 3 . D. 1 . Câu 28: Để có sóng dừng xảy ra trên một rợi dây đàn hồi với hai đầu dây cố định thì : A. chiều dài dây bằng một phần hai bước sóng . B. chiều dài dây bằng một số nguyên lần nữa bước sóng . C. chiều dài dây bằng một số lẽ một phần tư bước sóng . D. chiều dài dây dây bằng một số nguyên lần bước sóng . Câu 29: Một sóng ngang truyền trên một dây đàn hồi rất dài với vận tốc v = 0,8 m/s , chu kì dao động T = 10s . Khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất trên dây dao động ngược pha nhau là : A. 8m . B. 6m . C. 4m . D. 2m . Câu 30: Một sóng cơ học có tần số 510Hz lan truyền trong không khí với vận tốc 340m/s. Hai điểm trên cùng phương truyền có hiệu đường đi từ nguồn tới bằng 100cm A. dao động cùng pha . B. dao động ngược pha . C. dao động lệch pha nhau . D. dao động lệch pha nhau . B. BAN NÂNG CAO (Từ câu 31 đến câu 40) Câu 31: Đại lượng vật lí nào được tính bằng kg.m2 ? A. mô men lực . B. mô men quán tính . C. mô men động lượng . D. gia tốc góc . Câu 32: Động năng quay của một vật rắn không phụ thuộc vào A. khối lượng của vật . B. vị trí của vật rắn . C. tốc độ góc . D. vị trí trục quay . Câu 33: Cánh quạt nhỏ ở đuôi máy bay trực thăng có tác dụng làm cho thân máy bay không bị quay khi bay . thay đổi tốc độ bay của máy bay . thay đổi độ cao của máy bay . thay đổi hướng bay của máy bay . Câu 34: Hai đĩa nằm ngang , có cùng trục quay và mô men quán tính lần lượt là I1 và I2. Cho đĩa (1) quay đều với tốc độ góc w0, đĩa (2) đứng yên . Cho đĩa (2) rơi nhẹ xuống và dí
Tài liệu liên quan