Đề ôn đại học chương Dòng điện xoay chiều

Câu 7: Nếu trong một đoạn mạch điện xoay chiều không phân nhánh, cường độ dòng điện trễ pha so với hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch, thì đoạn mạch này gồm A. tụ điện và biến trở. B. cuộn dây thuần cảm và tụ điện với cảm kháng nhỏ hơn dung kháng. C. điện trở thuần và tụ điện. D. điện trở thuần và cuộn cảm.

doc2 trang | Chia sẻ: nguyenlinh90 | Lượt xem: 438 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề ôn đại học chương Dòng điện xoay chiều, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐỀ ÔN ĐH CHƯƠNG DĐXC Câu 1. Hai đầu đoạn mạch RLC, cuộn dây thuần cảm, được duy trì điện áp uAB = U0coswt (V). Thay đổi R, khi điện trở có giá trị R = 24Ω thì công suất đạt giá trị cực đại 300W. Hỏi khi điện trở bằng 18Ω thì mạch tiêu thụ công suất bằng bao nhiêu ? A. 288 W B. 168W C. 248 W D. 144 W Câu 2. Đoạn mạch xoay chiều gồm điện trở R, tụ điện C thay đổi được, cuộn dây có độ từ cảm và điện trở r = 20(W) mắc nối tiếp. Đặt vào hai đầu đoạn mạch hiệu điện thế xoay chiều có giá trị hiệu dụng U = 60(V) và tần số f = 50(Hz). Điều chỉnh điện dung tụ điện đến giá trị C1 thì công suất tiêu thụ trên mạch đạt cực đại và bằng 30(W). Điện trở R và điện dung C1 có giá trị là A. R = 120(); . B. R = 120(); . C. R = 100(); . D. R = 100(); . Câu 3. Cho mạch điện xoay chiều gồm cuộn dây mắc nối tiếp với tụ điện. Độ lệch pha cuả hiệu điện thế giữa hai đầu cuộn dây so với cường độ dòng điện trong mạch là . Hiệu điện thế giữa hai đầu tụ điện bằng lần hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai đầu cuộn dây. Độ lệch pha của hiệu điện thế giữa hai đầu cuộn dây so với hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch trên là: A. 0 B. C. D. Câu 4. Cho mạch R,L (cuộn dây thuần cảm, R thay đổi được). Hiệu điện thế hai đầu mạch . Biết rằng khi thì mạch tiêu thụ cùng công suất P = 45W. Giá trị của L và U là A. . B. . C. . D. . Câu 5. Đoạn mạch gồm một cuộn dây có điện trở thuần r ghép nối tiếp với một tụ điện. Khi mắc đoạn mạch này vào nguồn xoay chiều, dung kháng của tụ bằng 40Ω, điện áp hai đầu cuộn dây lệch pha π/3 so với dòng điện, còn điện áp giữa hai bản tụ lệch pha π/3 so với điện áp nguồn. Điện trở r của cuộn dây có giá trị nào? A. r = 10Ω B. r = 30Ω C. r = 10Ω D. r = 30Ω Câu 6: Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện RLC không phân nhánh một hiệu điện thế (V) thì cường độ dòng điện qua đoạn mạch có biểu thức là (A). Công suất tiêu thụ của đoạn mạch này là A. 440W. B. W. C. W. D. 220W. Câu 7: Nếu trong một đoạn mạch điện xoay chiều không phân nhánh, cường độ dòng điện trễ pha so với hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch, thì đoạn mạch này gồm A. tụ điện và biến trở. B. cuộn dây thuần cảm và tụ điện với cảm kháng nhỏ hơn dung kháng. C. điện trở thuần và tụ điện. D. điện trở thuần và cuộn cảm. Câu 8: Đoạn mạch điện xoay chiều gồm biến trở R, cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp. Biết hiệu điện thế hiệu dụng hai đầu đoạn mạch là U, cảm kháng ZL, dung kháng ZC (với ZC ¹ ZL) và tần số dòng điện trong mạch không đổi. Thay đổi R đến giá trị R0 thì công suất tiêu thụ của đoạn mạch đạt giá trị cực đại Pm, khi đó A. R0 = ZL + ZC. B. C. D. Câu 9: Một khung dây dẫn hình chữ nhật có 100 vòng, diện tích mỗi vòng 600 cm2, quay đều quanh trục đối xứng của khung với vận tốc góc 120 vòng/phút trong một từ trường đều có cảm ứng từ bằng 0,2T. Trục quay vuông góc với các đường cảm ứng từ. Chọn gốc thời gian lúc vectơ pháp tuyến của mặt phẳng khung dây ngược hướng với vectơ cảm ứng từ. Biểu thức suất điện động cảm ứng trong khung là A. B. C. D. Câu 10: Cho đoạn mạch điện xoay chiều gồm cuộn dây có điện trở thuần R, mắc nối tiếp với tụ điện. Biết hiệu điện thế giữa hai đầu cuộn dây lệch pha so với hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch. Mối liên hệ giữa điện trở thuần R với cảm kháng ZL của cuộn dây và dung kháng ZC của tụ điện là A. R2 = ZC(ZL – ZC). B. R2 = ZC(ZC – ZL). C. R2 = ZL(ZC – ZL). D. R2 = ZL(ZL – ZC). C©u 11. Cho m¹ch R,L,C nèi tiÕp víi tÇn sè cña m¹ch cã thÓ thay ®æi ®­îc, hÖ sè tù c¶m cña cuén d©y L = 1/H, øng víi hai gi¸ trÞ tÇn sè lµ 50Hz vµ 150Hz th× c«ng suÊt tiªu thô cña m¹ch nh­ nhau. Gi¸ trÞ ®iÖn dung cña tô ®iÖn lµ? A: B: C: D: C©u 12. Mét ®o¹n m¹ch xoay chiÒu gåm mét tô ®iÖn cã dung kh¸ng vµ mét cuén d©y m¾c nèi tiÕp. Khi ®Æt vµo hai ®Çu ®o¹n m¹ch trªn mét ®iÖn ¸p xoay chiÒu cã biÓu thøc th× thÊy ®iÖn ¸p gi÷a hai ®Çu cuén d©y cã gi¸ trÞ hiÖu dông lµ 120V vµ sím pha so víi ®iÖn ¸p ®Æt vµo m¹ch. C«ng suÊt tiªu thô cña cuén d©y lµ: A: 240W B: 72W C: 120W D: 141V C©u 13. Mét m¹ch ®iÖn xoay chiÒu cã tô ®iÖn ®­îc m¾c vµo hiÖu ®iÖn thÕ xoay chiÒu cã gi¸ trÞ hiÖu dông kh«ng ®æi. HiÖu ®iÖn thÕ so víi dßng ®iÖn trong m¹ch sÏ: A: sím pha B: sím pha C: TrÔ pha D: TrÔ pha Câu 14. Đoạn mạch điện xoay chiều AB chỉ chứa một trong các phần tử : điện trở thuần, cuộn dây hoặc tụ điện. Khi đặt hiệu điện thế u = U0coslên hai đầu A vả B thì dòng điện trong mạch có biểu thức i = I0 cos. Đoạn mạch AB chứa : A. cuộn dây thuần cảm B. tụ điện C. điện trở thuần D. cuộn dây có điện trở Câu 15. Một đoạn mạch xoay chiều có hai trong ba phần tử R,C hoặc cuộn dây thuần cảm. Điện áp hai đầu mạch và cường độ dòng điện qua mạch có biểu thức: u = 100cos 100pt (V) ; i = 2cos (100pt- 0,25π) (A). Điện trở hoặc trở kháng tương ứng là: A. L, C ; ZC = 100Ω; ZL= 50Ω B. R, L ; R = 40Ω; ZL= 30Ω C. R, L ; R = 50Ω; ZL= 50Ω D. R, C; R = 50Ω; ZC= 50Ω. Câu 16. Cho một đoạn mạch điện xoay chiều gồm hai phần tử mắc nối tiếp. Điện áp giữa hai đầu đoạn mạch là: và cường độ dòng điện trong mạch có biểu thức . Hai phần tử đó là? A. Hai phần tử đó là RL. B. Hai phần tử đó là RC. C. Hai phần tử đó là LC. D. Tổng trở của mạch là 10Ω Câu 17. Một đoạn mạch điện đặt dưới hiệu điện thế V thì cường độ dòng điện qua mạch có biểu thức . Các phần tử mắc trong đoạn mạch này là: A. Chỉ có L thuần cảm B. Chỉ có C C. Chỉ có R D. R và L Câu 18. Một đoạn mạch xoay chiều có 2 phần tử mắc nối tiếp R, C hoặc cuộn dây thuần cảm.Điện áp giữa hai đầu mạch điện và cường độ dòng điện qua mạch có biểu thức: V, . Mạch gồm những phần tử nào? Điện trở hoặc trở kháng tương ứng là bao nhiêu? A. R, L; B. R, C; C. L, C; D. R, L; Câu 19. Một mạch điện xoay chiều gồm 1 điện trở R = 50Ω và cuộn dây thuần cảm L mắc nối tiếp. Dòng điện xoay chiều trong mạch có giá trị hiệu dụng 0,5A, tần số 50 Hz, hiệu điện thế hiệu dụng giữa 2 đầu mạch là 25. V. Độ tự cảm L của cuộn thuần cảm là: A. H B. H C. H D. Câu 20. Cho mạch điện gồm R, L, C mắc nối tiếp. Cho R = 50W, L = 1H. Đặt vào hai đầu mạch điện một hiệu điện thế xoay chiều u = 200cos(100t + p/2)V, thì công suất trong mạch đạt giá trị cực đại Pmax. Khi đó công suất Pmax và điện dung C bằng bao nhiêu? A. Pmax = 400W và C = 10-3(F) B. Pmax = 400W và C = 100(μF) C. Pmax = 800W và C = 10-4(F) D. Pmax = 80W và C = 10(μF)
Tài liệu liên quan